Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

23.5.2001/422

Lag om statliga exportgarantier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med exportgarantiverksamheten

Syftet med exportgarantiverksamheten är att stärka den ekonomiska utvecklingen i Finland genom att främja exporten och företagens internationalisering.

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om de villkor och principer som skall tillämpas på statens exportgarantiverksamhet.

Exportgaranti beviljas för den förlustrisk som kan uppstå i samband med export eller investeringar i utlandet eller sådana inhemska investeringar vars ändamål är att främja exporten. Exportgaranti kan också beviljas för den förlustrisk som kan uppstå i samband med refinansiering av en kredit som beviljats för export eller en inhemsk investering. (24.4.2015/522)

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) export produktion, leverans, transport eller uthyrning av varor eller tjänster till en utländsk köpare eller hyrestagare, överföring av tillverkningsrättigheter eller immateriella rättigheter till utlandet, utförande av projekterings-, installations- eller byggnadsarbete eller något annat arbete eller en tjänst samt lagring av varor i utlandet,

2) investering finansiering i form av eget kapital eller annan finansiering, produktionsanordningar eller produktionsmetoder samt med dessa jämförliga ekonomiska förmåner som placeras i företagsverksamhet i det land där investeringen görs,

3) exportgaranti sådana avtal eller förbindelser för vilka staten ansvarar och vilka ingås eller ges i form av direkt försäkring, återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen eller annan ansvarsförbindelse och som gäller

a) export,

b) investeringar i utlandet,

c) inhemska investeringar vars ändamål är att främja exporten, eller

d) ordnande av refinansiering (refinansieringsgaranti) för en kredit som beviljats för export eller en inhemsk investering,

(24.4.2015/522)

4) kreditinstitut ett i kreditinstitutslagen (610/2014) avsett finskt kreditinstitut eller ett kreditinstitut som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är godtagbart med avseende på sina kreditrisker eller ett annat utländskt kreditinstitut som med avseende på sina kreditrisker kan jämställas med dessa, (24.4.2015/522)

5) finansiellt institut ett i kreditinstitutslagen avsett finskt finansiellt institut eller ett finansiellt institut som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är godtagbart med avseende på sina kreditrisker eller ett annat utländskt finansiellt institut som med avseende på sina kreditrisker kan jämställas med dessa. (24.4.2015/522)

4 §
Risker som täcks vid export

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta förluster som uppstår i samband med export eller ordnande av finansiering för export och som beror på att (24.4.2015/522)

1) en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent,

2) sådana av avtalsparterna, den som gett en förbindelse eller av förmånstagaren oberoende exceptionella omständigheter, såsom bestämmelser, myndighetsbeslut eller myndigheters åtgärder eller oöverstigliga hinder, hindrar en avtalspart eller den som gett en förbindelse från att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet eller förbindelsen.

5 §
Risker som täcks vid investeringar i utlandet

Exportgaranti kan beviljas för ersättande av en förlust som uppstår i samband med investeringar i utlandet och som beror på att sådana av avtalsparterna, den som gett en förbindelse, förmånstagaren, investeraren eller av investeringsobjektet oberoende exceptionella omständigheter, såsom bestämmelser, myndighetsbeslut eller myndigheters åtgärder eller oöverstigliga hinder, hindrar en avtalspart eller den som gett en förbindelse från att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet eller förbindelsen eller hindrar investeraren från att utnyttja investeringen.

Exportgaranti kan av särskilda skäl beviljas för ersättande av en sådan förlust i anslutning till investeringar i utlandet som uppstår till följd av finansiering i form av främmande kapital eller borgen och som beror på att en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent.

5 a § (22.8.2014/683)
Risker som ska täckas vid inhemska investeringar

Exportgaranti kan av särskilda skäl beviljas för ersättande av en sådan förlust i anslutning till inhemska investeringar enligt 3 § 3 punkten underpunkt c som uppstår till följd av finansiering i form av främmande kapital eller borgen och som beror på att en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent.

Exportgaranti kan beviljas för ersättande av en sådan förlust i anslutning till inhemska investeringar enligt 3 § 3 punkten underpunkt c som uppstår till följd av refinansiering av finansiering i form av främmande kapital och som beror på att en avtalspart, den som gett en förbindelse eller en förmånstagare som inte är garantitagare, bryter mot eller underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en förbindelse eller blir insolvent. (24.4.2015/522)

6 § (9.12.2005/990)
Specialrisktagning

Exportgaranti kan beviljas för ett högriskland med stöd av en fullmakt som statsrådet av särskilda skäl har givit också då den risk som sammanhänger med exporten eller investeringar i utlandet, med finansieringen av exporten och investeringen eller med landet i fråga är så stor att exportgaranti inte kan beviljas utifrån normal riskprövning eller då exportgaranti beviljas på villkor som med tanke på riskprövningen avviker från de normala eller då i exportgarantistocken bildas en riskkoncentration som avser ett visst land eller en viss köpare, garant eller bransch.

På viktiga näringspolitiska eller konkurrenskraftsrelaterade grunder kan exportgaranti beviljas för andra länder än sådana som avses i 1 mom., även då den kommersiella risk som sammanhänger med exporten eller investeringarna i utlandet är så stor att exportgaranti inte kan beviljas utifrån normal riskprövning. I ett sådant fall krävs det ett beslut av arbets- och näringsministeriet om att det finns viktiga näringspolitiska eller konkurrenskraftsrelaterade grunder för att bevilja exportgaranti. (14.12.2012/793)

7 §
Omständigheter som beaktas vid beviljandet av exportgaranti

Vid beviljandet av exportgaranti och fastställandet av villkoren för exportgaranti beaktas

1) de internationella bestämmelser om exportgarantier som är bindande för Finland,

2) internationella konkurrensfaktorer,

3) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av det projekt för vilket exportgaranti beviljas, som en del av den totala bedömningen av projektet,

4) näringspolitiska aspekter på det projekt för vilket exportgaranti beviljas.

(14.12.2012/793)

När ett kreditinstitut eller finansiellt institut beviljas refinansieringsgaranti enligt 3 § 3 punkten underpunkt d för refinansiering av en kredit, kan ersättningsskyldighet angående samma kredit uppkomma enbart på basis av antingen refinansieringsgarantin eller en exportgaranti enligt 3 § 3 punkten underpunkt a. (24.4.2015/522)

Utöver bestämmelserna i 1 mom. beaktas att exportgarantiverksamheten inriktas på avhjälpande av brister som förekommer på finansieringsmarknaden.

8 §
Avgifter

För beslut om exportgaranti kan en handläggningsavgift tas ut. Handläggningsavgiften bestäms utgående från den arbetsmängd och de kostnader som handläggningen av en ansökan medför.

För exportgaranti tas ut en garantiavgift vars belopp bestäms utgående från riskperiodens längd, kreditvärdigheten hos föremålet för risken, kreditvärdigheten hos landet där föremålet för risken finns och andra omständigheter som inverkar på den risk som skall täckas samt konkurrensfaktorerna.

9 §
Skyddsarrangemang

För att trygga statens intressen kan skydd tas genom försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra arrangemang mot förlustrisk som kan uppstå vid exportgarantiverksamhet enligt denna lag (skyddsarrangemang).

Vid skyddsarrangemang kan förbindelser enligt denna lag bytas ut mot ansvarsförbindelser som inte hänför sig till exportverksamhet som avses i denna lag. (14.12.2012/793)

10 §
Ansvarsgränser

Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 38 miljarder euro. Borgensansvaret för de exportgarantier som avses i 6 § får dock uppgå till högst 5 miljarder euro och garantiansvaret för de investeringsgarantier som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljoner euro. (30.12.2019/1592)

Vid beräkningen av det ansvar som avses i 1 mom. skall garantiansvaret i fråga om de exportgarantier som trätt i kraft när det gäller kapital som täcks av garanti, exklusive andra poster utöver kapitalet som eventuellt skall ersättas, beaktas till fullo, medan det garantiansvar som realiseras på grund av bindande garantianbud och som gäller kapital som täcks av garanti skall beaktas till hälften. Det ansvar som orsakas av skyddsarrangemangen beaktas till nettobelopp på det sätt som fastställs genom förordning av handels- och industriministeriet.

För beräknande av det ansvar som avses i 1 mom. omräknas avtalsvalutan till euro enligt den kurs som Europeiska centralbanken har meddelat för valutan den dag exportgarantin beviljades.

Om exportgaranti beviljats i form av refinansieringsgaranti på det sätt som föreskrivs i 3 § 3 punkten underpunkt d, beaktas i beräkningen av ansvarsbeloppet beloppet av refinansieringsgarantin eller exportgarantin enligt 3 § 3 mom. underpunkt a, enligt det större beloppet av dessa. (24.4.2015/522)

11 §
Beviljandet och administreringen av exportgarantier

Exportgarantier enligt denna lag beviljas och administreras av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998). Bolaget fastställer också de allmänna avtalsvillkor som skall tillämpas på exportgarantier och ingår de avtal och ger de förbindelser som avses i 3 § 3 punkten samt vidtar skyddsarrangemang.

På handläggningen och administreringen av exportgarantier vid bolaget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och samiska språklagen (1086/2003). (14.12.2012/793)

På bolagets personal och ledning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de handlägger ärenden enligt denna lag. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). (14.12.2012/793)

12 §
Offentlighet och sekretess

Beträffande offentligheten för bolagets verksamhet enligt denna lag gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § lagen om statens specialfinansieringsbolag.

13 § (22.8.2014/683)
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de principer som ska följas i exportgarantiverksamheten och som gäller

1) fastställande av hur den ekonomiska utvecklingen i Finland, vilken avses i 1 §, ska främjas (förekomsten av ett finländskt intresse),

2) förutsättningarna för att en sådan kommersiell risk som avses i 5 § 2 mom. ska kunna täckas i fråga om en investering i utlandet,

3) förutsättningarna för att en sådan kommersiell risk som avses i 5 a § ska kunna täckas i fråga om en inhemsk investering,

4) bedömning av exportgarantiprojekts miljökonsekvenser och andra konsekvenser,

5) förutsättningar och förfaranden för arbets- och näringsministeriets beslut enligt 6 § 2 mom.,

6) avgifter som ska tas ut för exportgarantier,

6 a) förbindelser som ges för refinansieringsgarantier enligt 3 § 3 punkten underpunkt d och villkoren för förbindelserna, (24.4.2015/522)

7) andra allmänna riktlinjer med anknytning till exportgarantiprodukter, risker och prissättning än de som avses i 1–6 punkten.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 september 1962 om exportgaranti (479/1962) jämte ändringar.

På de exportgarantier som trätt i kraft innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 215/2000, EkUB 5/2001, RSv 39/2001

Ikraftträdelsestadganden:

9.12.2005/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 153/2005, EkUB 18/2005, RSv 151/2005

30.12.2008/1139:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 209/2008, EkUB 27/2008, RSv 210/2008

29.5.2009/367:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

RP 15/2009, EkUB 2/2009, RSv 41/2009

14.12.2012/793:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 68/2012, EkUB 8/2012, RSv 92/2012

27.6.2014/488:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 58/2014, EkUB 5/2014, RSv 53/2014

22.8.2014/683:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 72/2014, EkUB 8/2014, RSv 78/2014

24.4.2015/522:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 318/2014, EkUB 29/2014, RSv 293/2014

8.4.2016/257:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 144/2015, EkUB 1/2016, RSv 4/2016

29.12.2016/1515:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 243/2016, EkUB 28/2016, RSv 226/2016

30.12.2019/1592:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 79/2019, EkUB 4/2019, RSv 76/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.