Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

17.8.2001/717

Lag om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 11.6.2020/452, som gäller fr.o.m. 1.9.2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med registret

För övervakning av dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom samt i sjukdomsförebyggande syfte och i forskningssyfte upprätthålls förteckningar, som förs av arbetsgivarna var för sig, och ett riksomfattande register, nedan ASA-registret, enligt vad som bestäms i denna lag.

2 §
Källor och innehåll

Arbetsgivaren skall föra en förteckning över agenser som används och förekommer på arbetsplatsen och som föranleder risk för cancersjukdom samt över produkter som innehåller sådana agenser och över arbetstagare som i sitt arbete exponeras för nämnda agenser i betydligt högre grad än sådana personer som inte i särskild mån exponeras för sådana agenser. I arbetsgivarens förteckning skall för varje arbetsavdelning och kalenderår antecknas

1) uppgifter om arbetsgivaren,

2) ämnen som används och förekommer och som föranleder risk för cancersjukdom,

3) produkter som innehåller ett ämne som föranleder risk för cancersjukdom och dessa produkters årliga användningsmängder,

4) användningssättet för ämnen som föranleder risk för cancersjukdom eller andra orsaker till exponeringen för ämnet,

5) den uppmätta exponeringsnivå som arbetstagarna utsätts för, om uppgift därom finns,

6) de exponerade arbetstagarnas namn, personbeteckningar och yrken samt grunderna för exponeringsuppgiften.

Arbetsgivaren skall informera arbetstagarna och deras representanter om att förteckningen förs.

Beträffande registreringen av de uppgifter som avses i 1 mom. och lämnandet av uppgifter bestäms närmare genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, nedan ministeriet. Om påvisande av exponering i allmänhet föreskrivs i statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000).

3 § (22.12.2009/1557)
Lämnande av uppgifter till centralregistret samt bestämmelser om den registeransvarige

Arbetsgivaren ska med en av ministeriet utgiven blankett eller på annat motsvarande sätt senast den 31 mars det därpå följande året eller, om arbetsgivaren före det upphör med sin verksamhet, när verksamheten upphör, tillställa det behöriga regionförvaltningsverket de årliga uppgifter som ingår i förteckningen enligt 2 §. Regionförvaltningsverket vidarebefordrar uppgifterna till det ASA-register som ministeriet för. Regionförvaltningsverket kan med tanke på sin tillsynsuppgift för egen del registrera de uppgifter som ingår i den av arbetsgivaren ingivna förteckningen, dock inte de personuppgifter som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten.

Ministeriet kan ge Arbetshälsoinstitutet i uppgift att föra ASA-registret. Ministeriet övervakar registerföringen och har rätt att utfärda närmare föreskrifter i ärenden som hänför sig till registret.

4 §
Utlämnande av uppgifter

Över arbetstagare som är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom får arbetsgivaren lämna ut uppgifter ur den i 2 § avsedda förteckningen och ministeriet ur ASA-registret till försäkringsanstalter endast för beviljande av förmåner för arbetstagaren eller till arbetarskyddsmyndigheterna för arbetarskyddsutredning eller för fattande av arbetarskyddsbeslut. Uppgifter kan lämnas ut endast på begäran av nämnda instanser och i den omfattning som uppgifterna är av betydelse för avgörandet av ärendet.

Den registeransvarige kan utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som avses i 2 § till Institutet för arbetshygien eller andra forskningsinstanser för forskning och utvecklingsarbete som gäller växelverkan mellan arbete och hälsa samt arbetarskydd och företagshälsovård.

5 §
Förvaringstid

Den registeransvarige skall förvara registeruppgifterna i ASA-registret i 80 år från det att den sista uppgiften infördes. De blanketter som använts vid förmedlingen av uppgifter skall den registeransvarige förvara i 10 år från det att blanketten har anlänt till den registeransvarige. Registeruppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av verkningarna eller som av andra skäl är värdefulla som källmaterial för forskning förvaras dock varaktigt enligt vad arkivverket bestämmer särskilt.

6 § (22.12.2009/1557)
Tillsyn

I fråga om arbetsgivarens skyldigheter övervakar det behöriga regionförvaltningsverket efterlevnaden av denna lag.

7 §
Straff

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 3 §, skall för förseelse i fråga om skyldigheten att lämna uppgifter dömas till böter.

8 §
Tillämpning av andra bestämmelser

På ASA-registret tillämpas förutom denna lag personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 november 1993 om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer (1038/1993) och arbetsministeriets beslut av den 11 november 1994 om förande av förteckning över ämnen och produkter som föranleder risk för cancersjukdom samt över arbetstagare som exponeras för dem (974/1994). Övriga författningar och bestämmelser eller avtal som grundar sig på den lag och det beslut som upphävs är fortfarande i kraft tills de upphävs eller annat överenskoms om dem.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 38/2001, ShUB 18/2001, RSv 77/2001

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1557:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.