Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.11.2000/971

Statsrådets förordning om territorialövervakning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av territorialövervakningslagen av den 18 augusti 2000 (755/2000):

1 kap

Militärpersoners och militärfordons samt statsluftfartygs och statsfartygs ankomst till och uppehåll i landet

1 §
Ansökan som gäller ankomst till landet

En ansökan från en stat som ansöker om tillstånd för en militärpersons, en militäravdelnings, ett militärfordons, ett statsluftfartygs eller ett statsfartygs ankomst till finskt territorium sänds till huvudstaben i god tid och senast sex arbetsdagar före den planerade ankomsten till finskt territorium, om inte något annat bestäms nedan.

Ansökan görs på finska, svenska eller engelska på en blankett vars formulär fastställs av huvudstaben.

Av särskilt vägande skäl kan ett tillståndsärende avgöras trots att den i 1 mom. avsedda tidsfristen inte har iakttagits eller att ansökan inte har gjorts på en i 2 mom. avsedd blankett.

2 §
Uppgifter som skall lämnas i ansökan

I en ansökan som gäller en militärpersons och ett militärfordons ankomst till finskt territorium lämnas sådana uppgifter som behövs för avgörandet av tillståndsansökan, såsom

1) ansökande stat,

2) besökets syfte jämte rutter och platser som besöks,

3) planerad tid för ankomst och avresa,

4) planerat gränsövergångsställe vid ankomst till och avresa från landet,

5) i fråga om en militärperson som ankommer till landet, namn och militär grad, eller i fråga om chefen för en militär avdelning, namn och militär grad samt antalet militärpersoner som hör till avdelningen,

6) beväpning som en militärperson medför,

7) militära fordon som ankommer till landet samt deras specialutrustning.

Om något annat inte bestäms nedan lämnas i en ansökan som gäller statsluftfartyg förutom de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 och 6 punkten dessutom uppgifter om ett luftfartyg som ankommer till landet och om dess specialutrustning samt om luftfartygets personal.

I en ansökan som gäller statsfartyg lämnas förutom de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 och 6 punkten dessutom uppgifter om ett fartyg som ankommer till landet och om dess specialutrustning samt om fartygets personal.

I en ansökan som gäller ett ärende enligt 9 § territorialövervakningslagen (755/2000) skall de uppgifter som avses i 1–3 mom. lämnas.

3 §
Tillstånd till återkommande ankomst till landet och tillståndsansökan

Tillstånd att ankomma till finskt territorium kan beviljas en militärperson och ett militärfordon, ett statsluftfartyg eller ett statsfartyg från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en stat som tillämpar Schengenregelverket så att tillståndet är i kraft under en bestämd tid om högst ett kalenderår i sänder. (10.11.2016/968)

Ansökan om tillstånd skall lämnas in senast 12 arbetsdagar före luftfartygets planerade första ankomst till finskt territorium.

I ansökan uppges avsikten med flygningen och luftfartygets nationalitet, ägare, typ- och andra kännetecken, samt den tid för vilken tillstånd söks.

4 §
Efterspanings- och räddningsuppdrag

Ett statsluftfartyg och ett statsfartyg som utför ett uppdrag enligt 5 § 3 mom. territorialövervakningslagen skall stå under ett finskt ledningsorgans ledning, följa av detta meddelade föreskrifter och när uppdraget slutförts avlägsna sig från finskt territorium längs den rutt som anvisats av ledningsorganet i fråga. Uppdraget anses vara slutfört när en finsk myndighet meddelar att behov av bistånd inte längre finns.

5 §
Anmälningsplikt i vissa fall

En militärperson, en militär avdelning, ett statsluftfartyg eller ett statsfartyg som i nöd eller annars utan tillstånd oavsiktligt kommit in på finskt territorium skall med det snaraste göra en anmälan om det till en territorialövervakningsmyndighet som avses i 23 § 1 mom. territorialövervakningslagen.

2 kap

Undersökning och kartläggning av havsbottnen, undersökning av marken och flygfotografering från luftfartyg

6 §
Tillståndsansökan

En ansökan enligt 19 § territorialövervakningslagen om tillstånd för verksamhet som aves i lagens 12–14 § görs på en blankett vars formulär fastställs av huvudstaben.

7 §
Uppgifter som skall lämnas i tillståndsansökan

I en ansökan om tillstånd enligt 6 § skall följande uppgifter lämnas:

1) sökandens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter eller, om sökanden är en sammanslutning, sammanslutningens namn och kontaktuppgifter samt kontaktpersonens namn,

2) verksamhetens syfte och utrustning som används för ändamålet,

3) i fråga om den person som leder verksamheten, namn och kontaktuppgifter,

4) verksamhetsområdet avgränsat på kartbasen,

5) den planerade tidpunkten för verksamheten och önskad giltighetstid för tillståndet,

6) registreringsbeteckning för luftfartyg och fartyg som används vid verksamheten samt chefens namn.

8 §
Beviljande av tillstånd

Ett tillstånd enligt 6 § kan beviljas för högst ett år i sänder.

3 kap

Tillstånd som gäller skyddsområden

9 § (4.7.2013/543)

9 § har upphävts genom F 4.7.2013/543.

10 § (4.7.2013/543)
Tillståndsansökan

Ansökan om tillstånd enligt 17 § 1 mom. i territorialövervakningslagen ska riktas till marinstaben och inlämnas senast sex dygn innan den verksamhet som avses i ansökan ska inledas enligt planerna. Ansökan görs på en blankett vars formulär fastställs av huvudstaben.

En ansökan enligt 1 mom. kan även lämnas till en sjöbevakningssektion för vidare befordran till marinstaben.

11 §
Uppgifter som skall lämnas i tillståndsansökan

I en ansökan om tillstånd enligt 10 § lämnas följande uppgifter:

1) sökandens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter eller, om sökanden är en sammanslutning, sammanslutningens namn och kontaktuppgifter samt kontaktpersonens namn,

2) verksamhetens syfte,

3) utrustning som används vid verksamhet som avses i 17 § 1 mom. 1 och 2 punkten territorialövervakningslagen,

4) i fråga om personer som deltar i verksamheten, namn och kontaktuppgifter,

5) verksamhetsområdet avgränsat på kartbasen,

6) den planerade tidpunkten för verksamheten och önskad giltighetstid för tillståndet,

7) registreringsbeteckning för det fartyg som används vid verksamheten samt chefens namn.

12 §
Beviljande av tillstånd

Ett tillstånd enligt 9 § kan beviljas för högst ett kalenderår i sänder.

Ett tillståndsärende kan avgöras trots att alla i 11 § 3, 4, 6 eller 7 punkten avsedda uppgifter inte har kunnat specificeras när tillståndet söks, om de i 19 § 1 mom. territorialövervakningslagen föreskrivna förutsättningarna för beviljande av tillstånd föreligger.

13 §
Förenklat tillståndsförfarande

Om det är uppenbart att förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 19 § 1 mom. territorialövervakningslagen föreligger, kan ett truppförband som avses i 9 § i ett enskilt fall bevilja tillstånd för hobbydykning med sedvanlig dykarutrustning, även om bestämmelserna om sökande av tillstånd enligt 10 och 11 § inte till alla delar iakttas när tillståndet söks.

4 kap

Territorialövervakningsmyndighetens verksamhet på vattenområdet

14 §
Identifiering av fartyg

Ett fartyg som kommer in på finskt territorium och som inte med ledning av yttre kännetecken eller på andra grunder kan identifieras som statsfartyg betraktas som handelsfartyg till dess att det kan identifieras som något annat fartyg.

Ett oidentifierat fartyg i undervattensläge betraktas som örlogsfartyg till dess att det kan identifieras som något annat.

15 §
Statsfartyg

Om ett statsfartyg orättmätigt kommer in på Finlands territorialhav uppmärksamgör territorialövervakningsmyndigheten det om att det befinner sig på Finlands territorialvatten och uppmanar det att omedelbart avlägsna sig längs samma led eller en annan anvisad led. På samma sätt skall förfaras i fråga om ett statsfartyg som kommit in på finskt territorium i nöd, om fartyget inte avlägsnar sig från territoriet trots att anledningen till dess ankomst dit har upphört.

Om fartyget inte efter varning eller ens efter att en given varning understrukits iakttar ordern att avlägsna sig stoppar territorialövervakningsmyndigheten det för undersökning och rapporterar omedelbart om saken till försvarsministeriet.

Om försvarsministeriet inte ger andra direktiv skall territorialövervakningsmyndigheten tvinga fartyget att avlägsna sig från finskt territorium, vid behov med användning av maktmedel.

16 §
Verksamhet utanför Finlands territorialvatten

Ett fartyg som gjort sig skyldigt till territoriekränkning på finskt territorium får för prejning av fartyget förföljas utanför Finlands territorialvatten i enlighet med den internationella rättens regler.

17 §
Granskning av statsfartyg

Beslut om granskning av ett statsfartyg fattas av försvarsministeriet.

5 kap

Territorialövervakningsmyndighetens åtgärder när övervakningsobjektet befinner sig i luftrummet

18 §
Identifiering av ett luftfartyg

Ett oidentifierat luftfartyg som kommer in i Finlands luftrum betraktas som militärt luftfartyg till dess att det kan identifieras som något annat.

Ett obemannat luftfartyg betraktas alltid som militärt luftfartyg.

19 §
Statsluftfartyg

Om ett statsluftfartyg obehörigen överskrider rikets gräns, uppmärksamgör territorialövervakningsmyndigheten det om saken och uppfordrar det att avlägsna sig från finskt territorium. (10.11.2016/968)

Om statsluftfartyget inte efter varning eller ens efter att en given varning understrukits iakttar ordern att avlägsna sig tvingar territorialövervakningsmyndigheten luftfartyget att landa eller avlägsna sig från finskt territorium, vid behov med användning av maktmedel.

20 §
Avvikande från flygleden

Om ett statsluftfartyg som lagligen kommer in i finskt luftrum eller redan befinner sig i Finland avviker från den flygled som anges i färdplanen utan tillstånd uppmärksamgör territorialövervakningsmyndigheten luftfartyget om saken och kräver att det återvänder till flygleden.

21 §
Nödställt luftfartyg

Ett statsluftfartyg som i nöd överskridit gränsen till finskt territorium eller avvikit från den flygled som anges i färdplanen leds eller eskorteras till närmaste lämpliga flygplats.

22 § (10.11.2016/968)
Statsluftfartyg som landat obehörigen

Ett statsluftfartyg som obehörigen har landat inom finskt territorium hindras från att avlägsna sig, vid behov med användning av maktmedel. Saken rapporteras till försvarsministeriet, som beslutar om fortsatta åtgärder.

23 §
Granskning av statsluftfartyg

Beslut om granskning av ett statsluftfartyg fattas av försvarsministeriet.

6 kap

Territorialövervakningsmyndighetens verksamhet inom landområdet

24 § (10.11.2016/968)
En militärpersons eller ett militärfordons obehöriga ankomst till landet

Territorialövervakningsmyndigheten beordrar en militärperson, en militär avdelning eller ett militärfordon som ertappas med att obehörigen överskrida rikets gräns att omedelbart återvända. Om ordern inte iakttas, eller om den som obehörigen kommit in i landet påträffas någon annanstans inom finskt territorium, kan en i 23 § 1 mom. territorialövervakningslagen avsedd territorialövervakningsmyndighet gripa gränsöverskridaren, vid behov med användning av maktmedel enligt 31 § i territorialövervakningslagen.

7 kap

Varning och understrykande av varning

25 §
Varning och understrykande av varning

Varning enligt 25 § 1 mom. territorialövervakningslagen ges muntligt, skriftligt, med signalmedel eller med internationella tecken. Om det inte är möjligt att ge en varning på detta sätt, kan den ges genom en hotfull eller anfallande rörelse med fartyget eller luftfartyget.

Varning till en ubåt som är i dykläge ges genom varningsskott eller sjunkbomber så, att objektet sannolikt inte skadas.

I 32 § territorialövervakningslagen avsedd varningseld skjuts som varningsskott med projektil- eller handeldvapen eller genom att fälla ner en sprängladdning från ett fartyg eller luftfartyg.

8 kap

Särskilda bestämmelser

26 §
Registrering av en åtgärd

Vid gripande enligt 27 § territorialövervakningslagen antecknas

1) den gripnes personuppgifter,

2) grunden för gripandet,

3) den tjänsteman som verkställde gripandet,

4) tidpunkten för gripandet,

5) frigivningstidpunkten.

I samband med en säkerhetsvisitation enligt 28 § territorialövervakningslagen antecknas i protokollet över föremål som beslagtagits hos den som är föremål för granskning

1) avsikten med beslaget och förrättningens förlopp,

2) de beslagtagna föremålen,

3) orsaken till att föremålen inte har returnerats till den som saken gäller.

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 december 1989 om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/1989) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.11.2006/1038:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

4.7.2013/543:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

10.11.2016/968:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.