Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

20.6.2001/558

Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 23 maj 2001 om statliga exportgarantier (422/2001):

1 § (29.12.2016/1541)
Finländskt intresse

En förutsättning för att garanti ska beviljas är att export- eller investeringsprojektet eller exportörens verksamhet som helhet är förenat med ett finländskt intresse.

Ett projekt kan anses vara förenat med ett finländskt intresse, om

1) graden av inhemskt ursprung hos exportleveransen är hög,

2) exportören är en sammanslutning som är registrerad i Finland och en betydande del av exportprojektets totalleveranser är tillverkade i Finland eller projektet baserar sig på finsk design eller kompetens eller det annars är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland, eller

3) exportören är ett i Finland registrerat litet eller medelstort företag vars exportleverans eller exportprojekt inte uppfyller villkoren enligt 1 och 2 punkten, men vars mål är tillväxt och internationalisering, eller

4) exportören är en i Finland registreradsammanslutning vars verksamhet som helhet bedömd är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland, eller

5) investeraren är en sammanslutning som är registrerad i Finland eller en utländsk sammanslutning i vilken finländare har bestämmanderätten, och investeringen är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland eller för internationaliseringen av ett litet eller medelstort företag som bedriver affärsverksamhet i Finland, eller

6) det är fråga om något annat skäl som kan jämställas med de ovan nämnda.

Statens specialfinansieringsbolag kan inhämta arbets- och näringsministeriets utlåtande över att sammanslutningens verksamhet är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland.

2 § (16.4.2009/252)
Täckande av kommersiella risker vid investeringar i utlandet

Exportgaranti som avses i 5 § 2 mom. i lagen om statliga exportgarantier kan beviljas om tillgången på finansiering inte kan tryggas utan en dylik säkerhet och om finansieringen av projektet genomförs så att risken i tillräcklig utsträckning delas med ett internationellt institut för utvecklingsfinansiering eller något annat finansinstitut.

3 §
Bedömning av miljökonsekvenserna i samband med exportgarantiprojekt

I exportgarantiverksamheten skall princi-pen om hållbar utveckling beaktas och inter-nationellt godkända principer och metoder för bedömning av miljökonsekvenser tillämpas.

Det specialfinansieringsbolag som sköter administrationen av exportgarantier skall ha ett förfarande för bedömning av exportgaran-tiprojekts miljökonsekvenser, som består av miljöprinciper och anvisningar om bedöm-ningen av miljökonsekvenser.

4 §
Avgifter för exportgarantier

Vid bestämmandet av de avgifter som avses i 8 § lagen om statliga exportgarantier skall från fall till fall beaktas exportörens, köparens, kredittagarens eller borgensman-nens kreditvärdighet, mållandets kreditvärdighet, säkerhetsarrangemang, riskperiodens längd samt andra omständigheter som eventuellt påverkar saken.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Ikraftträdelsestadganden:

16.4.2009/252:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

29.12.2016/1541:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Förordningen tillämpas på garantiansökningar om vilka beslut har fattats den dag då förordningen träder i kraft eller därefter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.