Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

23.11.2001/1039

Lag om personregister för arbetarskyddet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Registrets användningsändamål och registeransvarig

Personregistret för arbetarskyddet är ett personregister som förs av social- och hälsovårdsministeriet, nedan ministeriet. Avsikten med registret är att förmedla arbetarskyddsinformation och arbetarskyddsmaterial samt information som hänför sig till anordnandet av arbetarskyddsutbildning och att främja tillsynen över och kontrollen av arbetarskyddet på arbetsplatserna. Syftet med registret är också att betjäna fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna när de planerar och anordnar arbetarskyddsutbildning.

Ministeriet kan ge Arbetarskyddscentralen i uppdrag att föra ovan angivna register. Ministeriet övervakar registerföringen och kan utfärda närmare bestämmelser om ärenden som hänför sig till registret.

2 § (7.11.2014/876)
Källor och faktainnehåll

En arbetsgivare ska skriftligen meddela den registeransvarige som registrerar uppgifterna följande uppgifter valperiodsvis och även annars när uppgifterna förändras:

1) uppgifter om arbetsgivaren,

2) uppgifter om arbetsplatsen och branschen,

3) samarbetsformerna för arbetarskyddet,

4) uppgifter om hur företagshälsovården har ordnats,

5) uppgifter om den som producerar tjänsterna inom företagshälsovården samt kontaktuppgifter,

6) arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktiges och vice fullmäktiges samt, om det på arbetsplatsen har utsetts en arbetarskyddskommission eller ett motsvarande organ, medlemmarnas och arbetarskyddsombudens namn, födelsedatum, modersmål, adress, deltagande i arbetarskyddsutbildning, medlemskap i fackförbund samt övriga uppgifter om ställning och arbetarskyddsverksamhet.

Dessutom får arbetsgivaren när det gäller anställda i huvudsyssla inom arbetarskyddet samt inom företagshälsovården meddela namn, födelsedatum, modersmål, adress, deltagande i arbetarskyddsutbildning, medlemskap i fackförbund samt övriga uppgifter om ställning och arbetarskyddsverksamhet.

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om medlemskap i fackförbund meddelas till registret.

Den registeransvarige eller, med den registeransvariges bemyndigande, Arbetarskyddscentralen svarar för att tjänsten för meddelande av uppgifter är tillgänglig samt för förvaltningen av denna tjänst.

Genom förordning av ministeriet utfärdas närmare bestämmelser om registrering av de uppgifter som avses i 1 mom. och om hur de ska lämnas till registret.

3 § (7.11.2014/876)
Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet får den registeransvarige lämna ut uppgifter som anges i 2 § till Arbetarskyddscentralen för förmedlande av arbetarskyddsinformation och arbetarskyddsmaterial samt för anordnande av arbetarskyddsutbildning.

Arbetarskyddscentralen får använda uppgifter som anges i 2 § i sin egen verksamhet för ovannämnda ändamål.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får den registeransvarige eller, med den registeransvariges bemyndigande, Arbetarskyddscentralen i enlighet med det föreskrivna användningsändamålet lämna ut registeruppgifter till arbetarskyddsmyndigheterna och för beslutsfattande som gäller arbetarskyddet även till andra myndigheter när dessa anhåller om uppgifter. Uppgifter får lämnas ut i den utsträckning som de inverkar på det ärende som behandlas. Vidare får den registeransvarige eller, med den registeransvariges bemyndigande, Arbetarskyddscentralen för direktmarknadsföring som är förenlig med registrets användningsändamål, för förmedlande av arbetarskyddsinformation och arbetarskyddsmaterial samt för anordnande av arbetarskyddsutbildning lämna ut registeruppgifter till organisationer, föreningar och andra som ordnar arbetarskyddsutbildning.

Om en uppgift om en persons medlemskap i ett fackförbund har antecknats i registret, får uppgiften eller en annan uppgift som har fåtts ur registret med stöd av den lämnas ut bara till det berörda fackförbundet för planering och anordnande av arbetarskyddsutbildning, om inte personen i fråga har gett skriftligt samtycke till att uppgiften lämnas ut för ett annat ändamål.

Bestämmelser om den registrerades rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne själv lämnas ut för direktmarknadsföring finns i personuppgiftslagen (523/1999).

Arbetarskyddscentralen har rätt att ta ut en avgift för de uppgifter som den lämnar ut. Ministeriet får utfärda närmare bestämmelser om uttaget av avgiften.

4 §
Förvaringstid

Den registeransvarige skall förvara uppgifterna i personregistret för arbetarskyddet så länge som den registrerade är verksam i den registrerade uppgiften. Efter det skall uppgifterna om den registrerade utplånas ur registret på behörigt sätt.

Den registeransvarige skall förvara de blanketter som används vid förmedling av uppgifter fyra år efter det att den sista anteckningen har gjorts. Efter det skall blanketterna förstöras på behörigt sätt.

5 § (7.11.2014/876)
Andra tillämpliga författningar

Bestämmelser om personregister finns utöver i denna lag i personuppgiftslagen och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelser om elektronisk kommunikation finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

5 a § (7.11.2014/876)
Tillsyn över efterlevnaden av lagen

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i enlighet med lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

6 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs arbetsministeriets beslut av den 1 november 1993 om lämnandet av uppgifter om samverkanspersonalen inom arbetarskyddet (928/1993). Bestämmelser som har utfärdats eller avtal som har ingåtts med stöd av det beslut som upphävs gäller tills de upphävs eller något annat avtalas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 106/2001, ApUB 7/2001, RSv 127/2001

Ikraftträdelsestadganden:

7.11.2014/876:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 89/2014, AjUB 4/2014, RSv 95/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.