Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

21.12.2000/1267

Statsrådets förordning om enskilda vägar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 109 § 1 mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/1962):

1 kap

Vägförrättning och vägnämndens förrättning

1 §

En vägförrättning som gäller byggande av en ny väg skall behandlas i brådskande ordning.

2 §

Om ett kostnadsförslag görs upp för byggande av en väg, skall vid behov även en plan göras upp för ändamålet. Även i annat fall kan en plan för byggande av vägen göras upp, om förrättningsmännen anser det vara nödvändigt.

3 §

Om en vägdelägare äger flera sådana fastigheter som har erhållit vägrätt och som hör till samma driftsenhet, kan gemensamma vägenheter fastställas för dessa fastigheter. Detsamma gäller den bruksavgift som fastställs för vägdelägaren.

4 §

När uppgifterna om en ny enskild väg för vilken ett väglag har grundats har införts i fastighetsdatasystemet, ska Lantmäteriverket utan dröjsmål till vägnämnden och väglaget lämna ett utdrag ur fastighetsdatasystemet som innehåller de uppgifter som avses i 51 a § 3 mom. i lagen om enskilda vägar (358/1962), samt en kopia av förrättningskartan. Ett utdrag och kartan ska till den del de omfattar ändringar tillställas vägnämnden och väglaget även då det vid en vägförrättning görs sådana ändringar i fråga om en befintlig väg eller rättighet som föranleder ändringar i den enskilda vägens uppgifter som införs i fastighetsdatasystemet. (13.3.2014/212)

Fastighetsregisterföraren skall skriftligen meddela väglaget eller, om något väglag inte har grundats, en vid förrättningen angiven sökande om att vägförrättningen har antecknats i fastighetsregistret.

5 §

De förrättningshandlingar som krävs vid vägnämndens förrättning är

1) en vägdelägares eller en annan sakägares yrkande om ärendet skall avgöras av vägnämnden,

2) protokoll och

3) övriga handlingar som visar hur ett ärende som har behandlats vid en förrättning har avgjorts, eller som har legat till grund för förrättningsbesluten.

I förrättningsprotokollet eller en bilaga till protokollet skall antecknas bland annat

1) tid och plats för förrättningen,

2) hur förrättningen har kungjorts,

3) de medlemmar av vägnämnden som är närvarande,

4) de sakägare och ombud för sakägare som är närvarande,

5) de fastigheter ärendet berör,

6) sakägarnas yrkanden och innehållet i övriga yttranden,

7) avtal,

8) de utredningar som presenterats för nämnden och de utredningar som presenterats på nämndens försorg,

9) nämndens avgöranden och motiveringen till dem samt

10) övriga omständigheter av betydelse för förrättningen, om de inte ingår i någon annan förrättningshandling.

Protokollet, dess bilagor samt övriga handlingar som upprättas vid förrättningen undertecknas av ordföranden och den som fört protokollet.

6 §

De avgöranden som har fattats vid en förrättning skall meddelas sakägarna. När alla ärenden som förrättningen berör har behandlats, avslutar ordföranden förrättningen samt upplyser de närvarande om rätten att söka ändring och om hur ändring skall sökas.

En sakägare som så önskar skall ges besvärsanvisning omedelbart efter avslutad förrättning.

Protokollet och övriga handlingar som gäller förrättningen skall vara sakägarna tillhanda senast 14 dagar från den dag då förrättningen avslutades, om en sakägare begär detta vid förrättningen, eller senast 14 dagar från dagen för begäran, om denna framställs efter avslutad förrättning.

7 §

Vägnämndens förrättningskostnader omfattar ersättning för resekostnader, dagtraktamenten samt mötes- och synearvoden, vilka på grund av förrättningen enligt gällande grunder i kommunen skall betalas till ordföranden och övriga medlemmar samt sekreteraren, liksom övriga utgifter som är nödvändiga för utförandet av uppgiften.

2 kap

Statens deltagande i kostnaderna för väghållningen

Bidrag till underhåll av väg
8 §

En enskild väg är av avsevärd betydelse för samfärdseln på orten, om

1) vägen används allmänt för genomfartstrafik eller

2) det vid vägen finns serviceinrättningar eller andra funktioner som ger upphov till trafik i avsevärd omfattning.

Som tillfartsväg till fast bosättning anses bosättningens huvudsakliga vägförbindelse till ett lokalt förvaltnings- eller servicecentrum. Som fast bosatt hushåll anses en bostad som bebos året om och som är införd som hemort i det i befolkningsdatalagen (507/1993) angivna befolkningsdatasystemet.

9 § (22.12.2009/1245)

Ansökan om statsbidrag för underhåll av en enskild väg ska lämnas in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen senast i augusti året före det kalenderår från vars början statsbidrag söks. Till ansökan ska fogas protokollsutdrag från den förrättning vid vilken väglaget har bildats och en aktuell delägarförteckning samt en karta över vägen och dess influensområde. Av delägarförteckningen och kartan ska framgå den fasta bosättningen inom vägens influensområde.

10 § (22.12.2009/1245)

Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör ansökan om statsbidrag före utgången av det år då den lämnats in. I beslutet fastställs den av centralen uppmätta längden av den vägsträcka för vilken bidrag beviljas samt underhållsklassen för vägens olika avsnitt.

Av särskilda skäl kan närings-, trafik- och miljöcentralen behandla också en bidragsansökan som inlämnats efter föreskriven tid.

11 § (22.12.2009/1245)

Beslutet om statsbidrag är i kraft tills vidare. Har de förhållanden på vilka bidragsbeslutet grundar sig förändrats avsevärt, kan närings-, trafik- och miljöcentralen ändra sitt beslut.

När ett ärende som avses i 1 mom. blir anhängigt på initiativ av centralen, ska väglaget innan ärendet avgörs ges tillfälle att bli hört.

12 §

Vägar som beviljas statsbidrag indelas i fyra underhållsklasser. Underhållsklassen för en väg bestäms på grundval av underhållsbehovet. Olika avsnitt av vägen kan höra till olika underhållsklasser.

13 §

När de kalkylerade underhållskostnaderna fastställs är de kilometerkostnader för underhållet som används som utgångspunkt 910 euro enligt 2002 års kostnadsnivå. Trafikverket ser över kostnaderna årligen enligt ändringen av jordbyggnadskostnadsindexet. (22.12.2009/1245)

Kilometerkostnaderna per underhållsklass fastställs utgående från de kostnader som avses i 1 mom., varvid följande koefficienter används:

Underhållsklass Koefficient
1 1,50
2 1,25
3 1,00
4 0,75
14 § (22.12.2009/1245)

Väglaget ska senast före utgången av februari följande år tillställa närings-, trafik- och miljöcentralen en utredning över underhållsårets kostnader för färjsträckor, broar som årligen nedmonteras och vintervägar.

Av särskilda skäl kan närings-, trafik- och miljöcentralen behandla också en i 1 mom. nämnd utredning som inlämnats efter föreskriven tid.

15 § (22.12.2009/1245)

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska minst en gång under tre år genom inspektion på vägen övervaka underhållet av de vägar som får statsbidrag. Centralen ska ge väglagets representanter möjlighet att delta i inspektionen.

16 § (30.12.2015/1729)

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska betala in statsbidraget på det bankkonto som väglaget uppger, om möjligt senast inom december under underhållsåret. Bidrag för färjsträckor, för broar som nedmonteras och för vintervägar samt eventuella förskott betalas dock senast i maj. Bidragsprocenten fastställs i utbetalningsbeslutet. Bidraget betalas i hela euro och avrundas nedåt till närmaste euro. Det minsta bidraget som betalas är 10 euro.

17 § (22.12.2009/1245)

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska årligen göra ett sammandrag av sina beslut enligt 10 och 11 § och tillställa kommunen ett utdrag ur det.

Bidrag för förbättring av väg
18 §

Statsbidrag för förbättring av väg kan enligt prövning beviljas för arbeten som föranleds av att en i 5 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsedd väg, därtill hörande områden samt anläggningar och anordningar, särkilt broar, har skadats, om arbetena inte kan anses ingå i det underhåll av väg som avses i 6 § 3 lagen om enskilda vägar.

Statsbidrag för förbättring av väg ska sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid innan arbetena inleds. Till ansökan ska fogas en plan över förbättringsarbetena och ett kostnadsförslag. (22.12.2009/1245)

Bidragsprocenten, betalningstidtabellen för bidraget samt eventuella villkor för utförande av arbetet bestäms i närings-, trafik- och miljöcentralen bidragsbeslut. Bidrag betalas inte, om inte särskilt skäl därtill föreligger, för sådana arbeten som har utförts utan centralens tillstånd före centralens bidragsbeslut. (22.12.2009/1245)

Övriga bestämmelser om bidrag
19 § (12.12.2001/1302)

19 § har upphävts genom F 12.12.2001/1302.

20 § (12.12.2001/1302)

20 § har upphävts genom F 12.12.2001/1302.

21 §

Ett väglag kan ingå avtal om väghållning med kommunen. Härvid gäller beträffande kommunen i tillämpliga delar vad som i fråga om väglag bestäms om sökande och utbetalning av statsbidrag samt om ändringssökande. Trots ett sådant avtal är väglaget alltjämt väghållare.

3 kap

Särskilda föreskrifter

22 § (13.3.2014/212)

Kommunen ska ofördröjligen underrätta Lantmäteriverket om val av ordförande, viceordförande och övriga medlemmar i vägnämnden liksom om ändringar i nämndens sammansättning. Om nämnden har utsett en sekreterare, ska kommunen även meddela Lantmäteriverket sekreterarens namn och adress.

Om något annat organ med stöd av lag eller utfärdade bestämmelser sköter de uppgifter som ankommer på vägnämnden, ska Lantmäteriverket underrättas även om detta.

23 §

Kommunen skall underrätta fastighetsregisterföraren om de beslut genom vilka en enskild väg eller del av väg upphör i sådana fall som avses i 3 § 2 mom. lagen om enskilda vägar.

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar (690/1962) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.2001/1302:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

22.12.2009/1245:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

13.3.2014/212:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

30.12.2015/1729:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.