Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

1.12.2000/1029

Lag om ädelmetallarbeten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ädelmetallarbeten som är avsedda att användas eller som i väsentlig mån används för enskild förbrukning.

Denna lag gäller inte apparater och instrument som är avsedda för vetenskapliga, konstnärliga, industriella eller medicinska ändamål.

Om övriga ädelmetallarbeten som denna lag eller en bestämmelse i den inte tillämpas på bestäms genom förordning av statsrådet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ädelmetall fint guld, fint silver, fin platina och fint palladium, (19.12.2008/977)

2) ädelmetallarbete ett föremål som helt eller delvis har tillverkats av ädelmetaller eller legeringar av dessa, (11.3.2005/154)

3) stämpel en bestående märkning som är ämnad för ädelmetallarbeten,

4) ministerium arbets- och näringsministeriet, (21.12.2010/1275)

5) tillsynsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket, (21.12.2010/1275)

6) kontrollorgan en organisation som har konstaterats behörig och som har rätt att utföra de uppgifter som enligt denna lag ankommer på ett kontrollorgan.

2 kap

Ädelmetallarbeten

3 §
Krav

Som ädelmetallarbeten får endast sådana arbeten släppas ut på marknaden och säljas som har tillverkats av

1) en guldlegering som innehåller fint guld till minst 375 tusendelar av massan,

2) en silverlegering som innehåller fint silver till minst 800 tusendelar av massan,

3) en platinalegering som innehåller fin platina till minst 850 tusendelar av massan, (19.12.2008/977)

4) en palladiumlegering som innehåller fint palladium till minst 500 tusendelar av massan. (19.12.2008/977)

Om de finhalter som är högre än minimihalten och som skall stämplas, om fastställandet av finhalten samt om förening, plätering, fyllning av och övriga krav i fråga om ädelmetaller, metaller och andra ämnen bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Stämplar och ansvar

Stämplar som skall användas i ädelmetallarbeten är kontroll-, namn-, finhalts-, års- och ortsstämpel.

Ett ädelmetallarbete skall vara försett med namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel när det släpps ut på marknaden eller säljs. (11.3.2005/154)

Tillverkaren eller den som släpper ut ett ädelmetallarbete på marknaden svarar för att det har åtminstone de stämplar om vilka bestäms i 2 mom. som ett bevis på att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven. (11.3.2005/154)

Om stämplarna, godkännandet och registreringen av dem samt om andra tillåtna märkningar bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

5 §
Kontroll och certifiering av produkterna

Ett ädelmetallarbetes överensstämmelse med de krav om vilka bestäms i 3 § kan påvisas genom kontroller som utförs av ett kontrollorgan och certifieras med kontrollorganets kontrollstämpel på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

6 §
Godkännande och övervakning av ett kontrollorgan

Tillsynsmyndigheten godkänner ett kontrollorgan att utföra uppgifter enligt 5 § 1 mom. på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

En förutsättning för att ett kontrollorgan skall kunna godkännas är att det såväl funktionellt som ekonomiskt är självständigt, har en ansvarsförsäkring och till sitt förfogande tillräckligt med yrkeskunnig personal samt de system, anordningar och redskap som dess verksamhet förutsätter. Om förutsättningarna för att ett kontrollorgan skall kunna godkännas samt om de handlingar som skall fogas till ansökan och som visar att kraven uppfylls bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Godkännandet kan ges för en viss tid. För kontrollorganet kan ställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller dess verksamhet. Kontrollorganet skall anmäla sådana ändringar i sin verksamhet som påverkar förutsättningarna för att det skall kunna godkännas.

Tillsynsmyndigheten övervakar verksamheten hos de kontrollorgan som den har godkänt samt försäkrar sig med bestämda intervaller om att de föreskrivna kraven uppfylls. Om ett kontrollorgan inte uppfyller de krav som föreskrivits eller om det är verksamt i strid med bestämmelserna, skall tillsynsmyndigheten uppmana kontrollorganet att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller om det med hänsyn till situationens allvarlighet i övrigt är nödvändigt, skall tillsynsmyndigheten återkalla godkännandet.

3 kap

Tillsyn

7 §
De övervakande myndigheterna

På ministeriet ankommer den högsta ledningen och styrningen av övervakningen av att bestämmelserna i denna lag följs.

Tillsynsmyndigheten övervakar att denna lag följs.

8 §
Tillsynsmyndighetens rättigheter

I syfte att övervaka att denna lag följs har tillsynsmyndigheten rätt att

1) få tillträde till ställen där ädelmetallarbeten samt delar av och material till sådana tillverkas, lagras, säljs, repareras och kontrolleras,

2) få nödvändiga prover av ädelmetallarbeten samt delar av och material till sådana av tillverkare, importörer, försäljare och lagerhållare samt av kontrollorgan.

Tillsynsmyndigheten skall ersätta de prover som avses i 1 mom. 2 punkten enligt gängse pris.

9 §
Myndigheternas samarbete

Polisen skall vid behov lämna tillsynsmyndigheten handräckning för övervakningen av att denna lag följs och för verkställigheten av lagen. Detsamma gäller tullmyndigheterna, om ädelmetallarbetet importeras från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10 §
Rätt till information

Utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller utlämnande av uppgifter har tillsynsmyndigheten för övervakningen av att denna lag följs rätt att

1) av tullmyndigheterna få namnet på importören av ett ädelmetallarbete samt uppgifter som gäller ädelmetallarbetets typ, mängd och tidpunkt för importen vid import från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) få uppgifter om ädelmetallarbeten samt delar av och material till sådana av tillverkare, importörer, försäljare och lagerhållare samt av kontrollorgan.

11 §
En produkt som inte motsvarar kraven

Om det vid tillsynen konstateras att ett ädelmetallarbete inte uppfyller kraven enligt 3 eller 4 §, har tillsynsmyndigheten rätt att (11.3.2005/154)

1) förbjuda tillverkning, saluhållande, försäljning och annan överlåtelse av ett sådant ädelmetallarbete,

2) kräva att den som svarar för att ett ädelmetallarbete stämmer överens med kraven gör sådana ändringar i ädelmetallarbetet att kraven uppfylls eller, om detta inte är ändamålsenligt eller möjligt, bestämma hur det annars skall förfaras med arbetet,

3) ålägga den ansvariga parten att ersätta arbetet till gängse pris samt kostnaderna för kontroll och undersökning, om tillsynsmyndigheten tillämpar det förbud eller krav som avses i 1 eller 2 punkten.

4 kap

Tvångsmedel och påföljder

12 §
Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten kan förstärka ett förbud, krav eller åläggande som myndigheten har meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som vidtas genom tvångsutförande betalas i förskott av statens medel.

De kostnader som avses i 2 mom. samt i 11 § 3 punkten får drivas in hos vederbörande utan dom eller utslag i den ordning som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

13 §
Straff

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) underlåter att fullgöra en skyldighet enligt 3 eller 4 § eller

2) inte iakttar ett förbud, krav eller åläggande som har meddelats med stöd av 11 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om ädelmetallarbeten dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förstärkts med vite, kan få domseftergift för samma gärning.

14 § (26.10.2001/893)

14 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

5 kap

Särskilda bestämmelser

15 §
Utlämnande av sekretessbelagna uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag som hänför sig till tillsynen över att denna lag iakttas har tagit del av uppgifter om en enskilds, en sammanslutnings eller en stiftelses ekonomiska ställning, företagshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till (10.8.2018/696)

1) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

2) utländska organ och inspektörer som avses i ett internationellt avtal som är bindande för Finland, i de fall då avtalet förutsätter detta.

16 § (27.1.2017/65)
Sökande av ändring i beslut av kontrollorgan

Omprövning av ett beslut som ett kontrollorgan har meddelat får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

16 a § (27.1.2017/65)
Överklagande av ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut

Beslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om avbrytande och verkställighet av hot om avbrytande finns i viteslagen.

Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

17 §
Ömsesidigt erkännande

Ädelmetallarbeten som har stämplats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänns i Finland, om konsumenterna får information utgående från stämplarna på motsvarande sätt som utgående från de stämplar som nämns i 4 §.

18 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Tillsynsmyndigheten meddelar vid behov tekniska och administrativa anvisningar som förenhetligar tillämpningen av denna lag.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 130/2000, EkUB 27/2000, RSv 152/2000, Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Ikraftträdelsestadganden:

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

11.3.2005/154:

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2005.

RP 236/2004, EkUB 1/2005, RSv 5/2005

19.12.2008/977:

Denna lag träder i kraft den 14 januari 2009.

RP 164/2008, EkUB 19/2008, RSv 160/2008

21.12.2010/1275:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

27.1.2017/65:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

10.8.2018/696:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.