Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

15.12.2000/1075

Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

Denna lag gäller utövande av fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (förmedlingsverksamhet).

Med fastighetsförmedling avses i denna lag verksamhet där någon i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk fördel sammanför avtalsparter

1) för överlåtelse av en fastighet eller en del av en sådan, en byggnad eller aktier eller andelar, vilka ger besittningsrätt till en viss fastighet eller en del av en sådan, en byggnad eller en lägenhet eller lokal,

2) för att få till stånd ett hyresavtal eller ett avtal om överlåtelse av annan nyttjanderätt till egendom som avses i 1 punkten, med undantag av verksamhet som avses i 3 mom.

Med förmedling av hyreslägenhet och hyreslokal avses verksamhet där någon i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk fördel sammanför avtalsparter för att få till stånd ett hyresavtal för en bostadslägenhet som avses i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) eller ett hyresavtal för en affärslokal som avses i lagen om hyra av affärslokal (482/1995).

Med förmedlingsrörelse avses en fastighetsförmedlingsrörelse och en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler.

2 § (19.4.2013/279)
Begränsningar i tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) sporadisk förmedlingsverksamhet, om verksamheten inte marknadsförs,

2) förmedlingsverksamhet som anknyter till en depositionsbanks affärsverksamhet enligt kreditinstitutslagen (121/2007),

3) advokatuppdrag eller andra uppdrag vars huvudsakliga syfte är något annat än fastighetsförmedling eller förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler,

4) förmedling av inkvartering som inkvarteringsrörelser tillhandahåller,

5) förmedling av nyttjanderätt till en fritidsbostad, om avtalet om nyttjanderätt ingås för högst sex månader,

6) näringsidkare som etablerat sig i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt idkar förmedlingsverksamhet i Finland.

KreditinstitutsL 121/2007 har upphävts genom KreditinstitutsL 610/2014.

3 §
Rätt att utöva förmedlingsverksamhet

Fastighetsförmedling får utövas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som i enlighet med denna lag har registrerats som fastighetsförmedlingsrörelse.

Förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler får utövas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som i enlighet med denna lag har registrerats som rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler eller som fastighetsförmedlingsrörelse.

4 § (29.8.2008/567)
God förmedlingssed

Vid förmedlingsverksamhet ska god förmedlingssed iakttas. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).

5 § (19.4.2013/279)
Ansvarig föreståndare

En förmedlingsrörelse ska ha en ansvarig föreståndare, som är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas vid förmedlingsverksamheten och att verksamheten också i övrigt utövas lagenligt. Den ansvariga föreståndaren ska dessutom se till att minst hälften av dem som utför förmedlingsuppdrag i anställning hos förmedlingsrörelsen och vid varje separat verksamhetsställe har den yrkeskompetens som avses i 3 mom. och att även andra som utför förmedlingsuppdrag har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter. Om antalet personer som i anställning hos förmedlingsrörelsen eller vid ett verksamhetssälle utför förmedlingsuppdrag och har den yrkeskompetens som avses i 3 mom. inte endast tillfälligt sjunker så att det underskrider hälften, ska den ansvariga föreståndaren se till att de ovannämnda minimikraven uppfylls inom tre månader.

Den ansvariga föreståndaren ska vara en myndig och tillförlitlig person, som inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Den ansvariga föreståndaren anses tillförlitlig, om denne inte genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig som ansvarig föreståndare. Den ansvariga föreståndaren anses emellertid inte tillförlitlig, om denne annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig som ansvarig föreståndare.

Den ansvariga föreståndaren för en fastighetsförmedlingsrörelse ska ha yrkeskompetens som har visats i ett fastighetsmäklarprov och den ansvariga föreståndaren för en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler yrkeskompetens som har visats i ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare eller i ett fastighetsmäklarprov. I yrkeskompetens som har visats i ett mäklarprov ingår särskilt att den som godkänts i provet har kännedom om den lagstiftning som behövs för att utöva verksamheten och om god förmedlingssed samt behärskar de åtgärder som ett förmedlingsuppdrag kräver i praktiken.

5 a § (28.6.2017/465)
Tillförlitlighet

Den som gör en registeranmälan anses inte vara tillförlitlig i den mening som avses i 8 § 1 mom. 3 punkten, om

1) han eller hon genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig att utöva förmedlingsverksamhet,

2) han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för verksamhet som avses i 1 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. anses en i det momentet avsedd person som gör en registeranmälan inte tillförlitlig, om

1) han eller hon under tre år före bedömningen upprepade gånger eller i betydande grad har försummat sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut, eller

2) han eller hon enligt utmätning eller någon annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder.

Om den som gör anmälan är en juridisk person, gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen, medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och även dem som direkt eller indirekt innehar mer än 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag få uppgifter om hur den som gör en anmälan sköter sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut samt sådana uppgifter om personens verksamhet, ekonomi och kopplingar som behövs för utredning av den tillförlitlighet som avses i denna paragraf eller för strykning ur registret enligt 19 §.

Regionförvaltningsverket har rätt att få sådana uppgifter som motsvarar de uppgifter som avses i 4 mom. också om en sådan organisation som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) och som anknyter till den som gjort en anmälan samt om en sådan person som avses i 3 mom.

Uppgifter som avses ovan i denna paragraf får sökas med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form utan samtycke av den vars intresse skyddas genom sekretessen.

6 §
Ansvariga föreståndarens skadeståndsansvar

Förmedlingsrörelsens uppdragsgivare, dennes motpart och andra personer har rätt att kräva ersättning av ansvariga föreståndaren för skada till följd av ett fel från förmedlingsrörelsens sida, om felet eller skadan har berott på att ansvariga föreståndaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat en skyldighet som anges i 5 § 1 mom. Denna bestämmelse begränsar inte den skadelidandes rätt att få ersättning för skadan av förmedlingsrörelsen eller av någon annan ersättningsskyldig.

Om jämkning av skadeståndet samt om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller vad som bestäms i 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

7 § (22.12.2009/1523)
Register över förmedlingsrörelser, registeranmälan och anmälan av ändringar

Regionförvaltningsverket för ett register över förmedlingsrörelser (förmedlingsrörelseregister). Var och en har rätt att få information om de uppgifter som har förts in i registret samt utdrag ur registret.

Den som har för avsikt att utöva förmedlingsverksamhet ska för anteckning i registret göra en anmälan till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas. Bestämmelser om innehållet i registeranmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ändringar i de uppgifter som har förts in i registret ska utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket. Byte av ansvarig föreståndare ska anmälas senast en månad efter att den föregående föreståndarens uppdrag har upphört.

8 § (22.12.2009/1523)
Förutsättningar för registrering

Regionförvaltningsverket ska registrera den som gjort en registeranmälan som avses i 7 § 2 mom. som fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler, om

1) anmälaren har rätt att utöva näring i Finland,

2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, när det är fråga om en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad,

3) anmälaren är tillförlitlig,

4) anmälaren har en ansvarsförsäkring vars försäkringsbelopp med beaktande av förmedlingsverksamhetens art och omfattning kan bedömas vara tillräckligt för att de skador som verksamheten eventuellt ger upphov till ska kunna ersättas och vilken till sina övriga villkor motsvarar sedvanlig försäkringspraxis i branschen,

5) anmälaren har anmält en ansvarig föreståndare som uppfyller kraven i 5 § 2 och 3 mom.

(28.6.2017/465)

Regionförvaltningsverket kan vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att utöva förmedlingsverksamheten som bulvan för någon annan.

9 §
Uppgifter som skall föras in i förmedlingsrörelseregistret

I förmedlingsrörelseregistret antecknas

1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till varje verksamhetsställe där förmedlingsverksamheten utövas,

3) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för de personer vars tillförlitlighet har kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan,

4) huruvida förmedlingsrörelsen är en fastighetsförmedlingsrörelse eller en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler,

5) ansvariga föreståndarens fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid,

6) vem som meddelat ansvarsförsäkringen samt försäkringsbeloppet,

7) registerbeteckningen och datum för registreringen,

8) varningar samt sådana uppmaningar och förbud som har förstärkts med vite och som har meddelats förmedlingsrörelsen med stöd av 18 § 2 mom.; en sådan uppgift ska utplånas ur registret när tre år har förflutit från utgången av det år då tvångsmedlet i fråga påfördes,

9) skälet till strykning ur registret samt tidpunkten då detta har skett.

(28.6.2017/465)

I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 18 § 1 mom. att utöva förmedlingsverksamhet utan registrering.

10 §
Uppdragsdagbok

I en förmedlingsrörelse skall föras dagbok över mottagna uppdrag. I uppdragsdagboken skall antecknas uppdragsgivarens namn och adress, uppdragets ordningsnummer, innehåll, dagen då uppdraget mottagits och den tid det gäller. Om ett uppdrag förfaller eller återgår eller om dess innehåll ändras, skall en anteckning om detta göras i dagboken.

När ett uppdragsavtal har ingåtts, skall i uppdragsdagboken utan dröjsmål införas uppgift om dagen avtalet ingicks, avtalsparternas namn, avtalsobjektet, köpesumman eller hyresbeloppet samt förmedlingsarvodet.

Uppdragsdagboken, uppdragsavtalen jämte bilagor, anbudshandlingarna, broschyrer och andra handlingar som anknyter till ett uppdrag skall förvaras fem år från det uppdraget upphörde.

11 §
Kundmedel

Förmedlingsrörelsen skall hålla kunders medel som har överlåtits i dess besittning åtskilda från förmedlingsrörelsens egna medel. Kundmedlen skall deponeras på ett bankkonto eller förvaras på något annat tillförlitligt sätt.

12 § (19.4.2013/279)
Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov

Centralhandelskammaren tillsätter en nämnd för mäklarprov för tre år i sänder. Nämnden för mäklarprov har till uppgift att minst två gånger i året ordna sådana fastighetsmäklarprov och prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare som avses i 5 § 3 mom. på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Nämnden för mäklarprov har en ordförande, en vice ordförande och minst tre och högst sex andra medlemmar. För var och en av dessa utses en personlig suppleant. Ordföranden, vice ordföranden och deras suppleanter ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och de ska inte kunna anses representera förmedlingsrörelser. Av de övriga medlemmarna ska åtminstone en medlem och dennes suppleant representera fastighetsförmedlingsrörelserna.

Nämnden för mäklarprov är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid omröstning i ett ärende blir majoritetens åsikt nämndens beslut. Faller rösterna lika blir den åsikt som ordföranden har omfattat beslut i saken.

13 § (19.4.2013/279)
Kostnaderna för nämnden för mäklarprov och avgifterna för mäklarproven

Centralhandelskammaren svarar för kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av nämnden för mäklarprov och fastställer grunderna för ordförandens och medlemmarnas arvoden. Centralhandelskammaren har rätt att ta ut en avgift för deltagande i mäklarprovet. Avgifterna får högst motsvara kostnaderna för ordnandet av provet.

14 § (19.4.2013/279)
Tjänsteansvar för medlemmarna i och anställda vid nämnden för mäklarprov

På medlemmarna i och anställda vid nämnden för mäklarprov tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då de utför uppgifter som avses i denna lag.

15 § (7.8.2015/1010)
Sökande av ändring i beslut av nämnden för mäklarprov

Omprövning av ett beslut som gäller ett mäklarprov får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019. Om omprövningsförfarande se FörvaltningsL 434/2003 7 a kap.

16 §
Rätt att använda benämning eller förkortning

Endast den som har avlagt ett fastighetsmäklarprov får använda benämningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM. Benämningen hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare eller bostadsförmedlare eller förkortningen AHM får endast användas av den som har avlagt ett fastighetsmäklarprov eller ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare.

Också en fastighetsförmedlingsrörelse får i sin firma eller verksamhet använda förkortningen AFM och en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler förkortningen AHM.

16 a § (19.4.2013/279)
Registret över dem som avlagt mäklarprov

Nämnden för mäklarprov ska föra ett register över dem som avlagt ett fastighetsmäklarprov eller ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare för att det ska kunna klarläggas huruvida de som utför förmedlingsuppdrag har yrkeskompetens som visats i ett mäklarprov. I registret antecknas namnen på dem som avlagt mäklarprov, deras personbeteckningar, hemkommuner och adresser samt en uppgift om huruvida de avlagt ett fastighetsmäklarprov eller ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare och tidpunkten för avlagt prov. Uppgifterna ska bevaras varaktigt i registret.

Oberoende av bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får nämnden för mäklarprov via ett elektroniskt datanät publicera uppgifterna enligt 1 mom. i denna paragraf förutom personbeteckningen och adressen i fråga om dem som avlagt prov. Den som avlagt prov har dock rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne publiceras.

Regionförvaltningsverket har rätt att erhålla de uppgifter som avses i 1 mom. via en teknisk anslutning.

17 § (22.12.2009/1523)
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av regionförvaltningsverket.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna ska en förmedlingsrörelse på begäran ge regionförvaltningsverket uppdragsdagboken och de handlingar som hör till den samt övriga handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.

Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som är nödvändiga för att en ansvarig föreståndares och en i 5 a § 3 mom. och 8 § 1 mom. 3 punkten avsedd persons tillförlitlighet ska kunna utredas eller för strykning ur registret enligt 19 §. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret utfärdas särskilt. (28.6.2017/465)

18 § (22.12.2009/1523)
Tvångsmedel

Regionförvaltningsverket ska förbjuda förmedlingsverksamhet som i strid med denna lag utövas utan registrering. Om det finns särskilda skäl till detta, kan förbudet också meddelas så att det gäller en person som är anställd av en rörelse som utövar sådan verksamhet eller någon annan som agerar för dennes räkning.

Om förmedlingsrörelsen försummar något som bestäms i 7 § 3 mom., 10 eller 11 § eller en skyldighet som följer av 17 § 2 mom., kan regionförvaltningsverket uppmana förmedlingsrörelsen att uppfylla sin skyldighet inom en viss tid. Om den ansvariga föreståndaren försummar en skyldighet som anges i 5 § 1 mom., kan regionförvaltningsverket ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är allvarliga eller om de upprepas trots uppmaning eller varning, kan regionförvaltningsverket förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för längst sex månader.

Regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller en uppmaning enligt denna paragraf med vite. Ett förbud enligt 1 mom. ska dock förenas med vite, om inte detta av något särskilt skäl är onödigt. Bestämmelser om vite finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).

19 § (22.12.2009/1523)
Strykning ur registret

Regionförvaltningsverket ska stryka en förmedlingsrörelse ur registret, om

1) förmedlingsrörelsen har upphört med sin verksamhet,

2) de förutsättningar för registrering som anges i 8 § 1 mom. 1–4 punkten inte längre uppfylls,

3) förmedlingsrörelsen utövar förmedlingsverksamheten som bulvan för någon annan,

4) förmedlingsrörelsen inte längre har en ansvarig föreståndare enligt 8 § 1 mom. 5 punkten och förmedlingsrörelsen inte inom den tidsfrist som regionförvaltningsverket har ställt i sin uppmaning har anmält en ny ansvarig föreståndare, eller

5) det i förmedlingsrörelsens eller dess ansvariga föreståndares verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och rörelsen redan tidigare har meddelats ett verksamhetsförbud för viss tid.

(28.6.2017/465)

Om förmedlingsrörelsen har försatts i konkurs, kvarstår förmedlingsrörelsen trots konkursen i registret i sex månader. Konkursboets förvaltare ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket att förmedlingsrörelsen har försatts i konkurs.

20 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) utan registrering utövar förmedlingsverksamhet eller i strid med denna lag använder benämningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM eller benämningen hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare, bostadsförmedlare eller förkortningen AHM, eller

2) bryter mot bestämmelserna i 11 § om att kundmedlen skall hållas åtskilda från övriga medel,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förmedlingsverksamhetsförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller en uppmaning som har meddelats med stöd av 18 § och förstärkts med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

21 § (7.8.2015/1010)
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

Beslut av regionförvaltningsverket i ärenden som avses i 18 och 19 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

När det gäller andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. (27.1.2017/67)

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. (27.1.2017/67)

Beslut enligt denna lag om strykning ur registret och verksamhetsförbud för viss tid ska iakttas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

22 §
Ikraftträdelsebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna lag upphävs förordningen den 12 februari 1993 om fastighetsmäklare (181/1993) och förordningen den 20 augusti 1993 om bostadsförmedlare (761/1993) jämte ändringar.

En registeranmälan kan tas upp till behandling innan denna lag träder i kraft och den som har gjort anmälan kan registreras som fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler när denna lag träder i kraft.

23 §
Övergångsbestämmelser

Den som när denna lag träder i kraft utövar verksamhet som enligt denna lag förutsätter registrering får fortsätta med sin verksamhet till dess beslut om införande i registret har fattats, om den registeranmälan som avses i 7 § 2 mom. görs inom sex månader från ikraftträdandet.

Länsstyrelsen kan på begäran registrera en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler även om den person som har anmälts som ansvarig föreståndare inte har den yrkeskompetens som föreskrivs i 5 § 3 mom., om förmedlingsrörelsen till länsstyrelsen har gjort en sådan anmälan som avses i 3 § i den upphävda förordningen om bostadsförmedlare och när denna lag träder i kraft utövar sådan verksamhet som förutsätter registrering. En ansvarig föreståndare som avses i detta moment får utan hinder av 16 § 1 mom. använda benämningen bostadsförmedlare under två år från ikraftträdandet. Förmedlingsrörelsen skall, vid hot om att den i annat fall stryks ur registret, inom två år från det lagen har trätt i kraft till länsstyrelsen anmäla en ansvarig föreståndare som uppfyller kraven på yrkeskompetens.

Sådan yrkeskompetens som föreskrivs i 5 § 3 mom. krävs inte av en person som innan lagen träder i kraft har godkänts i ett sådant fastighetsmäklarprov som avses i 4 § i den upphävda förordningen om fastighetsmäklare, och inte heller av en person som innan den upphävda förordningen om fastighetsmäklare trädde i kraft har godkänts som ansvarig föreståndare för en fastighetsförmedlingsrörelse på basis av sin utbildning. En person som avses i detta moment får också, utan hinder av 16 § 1 mom., använda benämningen fastighetsmäklare eller förkortningen AFM.

Verksamhetsperioden för den fastighetsmäklarnämnd som avses i 10 § i den upphävda förordningen om fastighetsmäklare fortgår också sedan denna lag har trätt i kraft till dess Centralhandelskammarens mäklarnämnd som avses i 12 § har tillsatts.

RP 61/2000, EkUB 26/2000, RSv 151/2000

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.2002/676:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 218/2001, LaUB 9/2002, RSv 72/2002

29.8.2008/567:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 32/2008, EkUB 11/2008, RSv 67/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (305L0029); EGT nr L 149, 11.6.2005, s. 22

22.12.2009/1523:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

19.4.2013/279:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013. Lagens 5 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

RP 196/2012, EkUB 4/2013, RSv 27/2013

7.8.2015/1010:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

27.1.2017/67:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

28.6.2017/465:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

En förmedlingsrörelse som vid denna lags ikraftträdande är införd i förmedlingsrörelseregistret ska inom ett år från lagens ikraftträdande till regionförvaltningsverket anmäla de uppgifter om tillförlitlighet enligt 5 a § som ska införas i förmedlingsrörelseregistret. I annat fall stryks rörelsen ur registret.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.