Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

5.7.2001/621

Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 13, 22 och 24 § miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), av dessa lagrum 22 § sådant det lyder i lag 586/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådan utrustning enligt 3 och 4 § som är avsedd att användas utomhus och som har släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är avsedd att tas i bruk där som en helhet som lämpar sig för användningsändamålet.

Denna förordning tillämpas inte på

1) tillsats- eller arbetsutrustning som inte är motordriven och som släpps ut på marknaden eller tas i bruk separat, med undantag av handhållna betongspett och mejselhammare samt hydraulhammare,

2) utrustning som i första hand är avsedd för gods- eller persontransport på väg eller järnväg, med flyg eller båt,

3) utrustning som är avsedd eller konstruerad för militära eller polisiära ändamål eller för gränsbevakning eller larmtjänst.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) utrustning som är avsedd att användas utomhus, nedan utrustning, alla sådana maskiner som definieras i 2 § statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/1994) och som är självgående eller kan förflyttas och som, oberoende av framdrivningssystem, är avsedda att, i enlighet med sin typ, användas utomhus och som bidrar till exponering för buller i miljön, samt utrustning som är avsedd att användas för industriella eller miljömässiga eller miljöteknologiska ändamål, och som inte är motordriven men som är avsedd att, i enlighet med sin typ, användas utomhus och som bidrar till exponering för buller i miljön,

2) användning av utrustning utomhus användning av utrustningen inte bara i det fria utan också i en miljö där ljud inte eller endast i ringa grad hindras från att sprida sig, t.ex. i tält, under regnskydd eller i tomma husstommar,

3) förfaranden för bedömning av överensstämmelse de förfaranden som anges i bilagorna 3-6 i denna förordning och som grundar sig på rådets beslut 93/465/EEG om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv,

4) märkning i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994) angivna CE-märkning som produkten skall förses med på ett väl synligt, lättläst och beständigt sätt samt uppgift om den garanterade ljudeffektnivån,

5) ljudeffektnivå LWA A-viktad ljudeffektnivå i decibel i förhållande till en pikowatt enligt definitionen i standarderna EN ISO 3744:1995 och EN ISO 3746:1995 eller i nationella standarder som överensstämmer med dessa,

6) uppmätt ljudeffektnivå en ljudeffektnivå som fastställs enligt de mätningar som anges i bilaga III i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus, nedan utrustningsbullerdirektivet; de uppmätta värdena kan fastställas antingen för en enda maskin som är representativ för typen av utrustning eller som medelvärdet för flera utrustningar,

7) garanterad ljudeffektnivå en ljudeffektnivå som definierats enligt kraven i bilaga III i utrustningsbullerdirektivet inbegripet de osäkerhetsfaktorer som beror på variationer i produktionen samt på mätförfarandena, och i fråga om vilken tillverkaren eller hans i gemenskapen etablerade ombud bekräftar att den enligt de tekniska instrument som används och som det hänvisas till i den tekniska dokumentationen inte överskrids.

Definitionerna på utrustning som avses i denna förordning anges i bilaga I i utrustningsbullerdirektivet.

SRb om säkerhetsföreskrifter för maskiner 1314/1994 har upphävts genom SRf om maskiners säkerhet 400/2008. L om att vissa produkter skall förses med CE-märkning 1376/1994 har upphävts genom L om CE-märkeringsförseelse 187/2010.

3 §
Bulleremissionernas gränsvärden

Den garanterade ljudeffektnivån för följande utrustning som utsläpps på marknaden eller tas i bruk får inte överstiga de tillåtna ljudeffektnivåer som framgår av tabellen:

Typ av utrustning Installerad nettoeffektTillåten ljudeffektnivå LWA (dB/1 pW)
P (kW)
Elektrisk effekt Pel (*)
(kW)
Maskinens massa mEtapp I från ochEtapp II från och
(kg)med 3.1.2002med 3.1.2002
Skärbredd L (cm)
Kompaktorer (vibrationsvältar, vibrationsplattor,P ≤ 8108 105 (**)
vibrationsstampar)
8 < P ≤ 70109106 (**)
P > 7089 + 11 lg P86 + 11 lg P (**)
Bandgående schaktmaskiner (<500 kW),P ≤ 55106106
bandgåendelastmaskiner (<500 kW) ochP > 5587 + 11 lg P84 + 11 lg P (**)
bandgående grävlastare (<500 kW)
Hjulgående schaktmaskiner (<500 kW), hjulgåendeP ≤ 55104101 (**) (***)
lasmaskiner (<500 kW), hjulgående grävlastareP > 5585 + 11 lg P82 + 11 lg P (**)
(<500 kW), dumprar (<500 kW), väghyvlar(***)
(<500 kW), kompaktoret av hjullastartyp
(<500 kW), motviktstruckar med förbrännings
motorer (****), mobilkranar, kompaktorer (ickevibrerande
vältar), vägbeläggningsmaskiner, hydraulaggregat
Grävmaskiner (<500 kW), bygghissar för varutransportP ≤ 159693
och byggvinschar, jordfräsar (<3 kW)P > 1583 + 11 lg P80 + 11 lg P
Handhållna betongspett och mejselhammarem ≤ 15107105
15 < m < 3094 + 11 lg m92 + 11 lg m(**)
m ≥ 3096 + 11 lg m94 + 11 lg m
Tornkranar98 + lg P96 + lg P
Svets- och kraftgeneratorer (<400 kW)Pel ≤ 297 + lg Pel95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 1098 + lg Pel96 + lg Pel
Pel > 1097 + lg Pel95 + lg Pel
Kompressorert (<350 kW)P ≤ 1599 97
P > 1597 + 2 lg P95 + 2 lg P
L ≤ 509694 (**)
50 < L ≤ 7010098
70 < L ≤ 12010098 (**)
Gräsklippare, gräsmattstrimmare och gräsmattskantskärareL > 120105103 (**)
(*) Pel för svetsgeneratorer: konventionell svetsström multiplicerad med den konventionella utgångsspänningen för den lägsta intermittensfaktor som tillverkaren angett.
Pel för kraftgeneratorer: drivkraft enligt ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.
(**) Siffrorna för typen av utrustning för etapp II är enbart vägledande:
- vibrationsvältar
- vibrationsplattor (P>3 kW)
- vibrationsstampar
- bandgående schaktmaskiner
- bandgående lastmaskiner (P>55 kW)
- motviktstruckar med förbränningsmotor
- vägbeläggningsmaskiner med komprimerande avdragare
- handhållna betongspett och mejselhammare med förbränningsmotor (15 < m < 30)
- gräsklippare, gräsmattstrimmare, gräsmattskantskärare.
Definitiva siffror kommer att vara avhängiga ändringsförslaget till direktivet till följd av rapporten enligt artikel 20 i utrustningsbullerdirektivet. I avsaknad av ändringsförslag kommer siffrorna för etapp I att gälla även fortsättningsvis för etapp II.
(***) För enmotoriga mobilkranar skall värdena för etapp I fortsätta att gälla till och med den 3 januari 2008. Efter denna dag skall värdena för etapp II gälla.
(****)Bullergräns anges för andra motviktstruckar med förbränningsmotorer än de som avses i bilaga I nr 36, andra strecksatsen utrustningsbullerdirektivet, med en lyftförmåga på högst 10 ton. För dessa motviktstruckar med förbränningsmotor förutsätts endast bullermärkning.
Värdena på den tillåtna ljudeffektnivån skall rundas av till närmaste heltal (om ljudeffektnivån är lägre än 0,5 avrundas den neråt; om den är högre än eller lika med 0,5, avrundas den uppåt).
(9.11.2006/953)

Definitioner på utrustningen ovan anges i bilaga I i utrustningsbullerdirektivet och metoder för mätning av luftburet buller anges i bilaga III i utrustningsbullerdirektivet.

4 §
Utrustning som skall bullermärkas

Märkning av den garanterade ljudeffektnivån skall finnas på utrustningen som avses i 3 § samt på följande utrustning:

1) skyliftar med förbränningsmotor,

2) röjsågar,

3) bygghissar för varutransport (med elmotor),

4) bandsågar för byggarbetsplatser,

5) cirkelsågar för byggarbetsplatser,

6) bärbara kedjesågar,

7) kombinationsfordon för högtrycksspolning och slamsugning,

8) kompaktorer (endast explosionsstampar med dieselmotor),

9) betong- eller murbruksblandare,

10) byggvinschar (med elmotorer),

11) maskiner för rörtransport och sprutning av betong och murbruk,

12) bandtransportörer,

13) kylutrustning på fordon,

14) borriggar,

15) utrustning för på- och avlastning av tankar eller silor på lastbilar,

16) behållare för återvinningsglas,

17) grästrimmare och gräsmattskantskärare,

18) häckklippare,

19) högtrycksspolare,

20) högtryckstvättaggregat,

21) hydraulhammare,

22) fogskärningsmaskiner,

23) lövblåsare,

24) lövuppsamlare,

25) motviktstruckar med förbränningsmotorer (endast "andra motviktstruckar" enligt definitionen i bilaga I nr 36, andra strecksatsen i utrustningsbullerdirektivet, med en lyftförmåga på högst 10 ton),

26) flyttbara avfallsbehållare,

27) vägbeläggningsmaskiner (med högkomprimerande avdragare),

28) pålningsutrustning,

29) rörläggare,

30) pistmaskiner,

31) kraftgeneratorer (≥ 400 kW),

32) motordrivna sopmaskiner,

33) sophämtningsfordon,

34) fräsmaskiner,

35) rivare,

36) flismaskiner,

37) snöslungor med roterande verktyg (självgående, exklusive tillsatsutrustning),

38) slamsugningsfordon,

39) dikningsmaskiner,

40) rotertransportbilar,

41) vattenpumpaggregat (dränkbara pumpar hör ej till förordningens tillämpningsområde).

Definitionerna av ovan nämnda utrustningar anges i bilaga I i utrustningsbullerdirektivet och metoder för mätning av luftburet buller från utrustningen anges i bilaga III i utrustningsbullerdirektivet.

5 §
Utrustningens utsläppande på marknaden, ibruktagande och fria rörlighet

Utrustningen kan släppas ut på marknaden eller tas i bruk först efter att tillverkaren eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud har säkerställt att

1) utrustningen uppfyller kraven i denna förordning beträffande buller,

2) de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i 6 § har slutförts,

3) utrustningen är försedd med i 7 § avsedd CE-märkning och uppgift om garanterad ljudeffektnivå samt åtföljs i enlighet med 6 § av en EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 1.

Om varken tillverkaren eller hans ombud är etablerade inom gemenskapens område, skall fullgörandet av skyldigheterna enligt utrustningsbullerdirektivet ankomma på envar som släpper ut utrustningen på marknaden eller tar den i bruk inom gemenskapens område.

Utrustningen kan visas på mässor, utställningar, demonstrationer eller vid andra motsvarande tillfällen trots att den inte uppfyller kraven i denna förordning. Utrustningen skall då förses med en väl synlig märkning där det klart anges att utrustningen inte uppfyller kraven och att den inte kommer att släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän tillverkaren eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud har försatt den i överensstämmelse med kraven. Under demonstrationer skall lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att garantera att personer skyddas.

6 §
Bedömning av överensstämmelse och EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren av utrustning eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud skall för varje typ av tillverkad utrustning eller utrustning som släpps ut på marknaden upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse, som måste innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga 1.

Försäkran om överensstämmelse upprättas på finska och svenska om utrustningen tas i bruk i Finland.

Överensstämmelse anges genom att fästa en CE-märkning på utrustningen. En modell för CE-märkningen finns i bilaga 2.

Innan sådan utrustning som avses i 3 § släpps ut på marknaden eller tas i bruk skall tillverkaren eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud låta varje typ av utrustning genomgå något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som definieras noggrannare i bilaga 3-5 i denna förordning:

1) intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation och återkommande kontroller (bilaga 3)

2) verifikation av enstaka objekt (bilaga 4);

3) fullständig kvalitetssäkring (bilaga 5).

Innan sådan utrustning som avses i 4 §, som förutsätts endast ha uppgift om garanterad ljudeffektnivå, kan släppas ut på marknaden eller tas i bruk skall tillverkaren eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud låta varje typ av utrustning genomgå det förfarande för intern tillverkningskontroll som avses i bilaga 6.

Tillverkaren av utrustningen eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud skall under minst tio år räknat från den sista produktens tillverkningsdatum bevara kopior av EG-försäkran om överenssämmelse samt den tekniska dokumentation som avses i bilaga 3 punkt 3, bilaga 4 punkt 2 samt bilaga 5 punkt 3.1 och 3.3 samt bilaga 6 punkt 3.

7 §
CE-märkning

Utrustningen anses uppfylla kraven i 3 och 4 § om utrustningen är försedd med en CE-märkning om överensstämmelse, uppgift om garanterad ljudeffektnivå samt EG-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 2. CE-märkningen och uppgiften om garanterad ljudeffektnivå skall fästas på utrustningen så att den är väl synlig, beständig och lättläst.

Utrustningen kan förses med andra märkningar förutsatt att CE-märkningen och uppgiften om den garanterade ljudeffektnivån inte blir mindre synlig eller svårare att läsa.

Om utrustningen som avses i 3 § som omfattas av gränsvärden för buller och utrustningen som avses i 4 § som endast förutsätts ha uppgift om garanterad ljudeffektnivå, omfattas av andra rättsakter i fråga om andra faktorer som också rör CE-märkning, skall det av CE-märkningen framgå att utrustningen också överensstämmer med kraven i dessa rättsakter. Om ett eller flera av de andra rättsakter tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser han skall uppfylla, skall CE-märkningen ange att utrustningen endast uppfyller kraven i de rättsakter tillverkaren har följt. I så fall skall hänvisningen till dessa rättsakter lämnas i de dokument, meddelanden eller anvisningar som medföljer utrustningen.

8 §
Övervakningsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas handhas av arbetarskyddsmyndigheterna då utrustningen är avsedd att användas som arbetsredskap och av de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) då utrustningen är avsedd att användas som konsumtionsvara. (9.11.2006/953)

De i 1 mom. avsedda myndigheterna skall informera behöriga närings-, trafik- och miljöcentral, om det vid övervakningen kommer fram att utrustning som strider mot bestämmelserna i denna förordning har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk. Närings-, trafik- och miljöcentralen skall föra ärendet till miljöministeriets kännedom. (29.12.2009/1830)

13 kap.miljöskyddslagen (86/2000) innehåller bestämmelser om tvångsmedel och påföljder i fall där någon bryter mot skyldigheterna enligt denna förordning.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014, som gäller fr.o.m. 1.9.2014. Se MiljöskyddsL 527/2014 18 kap. L om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 75/2004 har upphävts genom KonsumentsäkerhetsL 920/2011.

9 §
Anmälda organ

Miljöministeriet utnämner de anmälda organ som krävs för bedömning av överensstämmelse. De anmälda organen skall uppfylla minimikraven enligt bilaga 7. Om det anmälda organet inte längre uppfyller minimikraven enligt bilaga 7 fråntas det rätten att utföra sina uppgifter som anmält organ.

10 §
Insamling av bullerdata

Tillverkaren av utrustningen eller hans inom gemenskapens område etablerade ombud skall översända ett exemplar av EG-försäkran om överensstämmelse till Finlands miljöcentral för varje typ av utrustning om den är tillverkad i Finland eller skall tas i bruk i Finland som första land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finlands miljöcentral skall översända kopior av EG-försäkran om överensstämmelse till kommissionen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2002.

De gränsvärden för buller i andra skedet vilka anges i 3 § träder i kraft den 3 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut den 29 oktober 1992 om begränsning och bestämning av bullret från byggnadsmaskiner och byggnadsutrustning (994/1992) jämte ändringar samt statsrådets beslut den 29 oktober 1992 om begränsning av bullret från gräsklippare (995/1992).

12 §
Övergångsbestämmelse

Typkontrollintyg som utfärdats och mätningar av utrustningen som utförts enligt de statsrådsbeslut som upphävs genom denna förordning kan användas för att upprätta den tekniska dokumentation som avses i förordningens bilaga 3 punkt 2, bilaga 4 punkt 2, bilaga 5 punkt 3.1 och 3.3 samt bilaga 6 punkt 3.

Om utrustningen överensstämmer med kraven i denna förordning från och med den 11 juli 2001, den anses också uppfylla kraven i de statsrådsbeslut som upphävs genom denna förordning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG, EGT nr L162/1, 3.7.2000 s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2006/953:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/88/EG, (32005L0088); EGT nr L 344, 27.12.2005, s. 44

29.12.2009/1830:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.