Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

15.12.2000/1074

Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) försäljningsuppdrag och uppdrag som gäller överlåtelse av en hyresrätt eller någon annan nyttjanderätt, då uppdraget ges en förmedlingsrörelse och föremålet för förmedlingen är en fastighet eller en del av en sådan, en byggnad eller en lägenhet, som inte hör till uppdragsgivarens näringsverksamhet,

2) förmedlingsrörelsens och uppdragsgivarens motparts rättigheter och skyldigheter, då motparten skaffar ägande- eller hyresrätt eller någon annan nyttjanderätt till föremålet för förmedlingen för något annat ändamål än för sin näringsverksamhet.

Lagen gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också uppdrag som avser köp eller byte samt anskaffning av en hyresrätt eller någon annan nyttjanderätt.

2 §
Förmedlingsrörelse

Med en förmedlingsrörelse avses den som för att få inkomst eller annan ekonomisk nytta för samman avtalsparter i syfte att få till stånd ett köp, ett byte eller ett hyresavtal eller ett avtal om överlåtelse av någon annan nyttjanderätt i fråga om egendom som avses i 1 § 1 mom. (förmedlingsobjekt).

3 §
Begränsningar i tillämpningsområdet

Bestämmelserna av denna lag tillämpas inte på

1) tillfällig förmedling, om den inte marknadsförs,

2) förmedling av inkvartering som inkvarteringsrörelser tillhandahåller, och inte heller på

3) förmedling av nyttjanderätt till fritidsbostad, om avtalet om nyttjanderätt ingås för högst sex månader.

4 §
Lagens tvingande natur

Avvikelser från bestämmelserna i denna lag får inte göras till nackdel för uppdragsgivaren eller dennes motpart, om inte något annat föreskrivs nedan.

5 §
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal skall sättas upp skriftligen eller elektroniskt så att avtalsvillkoren inte kan ändras ensidigt och så att uppdragsgivaren har tillgång till dem. Förmedlingsrörelsen kan inte åberopa ett avtalsvillkor som inte satts upp på detta sätt. Angående ändringar av förmedlingsobjektets pris och andra avtalsvillkor som gäller förmedlingsobjektet kan dock överenskommas också på något annat sätt under den tid förmedlingsavtalet är i kraft.

I uppdragsavtalet skall ingå åtminstone följande uppgifter:

1) uppdragsgivarens namn och adress,

2) förmedlingsrörelsens firma, besöksadress och namnet på den person som utför uppdraget,

3) en tillräcklig specifikation av uppdragets innehåll och av den ersättning som betalas för att uppdraget utförs, samt

4) den dag uppdraget togs emot och uppdragets giltighetstid.

Ett uppdragsavtal får gälla högst fyra månader i sänder. Angående förlängning av avtalet därefter gäller vad som ovan föreskrivs om ingående av avtal. En överenskommelse om förlängning får ingås tidigast en månad innan avtalet löper ut.

6 §
Uppdragsgivarens rätt att säga upp uppdragsavtalet under dess giltighetstid

Har det på grund av uppdragsgivarens sjukdom eller en nära anhörigs eller en därmed jämförbar närstående persons sjukdom eller död eller någon lag eller myndighetsåtgärd eller någon annan huvudsakligen av uppdragsgivaren oberoende orsak blivit oproportionellt oförmånligt eller oändamålsenligt för uppdragsgivaren att förmedlingsuppdraget utförs, får uppdragsgivaren innan denne har antagit ett anbud som gäller förmedlingsobjektet säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppdragsgivaren skall då ersätta förmedlingsrörelsen för skäliga kostnader för de åtgärder som rörelsen vidtagit för att utföra förmedlingsuppdraget.

7 §
Utförande av förmedlingsuppdrag

Förmedlingsrörelsen skall utföra förmedlingsuppdraget med yrkesskicklighet och omsorg, iaktta god förmedlingssed samt tillvarata både uppdragsgivarens och dennes motparts intresse. Förmedlingsrörelsens prestation skall också svara mot den information som lämnats vid marknadsföringen.

Förmedlingsrörelsen skall ta itu med förmedlingsuppdraget utan dröjsmål sedan uppdragsavtalet ingåtts, om inte uppdragsgivarens intresse kräver att uppdraget börjar utföras vid en senare tidpunkt.

8 §
Information till uppdragsgivaren

Förmedlingsrörelsen skall ge uppdragsgivaren all den information som enligt vad förmedlingsrörelsen vet eller borde veta påverkar ett beslut om ett köp eller ett hyresavtal eller något annat avtal om nyttjanderätt.

Har förmedlingsrörelsen eller någon av dess anställda för avsikt att ingå ett avtal om köp, hyra eller någon annan nyttjanderätt för egen räkning eller något särskilt intresse att bevaka i avtalet, skall också detta meddelas uppdragsgivaren.

Om den information som avses i 1 och 2 mom. också kan påverka beslutet att ingå ett uppdragsavtal, skall informationen ges innan avtalet ingås.

9 §
Upplysningsplikt gentemot uppdragsgivarens motpart

När förmedlingsrörelsen bjuder ut förmedlingsobjektet skall denna ge uppdragsgivarens motpart all den information som enligt vad förmedlingsrörelsen vet eller borde veta påverkar ett beslut om ett köp eller ett hyresavtal eller något annat avtal om nyttjanderätt.

Bestämmelser om de uppgifter som skall ges vid marknadsföring av bostäder utfärdas genom förordning. Angående de uppgifter som skall ges vid marknadsföring av tidsandelsbostäder föreskrivs i 10 kap. konsumentskyddslagen (38/1978).

10 §
Handlingar och redogörelser som skall visas upp innan avtal ingås

Innan ett avtal om köp eller arrende av en fastighet ingås skall förmedlingsrörelsen visa upp

1) lagfartsbevis,

2) utdrag ur fastighetsregistret,

3) gravationsbevis,

4) om föremålet för köpet är en arrenderätt jämte byggnader, dessutom en kopia av arrendeavtalet, ett bevis över inskrivning av arrenderätten och ett gravationsbevis som gäller arrenderätten,

5) eventuella andra handlingar som visar säljarens ägande- eller besittningsrätt, gravationer och servitut som belastar fastigheten samt begränsningar av fastighetens användning, om dessa uppgifter inte framgår av de handlingar som nämns i 1–4 punkten, samt

6) en handling som visar att förmedlingsrörelsen har rätt att ta emot betalningar som är avsedda för uppdragsgivaren; rätten att ta emot handpenning behöver dock inte visas.

Innan ett avtal ingås om köp av en lägenhet i fråga om vilken besittningsrätten grundar sig på ägande av aktier eller andelar eller på medlemskap i en sammanslutning, skall förmedlingsrörelsen visa upp

1) en redogörelse för äganderätten till aktierna eller andelarna eller medlemskapet i sammanslutningen,

2) en redogörelse för eventuell pantsättning av aktierna eller andelarna, samt

3) en handling som visar att förmedlingsrörelsen har rätt att ta emot betalningar som är avsedda för uppdragsgivaren; rätten att ta emot handpenning behöver dock inte visas.

Innan ett hyresavtal ingås skall förmedlingsrörelsen visa upp

1) en redogörelse för vad hyresvärdens rätt att hyra ut lägenheten grundar sig på, samt

2) en handling som visar att förmedlingsrörelsen har rätt att ta emot betalningar som är avsedda för uppdragsgivaren; rätten att ta emot reserveringsavgift behöver dock inte visas.

11 §
Skyldigheten att kontrollera information

Har förmedlingsrörelsen skäl att misstänka att sådana i 9 eller 10 § nämnda uppgifter som rörelsen fått är felaktiga eller bristfälliga, skall rörelsen försäkra sig om att informationen är riktig och rätta en eventuell felaktig eller bristfällig uppgift. Är det inte utan oskäligt besvär möjligt att fastställa om en uppgift är riktig, skall förmedlingsrörelsen meddela uppdragsgivarens motpart att uppgiften inte har kunnat kontrolleras.

12 §
Assistansplikt

Förmedlingsrörelsen skall sätta upp det avtal som gäller förmedlingsobjektet samt sköta andra uppgifter i anslutning till själva avtalsslutet, om något annat inte avtalas.

13 §
Ansvar gentemot uppdragsgivaren

Förmedlingsrörelsens prestation belastas av ett fel, om den inte motsvarar denna lag eller vad som kan anses vara överenskommet.

Föreligger det ett fel i förmedlingsrörelsens prestation, har uppdragsgivaren rätt att häva uppdragsavtalet, dock inte efter det att uppdragsgivaren har antagit ett anbud på förmedlingsobjektet. Avtalet får inte hävas, om felet är litet sett från uppdragsgivarens synpunkt. Har felet medfört men för uppdragsgivaren, har denne rätt att kräva nedsättning av förmedlingsarvodet och den kostnadsersättning som eventuellt har överenskommits. Är menet väsentligt, har förmedlingsrörelsen inte rätt till arvode eller ersättning.

Uppdragsgivaren har rätt att få ersättning av förmedlingsrörelsen för skada som ett fel i förmedlingsrörelsens prestation har orsakat uppdragsgivaren. Angående den ansvariga föreståndarens skadeståndsansvar föreskrivs i 6 § lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

14 §
Ansvar gentemot uppdragsgivarens motpart

Uppdragsgivarens motpart har rätt att få ersättning av förmedlingsrörelsen för skada som förmedlingsrörelsens felaktiga förfarande har orsakat motparten. Angående den ansvariga föreståndarens skadeståndsansvar föreskrivs i 6 § lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler.

15 §
Regressrätt

Har uppdragsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat förmedlingsrörelsen felaktiga uppgifter eller låtit bli att underrätta förmedlingsrörelsen om en omständighet som uppdragsgivaren kände till och som denne insåg eller borde ha insett vara av betydelse för motparten, har förmedlingsrörelsen rätt till ersättning av uppdragsgivaren för vad rörelsen har betalat med stöd av 14 §, i den mån det prövas skäligt med beaktande av arten av uppdragsgivarens och förmedlingsrörelsens vårdslöshet och den fördel som uppdragsgivaren har fått.

En uppdragsgivare som på grund av fel i förmedlingsrörelsens prestation har betalat ersättning till sin motpart har rätt att kräva denna ersättning av förmedlingsrörelsen till det belopp som förmedlingsrörelsen enligt 1 mom. ensam hade blivit ansvarig för skadan om ersättning hade krävts av förmedlingsrörelsen.

16 §
Mottagande av handpenning

När förmedlingsrörelsen tar emot ett köpanbud på förmedlingsobjektet får förmedlingsrörelsen för uppdragsgivarens räkning ta emot handpenning av anbudsgivaren, om detta har överenskommits i uppdragsavtalet. Sedan förmedlingsrörelsen har tagit emot denna handpenning, får rörelsen inte ta emot anbud eller handpenning av någon annan förrän den första handpenningen har återbetalats till anbudsgivaren eller det har blivit klart att handpenningen skall tillfalla uppdragsgivaren.

Förmedlingsrörelsen skall när den tar emot en handpenning se till att en handling sätts upp över anbudet och att i den intas alla villkor som gäller anbudet samt ett eventuellt villkor om förlust av handpenningen. En handling behöver inte sättas upp, om anbudet har gjorts under sådana förhållanden att skyldighet att sätta upp en sådan handling skulle medföra oskäligt besvär. När förmedlingsobjektet är en fastighet, skall förmedlingsrörelsen dessutom upplysa anbudsgivaren om vad som i jordabalken (540/1995) bestäms om föravtalets form och ersättning för frånträdande av köp.

17 §
Återbetalning av handpenning

Har förmedlingsrörelsen tagit emot en handpenning och uppfylls inte villkoren i anbudet eller godkänner säljaren inte anbudet, skall förmedlingsrörelsen utan dröjsmål återbetala handpenningen till anbudsgivaren. Om säljaren har antagit anbudet, men något avtal inte kommer till stånd av en orsak som beror av säljaren, skall förmedlingsrörelsen utan dröjsmål betala tillbaka handpenningen till anbudsgivaren till den del handpenningen inte har överlämnats till säljaren.

Om ett köp av någon orsak som beror på anbudsgivaren inte kommer till stånd och handpenningen kvarstår hos uppdragsgivaren, får den andel som enligt uppdragsavtalet eventuellt tillfaller förmedlingsrörelsen vara högst hälften av denna handpenning, dock högst så stor som det avtalade förmedlingsarvodet.

17 a § (7.10.2005/796)
Standardersättning

Om den som ger ett köpeanbud förbinder sig att betala standardersättning som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om bostadsköp (843/1994), skall förmedlingsrörelsen när den tar emot anbudet se till att en handling sätts upp över anbudet och att i den tas in anbudsgivarens förbindelse att betala standardersättning samt alla villkor som gäller anbudet. En handling behöver inte sättas upp, om anbudet har gjorts under sådana förhållanden att fullgörandet av nämnda skyldighet skulle medföra oskäligt besvär.

Om ett köp inte kommer till stånd av orsaker som beror på anbudsgivaren och uppdragsgivaren får den avtalade standardersättningen, får den andel som eventuellt tillfaller förmedlingsrörelsen enligt uppdragsavtalet vara högst hälften av ersättningen, dock högst beloppet av det avtalade förmedlingsarvodet.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas inte, om förmedlingsobjektet är en fastighet.

17 b § (7.10.2005/796)
Reserveringsavgift vid förhandsmarknadsföring

Förmedlingsrörelsen skall när den för uppdragsgivarens räkning tar emot en reserveringsavgift som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i lagen om bostadsköp se till att det sätts upp en handling över reserveringen och dess villkor. En handling behöver inte sättas upp, om reserveringen har gjorts under sådana förhållanden att fullgörandet av nämnda skyldighet skulle medföra oskäligt besvär.

När förmedlingsrörelsen tagit emot reserveringsavgiften får den inte ta emot en reserveringsavgift för bostaden av någon annan innan reserveringsavgiften har betalats tillbaka till den som reserverat bostaden.

Om ett köp inte kommer till stånd, skall förmedlingsrörelsen utan dröjsmål betala tillbaka reserveringsavgiften till den som reserverat bostaden till den del reserveringsavgiften inte har överlämnats till säljaren.

18 §
Reserveringsavgift för rätten att ingå hyresavtal eller något annat avtal om nyttjanderätt (7.10.2005/796)

Vad som i 16 och 17 § föreskrivs om handpenning gäller också en sådan reserveringsavgift som i enlighet med uppdraget betalas för att förbehålla betalaren rätt att ingå ett hyresavtal eller något annat avtal om nyttjanderätt.

19 §
Betalningsskydd

Betalas förmedlingsrörelsen en för uppdragsgivaren avsedd handpenning eller reserveringsavgift, är betalningen giltig i förhållande till uppdragsgivaren utom om köparen eller den som söker en hyresrätt eller någon annan nyttjanderätt visste eller borde ha vetat att förmedlingsrörelsen inte hade rätt att ta emot betalningen eller att den överskred sin befogenhet.

20 §
Förmedlingsarvode

Förmedlingsrörelsen har rätt till förmedlingsarvode endast när ett köp, ett hyresavtal eller ett avtal om någon annan nyttjanderätt kommer till stånd, om inte något annat har överenskommits i uppdragsavtalet.

Förmedlingsarvodet får uppbäras endast hos uppdragsgivaren. Om parterna i ett avtal som gäller ett förmedlingsobjekt var för sig är förmedlingsrörelsens uppdragsgivare, får förmedlingsrörelsen uppbära ett belopp som motsvarar endast ett förmedlingsarvode.

Förmedlingsarvodet skall vara skäligt med beaktande av förmedlingsuppdragets art, det arbete som har utförts och om uppdraget har skötts på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt och andra omständigheter.

Förmedlingsrörelsen har inte rätt till förmedlingsarvode för ett avtal som har slutits för förmedlingsrörelsens eller någon av dess anställdas räkning. I uppdragsavtalet får inte tas in ett villkor enligt vilket förmedlingsrörelsen skulle ha rätt att som arvode få den del av köpeskillingen som överstiger det försäljningspris för förmedlingsobjektet som nämns i uppdragsavtalet eller en viss del av köpeskillingen.

20 a § (11.3.2011/229)
Förbud mot att ta emot handpenning vid förmedling av en tidsandelsbostad

Bestämmelser om förbudet mot att ta emot handpenning av konsumenten när förmedlingsobjektet är en tidsandelsbostad finns i 10 kap. 12 § i konsumentskyddslagen.

21 §
Förmedlingsrörelsens rätt till arvode när uppdragsavtalets giltighetstid har löpt ut

För ett avtal som har slutits beträffande förmedlingsobjektet efter det att uppdragsavtalets giltighetstid har löpt ut har förmedlingsrörelsen rätt att få arvode av uppdragsgivaren endast om detta har överenskommits med uppdragsgivaren och om det kan antas att förmedlingsrörelsens åtgärder under uppdragsavtalets giltighetstid väsentligt har bidragit till att avtalet kom till stånd. Förmedlingsrörelsen har dock inte rätt till förmedlingsarvode för ett avtal som slutits senare än sex månader efter det uppdragsavtalets giltighetstid löpte ut.

Har uppdragsgivaren i det fall som avses i 1 mom., sedan uppdragsavtalets giltighetstid har löpt ut, ingått ett uppdragsavtal med en annan förmedlingsrörelse, är uppdragsgivaren dock skyldig att betala förmedlingsarvode endast till den förmedlingsrörelse med vilken ett uppdragsavtal var i kraft när uppdragsgivaren antog anbudet på förmedlingsobjektet. Förmedlingsrörelserna skall då dela förmedlingsarvodet sinsemellan i förhållande till sina prestationer.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Lagen tillämpas inte på förhållandet mellan en förmedlingsrörelse och en uppdragsgivare, om uppdragsavtalet har ingåtts före lagens ikraftträdande. Också härvid tillämpas 13–15 § på skador som orsakas av en förmedlingsrörelses förfarande efter att lagen har trätt i kraft. Lagens 19 § tillämpas om en handpenning eller reserveringsavgift betalas till en förmedlingsrörelse efter lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 juli 1988 om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (686/1988) jämte ändringar. Om det någon annanstans i lag finns en hänvisning till eller annars avses en bestämmelse som upphävs genom denna lag, skall i stället för den upphävda bestämmelsen tillämpas vad som föreskrivs i denna lag.

RP 58/2000, EkUB 28/2000, RSv 156/2000

Ikraftträdelsestadganden:

7.10.2005/796:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas inte på reserveringar eller köpeanbud som gjorts före lagens ikraftträdande.

RP 21/2005, EkUB 13/2005, RSv 90/2005

11.3.2011/229:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

RP 220/2010, EkUB 39/2010, RSv 289/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (32008L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.