Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

9.11.2001/950

Lag om registrerat partnerskap

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Registrering av partnerskap

1 § (8.4.2016/250)

1 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

2 § (8.4.2016/250)

2 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

3 § (8.4.2016/250)

3 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

4 § (8.4.2016/250)

4 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

5 § (8.4.2016/250)

5 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

5 a § (8.4.2016/250)

5 a § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

6 § (8.4.2016/250)

6 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

2 kap

Upplösning av registrerat partnerskap

7 §

Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskapet avlider eller dödförklaras eller genom domstolsbeslut.

Beträffande upplösning av ett registrerat partnerskap gäller vad som i äktenskapslagen föreskrivs om äktenskapsskillnad.

3 kap

Registrerat partnerskaps rättsverkningar

8 §

Registrering av ett partnerskap har samma rättsverkningar som ingående av äktenskap, om inte något annat föreskrivs.

Upplösning av ett registrerat partnerskap har samma rättsverkningar som upplösning av äktenskap, om inte något annat föreskrivs.

En bestämmelse om äktenskap i en lag eller en förordning tillämpas också på ett registrerat partnerskap, om inte något annat föreskrivs.

En bestämmelse om make i en lag eller en förordning tillämpas också på en part i ett sådant partnerskap som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs. Vad som i lagen om för- och efternamn (946/2017) föreskrivs om personer som har för avsikt att ingå äktenskap tillämpas också på parterna i ett partnerskap som har registrerats i Finland när de omvandlar sitt partnerskap till äktenskap. Anmälningar om namn ska göras samtidigt som en anmälan om omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap. (29.11.2019/1136)

9 § (19.12.2017/947)

På ett registrerat partnerskap tillämpas inte de bestämmelser i föräldraskapslagen (775/2022) som gäller konstaterande av faderskap på grundval av äktenskap och inte heller andra sådana bestämmelser som gäller make enbart på grund av personens kön. (26.8.2022/779)

På ett registrerat partnerskap tillämpas inte bestämmelserna i adoptionslagen (22/2012) om makes rätt att adoptera. En part i ett partnerskap får dock adoptera sin partners barn. På dessa adoptioner tillämpas adoptionslagens bestämmelser om förutsättningar för adoption och adoptionens rättsverkningar i de fall där den som ska adopteras är barn till adoptionssökandens make.

På en part i ett registrerat partnerskap som ensam adopterat sin partners barn under det registrerade partnerskapet tillämpas inte vad som föreskrivs om modern och fadern i 6 a § i lagen om hemkommun (201/1994).

4 kap

Bestämmelser som hör till den internationella privaträtten

10 § (8.4.2016/250)

10 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

11 § (8.4.2016/250)

11 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

12 §

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön som registrerats i en främmande stat är giltigt i Finland, om det är giltigt i den stat där registreringen förrättades.

13 § (13.12.2001/1229)

Ett ärende som gäller upplösning av ett registrerat partnerskap kan prövas i Finland, om

1) registreringen av partnerskapet har förrättats i Finland, eller

2) en part i partnerskapet har en sådan anknytning till Finland att en finsk domstol vore behörig i ett äktenskapsskillnadsärende enligt 119 § äktenskapslagen.

14 § (13.12.2001/1229)

På giltigheten av ett beslut som meddelats i en främmande stat om upplösning av ett registrerat partnerskap tillämpas vad som i 121 och 122 § äktenskapslagen föreskrivs om giltigheten i Finland av beslut som i en främmande stat meddelats om upplösning av äktenskap.

15 § (18.1.2019/58)

På internationellt privaträttsliga frågor som gäller de rättsliga verkningarna av ett registrerat partnerskap tillämpas vad som föreskrivs om makars rättsförhållanden, om inte något annat följer av rådets förordning (EU) 2016/1104 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

På ett registrerat partnerskap tillämpas dock inte den i Stockholm mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/1931) eller lagen om godkännande av den i Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, samt om sagda konventions verkställighet (413/1931).

5 kap

Särskilda bestämmelser

16 § (8.4.2016/250)

16 § har upphävts genom L 8.4.2016/250.

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 200/2000, LaUB 15/2001, RSv 95/2001

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2001/1229:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 44/2001, LaUB 20/2001, RSv 120/2001

4.2.2005/59:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

RP 123/2004, FvUB 25/2004, RSv 235/2004

29.8.2008/574:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 14/2008, LaUB 5/2008, RSv 70/2008

29.5.2009/391:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

Redan innan lagen träder i kraft får adoptionsrådgivning lämnas till en partner i ett registrerat partnerskap som avser att adoptera sin partners barn.

Om ett ärende som gäller fastställande av adoption anhängiggörs i domstol inom tre år från denna lags ikraftträdande, jämställs personer vars registrerade partnerskap upplösts genom domstolsbeslut före ikraftträdandet med partnerna i ett registrerat partnerskap. Ett fastställande av adoptionen i dessa fall förutsätter, utöver vad som följer av 9 § 2 mom., att adoptanten har deltagit i barnets vård och uppfostran medan det registrerade partnerskapet varade.

RP 198/2008, LaUB 5/2009, RSv 51/2009

20.1.2012/24:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Om registrering av ett partnerskap förrättas på basis av ett intyg över hindersprövning som har utfärdats före ikraftträdandet av denna lag, tilllämpas på hinder mot registrering de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 47/2011, LaUB 9/2011, RSv 84/2011

8.4.2016/250:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

På ogiltighet i fråga om registrering av partnerskap och på registrering som kan anses vara giltig tillämpas fortfarande vad som föreskrivs i den 6 § som upphävs genom denna lag.

På en registrering av ett partnerskap som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ett intyg över prövning av hinder mot registrering av ett partnerskap som utfärdats innan denna lag har trätt i kraft jämställs med ett intyg över hindersprövning som gäller vigsel och som utfärdats med stöd av äktenskapslagen.

RP 65/2015, LaUB 7/2015, RSv 1/2016

19.12.2017/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På en ansökan om ändring av efternamn för en part i ett partnerskap som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 104/2017, LaUB 13/2017, RSv 131/2017

18.1.2019/58:

Denna lag träder i kraft den 29 januari 2019.

RP 190/2018, LaUB 11/2018, RSv 156/2018, Rådets förordning (EU) 2016/1103 (32016R1103); EUT L 183, 8.7.2016, s.1, Rådets förordning (EU) 2016/1104 (32016R1104); EUT L 183, 8.7.2016, s.30

29.11.2019/1136:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

26.8.2022/779:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 132/2021, LaUB 9/2022, RSv 85/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.