Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

26.1.2001/56

Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
1 § (17.6.2011/757)
Nämndens uppgift

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer genom sitt beslut huruvida ett riksomfattande kollektivavtal som har tillställts nämnden med stöd av 2 § i lagen om kollektivavtal (436/1946) är representativt inom sitt tillämpningsområde på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) eller i 2 kap. 6 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011).

Nämnden ska se till att allmänt bindande kollektivavtal publiceras på antingen finska eller svenska och i översättning på det andra nationalspråket. (12.8.2011/949)

2 §
Nämndens sammansättning och tillsättande

Nämnden består av en ordförande och två andra medlemmar med uppgiften som bisyssla samt en personlig ersättare för var och en av dem. Ordföranden och dennes ersättare skall ha avlagt sådan examen som krävs för domartjänst och de samt de övriga medlemmarna skall vara förtrogna med anställningsfrågor och arbetsförhållanden. Nämndens ordförande och övriga medlemmar samt deras ersättare skall utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Nämndens medlemmar utnämns av statsrådet för fem år i sänder. Nämnden finns vid det ministerium som svarar för arbetarskyddsfrågor. Nämnden är oavhängig i sitt uppdrag.

Medlemmarna i nämnden och deras ersättare beviljas avsked av statsrådet. Statsrådet utnämner samtidigt en efterträdare för medlemmen eller ersättaren för återstoden av mandattiden med iakttagande av det förfarande som anges ovan i denna paragraf.

Statsrådet kan skilja en medlem i nämnden från medlemskapet endast om han eller hon inte längre uppfyller behörigheten enligt 1 mom.

Nämnden väljer sekreterare med uppgiften som bisyssla. Den sekreterare som föredrar nämndens beslut skall ha sådan examen som krävs för domartjänst.

Nämnden godkänner en arbetsordning för sig.

3 §
Nämndens beslutanderätt och beslutsfattande

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är beslutför då ordföranden eller dennes ersättare samt två medlemmar eller ersättare är närvarande.

Nämnden fattar sina beslut på föredragning. Om det förekommer avvikande åsikter då ett ärende avgörs i nämnden, avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid kollegiala domstolar.

Nämnden har rätt att höra sakkunniga. Nämnden har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av andra myndigheter få sådana uppgifter som är nödvändiga för ett beslut om fastställande.

Nämndens beslut undertecknas av ordföranden för sammanträdet och kontrasigneras av den som föredragit ärendet.

Fastställande av ett kollektivavtals allmänt bindande verkan
4 §
Anhängiggörande och behandling av ärenden i nämnden

Nämnden skall ta upp ett ärende som gäller fastställande av allmänt bindande verkan till behandling då kollektivavtalet och de uppgifter som avses i 2 § 2 och 4 mom. lagen om kollektivavtal har tillställts det ministerium som svarar för arbetarskyddsfrågor.

Vid behandlingen av ett ärende i nämnden skall lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) tillämpas.

L om förvaltningsförande 598/1982 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003.

5 § (17.6.2011/757)
Tidpunkten från vilken ett allmänt bindande kollektivavtal ska tillämpas

När nämnden fastställer ett kollektivavtals allmänt bindande verkan ska den bestämma att kollektivavtalet ska börja tillämpas från den tidpunkt då det träder i kraft.

Om ett kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställs vid någon annan tidpunkt än i samband med att avtalet träder i kraft, kan det bestämmas att tillämpningen av avtalets allmänt bindande verkan ska börja vid en senare tidpunkt än vad som anges i 1 mom., om det finns grundad anledning till detta.

6 §
Den tid ett kollektivavtal har allmänt bindande verkan

Ett beslut om ett kollektivavtals allmänt bindande verkan inom respektive bransch gäller till dess nämnden med stöd av 7 § eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § beslutar något annat.

7 §
Ny behandling av ett ärende i nämnden

Efter det att nämndens beslut har vunnit laga kraft kan den som enligt 10 § har besvärsrätt genom skriftlig ansökan kräva att ärendet om fastställande av allmänt bindande verkan tas upp till ny behandling. I ansökan skall visas att väsentliga ändringar har skett i förutsättningarna för fastställandet av kollektivavtalet.

Nämnden kan också på tjänstens vägnar ta upp ett ärende som gäller fastställande av ett kollektivavtals allmänt bindande verkan till ny behandling i sådana situationer som avses i 1 mom.

8 §
Offentliggörande av nämndens beslut

Nämnden skall utan dröjsmål publicera ett beslut enligt 1 § i Officiella tidningen.

Sökande av ändring i nämndens beslut
9 §
Besvärsmyndighet

Ändring i ett beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan kan sökas hos arbetsdomstolen genom skriftliga besvär så som bestäms i denna lag och i lagen om arbetsdomstolen (646/1974).

10 §
Besvärsrätt

Besvärsrätt tillkommer dem som ingått kollektivavtalet i fråga samt de arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som senare har anslutit sig till avtalet, var och en särskilt, samt varje arbetsgivare eller arbetstagare vars rättsliga ställning i ett anställningsförhållande är beroende av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

11 §
Besvärstid

Besvär skall anföras inom 30 dagar från det att nämndens beslut har publicerats i enlighet med 8 §. Besvären skall tillställas nämnden som skall sända besvärshandlingarna och sitt utlåtande över besvären till arbetsdomstolen.

Särskilda bestämmelser
12 §
Ärendenas brådskande natur

Ärenden som gäller fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan skall behandlas i brådskande ordning i nämnden och i arbetsdomstolen.

13 §
Publicering av besluten i en föreskriftssamling

Ett lagakraftvunnet beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och ett beslut av arbetsdomstolen som gäller fastställande av allmänt bindande verkan skall utan dröjsmål publiceras i en sådan föreskriftssamling som justitieministeriet svarar för och som avses i 6 § lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000) på det sätt som bestäms i statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar (259/2000).

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, till vilken arbetsdomstolen sänder sina beslut, skall se till att besluten förs in i föreskriftssamlingen. Nämnden skall också för införande i föreskriftssamlingen lämna information om var ett kollektivavtal som har fastställts som allmänt bindande har publicerats enligt 14 § samt om möjligheten att få ytterligare uppgifter om avtalet på finska och svenska.

14 § (12.8.2011/949)
Publicering av kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande

Nämnden ska se till att ett kollektivavtal som genom ett lagakraftvunnet beslut fastställts som allmänt bindande avgiftsfritt finns tillgängligt för alla på finska och svenska på ett allmänt datanät i en förteckning över allmänt bindande kollektivavtal. På motsvarande sätt ska information finnas tillgänglig för alla om att ytterligare uppgifter om ett allmänt bindande kollektivavtal kan fås på finska och svenska av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

15 §
Arvoden

Arvodena till nämndens medlemmar fastställs av det ministerium som svarar för arbetarskyddsfrågor.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

17 §
Övergångsbestämmelser

Nämnden skall fatta beslut om fastställande av de vid lagens ikraftträdande gällande kollektivavtalens allmänt bindande verkan inom 18 månader från det att nämnden tillsatts av statsrådet.

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2011/757:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

12.8.2011/949:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Kollektivavtal som gäller vid denna lags ikraftträdande och som har fastställts som allmänt bindande ska, om de inte har översatts till det andra nationalspråket, översättas inom tre år från lagens ikraftträdande.

RP 329/2010, AjUB 17/2010, RSv 309/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.