Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

15.12.2000/1108

Lag om lönegaranti för sjömän

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (17.6.2011/762)
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med lagen om lönegaranti för sjömän är att i händelse av arbetsgivarens insolvens trygga betalningen av i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) avsedda arbetstagares fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet.

2 § (23.3.2023/396)
Myndigheter

Arbets- och näringsministeriet styr verkställigheten av lagen samt ansvarar för utvecklandet av lönegarantisystemet. Närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) fattar beslut i lönegarantiärenden samt sköter andra uppgifter i anslutning till verkställigheten av lagen.

2 § har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

2 § (17.12.2015/1553)
Myndigheter

Arbets- och näringsministeriet styr verkställigheten av lagen samt ansvarar för utvecklandet av lönegarantisystemet. Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut i lönegarantiärenden samt sköter andra uppgifter i anslutning till verkställigheten av lagen.

2 kap

Villkor för erhållande av betalning enligt lönegarantin

3 § (17.6.2011/762)
Villkor som gäller fordran

Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en i lagen om sjöarbetsavtal avsedd arbetstagares anställningsförhållande och vilkas grund och belopp har kunnat utredas.

3 a § (11.11.2022/897)
Fordran som baserar sig på tredskodom eller förlikning

En fordran som baserar sig på en tredskodom eller på en förlikning som fastställts av domstol kan betalas enligt lönegarantin, om lönegarantimyndigheten med stöd av någon annan utredning har kunnat försäkra sig om grunden för fordran och dess belopp.

För att fordringar som baserar sig på förlikning ska kunna betalas enligt lönegarantin förutsätts dessutom att lönegarantimyndigheten får utredning över vilka av de fordringar som följer av ett anställningsförhållande förlikningen grundar sig på.

4 §
Tid inom vilken ansökan skall göras

Ansökan om att en fordran skall betalas enligt lönegarantin skall göras medan sjöpanträtt enligt 3 kap. 2 § 1 mom. sjölagen (674/1994) gäller.

Ansökan om att skadestånd eller gottgörelse, som baserar sig på lag eller avtal och som saknar särskild förfallodag och för vilken den sjöpanträtt som nämns i 1 mom. inte längre gäller, skall betalas enligt lönegarantin skall göras inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft eller efter att avtalet ingåtts med iakttagande av etablerad arbetsmarknadspraxis.

5 §
Arbetsgivarens insolvens

Ett villkor för att betalning enligt lönegarantin skall erhållas är att arbetsgivaren är insolvent. Arbetsgivaren skall anses vara insolvent, om

1) arbetsgivaren har försatts i konkurs,

2) arbetsgivaren har konstaterats vara oförmögen att betala sina skulder som är under utsökning,

3) arbetsgivaren har försummat att i tid redovisa föreskrivna förskottsinnehållningar eller betala arbetsgivarprestationer,

4) arbetsgivaren inte är anträffbar eller har upphört med sin verksamhet och fordran inte kan betalas ur arbetsgivarens tillgångar, eller om

5) arbetsgivarens insolvens i andra fall som kan jämföras med de ovan nämnda klart kan konstateras av lönegarantimyndigheten.

6 §
Bevakningsskyldighet

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs, skall arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin anmäla sin fordran i arbetsgivarens konkurs på det sätt som bestäms i 12 kap. 6 § konkurslagen (120/2004). Anmälningsskyldighet föreligger dock inte, om fordran ingår i en av boförvaltaren gjord förteckning enligt 11 § i denna lag över fordringar som grundar sig på arbetsförhållande. För att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin skall arbetstagaren dessutom anmäla sin fordran och med denna förenad sjöpanträtt även vid en exekutiv auktion på fartyget. (20.2.2004/136)

Om arbetstagaren försummar sin bevakningsskyldighet enligt 1 mom., kan betalning enligt lönegarantin på denna grund förvägras helt eller delvis.

7 §
Förhindrande av missbruk

Lönegarantimyndigheten har rätt att av grundad anledning förvägra betalning enligt lönegarantin eller pröva lönegarantibeloppet i följande situationer:

1) arbetstagarens fordran baserar sig på ett avtal eller arrangemang som uppenbart har ingåtts eller vidtagits i syfte att få betalning enligt lönegarantin,

2) den fordran för vilken det har ansökts om betalning enligt lönegarantin står i ett uppenbart missförhållande till vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till det arbete som utförts och omständigheterna i övrigt,

3) arbetstagaren ansöker upprepade gånger om betalning enligt lönegarantin för fordringar hos samma arbetsgivare,

4) arbetstagaren har fortsatt i arbetsavtalsförhållandet ännu efter det att han eller hon på grund av försummelser i samband med löneutbetalningen måste ha varit medveten om att arbetsgivaren inte kan betala ut lönen.

(16.12.2016/1158)

Det belopp som skall betalas enligt lönegarantin kan av grundad anledning också begränsas till det belopp som arbetsgivaren under ett år före inlämnandet av lönegarantiansökan har betalt till arbetstagaren för fordringar som grundar sig på arbetsförhållandet.

Såsom i 1 mom. 3 punkten avsedd samma arbetsgivare anses även ett företag där bestämmanderätten på basis av ägande, avtal eller något annat arrangemang innehas

1) av den tidigare arbetsgivaren,

2) av en person eller personer som står i ett sådant nära förhållande till den tidigare arbetsgivaren som avses i 3 § lagen om återvinning till konkursbo (758/1991), eller

3) gemensamt av personer som avses i 1 och 2 punkten.

En arbetstagare som tidigare har erhållit betalning enligt lönegarantin har rätt att på ansökan på förhand få veta om betalningen enligt lönegarantin kommer att begränsas eller förvägras av den orsak som nämns i 1 mom. 3 punkten.

8 §
Maximalt belopp i vissa fall av skadestånd eller gottgörelse och lön för väntetid vilka betalas enligt lönegarantin

Det maximala beloppet av skadestånd eller gottgörelse som avses i 4 § 2 mom. är per arbetstagare på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 19 000 euro. (29.6.2021/679)

Av den lön för väntetid som avses i 2 kap. 18 § i lagen om sjöarbetsavtal betalas inte mer än vad som enligt lönegarantin betalas för de fordringar vars fördröjda betalning skyldigheten att betala lön för väntetid grundar sig på. (17.6.2011/762)

8 a § (22.12.2006/1258)
Tillgodohavanden i en arbetstidsbank vilka betalas enligt lönegarantin

Tillgodohavanden i en arbetstidsbank kan betalas enligt lönegarantin, om det på arbetsplatsen skriftligen har avtalats om införande av ett system med arbetstidsbank och innehållet i det eller om villkoren för arbetstidsbanken har dokumenterats på annat sätt. Ett ytterligare villkor är att arbetsgivaren för varje arbetstagare har ett arbetstidskonto för registrering av tillgodohavandena och deras intjänande eller att transaktionerna och tidpunkten för dem framgår av arbetstids- eller lönebokföringen.

Det maximala beloppet för tillgodohavanden i en arbetstidsbank som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex månader.

8 b § (29.12.2009/1634)
Resekostnader eller andra kostnader som orsakats av utförande av arbete

Resekostnader eller andra kostnader som uppstått för arbetstagaren när han eller hon utfört sitt arbete, för vilka kostnader arbetsgivaren ska ansvara, betalas enligt lönegarantin, om kostnaden till sin natur är sedvanlig och beloppet skäligt.

3 kap

Lönegarantiansökan och behandling av ansökan

9 §
Ansökan och sökande

Ansökan ska inlämnas till utvecklings- och förvaltningscentret eller till den myndighet vid kommunen eller samkommunen som ansvarar för att ordna offentlig arbetskraftsservice. En ansökan kan utomlands också inlämnas till en finsk beskickning. (23.3.2023/396)

1 mom. har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Ansökan ska inlämnas till arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen. En ansökan kan utomlands också inlämnas till en finsk beskickning. (29.12.2009/1634)

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges genom förordning av statsrådet, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Statsrådet kan bestämma vilka i 2 mom. avsedda arbetstagarorganisationer som även utan särskild fullmakt har rätt att företräda sina medlemmar i ärenden som gäller lönegarantin.

10 §
Hörande

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgivaren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli hörda på det sätt som bestäms i 34 § i förvaltningslagen (434/2003). För att en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt någon annan som är ansvarig för betalningen av fordringarna skall bli återbetalningsskyldig på det sätt som avses i 15 § förutsätts att också denne har getts tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan. (29.10.2004/939)

Om arbetsgivaren inte äger fartyget där det arbete har utförts på vilket de fordringar i fråga om vilka ansökts om betalning enligt lönegarantin grundar sig, ska ansökan också delges fartygets ägare, om utvecklings- och förvaltningscentret känner till ägaren och delgivningen kan ske utan svårighet. (23.3.2023/396)

2 mom. har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Om arbetsgivaren inte äger fartyget där det arbete har utförts på vilket de fordringar i fråga om vilka ansökts om betalning enligt lönegarantin grundar sig, ska ansökan också delges fartygets ägare, om närings-, trafik- och miljöcentralen känner till ägaren och delgivningen kan ske utan svårighet. (29.12.2009/1634)

För hörande skall parten för avgivande av utlåtande eller förklaring reserveras en tid om minst sju och högst 14 dagar. På ansökan kan tiden förlängas till högst 21 dagar. (29.10.2004/939)

11 § (23.3.2023/396)
Boförvaltarens förteckning över fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande

Konkursboets boförvaltare ska utan dröjsmål efter det att konkursen har inletts göra upp en förteckning över obetalda fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande. Boförvaltaren ska i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret reda ut vilka av fordringarna som kan betalas enligt lönegarantin. Boförvaltaren ska ge arbetstagarna eller deras företrädare möjlighet att uttala sig om de fordringar som upptagits i förteckningen.

11 § har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

11 § (29.12.2009/1634)
Boförvaltarens förteckning över fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande

Konkursboets boförvaltare ska utan dröjsmål efter det att konkursen har inletts göra upp en förteckning över obetalda fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande. Boförvaltaren ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen reda ut vilka av fordringarna som kan betalas enligt lönegarantin. Boförvaltaren ska ge arbetstagarna eller deras företrädare möjlighet att uttala sig om de fordringar som upptagits i förteckningen.

4 kap

Lönegarantibeslut och betalning enligt lönegarantin

12 §
Lönegarantibeslut (29.10.2004/939)

Med anledning av en lönegarantiansökan skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i förvaltningslagen. (29.10.2004/939)

2 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1634. (29.12.2009/1634)

12 a § (29.10.2004/939)
Delgivning av lönegarantibeslut

Ett lönegarantibeslut delges genom vanlig delgivning i enlighet med 59 § i förvaltningslagen. Om tidsfristen för väckande av arbetsgivarens återvinningstalan börjar löpa från delfåendet av lönegarantibeslutet, delges beslutet arbetsgivaren eller någon annan i 15 § avsedd återbetalningsskyldig genom bevislig delgivning i enlighet med 60 § i förvaltningslagen.

Beslutet skall också sändas till fartygets i 10 § 2 mom. avsedda ägare.

13 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet. På lönegarantibeloppet verkställs förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och innehålls övriga avgifter som enligt lag ska avdras från i lagen om sjöarbetsavtal avsedda arbetstagares lön, om inte något annat bestäms någon annanstans. Utmätning av lön och lönebetalningsförbud gäller även vid betalning enligt lönegarantin. (17.6.2011/762)

Av den betalning enligt lönegarantin som erläggs till arbetstagaren får utvecklings- och förvaltningscentret för kvittning av statens motfordran som avses i denna lag eller i lönegarantilagen (866/1998) använda högst den del som enligt lag får utmätas av arbetstagarens lön. (23.3.2023/396)

2 mom. har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Av den betalning enligt lönegarantin som erläggs till arbetstagaren får närings-, trafik- och miljöcentralen för kvittning av statens motfordran som avses i denna lag eller i lönegarantilagen (866/1998) använda högst den del som enligt lag får utmätas av arbetstagarens lön. (29.12.2009/1634)

5 kap

Återbetalningsskyldighet

14 §
Övergång av fordringarna till staten

Fordringar som betalas enligt lönegarantin jämte samtliga rättigheter övergår till staten den dag beslutet ges.

15 § (29.10.2004/939)
Återbetalningsskyldighet

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag och en bolagsman i ett öppet bolag samt någon annan som är ansvarig för betalningen av arbetstagarens fordringar är skyldig att till staten återbetala de belopp som betalts enligt lönegarantin jämte ränta som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) och som räknas från den dag beslutet gavs.

Återbetalningsskyldigheten för den som enligt 1 mom. ansvarar för betalningen av arbetstagarens fordringar avgörs i lönegarantibeslutet eller i ett separat beslut om återbetalningsskyldighet. Beslutet om återbetalningsskyldighet ska fattas utan dröjsmål efter det att återbetalningsskyldigheten har kunnat konstateras. (29.12.2009/1634)

I fråga om delgivning av beslut om återbetalningsskyldighet tillämpas på motsvarande sätt det som bestäms om delgivning av lönegarantibeslut i 12 a §. (29.12.2009/1634)

16 § (29.12.2009/1634)
Lönegarantibeslutets verkställbarhet

Ett lönegarantibeslut och ett beslut om återbetalningsskyldighet kan omedelbart verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen dom, om inte domstolen vid behandlingen av en tvist angående lönegarantin bestämmer att beslutet tills vidare inte ska verkställas eller verkställigheten fortsättas.

17 § (23.3.2023/396)
Betalningslättnader

Arbets- och näringsministeriet och, till ett belopp som bestäms genom förordning av statsrådet, utvecklings- och förvaltningscentret kan av orsaker som är viktiga med tanke på tryggandet av sysselsättningen eller av andra därmed jämförbara skäl, eller om indrivningen är oskälig med beaktande av den betalningsskyldiges ekonomiska ställning, bevilja uppskov med betalningen eller helt eller delvis befria arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig från betalningsskyldigheten.

Ändring i ministeriets och utvecklings- och förvaltningscentrets beslut i ett ärende som gäller betalningslättnad får inte sökas genom besvär.

17 § har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

17 § (29.12.2009/1634)
Betalningslättnader

Arbets- och näringsministeriet och, till ett belopp som bestäms genom förordning av statsrådet, närings-, trafik- och miljöcentralen kan av orsaker som är viktiga med tanke på tryggandet av sysselsättningen eller av andra därmed jämförbara skäl, eller om indrivningen är oskälig med beaktande av den betalningsskyldiges ekonomiska ställning, bevilja anstånd med betalningen eller helt eller delvis befria arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig från betalningsskyldigheten.

Ändring i ministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i ett ärende som gäller betalningslättnad får inte sökas genom besvär.

18 § (17.5.2019/676)
Särskild preskriptionstid

En betalning enligt lönegarantin ska återkrävas till staten inom 10 år från utgången av det år då lönegarantibeslutet har getts. Därefter är rätten till betalning förverkad.

Preskriptionstidens utgång hindrar inte att betalning fås av medel som utmätts eller överlämnats till konkurs eller av medel med vilka de fordringar som anmälts i den offentliga stämningen ska betalas, om före den i 1 mom. avsedda preskriptionstidens utgång

1) utmätning förrättats för indrivning av fordran,

2) gäldenären försatts i konkurs eller fordran bevakats vid partsförhandling vid försäljning av fastighet i enlighet med utsökningsbalken (705/2007), eller

3) fordran anmälts med anledning av offentlig stämning.

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om inverkan av skuldsanering för privatpersoner och företagssanering.

6 kap

Ändringssökande

19 §
Talan mot arbetsgivaren

Om en fordran i fråga om vilken ansökts om betalning enligt lönegarantin har ogillats på grund av att arbetsgivaren har gjort fordran stridig och dess grund och belopp inte har kunnat utredas vid lönegarantiförfarandet, skall arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten. I stämningsansökan skall uppges att det är fråga om en talan enligt detta moment.

Domstolen skall delge staten stämningen, stämningsansökan och de bifogade handlingarna samt de svaromål som avgetts med anledning av stämningen. Staten har, om den anser att dess fördel kräver det, rätt att inom den tid som domstolen utsätter anmäla sig som svarande i rättegången.

I de situationer som avses i 1 och 2 mom. fastställer domstolen gentemot staten högst de fordringar som arbetsgivaren åläggs att betala arbetstagaren.

Om arbetsgivaren har bestridit en fordran i fråga om vilken ansökts om betalning enligt lönegarantin och det inte har kunnat konstateras att arbetsgivaren är insolvent, skall fordran ogillas såsom stridig och arbetstagaren skall anvisas att väcka talan enligt 1 mom.

20 § (11.11.2022/897)
Talan mot staten

Om en fordran i fråga om vilken ansökts om betalning enligt lönegarantin och som arbetsgivaren inte har bestridit, med stöd av 3 § har ogillats såsom outredd eller ogrundad, ska arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin vid tingsrätten väcka talan mot staten om fastställande av grunden för och beloppet av fordran.

21 §
Väckande av talan och forum

Sådan talan som avses i 19 och 20 § skall väckas inom sex månader. Tiden räknas från delfåendet av beslutet. Talan skall väckas vid den domstol där arbetsgivaren skulle svara i ett mål som gäller lönefordran.

22 §
Utredande av fordran i arbetsgivarens konkurs och vid exekutiv auktion på fartyg

Om arbetsgivaren är försatt i konkurs eller försätts i konkurs under tiden för väckande av talan, kan talan inte väckas, utan tvister som gäller fordran avgörs vid konkursförfarandet. Om konkursen återkallas eller förfaller, räknas tiden för väckande av talan från det att konkursen avslutades.

Talan behöver inte väckas, om fordran bevakas vid en sådan exekutiv auktion på ett fartyg angående vilken kungörelse har offentliggjorts inom tiden för väckande av talan. Om den exekutiva auktionen återkallas eller förfaller, räknas tiden för väckande av talan från den dag då auktionen enligt kungörelsen skulle ha hållits.

Utvecklings- och förvaltningscentret har rätt att framställa anmärkning mot en sådan i en konkurs eller vid en exekutiv auktion på fartyg bevakad fordran som kan komma att betalas enligt lönegarantin. (23.3.2023/396)

3 mom. har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att framställa anmärkning mot en sådan i en konkurs eller vid en exekutiv auktion på fartyg bevakad fordran som kan komma att betalas enligt lönegarantin. (29.12.2009/1634)

23 §
Ny lönegarantiansökan

En fordran som grundar sig på dom eller på utmätningsmannens avgörande vid exekutiv auktion på fartyg kan betalas enligt lönegarantin, om en ny ansökan görs inom sex månader efter att domen eller utmätningsmannens avgörande vunnit laga kraft, förutsatt att de övriga villkoren för betalning enligt lönegarantin uppfylls.

24 §
Förvaltningsbesvär

I ett lönegarantibeslut genom vilket en fordran har ogillats på andra grunder än de som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan prövning får arbetstagaren söka ändring hos besvärsnämnden för social trygghet genom skriftliga besvär. Besvären ska sändas till utvecklings- och förvaltningscentret inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Utvecklings- och förvaltningscentret ska utan dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till besvärsnämnden för social trygghet. (23.3.2023/396)

1 mom. har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

I ett lönegarantibeslut genom vilket en fordran har ogillats på andra grunder än de som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan prövning får arbetstagaren söka ändring hos besvärsnämnden för social trygghet genom skriftliga besvär. Besvären ska sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utan dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till besvärsnämnden för social trygghet. (5.7.2019/842)

Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet delges genom vanlig delgivning. (5.7.2019/842)

På extraordinärt ändringssökande i sådana beslut om lönegaranti som avses i 1 eller 2 mom. tillämpas 13 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/842)

Arbetsgivaren eller andra betalningsskyldiga får inte genom besvär söka ändring i lönegarantibeslutet. (29.10.2004/939)

25 §
Arbetsgivarens återvinningstalan

Arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig får söka återvinning i ett lönegarantibeslut och ett beslut om återbetalningsskyldighet vid den domstol där arbetsgivaren skulle svara i ett mål som gäller lönefordran. Återvinningstalan ska väckas inom 60 dagar från delfåendet av lönegarantibeslutet eller beslutet om återbetalningsskyldighet. (29.12.2009/1634)

Om arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig är försatt i konkurs eller försätts i konkurs inom tiden för väckande av återvinningstalan, kan tvister som gäller betalningsskyldigheten avgöras vid konkursförfarandet. Tvisterna kan också avgöras i samband med en exekutiv auktion på fartyg, om kungörelsen angående auktionen har offentliggjorts inom tiden för väckande av återvinningstalan.

7 kap

Särskilda bestämmelser

26 § (11.11.2022/897)
Parters skyldighet att medverka och lämna uppgifter

Den som är part i ett lönegarantiärende är skyldig att medverka till utredningen av lönegarantiärendet och lämna lönegarantimyndigheten de uppgifter som behövs för verkställigheten av lagen.

26 a § (11.11.2022/897)
Skyldighet att lämna uppgifter på en juridisk persons vägnar

Uppgiftsskyldigheten för en juridisk person som är arbetsgivare gäller också

1) den som är medlem i styrelsen eller motsvarande organ eller som är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning,

2) den som är personligen ansvarig för den juridiska personens förpliktelser,

3) den som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna den juridiska personens firma,

4) den som av omständigheterna att döma i praktiken leder den juridiska personens verksamhet eller sköter dess förvaltning eller egendom.

Skyldig att lämna uppgifter är också den som har innehaft en sådan ställning som avses i 1 mom. under en tid av ett år innan uppgifterna begärdes.

Om inga sådana personer som avses i 1 eller 2 mom. finns, är den som senast har innehaft motsvarande ställning skyldig att lämna uppgifter.

26 b § (11.11.2022/897)
Vite och handräckning

Lönegarantimyndigheten kan vid vite bestämma att arbetsgivaren eller en person som avses i 26 a § ska lämna ut följande material eller motsvarande utredning på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990):

1) kopior av de handlingar som gäller anställningsförhållandet, arbetstidsbokföringen och semesterbokföringen, om de behövs för att utreda ett lönegarantiärende,

2) bokföringsböcker, verifikat, annat bokföringsmaterial och andra handlingar och upptagningar som hänför sig till affärs- eller yrkesverksamheten, om de är nödvändiga för att utreda ett lönegarantiärende, och

3) handlingar som gäller sammanslutningars eller stiftelsers förvaltning och avtal, om de är nödvändiga för att utreda ett lönegarantiärende.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på en sådan part i fråga om vilken det har uppstått ett behov av att utreda om denne i egenskap av förvärvare enligt 1 kap. 10 § i lagen om sjöarbetsavtal eller med stöd av 11 § i semesterlagen för sjömän (433/1984) är ansvarig för fordringar i fråga om vilka det ansökts om betalning enligt lönegarantin.

En polismyndighet är skyldig att lämna sådan handräckning som behövs för inhämtande av uppgifterna.

26 c § (23.3.2023/396)
Rätt att få uppgifter av andra än parter

Utvecklings- och förvaltningscentret har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av denna lag av skattemyndigheterna, utsökningsmyndigheterna, arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsanstalterna, arbetslöshetskassorna och arbetskraftsmyndigheterna samt av Migrationsverket uppgifter som är nödvändiga för att utreda rätten att arbeta för den som ansöker om lönegaranti.

Utvecklings- och förvaltningscentret har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av räkenskapsbyrån för arbetsgivaren för den som ansöker om betalning enligt lönegarantin få de uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett lönegarantiärende. Arbetsgivarens räkenskapsbyrå har rätt att av utvecklings- och förvaltningscentret få en skälig ersättning för kostnaderna för fullgörandet av skyldigheten att lämna uppgifter inom ramen för det anslag som står till förfogande.

Utvecklings- och förvaltningscentret har rätt att inhämta uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av lönegarantiärenden också av en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

26 c § har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

26 c § (11.11.2022/897)
Rätt att få uppgifter av andra än parter

Närings-, trafik- och miljöcentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av denna lag av skattemyndigheterna, utsökningsmyndigheterna, arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsanstalterna, arbetslöshetskassorna och arbets- och näringsbyråerna samt av Migrationsverket uppgifter som är nödvändiga för att utreda rätten att arbeta för den som ansöker om lönegaranti.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av räkenskapsbyrån för arbetsgivaren för den som ansöker om betalning enligt lönegarantin få de uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett lönegarantiärende. Arbetsgivarens räkenskapsbyrå har rätt att av närings-, trafik- och miljöcentralen få en skälig ersättning för kostnaderna för fullgörandet av skyldigheten att lämna uppgifter inom ramen för det anslag som står till förfogande.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att inhämta uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av lönegarantiärenden också av en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

26 d § (23.3.2023/396)
Utlämnande av uppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret har trots sekretessbestämmelserna rätt att till en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen lämna ut uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av lönegarantiärenden som har inletts där.

Utvecklings- och förvaltningscentret får dessutom trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna ut uppgifter som hänför sig till lönegarantin och som är nödvändiga för

1) förundersökningsmyndigheter för att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning,

2) åklagare för skötsel av uppgifter enligt 9 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019),

3) centralen för utredning av penningtvätt för skötsel av uppgifter enligt 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017),

4) Skatteförvaltningen för skötsel av uppgifter enligt 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010),

5) arbetarskyddsmyndigheter som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) för lagstadgade tillsynsuppgifter som gäller arbetarskyddet.

26 d § har ändrats genom L 396/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

26 d § (11.11.2022/897)
Utlämnande av uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har trots sekretessbestämmelserna rätt att till en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen lämna ut uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av lönegarantiärenden som har inletts där.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna får dessutom trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna ut uppgifter som hänför sig till lönegarantin och som är nödvändiga för

1) förundersökningsmyndigheter för att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning,

2) åklagare för skötsel av uppgifter enligt 9 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019),

3) centralen för utredning av penningtvätt för skötsel av uppgifter enligt 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017),

4) Skatteförvaltningen för skötsel av uppgifter enligt 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010),

5) arbetarskyddsmyndigheter som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) för lagstadgade tillsynsuppgifter som gäller arbetarskyddet.

27 § (29.10.2004/939)
Ogrundad lönegarantiförmån

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har fått till stånd att betalning enligt lönegarantin har erlagts eller någon annan förmån enligt denna lag har beviljats utan grund, är skyldig att betala tillbaka den ogrundade betalningen eller ersätta förmånens värde jämte ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen från den dag då förmånen beviljades.

28 §
Straffbestämmelser

Den som på ett bedrägligt sätt bereder sig betalning enligt lönegarantin eller gör sig skyldig till försök därtill skall dömas till straff enligt 36 kap. 1–3 § strafflagen (39/1889).

Subventionsbedrägeri som hänför sig till en lättnad eller befrielse enligt denna lag bestraffas enligt 29 kap. 5, 6 eller 8 § strafflagen.

29 §
Finansiering

Den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) nämnda arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årligen i efterskott till staten betala skillnaden mellan de belopp som har betalts till arbetstagarna enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna uppburna kapitalbeloppen i enlighet med en räkning från ministeriet. Från denna skillnad skall likväl dras av de belopp som med stöd av 17 § inte har uppburits hos arbetsgivarna eller andra betalningsskyldiga. Försenas betalningen, skall en dröjsmålsränta på 16 procent betalas.

30 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 december 1979 om lönegaranti för sjömän (927/1979) jämte ändringar.

32 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas på de lönegarantiansökningar som har lämnats till arbetskraftsmyndigheterna efter att lagen trätt i kraft. Bestämmelserna om ändringssökande i 6 kap. i denna lag tillämpas även på ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet.

På nya lönegarantiansökningar enligt 23 § tillämpas de bestämmelser, som gäller här denna lag träder i kraft, om ansökan om betalning enligt lönegarantin av en fordran som grundar sig på dom första gången har gjorts medan den upphävda lagen var i kraft och inget annat följer av tillämpningen av bestämmelserna om ändringssökande enligt 1 mom.

Statens fordringar som grundar sig på lönegarantibeslut som fattats innan denna lag träder i kraft preskriberas senast vid utgången av 2010.

RP 175/2000, ApUB 9/2000, RSv 172/2000

Ikraftträdelsestadganden:

26.10.2001/863:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 108/2001, ApUB 6/2001, RSv 115/2001

21.2.2003/139:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som arbetslöshetsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

20.2.2004/136:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

29.10.2004/939:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2004.

RP 131/2004, AjUB 9/2004, RSv 121/2004

19.5.2006/365:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 27/2006, AjUB 2/2006, RSv 43/2006

8.12.2006/1094:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 182/2006, ShUB 33/2006, RSv 167/2006

22.12.2006/1258:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 169/2006, AjUB 12/2006, RSv 207/2006

29.12.2009/1634:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 219/2009, AjUB 12/2009, RSv 254/2009

17.6.2011/762:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

17.12.2015/1553:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 64/2015, AjUB 2/2015, RSv 71/2015

16.12.2016/1158:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 196/2016, AjUB 9/2016, RSv 184/2016

17.5.2019/676:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 221/2018, LaUB 23/2018, RSv 311/2018

5.7.2019/842:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

29.6.2021/679:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Lagen tillämpas på fordringar vars tidsfrist enligt 4 § löper ut den 1 juli 2021 eller därefter. Om en sådan fordran har avgjorts genom ett lönegarantibeslut före ikraftträdandet av denna lag och beloppet av den lönegaranti som betalats eller sökts på grund av maximibeloppet har begränsats till 15 200 euro, kan dock betalning enligt lönegarantin av en fordran som grundar sig på det maximibelopp som föreskrivs i denna lag trots 4 § sökas genom en ansökan senast den 31 augusti 2021.

RP 88/2021, AjUB 10/2021, RSv 101/2021

11.11.2022/897:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Lagens 3 a och 20 § tillämpas första gången på de lönegarantiansökningar som har lämnats in efter ikraftträdandet av lagen. På lönegarantiansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 20 § som gällde vid ikraftträdandet.

RP 173/2022, AjUB 10/2022, RSv 130/2022

23.3.2023/396:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.