Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

28.12.2000/1276

Lag om vuxenutbildningsförmåner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För tiden för utbildning som gäller utveckling och upprätthållande av i Finland bosatta löntagares och företagares yrkesskicklighet beviljas på pensionsförsäkrat förvärvsarbete baserat stöd så som föreskrivs i denna lag.

2 § (27.6.2018/521)
Förmåner

På de villkor som bestäms i denna lag beviljas som förmån vuxenutbildningsstöd i ersättning för inkomstbortfall under studietiden och yrkesexamensstipendium som engångsersättning till dem som avlagt yrkesinriktad examen enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017). Därtill kan beviljas statsborgen för studielån enligt lagen om studiestöd (65/1994).

3 § (19.2.2010/127)
Definitioner

I denna lag avses med

1) löntagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller motsvarande anställningsförhållande,

2) företagare den som för sin huvudsyssla är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), med undantag av stipendiater som avses i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare, samt (9.12.2016/1104)

3) stödperiod en utbildningstid som stöds med vuxenutbildningsstöd.

4 §
Verkställighet

I fråga om vuxenutbildningsstödet ankommer den allmänna planeringen, styrningen och utvecklingen på social- och hälsovårdsministeriet och i fråga om utbildningen på undervisnings- och kulturministeriet. (11.6.2020/450)

Den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) avsedda Sysselsättningsfonden svarar för beviljandet och utbetalningen samt den övriga verkställigheten av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet. Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna i anslutning till statsborgen för studielån som beviljas dem som får vuxenutbildningsstöd. (27.6.2018/521)

5 § (11.6.2020/450)
Förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsstöd för löntagare

Förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsstöd för löntagare är att

1) personen innan stödperioden inleds har minst åtta års tid i arbete enligt 7 §,

2) personen innan stödperioden inleds har haft ett anställningsförhållande såsom huvudsyssla i minst ett år hos samma arbetsgivare under en eller flera perioder,

3) personen är studieledig enligt lagen om studieledighet (273/1979) eller på motsvarande sätt ledig på grund av utbildning enligt någon annan överenskommelse med arbetsgivaren,

4) de studier som avses i 6 § omfattar sammanlagt minst 4 studie- eller kompetenspoäng, och

5) de studier som avses i 6 § bedrivs på ett sådant sätt att personen avlägger i genomsnitt minst 4 studie- eller kompetenspoäng per månad eller, om personens inkomster under stödmånaden sjunker med högst 50 procent i jämförelse med den genomsnittliga inkomst som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet, bör personen avlägga i genomsnitt minst 2 studie- eller kompetenspoäng per stödmånad.

En löntagare förlorar inte sin rätt till vuxenutbildningsstöd för löntagare, om hans eller hennes anställningsförhållande sägs upp efter det att stödperioden inletts av orsaker som är oberoende av löntagaren.

Om omfattningen av de studier som avses i 6 § har definierats i studieveckor eller timmar eller på något annat sätt, ska omfattningen av studierna och studieprestationerna motsvara vad som i 1 mom. 4 och 5 punkten föreskrivs om studie- eller kompetenspoäng.

5 a § (19.2.2010/127)
Förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsstöd för företagare

Förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsstöd för företagare är att

1) företagaren innan stödperioden inleds har minst åtta års tid i arbete enligt 7 §,

2) företagaren omedelbart innan stödperioden inleds har varit verksam som företagare enligt 3 § minst ett år,

3) de studier som avses i 6 § bedrivs på heltid på ett sådant sätt att personen avlägger i genomsnitt minst 3 studie- eller kompetenspoäng per stödmånad, och (11.6.2020/450)

4) att företagarens inkomster från företagsverksamheten under stödperioden har minskat med minst en tredjedel jämfört med den senast verkställda beskattningen före inledandet av studierna.

Företagaren har inte rätt till vuxenutbildningsstöd om hans eller hennes förvärvsinkomster från annat än företagsverksamhet under stödperioden överstiger tre fjärdedelar av beloppet av det vuxenutbildningsstöd som betalats till företagaren.

Minskningen av förvärvsinkomsterna bedöms i efterhand på basis av företagarens beskattningsuppgifter. Som förvärvsinkomster betraktas sådana inkomster som inte definierats som kapitalinkomster i inkomstskattelagen (1535/1992).

Om omfattningen av de studier som avses i 6 § har definierats i studieveckor eller timmar eller på något annat sätt, ska omfattningen av studierna och studieprestationerna motsvara vad som i 1 mom. 3 punkten föreskrivs om studie- eller kompetenspoäng. (11.6.2020/450)

6 § (19.2.2010/127)
Utbildning som berättigar till vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas den som deltar i (11.6.2020/450)

1) sådan utbildning inom undervisningsministeriets ansvarsområde som avses i lagen om yrkesutbildning, yrkeshögskolelagen (932/2014) eller universitetslagen (558/2009) och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avläggs vid universitet eller yrkeshögskolor, för avläggande av delar av de examina som avses ovan eller som är tilläggsutbildning eller fortbildning enligt nämnda lagar, (27.6.2018/521)

2) sådan utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) som höjer yrkesskickligheten och kompetensen,

3) yrkesinriktad utbildning inom något annat ministeriums ansvarsområde,

4) utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998), om avsaknaden av utbildningen utgör ett hinder för utvecklingen i yrket, eller

5) sådana studier utomlands som avses i 1–3 punkten.

Språkstudier berättigar till vuxenutbildningsstöd om de har ordnats så som avses i 1 mom. och utvecklar eller kompletterar sökandens yrkesskicklighet.

Vuxenutbildningsstöd kan också beviljas för studier på Åland, om de motsvarar de studier som avses i 1 och 2 mom.

6 a § (11.6.2020/450)
Tillräcklig framgång i studierna

Sysselsättningsfonden följer hur studierna framskrider under stödperioden för vuxenutbildningsstödet. Framgången i studierna anses vara tillräcklig, om personens studieprestationer under stödmånaderna uppgår till det antal som anges i 5 § 1 mom. 4 punkten eller 5 a § 1 mom. 3 punkten.

Vuxenutbildningsstödet kan dras in eller ansökan om vuxenutbildningsstöd avslås, om studierna inte har framskridit tillräckligt. Vuxenutbildningsstödet kan dras in retroaktivt, om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att personen i praktiken inte ens haft för avsikt att studera.

7 § (19.2.2010/127)
Beräkning av tiden i arbete

Tiden i arbete beräknas på grundval av de inkomster som omfattas av de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Antalet arbetade månader fås genom att inkomsten i euro under respektive kalenderår divideras med talet 940. Kvoten för ett kalenderår avrundas nedåt till närmaste hela tal, som kan vara högst 12. Kvoterna för de olika åren räknas samman.

När tiden i arbete beräknas ska som tid som jämställs med arbete dessutom beaktas varje sådan full kalendermånad

1) för vilken personen har fått graviditetspenning, särskild graviditetspenning eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), (14.1.2022/59)

2) under vilken personen har varit vårdledig med stöd av lag eller kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal eller fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, eller

3) under vilken personen har varit arbetsoförmögen och därvid med stöd av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare fått pension eller rehabiliteringsstöd eller sådan olycksfallspension som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015). (7.8.2015/885)

Av tiden i arbete kan högst två år vara sådan i 3 mom. avsedd tid som jämställs med arbete.

8 § (9.12.2016/1104)
Beaktande av arbete utomlands

Till tiden i arbete enligt 7 § räknas också sådan tid i arbete, eller tid som jämställs med tid i arbete, under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete eller den tid som jämställs med tid i arbete.

9 § (19.2.2010/127)

9 § har upphävts genom L 19.2.2010/127.

10 § (19.2.2010/127)

10 § har upphävts genom L 19.2.2010/127.

11 § (19.2.2010/127)
Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som

1) får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare,

2) får pension som betalas på grund av full arbetsoförmåga eller sjukpension enligt folkpensionslagen,

3) får arbetslöshetspension enligt 28 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen eller pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/1982),

4) får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006),

5) för samma utbildning får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt arbetspensionslagarna, full rehabiliteringspenning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller med stöd av bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), (27.6.2018/521)

6) får en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

7) fullgör värnplikt eller civiltjänst, (9.12.2016/1104)

8) avtjänar fängelsestraff och studerar i straffanstalten,

9) från en främmande stat får studiestöd som beviljas den som bor stadigvarande i landet,

10) får alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

11) får studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd,

12) får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen,

13) får arbetslivspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, (29.1.2016/90)

14) får periodisk ersättning enligt 76 § i statstjänstemannalagen (750/1994), (20.8.2010/713)

15) får lön på indragningsstat enligt 75 § i statstjänstemannalagen och 3 och 15 § i lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986), eller (20.8.2010/713)

16) får garantipension enligt lagen om garantipension (703/2010). (20.8.2010/713)

L om olycksfall i militärtjänst 1211/1990 har upphävts genom L om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 1521/2016. Om nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån se 23 a §.

12 § (11.6.2020/450)
Vuxenutbildningsstödets belopp

Vuxenutbildningsstödet för löntagare består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är 27,54 euro per dag. Förtjänstdelen är 42 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om lönen per månad är större än 95 gånger grunddelen, är förtjänstdelen 20 procent för den del av dagslönen som överstiger denna gräns. Vuxenutbildningsstödet är högst 90 procent av den dagslön som ligger till grund för stödet, dock minst lika stort som grunddelen. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen.

Vid omvandling av den per månad beräknade lönen till dagslön eller tvärtom anses månaden omfatta 21,5 arbetsdagar.

Den lön som förtjänstdelen i vuxenutbildningsstödet baserar sig på beräknas utgående från de stabiliserade inkomsterna från ett arbetsavtals-, tjänste- eller annat anställningsförhållande före stödperioden för sammanlagt tolv månader räknat från slutet av den kalendermånad som föregår ansökningsmånaden. När den stabiliserade lönen bestäms beaktas de löneinkomster som har betalats ut under den period som ligger till grund för bestämmande av lönen, även om de har intjänats för arbete som utförts under någon annan period. I övrigt ska i fråga om bestämmande av den lön som utgör grund för förtjänstdelen 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas.

Den period som avses i 3 mom. kan förlängas genom att en period utan lön förbigås och att en motsvarande period med lön beaktas, om personen har varit minst en månad oavbrutet frånvarande från arbetet och inte fått lön på grund av

1) sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering,

2) värnplikt eller civiltjänstgöring,

3) studier,

4) barnafödsel eller vård av barn som är högst 3 år,

5) arbetslöshet,

6) någon annan orsak som kan jämföras med dem som avses i 1–5 punkten.

12 a § (11.6.2020/450)
Hur inkomster under stödperioden inverkar på beloppet av vuxenutbildningsstödet för löntagare

En lagstadgad förmån, lön eller någon annan arbetsinkomst som betalas ut till löntagaren under stödperioden påverkar beloppet av vuxenutbildningsstödet för löntagare. Härvid beaktas dock inte de pensioner och sociala förmåner som enligt 4 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte ska dras av från arbetslöshetsdagpenningen. Beloppet av vuxenutbildningsstödet beräknas så att vuxenutbildningsstödet och 50 procent av inkomsten per månad sammanlagt får uppgå till det belopp som annars hade kunnat betalas ut som vuxenutbildningsstöd. I fråga om den inkomst som ska beaktas vid jämkning av vuxenutbildningsstödet tillämpas 4 kap. 2 § 5 mom. och 4 § 1 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

När en förmån enligt 1 mom. som beräknats per månad omvandlas till en dagsförmån eller tvärtom anses månaden omfatta 21,5 dagar.

Det sammanlagda beloppet av vuxenutbildningsstöd och inkomster under stödmånaden får uppgå till högst det lönebelopp som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet, dock vara minst lika stort som det belopp som personen har rätt att få i grunddel.

13 §
Statsborgen för studielån

Den som får vuxenutbildningsstöd kan få statsborgen för studielån så som bestäms om statsborgen i lagen om studiestöd. På statsborgen tillämpas lagen om studiestöd.

Folkpensionsanstalten beviljar på ansökan statsborgen för studielån. (11.6.2020/450)

14 § (9.12.2016/1104)
Stödperiodens längd

Vuxenutbildningsstöd betalas för högst 15 månader. En stödtagare har rätt till denna stödtid en gång under sin yrkeskarriär i en eller flera perioder.

Vid beräkning av den maximala stödtid som avses i 1 mom. anses en stödmånad omfatta 21,5 dagar. Om personens inkomster under stödmånaden sjunker med högst 50 procent i jämförelse med den genomsnittliga inkomst som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet, anses stödmånaden omfatta 10,75 dagar. (11.6.2020/450)

15 § (27.6.2018/521)
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium kan beviljas en i Finland bosatt person som avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning.

En förutsättning för yrkesexamensstipendium är att stipendietagaren inte har fyllt 68 år och att han eller hon före examen har varit anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i minst fem år.

Tiden i arbete beräknas på grundval av de inkomster som ligger till grund för pensionen enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, med undantag för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Antalet arbetade månader fås genom att inkomsten under respektive kalenderår divideras med talet 423. Kvoten för ett kalenderår avrundas nedåt till närmaste hela tal, som kan vara högst 12. Den totala tiden i arbete fås genom att kvoterna för de olika åren räknas samman.

15 a § (27.6.2018/521)
Beaktande av arbete utomlands vid beviljande av yrkesexamensstipendium

Till tiden i arbete enligt 15 § 3 mom. räknas också sådan tid i arbete under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete.

15 b § (27.6.2018/521)
Yrkesexamensstipendiets storlek

Yrkesexamensstipendiet är 400 euro.

Det belopp som anges i 1 mom. justeras genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet minst vart tredje år så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån.

15 c § (27.6.2018/521)
Ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium ska sökas skriftligen hos Sysselsättningsfonden inom ett år efter det att examen har avlagts. Som datum för avläggande av examen anses den dag då sökandens examensbetyg är daterat. Till ansökan ska fogas ett betyg över avlagd yrkesinriktad examen. (11.6.2020/450)

Ansökan om yrkesexamensstipendium ska behandlas och ett beviljat stipendium betalas in på ett av sökanden angivet konto inom Europeiska unionen utan obefogat dröjsmål. Om det inte är möjligt att betala in stipendiet på ett konto, kan stödet utbetalas på annat sätt.

16 § (11.6.2020/450)
Ansökan om och beviljande av vuxenutbildningsstöd för löntagare

Vuxenutbildningsstöd för löntagare söks skriftligen hos Sysselsättningsfonden (inledande ansökan). Utbetalning av vuxenutbildningsstöd för löntagare söks per kalendermånad i efterhand hos Sysselsättningsfonden (ansökan om utbetalning).

En inledande ansökan kan lämnas in tidigast fyra månader innan stödperioden börjar. Till ansökan ska fogas meddelande om att sökanden har blivit antagen till utbildning, de uppgifter som avses i 12 § om inkomsterna under den period som föregår stödperioden och utredningar om att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls. Sysselsättningsfonden avgör på grundval av den inledande ansökan om förutsättningarna för vuxenutbildningsstöd enligt 1, 5 och 6 § uppfylls och beloppet av den lön som enligt 12 § ligger till grund för stödet. På basis av den inledande ansökan meddelas ett beslut för högst 15 kalendermånader.

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte retroaktivt för en längre period än sex månader innan ansökan om utbetalning blev anhängig. Till ansökan om utbetalning fogas uppgifter om de i 12 § avsedda inkomsterna under den period som föregår stödperioden och de i 12 a § avsedda inkomsterna under stödperioden.

17 §
Beslut om förmån

Sökanden ska ges ett skriftligt beslut när en förmån beviljas, förvägras eller återkrävs. Något beslut ges inte om justeringen av en förmån uteslutande beror på en indexjustering eller någon annan motsvarande grund som bestäms direkt med stöd av lag eller förordning, förutsatt att sökanden inte särskilt yrkar på ett beslut. Sökanden ska yrka på ett beslut på grund av en indexjustering inom 30 dagar från det att han eller hon har fått meddelande om att stödets belopp har justerats. Sökanden anses ha fått kännedom om ändringen den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas. (19.2.2010/127)

Sysselsättningsfondens beslut delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Sysselsättningsfonden. Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). (27.6.2018/521)

17 a § (11.6.2020/450)
Ansökan om och beviljande av vuxenutbildningsstöd för företagare

Vuxenutbildningsstöd för företagare söks skriftligen hos Sysselsättningsfonden.

Sysselsättningsfonden ska på företagarens begäran innan utbildningen inleds och sedan sökanden har godkänts för utbildningen meddela ett bindande förhandsbeslut om huruvida utbildningen godkänns som en sådan utbildning som enligt 6 § berättigar till vuxenutbildningsstöd och huruvida den tid i arbete som enligt 5 a § utgör en förutsättning för beviljandet av vuxenutbildningsstöd har uppfyllts.

Företagare som har rätt till vuxenutbildningsstöd kan beviljas vuxenutbildningsstöd enligt ansökan, om den beskattning som nämns i 5 a § 1 mom. 4 punkten ännu inte är slutförd. Ett överklagbart beslut meddelas utan särskild ansökan när beskattningen är slutförd.

18 § (11.6.2020/450)

18 § har upphävts genom L 11.6.2020/450.

18 a § (17.4.2020/228)
Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Sysselsättningsfonden eller Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när de sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

19 § (11.6.2020/450)
Betalning av vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd betalas för högst fem dagar per kalendervecka. När vuxenutbildningsstöd betalas ut anses en full kalendermånad omfatta 21,5 stöddagar.

Om beloppet av vuxenutbildningsstöd per månad blir mindre än vuxenutbildningsstödets grunddel, betalas stödet inte ut.

Vuxenutbildningsstödet betalas månatligen i efterhand in på ett av stödtagaren angivet konto inom Europeiska unionen.

20 § (19.2.2010/127)
Inställelse och avbrytande av utbetalningen av vuxenutbildningsstöd

Betalningen av vuxenutbildningsstödet inställs från och med den dag då den studerande har avbrutit utbildningen eller då det bestämts att utbildningen ska avbrytas. Utbetalningen av stödet till företagare avbryts dessutom om företagarens inkomster överstiger det belopp som anges i 5 a §. Om det annars finns grundad anledning att anta att vuxenutbildningsstödet borde inställas eller avbrytas, kan utbetalningen avbrytas tills ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. Betalningen kan avbrytas också på den studerandes begäran.

21 §
Återkrav

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den förmån som betalts till ett för stort belopp återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt förfarande eller grovt vållande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet. (7.5.2004/355)

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav av en förmån som betalats till ett för stort belopp skall fattas inom fem år räknat från dagen för utbetalning av förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder. Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid. (7.5.2004/355)

21 a § (27.6.2018/521)
Kvittning

Belopp som ska återkrävas kan kvittas mot vuxenutbildningsstöd som Sysselsättningsfonden senare betalar. Utan stödtagarens samtycke får kvittning inte ske till ett större belopp än det skyddade beloppet enligt 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (705/2007).

21 b § (27.6.2018/521)
Återkrav av vuxenutbildningsstöd i vissa fall

Om en person har fått vuxenutbildningsstöd för samma tid som han eller hon retroaktivt beviljas folkpension, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, garantipension, pension på grundval av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, avträdelsestöd, dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, rehabiliteringspenning enligt en i 3 § i lagen om pension för arbetstagare nämnd arbetspensionslag eller rehabiliteringspenning, dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, får Sysselsättningsfonden återkräva det vuxenutbildningsstöd som betalats utan grund från den förmån som ska betalas retroaktivt. (11.6.2020/450)

Sysselsättningsfonden ska minst två veckor innan en i 1 mom. avsedd förmån betalas ut meddela pensionsanstalten eller försäkringsanstalten att förmånen i enlighet med 1 mom. ska betalas till Sysselsättningsfonden.

22 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut och ett förhandsbeslut om en förmån som avses i denna lag får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (27.6.2018/521)

Besvärsskriften skall lämnas in till fonden inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

Fondens beslut skall trots sökande av ändring iakttas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

23 §
Självrättelse

Om fonden till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 22 §.

Kan fonden inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Fonden kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

23 a § (11.6.2020/450)
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån

Om den som får vuxenutbildningsstöd, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats en förmån som enligt 11 § eller 12 a § 3 mom. ska beaktas, kan Sysselsättningsfonden utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

24 § (27.6.2018/521)
Besvär som inkommit för sent

Om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen har kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 22 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

25 § (8.12.2006/1090)
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Sysselsättningsfonden som gäller en förmån som avses i denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av fonden eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (27.6.2018/521)

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller av försäkringsdomstolen som gäller en förmån som avses i denna lag grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av fonden eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. (27.6.2018/521)

Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom. nämnt beslut skall undanröjas kan fonden, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt avbryta utbetalningen av stödet eller betala det enligt sitt yrkande.

Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, ska fonden pröva ärendet på nytt. Fonden kan trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 22 §. (27.6.2018/521)

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/673)

26 §
Rättelse av fel

Grundar sig ett beslut av fonden på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller har det skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan fonden undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas. (30.12.2003/1367)

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall fonden rätta det. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett oskäligt resultat för den som saken gäller.

Angående rättelse skall en anteckning göras i fondens liggarexemplar. Den som saken gäller skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Om ändringssökande är anhängigt i fråga om beslutet, skall fonden meddela besvärsinstansen att rättelseärendet upptagits till behandling samt tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket fonden inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

27 §
Den studerandes skyldigheter och skyldighet att lämna uppgifter

En studerande är skyldig att lämna fonden och folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för beviljande av en förmån. Den studerande är också skyldig att utan dröjsmål meddela alla förändringar som påverkar förmånen.

28 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

Fonden och besvärsinstanser enligt denna lag har rätt att av

1) statliga myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, (8.7.2022/565)

2) folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt andra som beviljar eller betalar pension eller ersättning,

3) arbetslöshetskassan och arbetsgivaren, samt

4) läroanstalten och undervisningsmyndigheterna (27.6.2018/521)

avgiftsfritt få sådana uppgifter som behövs för att avgöra ett ärende som behandlas eller annars för att verkställa ett uppdrag enligt denna lag.

Fonden har rätt att till Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Finansinspektionen lämna ut uppgifter om dem som får vuxenutbildningsstöd samt till Finansinspektionen lämna ut för tillsynen över fonden nödvändiga uppgifter om dem som får yrkesexamensstipendium. (27.6.2018/521)

29 §
Tystnadsplikt

Fonden och besvärsinstanserna har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att få och lämna ut de uppgifter som avses i 27 och 28 §. (17.4.2020/228)

Uppgifterna kan fås och utlämnas med hjälp av teknisk anslutning. Den som begär uppgifter skall på förhand underrätta den som ansöker om en förmån om denna möjlighet. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

3 mom. har upphävts genom L 17.4.2020/228. (17.4.2020/228)

30 § (27.6.2018/521)
Finansiering

Sysselsättningsfonden som avses i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner svarar för finansieringen av vuxenutbildningsstödet och av yrkesexamensstipendier som beviljas andra än statsanställda.

Staten svarar för finansieringen av vuxenutbildningsstödet för företagare och av yrkesexamensstipendier som beviljas statsanställda.

31 § (9.12.2016/1104)
Höjning av förmån

Vuxenutbildningsstödets grunddel justeras med iakttagande av lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Det belopp som i 12 § 1 mom. anges för grunddelen motsvarar det poängtal för folkpensionsindex som i januari 2019 utbetald folkpension har beräknats enligt. (11.6.2020/450)

31 a § (27.6.2018/521)
Förhöjning av det belopp som används vid beräknande av tid i arbete

De tal som anges i 7 § 2 mom. och 15 § 3 mom. justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

De tal som nämns i 7 § 2 mom. och 15 § 3 mom. anges i 2007 års nivå.

32 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Vuxenutbildningsstöd betalas för i lagen avsedd utbildning från och med den 1 augusti 2001.

Till utgången av 2001 betalas vuxenutbildningsstödet i mark så att beloppen i euro enligt 12 § omvandlas i mark genom att beloppen multipliceras med 5,94573.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 150/2000, ApUB 11/2000, RSv 196/2000

Ikraftträdelsestadganden:

13.7.2001/646:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen gäller till den 31 juli 2005.

Lagen tillämpas på utbildning som inleds medan lagen om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (645/2001) är i kraft till dess utbildningen upphör.

RP 21/2001, KuUB 5/2001, RSv 83/2001

30.12.2002/1308:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 219/2002, ApUB 8/2002, RSv 210/2002

19.12.2003/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på vuxenutbildningsstöd som hänför sig till tiden efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 70/2003, AjUB 6/2003, RSv 73/2003

30.12.2003/1367:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003, AjUB 8/2003, RSv 122/2003

7.5.2004/355:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 21 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner som betalats till ett för stort belopp, finansieringsandelar som uppbärs och fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

30.12.2004/1333:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 223/2004, ShUB 43/2004, RSv 223/2004

8.12.2006/1090:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

De ansökningar om undanröjande som avses i 25 § 1 mom. och som är anhängiga vid försäkringsdomstolen när denna lag träder i kraft avgörs av försäkringsdomstolen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 182/2006, ShUB 33/2006, RSv 167/2006

22.12.2006/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Då tid i arbete beräknas för tid som infallit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 195/2006, ShUB 51/2006, RSv 239/2006

19.12.2008/907:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

19.2.2010/127:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Vuxenutbildningsstöd beviljas på de villkor som anges i denna lag från och med den 1 augusti 2010.

Beloppet av vuxenutbildningsstöd som beviljats enligt den lag som gäller när denna lag träder i kraft ändras utan ansökan så att det stämmer överens med denna lag den 1 augusti 2010 eller efter det när granskningsperioden gått ut, dock senast inom tre månader.

Fastställande av den lön som utgör grund för stödet ändras inte förrän stödperioden har gått ut. Om stödet minskar när det fastställs enligt denna lag kan stödet betalas till utgången av stödperioden med tillämpning av den lag som gäller när denna lag träder i kraft.

Vid fastställande av den stödtid som anges i 14 § i denna lag ska även beaktas sådan stödtid som i enlighet med den lag som gäller när denna lag träder i kraft använts inom vuxenutbildningen.

När tid i arbete beräknas för tid som infallit före lagens ikraftträdande ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas.

Återkrav på grund av förhandsanvändning av vuxenutbildningsstöd enligt 15 § i den lag som gäller när denna lag träder i kraft verkställs inte efter ikraftträdandet.

Personer som enligt 7 och 14 § i den lag som gäller när denna lag träder i kraft har rätt till vuxenutbildningsstöd på basis av 5–8 år i arbete behåller sin rätt till vuxenutbildningsstöd när denna lag har trätt i kraft.

Beloppet av vuxenutbildningsstödets grunddel höjs på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Beloppet av grunddelen i 12 § 1 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2009, AjUB 10/2009, RSv 204/2009

20.8.2010/713:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010, ShUB 10/2010, RSv 86/2010

17.6.2011/673:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Bestämmelserna i 23 a § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

9.12.2011/1257:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på förmåner som betalas för tiden från och med lagens ikraftträdande.

Beloppet av vuxenutbildningsstödets grunddel höjs på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Beloppet av grunddelen i 12 § 1 mom. i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalats ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2011, ShUB 10/2011, RSv 43/2011

28.12.2012/938:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012, EkUU 41/2012, GrUU 32/2012, AjUB 7/2012, RSv 163/2012

28.6.2013/501:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

För en jämkningsperiod som har börjat före ikraftträdandet av denna lag gäller den månatliga skyddsdelen enligt 12 a § i dess lydelse vid denna lags ikraftträdande.

För en stödperiod som har börjat före ikraftträdandet av denna lag gäller 14 § i dess lydelse vid denna lags ikraftträdande.

RP 44/2013, AjUB 5/2013, RSv 70/2013

25.10.2013/736:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

7.8.2015/885:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i denna lag om förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar tillämpas på motsvarande förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981).

RP 278/2014, ShUB 50/2014, JsUU 47/2014, AjUU 17/2014, RSv 320/2014

29.1.2016/90:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

9.12.2016/1104:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 12 § 1 mom. samt 14 och 30 § träder dock i kraft först den 1 augusti 2017.

På stödperiodens längd tillämpas under hela stödperioden de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om

1) ansökan om stödtid görs före ikraftträdandet,

2) stödperioden börjar senast den 1 augusti 2017, och

3) stödtiden används i sin helhet före utgången av 2020.

RP 153/2016, AjUB 6/2016, RSv 139/2016

27.6.2018/521:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Med en hänvisning till lagen om vuxenutbildningsstöd eller lagen om Utbildningsfonden i någon annan lag eller förordning eller i statsrådets beslut eller ett ministeriums beslut avses efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till lagen om vuxenutbildningsförmåner.

RP 53/2018, AjUB 6/2018, RSv 54/2018

17.4.2020/228:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

11.6.2020/450:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020. Vad som i denna lag föreskrivs om formeln för beräkning av vuxenutbildningsstöd, kravet på studieprestationer, stödperiodens längd och formuläret för ansökan tillämpas från och med den 1 augusti 2020 på den som ansöker om vuxenutbildningsstöd för nya studier. Vuxenutbildningsstöd som beviljats enligt den lagstiftning som gällde vid ikraftträdandet av denna lag beviljas högst till utgången av juli 2024.

RP 15/2020, AjUB 7/2020, RSv 54/2020

14.1.2022/59:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 129/2021, ShUB 33/2021, RSv 208/2021

8.7.2022/565:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.