Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

12.7.2001/652

Statsrådets förordning om vuxenutbildningsstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 32 § lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000):

1 §

Social- och hälsovårdsministeriet och arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar månatligen förskott till utbildnings- och avgångsbidragsfonden så att förskottens sammanlagda belopp motsvarar det belopp av vuxenutbildningsstödet som beräknas bli utbetalat under året och så att förskotten räcker till för att täcka utgifterna varje månad.

Utbildnings- och avgångsbidragsfonden skall årligen senast den 1 maj till social- och hälsovårdsministeriet sända en motiverad beräkning av det förskott på statsandelen som följande år skall betalas för vuxenutbildningsstödets grunddel och till arbetslöshetsförsäkringsfonden en beräkning av det förskott från arbetslöshetsförsäkringsfonden som skall betalas för vuxenutbildningsstödets förtjänstdel. Beräkningarna skall justeras senast den 15 november, om grunderna för dem har förändrats väsentligt.

2 §

Staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar förskotten till utbildnings- och avgångsbidragsfonden i lika stora rater varje månad, senast den första bankdagen i månaden. För att utbildnings- och avgångsbidragsfondens finansiering skall kunna tryggas eller om de årliga förskotten förändras väsentligt, kan förskotten betalas på något annat sätt än vad som föreskrivs ovan.

Förskotten skall omedelbart justeras, om grunderna för dem har förändrats väsentligt. Social- och hälsovårdsministeriet kan ålägga utbildnings- och avgångsbidragsfonden att återbetala en del av förskottet på statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfonden en del av förskottet på förtjänstdelen, om en för stor summa har betalts ut.

3 §

I samband med bokslutet för utbildnings- och avgångsbidragsfonden skall årligen fastställas de belopp som staten under räkenskapsåret enligt 30 § lagen om vuxenutbildningsstöd borde ha betalat som finansiering av grunddelen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som finansiering av förtjänstdelen. Skillnaden mellan de utbetalda förskotten och de fastställda beloppen beaktas i förskotten för den andra kalendermånad som följer efter fastställandet av bokslutet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Förskotten för 2001 betalas enligt anslaget under moment 33.17.54 i statsbudgeten på så sätt att förskottet från arbetslöshetsförsäkringsfonden dimensioneras enligt den beräkning av förmånsutgifterna som utgör grund för anslaget. Utbildnings- och avgångsbidragsfonden skall senast den 15 november 2001 sända de beräkningar av 2002 års förskott som avses i 1 § 2 mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.