Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

30.3.2001/322

Justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), sådant detta lagrum lyder i lag 113/1995:

1 §
Inkomster

Vid bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering skall beaktas gäldenärens samtliga inkomster, förvärvsmöjligheter och en uppskattning av den sannolika utvecklingen av inkomsterna.

Med gäldenärens inkomster avses bland annat lön, arvoden och andra förmåner som betalas för arbete eller tjänst. Från en förmån som betalas för arbete, till exempel dagtraktamente eller kilometerersättning, avdras dock de nödvändiga utgifter som förmånen avses täcka.

Med inkomster avses också inkomster från företagsverksamhet och yrkesutövning, kapitalinkomster, pensioner, arbetslöshetsdagpenning samt understöd och sociala förmåner. Från ett understöd eller en förmån avdras de utgifter som understödet eller förmånen avses täcka.

Barnbidrag och underhållsstöd eller underhållsbidrag till ett barn räknas inte som inkomst för gäldenären. De avdras från utgifterna för underhåll av barnet så som i 6 § bestäms.

2 §
Avdrag

När gäldenärens betalningsmån räknas ut skall med iakttagande av vad som närmare bestäms i 3–6 § och utifrån gäldenärens redovisning avdrag göras från gäldenärens inkomster för oundgängliga levnadskostnader såsom boendekostnader, utgifter för barndagvård, utgifter för utbildning av barn som fyllt 18 år, underhållsbidrag som gäldenären betalar samt övriga medel som gäldenären behöver för sin utkomst.

3 §
Boendekostnader

Till boendekostnaderna hänförs hyra, skötsel- och finansieringsvederlag i bostadsaktiebolag och vederlag för nyttjande av bostadsrättsbostad. Som boendekostnader beaktas även oundgängliga utgifter för boendet, såsom avgifter för vatten, elektricitet, gas, värme, bastu och avfallshantering, jord- och tomtlegoavgift, fastighetsskatt, övriga eventuella avgifter för fastigheten samt försäkringspremierna för sedvanlig hem- eller fastighetsförsäkring.

Gäldenärens boendekostnader beaktas till det belopp som gäldenären betalar. Överstiger gäldenärens kostnader klart de skäliga boendekostnaderna på orten, beaktas gäldenärens boendekostnader till ett belopp som kan anses skäligt.

4 §
Övriga oundgängliga levnadskostnader

Som andra oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och hans eller hennes familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för personlig hygien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, televisionsavgifter, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 538 euro,

2) en gäldenär som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 453 euro,

3) de två äldsta barnen under 17 år som bor i samma hushåll som gäldenären 345 euro vardera, det tredje äldsta barnet och barn som är yngre än detta 322 euro för vart och ett,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 381 euro.

(29.11.2019/1107)

Avvikelser kan göras från beloppen i 1 mom., om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl är till exempel kostnader för arbetsresor som överskrider lokaltrafiktaxan, ovanligt stora regelbundna sjukvårdskostnader som gäldenären själv betalar och en exceptionellt stor engångsutgift på grund av sjukdom. Använder gäldenären egen bil för arbetsresor, kan kostnaderna för arbetsresorna beaktas på samma grunder som de kan godkännas som avdrag i beskattningen.

De månatliga levnadskostnaderna kan beaktas till ett lägre belopp än vad som anges i 1 mom., om gäldenären själv anser sig klara sig med mindre kostnader.

5 §
Utgifter för utbildning av barn som fyllt 18 år

Efter att barnet fyllt 18 år kan oundgängliga utgifter för utbildning av barnet beaktas som utgifter för gäldenären i enlighet med 4 § 4 punkten. Dessa kostnader kan beaktas tills barnet avslutat sin gymnasieutbildning eller under högst två år för annan utbildning efter grundskolan.

6 §
Avdrag från kostnaderna för barn

Barnbidraget och underhållsbidraget eller underhållsstödet till ett barn som bor med gäldenären dras av från de oundgängliga kostnaderna för barn enligt 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten. Den förhöjning av barnbidraget som betalas ensamförsörjare beaktas dock inte. Bidrag och förmåner för barn som fyllt 18 år dras av från utbildningskostnaderna.

Barnets utgifter räknas inte som kostnader för gäldenären i den mån barnet själv kan svara för dem med sina inkomster eller sin förmögenhet. Som barnets inkomster anses då inte barnbidrag och underhållsbidrag.

6 a § (29.11.2019/1107)
Indexjustering som avser tilläggsprestationsskyldigheten vid ökade inkomster

Det belopp som utgör grund för en tilläggsprestationsskyldighet enligt 35 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) är 1 995 euro.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten när förordningen träder i kraft och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Då tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten, tillämpas förordningen om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.2001/1152:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

24.11.2003/966:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten när förordningen träder i kraft och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Då tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten, tillämpas förordningen om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

18.11.2004/995:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten när förordningen träder i kraft och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Då tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten, tillämpas förordningen om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

18.11.2005/918:

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten när förordningen träder i kraft och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räk- nas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Då tingsrätten har fastställtett betalningsprogram och fullföljdsdomsto- len återförvisar ärendet till tingsrätten, tillämpas förordningen om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

15.11.2006/1013:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

15.11.2007/1076:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

7.11.2008/684:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

16.11.2010/971:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

18.11.2011/1150:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

8.11.2012/637:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

22.11.2013/828:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

18.11.2014/962:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

19.12.2014/1381:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

18.11.2015/1345:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

9.12.2016/1124:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

29.11.2019/1107:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.