Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

22.3.2001/272

Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 61 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984):

Förskott till arbetslöshetskassorna
1 §

Arbetslöshetskassan skall varje år senast den 15 oktober tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en motiverad beräkning av de i 7 kap. lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och 9 kap. 7 § lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda finansieringsandelar som betalas under följande år, arbetslöshetskassans budget för nästa år samt övriga utredningar som arbetslöshetsförsäkringsfonden begärt. (18.12.2003/1156)

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar varje månad till arbetslöshetskassan i form av jämnstora rater ett förskott på det i 1 mom. avsedda sammanlagda beloppet av finansieringsandelarna. Av förskotten för de studiesociala förmåner som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice betalas dock en åttondel i januari och resten i form av jämnstora rater varje månad. Med beaktande av kassans verksamhetsområde och säsongväxlingar kan arbetslöshetsförsäkringsfonden på framställning av arbetslöshetskassan betala ut förskotten med avvikelse från det som sagts ovan. (18.12.2003/1156)

Om arbetslöshetskassans framställning om förskott enligt arbetslöshetsförsäkringsfonden inte kan anses vara motiverad, kan fonden betala ut förskott som avviker från det som föreskrivs i 1 och 2 mom.

2 § (18.12.2003/1156)

Arbetsförsäkringsfonden skall betala de månatliga förskotten till arbetslöshetskassan så att statsandelen och en tredjedel av arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas senast den första bankdagen i varje månad och två tredjedelar av arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas senast den 15 varje månad.

3 § (18.12.2003/1156)

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan justera de förskott som betalas till arbetslöshetskassan, om grunderna för förskotten har förändrats. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan också ålägga arbetslöshetskassan att återbetala en del av förskotten, om en för stor summa har betalts ut.

Fastställande av finansieringsandelar
4 § (17.12.2020/1102)

Arbetslöshetskassan ska för varje kalenderår senast vid utgången av april följande år lämna social- och hälsovårdsministeriet en ansökan om de finansieringsandelar som avses i 7 kap. i lagen om arbetslöshetskassor. Till ansökan ska fogas arbetslöshetskassans styrelses bokslut.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de finansieringsandelar som ska betalas till arbetslöshetskassorna. Ministeriet ska underrätta Sysselsättningsfonden om sina beslut om beloppen av de finansieringsandelar som betalas till arbetslöshetskassorna, och fonden ska beakta dessa beslut på det sätt som föreskrivs i 5 § vid utbetalningen av förskotten till arbetslöshetskassorna.

5 § (20.12.2007/1355)

Då social- och hälsovårdsministeriet fastställt arbetslöshetskassans finansieringsandelar dras beloppet av överbetalda förskott av från följande års förskottsutbetalningar. Om de utbetalda förskotten understiger de fastställda finansieringsandelarna, betalas skillnaden mellan de slutliga finansieringsandelarna och de utbetalda förskotten till arbetslöshetskassan i form av en tilläggsutbetalning.

6 § (20.12.2007/1355)

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska varje år senast den 10 november tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av de statsandelar som ska betalas till arbetslöshetskassorna följande år. De förskott som ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden följande år fastställs på basis av arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning av social- och hälsovårdsministeriet som högst så stora som de anslag som har anvisats för ändamålen i statsbudgeten. Förskotten ska fastställas senast den 1 december varje år. Samtidigt fastställer ministeriet en beräkning av statens slutliga prestation för det innevarande året. Skillnaden mellan denna beräkning och de förskott på statsandelarna som staten fastställt för det innevarande året beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat eller före utgången av det innevarande året.

Social- och hälsovårdsministeriet betalar varje månad förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden i form av jämnstora rater, om ingenting annat följer på framställning arbetslöshetsförsäkringsfonden.

7 § (20.12.2007/1355)

Om arbetslöshetsförsäkringsfonden har justerat förskotten i enlighet med 3 § eller om det enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens bedömning finns behov av att justera de förskott som ska betalas till arbetslöshetskassorna, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om justering av beloppet av förskotten på statsandelarna, om förändringen i de förskott som motsvarar statsandelen är avsevärd. Ministeriet kan på eget initiativ justera det förskott som ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden, om grunderna för utbetalningen av statsandelsförskottet har förändrats avsevärt.

8 § (20.12.2007/1355)

Social- och hälsovårdsministeriet ska utan dröjsmål efter det att besluten om arbetslöshetskassornas finansieringsandelar i enlighet med 4 § 2 mom. har tillställts arbetslöshetsförsäkringsfonden för kännedom fastställa beloppet av den statsandel som ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Skillnaden mellan förskottet på den statsandel som betalts till arbetslöshetsförsäkringsfonden och den fastställda statsandelen betalas eller återbetalas före utgången av den kalendermånad som följer på fastställandet.

Medlemsavgift och utjämningsfond
9 § (12.11.2020/761)

Då en arbetslöshetskassa ansöker om fastställande av medlemsavgift hos Finansinspektionen ska den till sin ansökan foga budgeten för följande år samt en kalkyl över medlemsavgiftens tillräcklighet med beaktande av arbetslöshetskassans förmåner, förvaltningskostnader och överföringar till utjämningsfonden samt, om arbetslöshetskassan önskar att dess plan för återställande av en sund finansiell ställning beaktas vid fastställandet av medlemsavgiften, planen för återställande av en sund finansiell ställning.

9 § har ändrats genom F 761/2020. Den tidigare formen lyder:

9 §

Då en arbetslöshetskassa ansöker om fastställande av medlemsavgift hos Försäkringsinspektionen skall den till sin ansökan foga budgeten för följande år samt en kalkyl över medlemsavgiftens tillräcklighet med beaktande av arbetslöshetskassans förmåner, förvaltningskostnader och överföringar till utjämningsfonden.

10 § (12.11.2020/761)

Finansinspektionen beaktar vi bedömningen av utjämningskassans storlek arbetslöshetskassans uppskattning av utgifter för förmåner och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för.

10 § har ändrats genom F 761/2020. Den tidigare formen lyder:

10 §

Försäkringsinspektionen bestämmer storleken på arbetslöshetskassans utjämningsfonds minimi- och maximibelopp med beaktande av sådana utgifter för förmåner och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för.

Stödkassan för arbetslöshetskassorna
11 §

Medlemsavgiften till stödkassan, som fastställts av Försäkringsinspektionen, uppbärs före utgången av november månad varje år enligt det medlemsantal som ligger till grund för den finansieringsandel som senast har beviljats löntagarkassan för förvaltningskostnader.

12 §

Den andel av stödkassans medel som avses i 22 § 2 mom. lagen om arbetslöshetskassor skall betalas till löntagarkassan för varje kalenderår inom en månad från det att försäkringsinspektionen har lämnat stödkassan de uppgifter som behövs för utbetalningen.

13 §

Av stödkassans medel kan under ett kalenderår användas högst hälften av det belopp som fanns i stödkassan vid ingången av året.

14 §

Stödkassans medel skall placeras på ett inkomstbringande sätt så att kassans betalningsberedskap inte äventyras.

15 §

Stödkassans förvaltningsorgan är stödkassans möte och styrelse. Därtill kan stödkassan ha en delegation i enlighet med vad som föreskrivs i 17 §.

16 §

Den högsta beslutanderätten inom stödkassan tillkommer stödkassans möte.

Stödkassans möte är medlemskassornas möte eller, om stadgarna så föreskriver, representantskapsmöte.

Stödkassan skall hålla ordinarie möte med sådana intervaller som föreskrivs i stadgarna minst vart femte år.

17 §

I stödkassans stadgar kan föreskrivas att uppgifter som hör till stödkassans möte skall anförtros en delegation som utsetts av stödkassans möte.

En styrelsemedlem får inte vara medlem i representantskapet eller delegationen.

18 §

Styrelsen för stödkassan består av minst tre och högst sju medlemmar.

Undertecknande av beslut
19 §

Arbetslöshetskassans beslut skall undertecknas på det sätt som kassans styrelse bestämmer. Om beslutet utges i form av en handling som tillkommit vid automatisk databehandling eller i övrigt åtminstone till en del med anlitande av tryckförfarande, kan underskriften betecknas maskinellt.

Ikraftträdande
20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 2 november 1984 om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (743/1984) jämte ändringar.

Vid ansökan om 2000 års finansieringsandelar kan ansökan med avvikelse från vad som sägs i 4 § 1 mom. lämnas in ända fram till utgången av maj. Vid tillämpning av 1 § 2 mom. betalas de månatliga förskotten under 2001 såsom social- och hälsovårdsministeriet och arbetslöshetsförsäkringsfonden har fastställt dem för året i fråga. Om en arbetslöshetskassa inte ansökt om månatligt förskott, skall den före utgången av april 2001 tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en bedömning gällande år 2001. Vid tillämpning av 6 § fastställs de förskott som under 2001 betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden genom att de förskott som redan betalts till arbetslöshetskassorna dras av från ifrågavarande anslag i statsbudgeten. När finansieringsandelarna för år 2000 fastställs förfars i fråga om den sammanlagda skillnaden mellan de förskott på statsandelar som betalats till arbetslöshetskassorna år 2000 och de fastställda statsandelarna i enlighet med vad som föreskrivs i 8 § 2 mom.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.2003/1156:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.12.2007/1355:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

12.11.2020/761:
17.12.2020/1102:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.