Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

22.9.2000/812

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt «klientens» rätt till god service «och» gott bemötande «inom» «socialvården».

2 §
Lagens tillämpningsområde «och» samband med annan lagstiftning

Denna lag tillämpas både på socialvård som ordnas av myndigheter och på socialvård som ordnas av privata, «om» inte något annat bestäms i denna eller någon annan lag.

Välfärdsområdets skyldighet att ordna socialvård «och» anvisa den resurser bestäms enligt vad som därom föreskrivs särskilt. (8.7.2022/603)

2 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Kommunens skyldighet att ordna socialvård «och» anvisa den resurser bestäms enligt vad som därom föreskrivs särskilt.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) klient den som ansöker «om» eller anlitar socialvård,

2) socialvård socialservice som nämns i 14 § i socialvårdslagen (1301/2014) samt med nämnda tjänster sammanhängande åtgärder som är avsedda att främja «och» upprätthålla enskilda personers eller familjers sociala trygghet «och» funktionsförmåga, samt (30.12.2014/1313)

3) handling en i 5 § 1 och 2 mom. «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) nämnd handling som innehåller uppgifter om en klient eller någon annan enskild och som ansluter sig till socialvård som ordnas av myndigheter eller privata.

3 a § (21.8.2009/657)
Den riksomfattande etiska delegationen inom social- «och» hälsovården

Närmare bestämmelser om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, finns i 2 a § i «lagen» «om» patientens «ställning» «och» «rättigheter» (785/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen.

2 kap

«Klientens» rättigheter «och» skyldigheter

4 §
Rätt till socialvård av god kvalitet «och» gott bemötande

En klient har rätt till socialvård av god kvalitet «och» gott bemötande utan diskriminering från den som lämnar socialvård. Klienten skall bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks «och» så att hans eller hennes övertygelse «och» integritet respekteras.

När socialvård lämnas skall «klientens» önskemål, åsikt, fördel «och» individuella behov samt modersmål «och» kulturella bakgrund beaktas.

Bestämmelser «om» klientens rätt att använda, bli hörd och få expeditioner på finska eller svenska samt «om» hans eller hennes rätt till tolkning vid användningen av dessa språk hos myndigheterna finns i 10, 18 «och» 20 § i språklagen (423/2003). Bestämmelser om välfärdsområdets skyldighet att ordna socialvård på finska och svenska finns i 5 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). (8.7.2022/603)

3 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Bestämmelser «om» klientens rätt att använda, bli hörd och få expeditioner på finska eller svenska samt «om» hans eller hennes rätt till tolkning vid användningen av dessa språk hos myndigheterna finns i 10, 18 «och» 20 § språklagen (423/2003). Bestämmelser om kommunernas och samkommunernas skyldighet att lämna socialvård på finska och svenska finns i socialvårdslagen. (6.6.2003/428)

5 §
Klientens rätt att få en utredning «om» åtgärdsalternativen

Socialvårdspersonalen skall för klienten utreda hans eller hennes rättigheter och skyldigheter samt olika alternativ och deras verkningar liksom också andra omständigheter som är av betydelse för «klientens» sak.

Utredningen skall ges så att klienten tillräckligt förstår dess innehåll «och» betydelse.

«Om» socialvårdspersonalen inte behärskar det språk som klienten använder eller «om» klienten på grund av en sinnesdefekt eller ett talfel eller av någon annan orsak inte kan göra sig förstådd, skall i mån av möjlighet tolkning ordnas «och» en tolk skaffas.

Är det fråga «om» ett ärende som kan väckas av en myndighet, skall tolkning «och» översättning ombesörjas på det sätt som bestäms i 26 § förvaltningslagen (434/2003). (30.12.2003/1361)

6 §
Beslut eller avtal «om» ordnande av socialvård

Ordnande av socialvård skall basera sig på ett myndighetsbeslut eller, när privat socialvård ordnas, på ett skriftligt avtal mellan den som lämnar socialvård «och» klienten.

7 §
Service- «och» vårdplan

När socialvård lämnas skall en service-, vård-, rehabiliterings- eller någon annan motsvarande plan utarbetas, «om» det inte är fråga «om» tillfällig rådgivning och handledning eller «om» det inte i övrigt är uppenbart onödigt att utarbeta en plan.

Planen skall, «om» det inte finns något uppenbart hinder för det, göras upp i samförstånd med klienten samt, i de fall som avses i 9 «och» 10 §, med klienten «och» dennes lagliga företrädare eller med klienten «och» en anhörig till klienten eller någon annan klienten närstående. Angående planens innehåll «och» de delaktiga gäller dessutom vad som därom bestäms särskilt.

8 §
Självbestämmanderätt «och» medbestämmande

När socialvård lämnas skall i första hand «klientens» önskemål och åsikt beaktas och «klientens» självbestämmanderätt även i övrigt respekteras.

Klienten skall ges möjlighet att delta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster som tillhandahålls klienten. Detsamma gäller andra åtgärder som ansluter sig till den socialvård som ges klienten. «Klientens» sak skall behandlas och avgöras med hänsyn i första hand till «klientens» intresse.

Angående hörande av klienten innan beslut «om» honom eller henne fattas föreskrivs i förvaltningslagen. (30.12.2003/1361)

Angående åtgärder oberoende av klientens vilja samt tvång och begränsningar i anknytning till vården av eller omsorgen «om» klienten samt «om» beslutsförfarandet beträffande dem «inom» «socialvården» gäller vad som därom bestäms särskilt.

9 §
Självbestämmanderätt i specialsituationer

«Om» en myndig klient på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan delta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster som tillhandahålls klienten eller de andra åtgärder som anknyter till den socialvård som ges klienten eller inte kan förstå föreslagna alternativa lösningar eller beslutens verkningar, skall «klientens» vilja utredas i samråd med «klientens» lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående.

Om en myndig klient i en sak som gäller klientens person eller förmögenhet är i uppenbart behov av intressebevakning, skall det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen göra en anmälan enligt 91 § «lagen» «om» förmyndarverksamhet (442/1999) till förmyndarmyndigheten för att en intressebevakare skall förordnas för klienten.

10 §
Minderåriga klienters «ställning»

En minderårig klients önskemål och åsikt skall utredas och beaktas på det sätt som «klientens» ålder «och» utvecklingsnivå förutsätter.

I alla åtgärder som vidtas inom offentlig eller privat socialvård «och» som gäller minderåriga skall i första hand den minderåriges intresse beaktas.

När det i ett enskilt socialvårdsärende som gäller den minderåriges person finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse, ska välfärdsområdet göra en ansökan enligt 72 § i «lagen» om förmyndarverksamhet eller en anmälan enligt 91 § i den «lagen» «om» förordnande av en intressebevakare för den minderårige, «om» det är viktigt för tryggande av den minderåriges intresse. Den minderåriges önskemål «och» åsikt angående saken ska utredas på det sätt som avses i 1 mom. (8.7.2022/603)

3 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

När det i ett enskilt socialvårdsärende som gäller den minderåriges person finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse, skall ett organ som avses i 6 § socialvårdslagen göra en ansökan enligt 72 § «lagen» «om» förmyndarverksamhet eller en anmälan enligt 91 § i nämnda lag «om» förordnande av en intressebevakare för den minderårige, «om» det är viktigt för tryggande av den minderåriges intresse. Den minderåriges önskemål «och» åsikt angående saken skall utredas på det sätt som avses i 1 mom.

11 §
Utlämnande av uppgifter till klienten eller dennes företrädare

Klientens och dennes lagliga företrädares rätt att i egenskap av part få uppgifter och rätt att ta del av en handling som gäller klienten själv bestäms enligt 3 kap. «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser «om» förfarandet vid utlämnande av uppgifter ur en handling ingår i nämnda lags 4 kap. och bestämmelser «om» ändringssökande i dess 33 §.

Angående klientens rätt att kontrollera uppgifter «om» honom eller henne som ingår i socialvårdens personregister bestäms i personuppgiftslagen (523/1999).

En minderårig kan med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå samt sakens natur av vägande skäl förbjuda att upplysningar som gäller honom eller henne lämnas ut till den lagliga företrädaren, om detta inte klart strider mot den minderåriges intresse. Om den minderårige eller den lagliga företrädaren är parter i ett socialvårdsärende, har den lagliga företrädaren dock rätt att få uppgifter enligt vad som bestäms i 11 § «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet.

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018. «Om» rätt till tillgång se EPRF (EU) 2016/679 «om» skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och «om» det fria flödet av sådana uppgifter och «om» upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 15 art. Se även L «om» elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- «och» hälsovården 784/2021 26 §.

12 §
«Klientens» «och» företrädarens skyldighet att lämna uppgifter

Klienten «och» dennes lagliga företrädare ska till välfärdsområdet lämna de uppgifter som detta behöver vid ordnandet «och» lämnandet av socialvård. (8.7.2022/603)

1 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Klienten «och» dennes lagliga företrädare skall till ett organ som avses i 6 § socialvårdslagen lämna de uppgifter som detta behöver vid ordnandet «och» lämnandet av socialvård.

Klienten skall upplysas «om» vilka andra uppgiftskällor som kan användas för att inhämta upplysningar «om» honom eller henne och vilka upplysningar «om» honom eller henne som kan inhämtas oberoende av samtycke. Klienten skall beredas tillfälle att ta del av uppgifter som inhämtats från andra källor liksom också tillfälle att lämna en behövlig utredning i saken.

13 § (8.7.2022/603)
Information «om» behandling av uppgifter

Klienten eller dennes företrädare har rätt att innan uppgifter lämnas till den som ordnar eller lämnar socialvård få veta för vilket ändamål de uppgifter som han eller hon lämnar behövs, vilket användningsändamålet är och för vilka ändamål uppgifterna normalt utlämnas. I 58 § i «lagen» «om» ordnande av social- och hälsovård finns bestämmelser «om» personuppgiftsansvariga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 «om» skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och «om» det fria flödet av sådana uppgifter och «om» upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, i fråga om de klient- och patientuppgifter som uppkommer i social- och hälsovård som omfattas av välfärdsområdenas organiseringsansvar eller som överförs till välfärdsområdena från kommuner och samkommuner.

Klienten eller dennes lagliga företrädare ska upplysas «om» hur den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan utövas, «om» klienten inte redan har fått denna information.

13 § har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

13 §
Information «om» behandling av uppgifter

Klienten eller dennes företrädare har rätt att innan uppgifter lämnas till den som ordnar eller lämnar socialvård få veta för vilket ändamål de uppgifter som han eller hon lämnar behövs, vilket användningsändamålet är, för vilka ändamål uppgifterna normalt utlämnas samt i vilken i personuppgiftslagen avsedd registeransvarigs personregister uppgifterna kommer att registreras.

Klienten eller dennes lagliga företrädare skall upplysas «om» hur de i personuppgiftslagen avsedda rättigheterna kan utövas, «om» klienten inte redan har fått denna information.

3 kap

Sekretess, tystnadsplikt «och» utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

14 §
Handlingssekretess

Socialvårdshandlingar som innehåller uppgifter «om» socialvårdsklienter eller andra enskilda skall hållas hemliga.

En sekretessbelagd handling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte visas för eller lämnas ut till utomstående «och» inte heller lämnas till utomstående för påseende eller användning. (9.8.2019/935)

Angående upphörande av sekretess i fråga om en socialvårdshandling gäller vad som föreskrivs i 31 § «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet.

14 a § (27.8.2021/791)
Riksomfattande informationssystemtjänster

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter i handlingar inom socialvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster finns i «lagen» «om» elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- «och» hälsovården (784/2021).

15 §
Tystnadsplikt «och» förbud mot utnyttjande

Den som ordnar eller producerar socialvård samt den som är anställd hos denne, liksom den som innehar ett förtroendeuppdrag inom socialvården, får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd «om» den ingick i en handling, och inte heller någon annan omständighet som han eller hon har fått kännedom «om» i samband med uppdrag inom socialvården «och» för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter det att verksamheten hos den som ordnar eller producerar socialvård har upphört eller det uppdrag som utförts för dennes räkning har avslutats.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också en praktikant eller någon annan som verkar på uppdrag av någon som ordnar eller producerar socialvård eller för den sistnämndes räkning eller den som med stöd av lag eller ett tillstånd som utfärdats med stöd av lag har fått kännedom om en sekretessbelagd uppgift, om inte något annat följer av «lagen» eller tillståndet. En klient eller hans eller hennes företrädare eller biträde får inte för en utomstående röja en sekretessbelagd uppgift som erhållits på grundval av klientskapet «och» som gäller någon annan än klienten själv.

En person som avses i 1 eller 2 mom. får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. En klient eller hans eller hennes företrädare eller biträde får dock använda en uppgift «om» en annan person än klienten själv när det är fråga «om» ett ärende som gäller den rätt, det intresse eller den skyldighet som «klientens» rätt att få information har grundat sig på.

16 §
Samtycke till utlämnande av uppgifter

Uppgifter ur en sekretessbelagd handling får lämnas ut med klientens uttryckliga samtycke eller så som särskilt bestäms i lag. När klienten saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av samtycket, får uppgifter lämnas ut med samtycke av klientens lagliga företrädare. Uppgifter får emellertid inte lämnas ut med samtycke av en minderårig klients lagliga företrädare, «om» företrädaren själv inte har rätt att få informationen av en anledning som avses i 11 § 3 mom.

17 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för tryggande av vården av och omsorgen «om» klienten

«Om» samtycke enligt 16 § inte kan erhållas eller «om» klienten eller dennes lagliga företrädare uttryckligen förbjuder att en uppgift utlämnas, får den som ordnar eller lämnar socialvård utan hinder av skyldigheten att iaktta sekretess ur handlingen lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att behovet av vård av, omsorg «om» eller utbildning för klienten skall kunna utredas, för att vården, omsorgen eller utbildningen skall kunna ordnas eller genomföras eller för att förutsättningarna för försörjningen skall kunna tryggas. Uppgifter får dock lämnas ut endast «om»

1) den som handlingen gäller är i uppenbart behov av vård eller omsorg på grund av att hans eller hennes hälsa, utveckling eller säkerhet äventyras «och» det inte annars går att utreda behovet av vård eller omsorg eller att vidta vård- eller omsorgsåtgärder,

2) uppgifterna behövs på grund av ett barns intresse, eller «om»

3) uppgifterna behövs för att trygga «klientens» oundgängliga intressen «och» rättigheter «och» klienten själv saknar förutsättningar att bedöma sakens betydelse.

I de fall som avses i 1 mom. får uppgifter lämnas ut till en annan socialvårdsmyndighet, till en person eller sammanslutning som på uppdrag av socialvårdsmyndigheten sköter uppgifter «inom» «socialvården» samt till andra myndigheter.

Till den som privat ordnar socialvård eller till en privat verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får den som ordnar eller lämnar socialvård i de fall som avses i 1 mom. dock lämna ut uppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för genomförande av omedelbar vård av eller omsorg «om» klienten eller av någon annan orsak som kan jämställas med detta.

Dessutom får en socialvårdsmyndighet på de villkor som anges i 1 mom. 1–3 punkten lämna ut uppgifter till «klientens» lagliga företrädare eller till någon annan person eller sammanslutning som det är nödvändigt att lämna ut uppgifter till för utredande av «klientens» vilja eller behov av socialvård eller för att verkställa en socialvårdsåtgärd.

18 § (8.7.2022/603)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i vissa andra situationer oberoende av «klientens» samtycke

Utöver det som föreskrivs i «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet eller dataskyddslagen (1050/2018) får välfärdsområdet, om det är nödvändigt på grund av ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse, lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling oberoende av klientens eller dennes lagliga företrädares samtycke, till en domstol eller någon annan myndighet i ett ärende där välfärdsområdet har lagstadgad rätt eller skyldighet att anhängiggöra ärendet eller att delta i behandlingen eller verkställandet av ett anhängigt ärende genom att avge ett utlåtande eller en utredning eller på något annat motsvarande sätt. Dessutom får uppgifter ur en sekretessbelagd handling lämnas ut till en myndighet eller inrättning som behandlar sociala förmåner för utredande av oegentligheter som gäller en förmån, om det finns grundad anledning att misstänka oegentligheter.

Välfärdsområdet ska på begäran oberoende av klientens eller den lagliga företrädarens samtycke lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling till polisen, en åklagarmyndighet och en domstol, «om» det behövs för utredande av ett brott som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 15 kap. 10 § i strafflagen (39/1889) eller för vilket det strängaste straffet är fängelse i minst fyra år.

Uppgifter ur en sekretessbelagd handling får lämnas ut även på eget initiativ vid misstanke «om» ett brott som avses i 2 mom. eller när det föreligger misstanke «om» ett brott som är mindre grovt än vad som där nämns, «om» välfärdsområdet bedömer att utlämnandet är nödvändigt på grund av ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse. Dessutom får välfärdsområdet oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, «om» välfärdsområdet vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag har fått kännedom «om» omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

Välfärdsområdet får utöver i de fall som avses i 1–3 mom. lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling, «om» det är nödvändigt för kontroll av uppgifter som är av väsentlig betydelse för att välfärdsområdet ska kunna sköta sin lagstadgade uppgift i situationer där välfärdsområdet själv har rätt att få uppgifter.

18 § har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i vissa andra situationer oberoende av «klientens» samtycke

Utöver det som föreskrivs i «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet eller personuppgiftslagen får den som ordnar eller lämnar socialvård, «om» det är nödvändigt på grund av ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse, lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling oberoende av klientens eller dennes lagliga företrädares samtycke till en domstol eller någon annan myndighet i ett ärende där socialvårdsmyndigheten har lagstadgad rätt eller skyldighet att anhängiggöra ärendet eller att delta i behandlingen eller verkställandet av ett anhängigt ärende genom att avge ett utlåtande eller en utredning eller på något annat motsvarande sätt. Dessutom får uppgifter ur en sekretessbelagd handling lämnas ut till en myndighet eller inrättning som behandlar sociala förmåner för utredande av oegentligheter som gäller en förmån, «om» det finns grundad anledning att misstänka oegentligheter.

Den som ordnar eller lämnar socialvård skall på begäran oberoende av klientens eller den lagliga företrädarens samtycke lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling till polisen, en åklagarmyndighet och en domstol, «om» det är nödvändigt för utredande av ett brott som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 15 kap. 10 § strafflagen (39/1889) eller för vilket det strängaste straffet är fängelse i minst fyra år.

Uppgifter ur en sekretessbelagd handling får lämnas ut även på eget initiativ vid misstanke «om» ett brott som avses i 2 mom. eller när det föreligger misstanke «om» ett brott som är mindre grovt än vad som där nämns, «om» den som ordnar eller lämnar socialvård bedömer att utlämnandet är nödvändigt på grund av ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse. Dessutom får den som ordnar eller lämnar socialvård oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, «om» han eller hon vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag har fått kännedom «om» omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld. (20.3.2015/270)

En socialvårdsmyndighet får utöver i de fall som avses i 1–3 mom. lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling, «om» det är nödvändigt för kontroll av uppgifter som är av väsentlig betydelse för att socialvårdsmyndigheten skall kunna sköta sin lagstadgade uppgift i situationer där myndigheten själv har rätt att få uppgifter.

5 mom. har upphävts genom L 26.4.2019/555 (26.4.2019/555)

19 §
Undantag i fråga «om» «och» upphörande av tystnadsplikt

Vad som föreskrivs om upphörande av eller undantag i fråga om handlingssekretess i «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i denna lag tillämpas även på information som omfattas av tystnadsplikt.

4 kap

Välfärdsområdets rätt att få sekretessbelagda uppgifter «och» handräckning (8.7.2022/603)

Rubriken har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: Socialvårdsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter «och» handräckning

20 § (8.7.2022/603)
Skyldighet att lämna sekretessbelagda uppgifter till välfärdsområdet

Statliga myndigheter, myndigheter i kommuner och samkommuner, välfärdsområdesmyndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, utbildningsanordnare, producenter av socialservice, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att på begäran av välfärdsområdet avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna lämna till välfärdsområdet sådana uppgifter och utredningar som de förfogar över och som i väsentlig grad inverkar på en klientrelation inom socialvården och som är nödvändiga för välfärdsområdet på grund av dess lagstadgade uppgifter att utreda «klientens» behov av socialvård, för att ordna socialvård «och» genomföra därtill anknutna åtgärder samt för att kontrollera uppgifter som lämnats till välfärdsområdet.

Den skyldighet som avses i 1 mom. gäller också penninginstitut, «om» välfärdsområdet inte får tillräckliga uppgifter och utredningar av dem som nämns ovan och «om» det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som klienten eller dennes laglige företrädare har lämnat är otillräckliga eller otillförlitliga. Begäran ska framställas skriftligen till penninginstitutet, och en tjänsteinnehavare inom socialvården som förordnats av välfärdsområdet är berättigad att fatta beslutet «om» att begäran ska framställas. Innan begäran framställs till penninginstitutet ska klienten underrättas «om» den.

20 § har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

20 §
Skyldighet att lämna sekretessbelagda uppgifter till socialvårdsmyndigheten

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, utbildningsanordnare, producenter av socialservice, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att på begäran av en socialvårdsmyndighet avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna till denna sådana uppgifter och utredningar som de förfogar över och som i väsentlig grad inverkar på en klientrelation inom socialvården och som är nödvändiga för myndigheten på grund av dess lagstadgade uppgifter att utreda «klientens» behov av socialvård, för att ordna socialvård «och» genomföra därtill anknutna åtgärder samt för att kontrollera uppgifter som lämnats till myndigheten.

Den skyldighet som avses i 1 mom. gäller också penninginstitut, «om» socialvårdsmyndigheten inte får tillräckliga uppgifter och utredningar av dem som nämns ovan och «om» det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som klienten eller dennes laglige företrädare har lämnat är otillräckliga eller otillförlitliga. Begäran skall framställas skriftligen till penninginstitutet, och en tjänsteinnehavare inom socialvården som tillförordnats av ett organ som anges i 6 § socialvårdslagen är berättigad att fatta beslutet «om» att begäran skall framställas. Innan begäran framställs till penninginstitutet skall klienten underrättas «om» den.

21 § (8.7.2022/603)
Utlämnande av uppgifter

Ett välfärdsområde kan av skattemyndigheterna och Folkpensionsanstalten få sekretessbelagda personuppgifter som avses i 20 § ur dessas personregister oberoende av klientens samtycke för fastställande av avgift och kontroll av uppgifter. Välfärdsområdet ska i förväg underrätta klienten «om» utlämnande av uppgifter.

21 § har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

21 § (9.8.2019/935)
Utlämnande av uppgifter

En socialvårdsmyndighet kan av skattemyndigheterna och Folkpensionsanstalten få sekretessbelagda personuppgifter som avses i 20 § ur dessas personregister oberoende av klientens samtycke för fastställande av avgift och kontroll av uppgifter. Socialvårdsmyndigheten ska i förväg underrätta klienten «om» utlämnande av uppgifter.

22 § (8.7.2022/603)
Välfärdsområdets rätt att få handräckning

Ett välfärdsområde har rätt att av andra myndigheter få den handräckning som det behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Den som ger handräckning ska trots skyldigheten att iaktta sekretess röja för välfärdsområdet de uppgifter som skötseln av handräckningsuppdraget förutsätter.

22 § har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

22 §
Socialvårdsmyndighetens rätt att få handräckning

En socialvårdsmyndighet har rätt att av andra myndigheter få den handräckning som den behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Den som ger handräckning skall utan hinder av skyldigheten att iaktta sekretess röja för socialvårdsmyndigheten de uppgifter som skötseln av handräckningsuppdraget förutsätter.

5 kap

Anmärkning «och» socialombudsman

23 § (12.12.2014/1100)
Anmärkning

En klient som är missnöjd med kvaliteten på den socialvård som han eller hon har fått vid en verksamhetsenhet inom socialvården eller med bemötandet i samband med vården har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården. «Om» en klient på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan framställa anmärkning själv, eller «om» klienten är död, kan anmärkningen framställas av klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. Verksamhetsenheten ska lämna sina klienter tillräcklig information «om» deras rätt att framställa anmärkning «och» göra det så enkelt för dem som möjligt att framställa anmärkning. Anmärkningen ska i regel framställas skriftligen. Anmärkningen kan också framställas muntligen av särskilda skäl.

Verksamhetsenheten eller den ledande tjänsteinnehavaren ska diarieföra anmärkningen «och» behandla den på behörigt sätt «och» skriftligen besvara den «inom» skälig tid från det att den framställdes. Svaret ska motiveras.

I ett svar på en anmärkning får ändring inte sökas genom besvär. Framställandet av anmärkning inskränker inte «klientens» rätt att söka ändring på det sätt som föreskrivs särskilt. Framställandet av anmärkning inverkar inte heller på «klientens» rätt att anföra klagomål i sin sak hos de myndigheter som övervakar «socialvården».

23 a § (12.12.2014/1100)
Klagomål

I fråga «om» klagomål tillämpas vad som i 8 a kap. i förvaltningslagen föreskrivs «om» förvaltningsklagan.

«Om» anmärkning inte har framställts i ett ärende, och tillsynsmyndigheten bedömer att det är lämpligast att behandla ett klagomål som en anmärkning, får myndigheten överföra ärendet till den verksamhetsenhet som klagomålet gäller eller till en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården. Överföringen ska göras omedelbart efter bedömningen. Den som anfört klagomålet ska underrättas «om» överföringen. Verksamhetsenheten ska underrätta den överförande tillsynsmyndigheten «om» svaret på det överförda ärendet.

Avvisningsbeslut meddelas inte i fråga «om» klagomål som överförs för att behandlas som anmärkningar.

24 §
Socialombudsman

Välfärdsområdet ska utse en socialombudsman. (8.7.2022/603)

1 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Kommunen skall utse en socialombudsman. Socialombudsmannen kan vara gemensam för två eller flera kommuner.

Socialombudsmannen skall

1) ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av denna lag,

2) bistå klienten i den fråga som avses i 23 § 1 mom.,

3) informera «om» «klientens» «rättigheter»,

4) också i övrigt arbeta för att främja «klientens» rättigheter «och» för att de skall bli tillgodosedda, samt

5) följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i välfärdsområdet och årligen till välfärdsområdet lämna en redogörelse «om» detta. (8.7.2022/603)

5 punkten har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

5) följa hur klienternas rättigheter och «ställning» utvecklas i kommunen «och» årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta.

24 a § (22.4.2016/290)
Behörighetsvillkor för en socialombudsman

Behörig för uppgiften som socialombudsman är en socialarbetare eller den som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom «om» branschen.

6 kap

Särskilda bestämmelser

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser «om» verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

26 §
Behandling «och» förvaring av handlingar

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov meddela allmänna anvisningar «om» förfarandet vid behandling «och» förvaring av klientuppgifter.

27 §
Tillämpningsområdet för bestämmelserna «om» datasekretess «och» handräckning

Vad som i 3 och 4 kap. föreskrivs «om» välfärdsområdets rätt att få och lämna ut sekretessbelagda uppgifter samt «om» handräckning gäller också de myndigheter som svarar för ledningen «och» övervakningen av socialvården när dessa sköter sina uppgifter i anknytning till enskilda personer «och» övervakningen. (8.7.2022/603)

1 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Vad som i 3 och 4 kap. bestäms «om» de sociala myndigheternas rätt att få och utlämna sekretessbelagda uppgifter samt «om» handräckning gäller också de i 3 § socialvårdslagen nämnda myndigheter som svarar för ledningen «och» övervakningen av socialvården när dessa sköter sina uppgifter i anknytning till enskilda personer «och» övervakningen.

Vad som bestäms i 1 mom. samt i 3 och 4 kap. gäller i tillämpliga delar också samarbetet med sådana utländska instanser som sköter uppgifter som avses i nämnda bestämmelser. När sekretessbelagda uppgifter utlämnas skall härvid «om» möjligt särskild försorg dras «om» att de används bara för sådana ändamål som avses i denna lag «och» att de skyddas på tillbörligt sätt.

Vad som bestäms i denna lag «om» skyldigheten att iaktta sekretess inom socialvården och «om» avvikelse från den gäller också den som har fått en sekretessbelagd uppgift i fall som avses i 3 «och» 4 kap. «och» i denna paragraf.

När en uppgift som enligt denna lag är sekretessbelagd röjs i en domstol, skall den muntliga förhandlingen i behövliga delar ske utan att allmänheten är närvarande och rättegångsmaterialet skall hållas hemligt i enlighet med «lagen» «om» offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) eller lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Vid förfarandet iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i nämnda lagar. (30.3.2007/386)

28 § (8.7.2022/603)
Anteckning «om» inhämtande eller utlämnande av uppgifter

Välfärdsområdet och serviceproducenten ska göra en anteckning i handlingarna, «om» uppgifter inhämtas hos utomstående eller lämnas ut med stöd av 16–22 eller 27 §.

28 § har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

28 §
Anteckning «om» inhämtande eller utlämnande av uppgifter

Den som ordnar eller lämnar socialvård skall göra en anteckning i handlingarna, «om» uppgifter inhämtas hos utomstående eller lämnas ut med stöd av 16–22 eller 27 §.

29 §
Straffansvar

Till straff för brott mot den skyldighet att iaktta sekretess i fråga «om» handlingar som avses i 14 § och mot den tystnadsplikt och det förbud mot utnyttjande som avses i 15 § döms enligt 40 kap. 5 § strafflagen, «om» inte gärningen skall bestraffas enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen eller «om» inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 20 § eller 22 § 2 mom. skall, «om» inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

Åklagaren får inte väcka åtal för en gärning som avses i 2 mom., «om» inte ett välfärdsområde har anmält den till åtal. (8.7.2022/603)

3 mom. har ändrats genom L 603/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Åklagaren får inte väcka åtal för en gärning som avses i 2 mom., «om» inte en socialvårdsmyndighet har anmält den till åtal. (13.5.2011/491)

7 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av «lagen» förutsätter får vidtas innan «lagen» träder i kraft.

RP 137/1999, ShUB 18/2000, RSv 100/2000

Ikraftträdelsestadganden:

23.5.2001/412:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001, ShUB 6/2001, RSv 35/2001

20.12.2002/1135:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av «lagen» förutsätter får vidtas innan «lagen» träder i kraft.

RP 142/2002, ShUB 36/2002, RSv 176/2002

6.6.2003/428:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 92/2002, GrUB 9/2002, RSv 269/2002

30.12.2003/1361:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 129/2003, ShUB 27/2003, RSv 106/2003

30.3.2007/386:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 12/2006, LaUB 25/2006, RSv 268/2006

21.8.2009/657:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 67/2009, ShUB 18/2009, RSv 83/2009

10.9.2010/796:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

De ansökningar «om» utlämnande av uppgifter för vetenskaplig forskning som avses i 18 § 5 mom. «och» som är anhängiga vid social- «och» hälsovårdsministeriet vid denna lags ikraftträdande överförs till Institutet för hälsa «och» välfärd.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan «lagen» träder i kraft.

RP 65/2010, ShUB 15/2010, RSv 113/2010

13.5.2011/491:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

12.12.2014/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 185/2014, ShUB 15/2014, RSv 154/2014

30.12.2014/1313:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

20.3.2015/270:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 333/2014, FvUB 41/2014, RSv 268/2014

22.4.2016/290:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 14/2016, ShUB 3/2016, RSv 26/2016

26.4.2019/555:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 159/2017, ShUB 37/2018, RSv 303/2018

9.8.2019/935:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när «lagen» träder i kraft tillämpas de bestämmelser «om» teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

27.8.2021/791:

Denna lag träder i kraft 1 november den 2021.

RP 212/2020, ShUB 11/2021, RSv 71/2021

8.7.2022/603:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.