Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

15.2.2001/130

Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

föreskrivs med stöd av 2 kap. 6 § 1 och 2 punkten konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978):

Tillämpningsområde
1 §

I denna förordning föreskrivs om vilka uppgifter en näringsidkare skall lämna när denne marknadsför en fastighet eller en del av en sådan, en byggnad eller en lägenhet för bostadsbruk eller för framtida bostadsbruk (bostad) till konsumenter.

Denna förordning tillämpas inte på marknadsföring av sådana tidsandelsbostäder som avses i 10 kap. konsumentskyddslagen (38/1978).

Annonsering
2 §

När en bostad som är till salu utannonseras i tidning, i reklam som utdelas till eller tillhandahålls konsumenter eller på annat motsvarande sätt, skall av annonseringen framgå åtminstone

1) vilken typ av bostad försäljningen avser, såsom småhus-, höghus- eller fritidsbostad eller obebyggt markområde,

2) den kommun där bostaden finns samt by, stadsdel eller någon annan uppgift som på motsvarande sätt anger var bostaden är belägen,

3) i fråga om byggnad och lägenhet som säljs för bostadsbruk bostadsutrymmenas yta och antalet rum samt i fråga om obebyggda markområden och fritidsbostäder markområdets areal,

4) den tidpunkt då en bostad som planeras eller som är under byggnad beräknas bli färdig,

5) den för marknadsföringen ansvarige näringsidkarens namn och kontaktuppgifter.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., skall av annonseringen i fråga om

1) en delägarbostad framgå storlek och pris i fråga om den först salubjudna andelen av bostaden, om det är möjligt att köpa den återstående andelen, samt de avgifter som tas ut för nyttjanderätten till bostaden,

2) en bostadsrättsbostad framgå bostadsrättsavgift och bruksvederlag,

3) andra salubjudna bostäder framgå försäljningspris samt skuldfritt pris, om det avviker från försäljningspriset.

Med en delägarbostad avses en bostad i fråga om vilken köparens rätt att ta bostaden i sin besittning förutsätter köp av en del av aktierna eller andelarna och ingående av ett hyresavtal eller något annat avtal.

I lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) föreskrivs att den beteckning som beskriver energiprestandan för byggnaden ska nämnas vid annonseringen. (27.2.2013/175)

3 §

När en bostad som hyrs ut utannonseras på det sätt som nämns i 2 § 1 mom. skall av annonseringen framgå åtminstone

1) bostadens läge, typ och rumsantal samt ytan för de bostadsutrymmen som är uteslutande i hyresgästens bruk,

2) hyra samt eventuell förskottshyra och säkerhet,

3) hyrestid, om det gäller ett hyresavtal på viss tid,

4) den för marknadsföringen ansvarige näringsidkarens namn och kontaktuppgifter.

I lagen om energicertifikat för byggnader föreskrivs att den beteckning som beskriver energiprestandan för byggnaden ska nämnas vid annonseringen. (27.2.2013/175)

4 §

Om en bostad är i halvfärdigt skick eller om dess utrustning är väsentligt bristfällig jämfört med vad som vanligen hör till en motsvarande bostad på samma ort, skall detta nämnas i annonsen. Om en bostad är uthyrd eller om en salubjuden småhus- eller fritidsbostad står på arrendejord, skall detta också nämnas.

Visning
5 §

När konsumenter ges tillfälle att bekanta sig med en bostad antingen i bostaden eller på något annat ställe (visning), skall en broschyr om bostaden finnas till påseende. Såsom broschyr om en bostad anses också en sammanställning, i vilken det i en eller flera förteckningar ges information om flera samtidigt marknadsförda bostäder.

Vid en visning ska energicertifikatet för byggnaden vara framlagt, om det ska läggas fram enligt lagen om energicertifikat för byggnader. (27.2.2013/175)

6 §

I broschyren om en salubjuden bostad skall nämnas åtminstone

1) vilken typ av bostad försäljningen avser, såsom småhus-, höghus- eller fritidsbostad eller obebyggt markområde,

2) om försäljningen avser fastighet, kvotdel av fastighet eller bestämt område, byggnad på arrendejord, aktier eller andelar som berättigar till innehav av bostad, delägarbostad eller bostadsrättsbostad,

3) hur bostaden blir ledig för köparen eller när bostaden beräknas bli färdig,

4) planläggningssituationen på bostadsområdet och den myndighet som ger tilläggsuppgifter därom, om det inte med beaktande av bostadens läge kan anses onödigt att nämna detta,

5) centrala trafikförbindelser och service inom området, om det inte med beaktande av bostadens läge kan anses onödigt att nämna detta,

6) de prisuppgifter som nämns i 2 § 2 mom. och en betalningstidtabell när det gäller en bostad som planeras eller är under byggnad,

7) den för marknadsföringen ansvarige näringsidkarens namn och kontaktuppgifter.

7 §

Vid försäljning av en fastighet eller en del av en sådan eller en byggnad på arrendejord skall, utöver vad som föreskrivs i 6 §, i broschyren nämnas

1) i fråga om markområde

a) den kommun där markområdet ligger samt stadsdel eller by, fastighetsnummer samt gatuadress,

b) areal,

c) byggnadsrätt,

d) byggnader och konstruktioner som finns på området,

e) begränsningar i rätten att använda eller överlåta området samt i fråga om arrendejord arrendegivare, återstående arrendetid, arrendeavgiftens storlek och begränsningar i rätten att överlåta arrenderätten,

f) inteckningar, avgifter som köparen skall betala samt övriga gravationer och servitut,

2) i fråga om byggnad som säljs för bostadsbruk

a) det år byggnaden togs i bruk eller, om detta inte kan utredas, en uppskattning av detta,

b) huvudsakligt byggnadsmaterial, taktyp och taktäckning,

c) värmesystem,

d) antalet rum och ytorna specificerade enligt bostadsutrymmen och övriga utrymmen,

e) om byggnaden säljs för varaktigt bruk, värmekostnaderna i genomsnitt eller då byggnaden värms upp med elektricitet, kostnaderna i genomsnitt för den totala konsumtionen av elektricitet, och i fråga om byggnad som planeras eller är under uppförande, en uppskattning av nämnda kostnader.

Vid visningen skall finnas till påseende

1) en karta och utredning om gränserna för det område som är till salu,

2) arrendeavtal som gäller markområdet,

3) en redogörelse för inredning, utrustning och ytbeläggningar i fråga om byggnad som planeras eller är under uppförande,

4) en planritning, om det gäller en byggnad som säljs för bostadsbruk.

8 §

Vid försäljning av aktier eller andelar som berättigar till innehav av en bostad, en delägarbostad eller en bostadsrättsbostad skall, utöver vad som föreskrivs i 6 §, i broschyren nämnas

1) bostadens adress och i fråga om en höghusbostad i vilken våning den är belägen,

2) sammanslutningens namn samt nummer eller andra uppgifter med hjälp av vilka de aktier eller andelar som är till salu kan individualiseras,

3) disponentens eller motsvarande persons namn och kontaktuppgifter,

4) antalet rum i bostaden och ytorna specificerade enligt bostadsutrymmen och övriga utrymmen,

5) arealen på det markområde sammanslutningen innehar samt i fråga om arrendejord arrendegivare, återstående arrendetid och arrendeavgiftens storlek,

6) det år byggnaden togs i bruk eller, om detta inte kan utredas, en uppskattning av detta samt antalet våningar, huvudsakligt byggnadsmaterial och värmesystem,

7) i fråga om småhusbostäder taktyp och taktäckning,

8) det totala antalet lägenheter och övriga utrymmen i sammanslutningen samt bostadslägenheternas och affärslägenheternas ytor,

9) parkeringsutrymmen som hör till sammanslutningen och som står till invånarnas förfogande,

10) sammanslutningens eller dess delägares rätt att lösa in aktier eller andelar som överlåts till en ny ägare och andra begränsningar i rätten att använda eller överlåta bostaden,

11) om köparen har möjlighet att senare köpa den återstående delen av delägarbostaden och priset eller grunderna för priset för den återstående delen samt andra viktiga villkor som gäller köpet,

12) boendekostnader, såsom vederlag, vattenavgifter och andra ersättningar för bruk av bostaden eller, i fråga om en bostad som planeras eller är under byggnad, en uppskattning av dem,

13) den andel av sammanslutningens skulder som faller på bostaden och om det är möjligt att betala bort denna andel,

14) sammanslutningens förpliktelser, vilka senare kan medföra kostnader för köparen,

15) omfattande reparationer eller grundliga förbättringar av byggnaden eller fastigheten vilka sammanslutningen har beslutat om eller annars med säkerhet kommer att utföras samt en uppskattning av tidpunkten för utförande av dem och av de kostnader som de medför för köparen.

Vid visningen skall finnas till påseende

1) bolagsordningen eller andelslagets eller bostadsrättsföreningens stadgar,

2) sammanslutningens senaste bokslut samt övriga utredningar som eventuellt behövs för att bedöma sammanslutningens ekonomiska situation eller i fråga om en bostad som planeras eller som är under byggnad, sammanslutningens ekonomiplan,

3) arbetsbeskrivning för en bostad som planeras eller är under byggnad,

4) en planritning av bostaden,

5) om köparens rätt att ta bostaden i sin besittning förutom köpebrev förutsätter andra avtal, modeller för avtalen.

9 §

I broschyren om en hyresbostad skall, utöver vad som föreskrivs i 3 §, nämnas åtminstone

1) hyresförhållandets art, om det gäller underhyresförhållande eller hyresförhållande i andra hand,

2) hur bostaden blir ledig för hyresgästen,

3) sådana utanför bostaden belägna utrymmen som hyresgästen har rätt att använda, såsom tvättstuga och bastu,

4) centrala trafikförbindelser och service inom området, om det inte med beaktande av bostadens läge kan anses onödigt att nämna detta,

5) omfattande reparationer eller grundliga förbättringar av byggnaden eller fastigheten vilka sammanslutningen har beslutat om eller annars med säkerhet kommer att utföras samt en uppskattning av tidpunkten för utförande av dem.

10 §

Om bostaden väsentligt avviker från vad konsumenten skäligen har anledning att förutsätta, skall detta nämnas i broschyren. En sådan uppgift skall ges i synnerhet om det i en byggnad eller lägenhet som säljs för varaktigt bostadsbruk inte finns vattenledning, avlopp, centralvärme, elektricitet eller annan med dem jämförbar utrustning som vanligen hör till motsvarande bostäder på samma ort.

11 §

Om näringsidkaren vid marknadsföring av bostad som planeras eller är under byggnad förbehåller sig möjligheten att ändra bostadens egenskaper eller villkoren i köpebrevet eller i något annat avtal som gäller den marknadsförda bostaden, skall detta nämnas i broschyren på ett synligt sätt.

Ikraftträdande
12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 november 1983 om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (847/1983) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.2008/795:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG (32002L0091); EGT nr L 1, 4.1.2003, s. 65

27.2.2013/175:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.