Uppdaterad lagstiftning: 2001

28.12.2001/1559
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
28.12.2001/1528
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
28.12.2001/1527
Marknadsdomstolslag
28.12.2001/1502
Sparbankslag
28.12.2001/1501
Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
27.12.2001/1485
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
27.12.2001/1484
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården
21.12.2001/1383
Lag om företagshälsovård
20.12.2001/1345
Statsrådets förordning om lotterier
14.12.2001/1311
Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
13.12.2001/1230
Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
27.11.2001/1212
Justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende
13.12.2001/1205
Lag om veterinärmedicinska skadenämnden
30.11.2001/1145
Sjöräddningslag
22.11.2001/1129
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall
23.11.2001/1054
Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
23.11.2001/1047
Lotterilag
23.11.2001/1039
Lag om personregister för arbetarskyddet
9.11.2001/950
Lag om registrerat partnerskap
11.10.2001/844
Statsrådets förordning om medicinaltaxa
17.8.2001/731
Lag om Folkpensionsanstalten
17.8.2001/717
Lag om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom (gäller till 31.8.2020)
9.8.2001/715
Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
9.8.2001/711
Statsrådets förordning om luftkvaliteten
26.7.2001/697
Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
27.7.2001/688
Statsunderstödslag
26.7.2001/687
Statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
13.7.2001/660
Lag om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
12.7.2001/652
Statsrådets förordning om vuxenutbildningsstöd
13.7.2001/645
Lag om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna
5.7.2001/621
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
29.6.2001/604
Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
28.6.2001/594
Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
20.6.2001/558
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
6.6.2001/487
Justitieministeriets arbetsordning
31.5.2001/461
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
1.6.2001/456
Lag om folkpensionsindex
23.5.2001/422
Lag om statliga exportgarantier
26.4.2001/360
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
30.3.2001/322
Justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
6.4.2001/313
Lag om posttjänster
28.3.2001/300
Lag om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
29.3.2001/295
Justitieministeriets förordning om basbolagsordning för privata aktiebolag
29.3.2001/288
Statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet
22.3.2001/277
Arbetsordning för statsrådets kansli
22.3.2001/275
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
22.3.2001/272
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
22.3.2001/265
Statsrådets förordning om justitieministeriet
22.3.2001/257
Statsrådets förordning om samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna
16.3.2001/244
Företags- och organisationsdatalag
13.3.2001/218
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
1.3.2001/216
Undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
2.3.2001/189
Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
22.2.2001/166
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
22.2.2001/163
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol
15.2.2001/146
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
15.2.2001/145
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
15.2.2001/143
Statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
16.2.2001/136
Lag om Fångvårdens utbildningscentral
16.2.2001/135
Lag om förvaltning av straffverkställighet
15.2.2001/130
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
9.2.2001/119
Lag om vattentjänster
8.2.2001/118
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
8.2.2001/111
Statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet
2.2.2001/101
Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
26.1.2001/56
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
26.1.2001/55
Arbetsavtalslag
23.1.2001/54
Finansministeriets arbetsordning
25.1.2001/52
Finansministeriets förordning om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.