Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.8.2000/755

Territorialövervakningslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet (territorialövervakning).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) finskt territorium land- och vattenområdena innanför rikets land- och havsgränser samt innanför territorialhavets yttre gräns liksom även luftrummet över dem,

2) övervakningen av Finlands territoriella integritet den verksamhet som övervakningsmyndigheterna bedriver främst vid Finlands gränser i syfte att förebygga, uppdaga och klarlägga territorieförseelser och territoriekränkningar,

3) tryggande av Finlands territoriella integritet sådana kraftåtgärder eller andra åtgärder som försvarsmakten och de övriga territorialövervakningsmyndigheterna vidtar för att förhindra eller avvärja territoriekränkningar,

4) militärperson en beväpnad eller obeväpnad person som bär militär uniform och som hör till en stats väpnade styrkor,

5) militär avdelning två eller flera militärpersoner som står under gemensam ledning,

5 a) militär styrka utan beteckningar en grupp som är jämförbar med militära avdelningar och agerar för en främmande stats räkning eller med en främmande stats samtycke, som är militärt organiserad, utrustad eller beväpnad, och vars statliga ursprung inte kan identifieras, (10.7.2017/502)

6) militärfordon sådana med militära kännetecken försedda eller uppenbart för militärt ändamål tillverkade eller utrustade fordon som tillhör en stat eller en militär styrka utan beteckningar, (10.7.2017/502)

7) statsluftfartyg militärens, gränsbevakningens, polisens och tullens luftfartyg, samt luftfartyg som används av en stat för transport-, kurir- och kartläggningsflygningar eller andra motsvarande flygningar,

8) militärt luftfartyg med militära nationalitetsbeteckningar försedda luftfartyg som hör till en stats väpnade styrkor,

9) statsfartyg örlogs-, gränsbevaknings-, polis- och tullfartyg samt fartyg som i annan än handelssjöfart huvudsakligen används för statligt ändamål,

10) örlogsfartyg med militära nationalitetsbeteckningar försedda fartyg som hör till en stats väpnade styrkor och som står under en av staten till uppgiften förordnad militärpersons befäl och vars besättning är underkastad militär disciplin,

11) oskadlig genomfart sådan oskadlig genomfart som avses i Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 49–50/1996).

3 §
Annan lagstiftning och internationella förpliktelser

Om ankomst till finskt territorium, uppehåll i landet och avresa från landet gäller utöver denna lag vad som särskilt bestäms därom eller föreskrivs i internationella avtal som är förpliktande för Finland.

2 kap

Militärpersoners och militärfordons samt statsluftfartygs och statsfartygs ankomst till och uppehåll i landet

4 §
Militärpersoner och militärfordon

En militärperson från en främmande stat får inte utan tillstånd överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet, om inte något annat följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland. Detsamma gäller i fråga om ett militärfordon från en främmande stat.

En militärperson från en främmande stat får inte inneha skjutvapen på finskt territorium, om inte tillstånd därtill har beviljats eller något annat följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland.

5 § (6.3.2015/195)
Statsluftfartyg och statsfartyg

Ett statsluftfartyg från en främmande stat får ankomma till finskt territorium och uppehålla sig i landet endast med stöd av ett för Finland förpliktande internationellt avtal eller med stöd av ett tillstånd, om inte något annat föreskrivs i 2 eller 3 mom. Detsamma gäller statsfartyg från en främmande stat, om det inte är fråga om oskadlig genomfart.

När ett statsluftfartyg eller ett statsfartyg med en främmande stats statsöverhuvud ombord anländer till Finland på officiellt besök får fartyget ankomma till finskt territorium och göra uppehåll i landet utan tillstånd enligt 1 mom. I ett sådant fall ska dock anmälan om fartygets ankomst till finskt territorium och uppehåll i landet göras på förhand till huvudstaben.

En främmande stats statsluftfartyg eller statsfartyg får på begäran av en territorialövervakningsmyndighet eller en annan myndighet utan tillstånd enligt 1 mom. komma in på finskt territorium för ett brådskande räddningsuppdrag, ett gränssäkerhetsuppdrag, ett uppdrag som gäller avvärjande av miljöskador eller för att assistera vintersjöfarten. Andra myndigheter än territorialövervakningsmyndigheterna ska utan dröjsmål underrätta huvudstaben om sin begäran.

Över en flygning som företas av en främmande stats statsluftfartyg ska till leverantören av flygtrafikledningstjänster före ankomsten till finskt territorium sändas en tillbörlig färdplan. En främmande stats statsfartyg som ankommer till finskt territorium i annat syfte än oskadlig genomfart ska före ankomsten till finskt territorium meddela territorialövervakningsmyndigheten tid och plats för överskridandet av territorialvattengränsen.

6 §
Särskilda begränsningar som gäller statsluftfartyg

En främmande stats statsluftfartyg får inte inom Finlands territorium utan tillstånd

1) vara försett med ammunition eller stridsmedel,

2) vara försett med militär spaningsutrustning,

3) ilandsätta beväpnade militärpersoner eller militäravdelningar.

Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten gäller inte statsluftfartyg som på territorialövervakningsmyndighetens begäran befinner sig på finskt territorium i ett uppdrag som avses i 5 § 3 mom.

7 §
Särskilda begränsningar som gäller statsfartyg

En främmande stats statsfartyg får inte utan tillstånd

1) inom finskt territorium använda luftfartyg, undervattensfarkoster eller undersöknings- eller forskningsapparatur som finns ombord på fartyget,

2) inom Finlands territorialvatten sjösätta dykare eller båtar eller andra transportmedel som är bestyckade eller bemannade med beväpnade militärpersoner, inte heller

3) inom finskt territorium landsätta beväpnade militärpersoner eller militäravdelningar.

8 §
Särskilda begränsningar som gäller ubåtar

Ubåtar och övriga undervattensfarkoster från en främmande stat skall inom Finlands territorialvatten vara i övervattensläge, om inte tillstånd för dykning har beviljats.

9 §
Militär övning

En militärperson eller en militäravdelning från en främmande stat får inte utan tillstånd delta i en militär övning eller föranstalta en sådan inom finskt territorium, om inte något annat följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland. Detsamma gäller en främmande stats statsluftfartyg och statsfartyg.

10 §
Tillståndsmyndigheter samt tillstånds- och anmälningsförfarandet

Tillståndsärenden som avses i 4–8 § handläggs och avgörs av huvudstaben. Försvarsministeriet avgör ett i 9 § avsett tillståndsärende och kan dessutom förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som avses i detta moment och som annars skall avgöras av huvudstaben.

Om inlämnande av tillståndsansökan och i 5 § 2 mom. avsedd anmälan, om utredningar som skall bifogas ansökan och anmälan samt om tillståndets giltighetstid och andra tillståndsbestämmelser bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

10 a § (10.7.2017/502)
Militära styrkor utan beteckningar och medlemmar av sådana styrkor

Militära styrkor utan beteckningar och medlemmar av sådana styrkor får inte överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet.

11 §
Statsfartygs nationalitetsflagga

En främmande stats statsfartyg skall inom finskt territorium visa sin nationalitet genom att använda nationalitetsflagga.

3 kap

Tillståndsplikt för undersökning (6.3.2015/195)

12 §
Undersökning och kartläggning av havsbottnen

På Finlands territorialvatten får utredningar som gäller formen eller sammansättningen av eller strukturen hos havsbottnen eller dess inre inte utan tillstånd företas med hjälp av geologiska eller geofysiska undersökningar, inte heller får havsbottnens topografiska former mätas och registreras systematiskt.

2 mom. har upphävts genom L 6.3.2015/195. (6.3.2015/195)

13 §
Undersökning av marken från luftfartyg

Inom finskt territorium får mätning av magnetfält, strålning eller elektrisk konduktivitet eller därmed jämförbar undersökning av marken eller berggrunden inte utan tillstånd utföras från luftfartyg på en flyghöjd som är lägre än 150 meter.

14 § (6.3.2015/195)
Undersökning från luftfartyg av objekt som är av betydelse för försvaret

Om inte något annat följer av ett internationellt fördrag som är förpliktande för Finland, är det inom finskt territorium utan tillstånd förbjudet att från luftfartyg eller andra anordningar som rör sig i luften under flygningen med elektromagnetiska eller akustiska metoder för fotografering eller bildupptagning ta upp information om

1) områden där luftfart med stöd av 11 § 1 mom. i luftfartslagen (864/2014) varaktigt är inskränkt,

2) fästningsområden, fort eller kasernområden,

3) örlogshamnar eller militära flygplatser,

4) försvarsmaktens depåer eller upplag,

5) försvarsmaktens signalstationer, antennfält, försvarsanläggningar eller försvarsanordningar,

6) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets terrängövningar.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte upptagning av information för privat bruk från ett luftfartyg i allmän trafik.

15 §
Undantag som gäller myndigheterna

Bestämmelserna i 12–14 § gäller inte en myndighet när den sköter sina tjänsteuppgifter, om skötseln av en uppgift kräver sådan undersökning eller fotografering som avses i nämnda paragrafer och om de uppgifter och upptagningar och registreringar som erhållits genom undersökningen eller fotograferingen är avsedda att användas enbart i tjänsten. Annan verksamhet än sådan som bedrivs av territorialövervakningsmyndigheten skall dock innan verksamheten inleds anmälas till den i 20 § avsedda tillståndsmyndigheten.

4 kap

Skyddsområden och särskilda begränsningar som skall iakttas på dem

16 §
Skyddsområden

Sådana till sina gränser noggrant fastställda delar av Finlands territorialvatten som är viktiga med hänsyn till rikets säkerhet och organiseringen av territorialövervakningen kan genom förordning av statsrådet föreskrivas utgöra skyddsområden, på vilka rätten att färdas och utöva andra aktiviteter begränsas enligt vad som bestäms i denna lag. Skyddsområdet får inte vara större än vad som nödvändigtvis krävs med tanke på rikets säkerhet och organiseringen av territorialövervakningen.

Skyddsområdena utmärks på de finska sjökorten.

17 §
Begränsningar på skyddsområdena

På ett skyddsområde är det inte utan tillstånd tillåtet

1) att dyka med dykarutrustning eller att utöva andra undervattensaktiviteter som inte normalt hör till sjöfarten,

2) att fiska med fångstredskap som släpas längs havsbottnen eller med tunga fångstredskap som är förankrade vid bottnen, såsom not, trål eller storryssja,

3) att ankra med andra båtar än fritidsbåtar utanför ankarplatser som är utmärkta på de finska sjökorten, om det inte är nödvändigt med tanke på sjöfartens säkerhet, ett övermäktigt hinder eller en nödsituation,

4) att på allmänt vattenområde utanför allmän farled färdas på ett avstånd av mindre än 100 meter från sådana landområden som används av försvarsmakten och på vilka det med stöd av lag är angivet att landstigning är förbjuden.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte en myndighet när den sköter sina tjänsteuppgifter. Den i 20 § avsedda tillståndsmyndigheten skall dock underrättas om annan verksamhet än sådan som bedrivs av en territorialövervakningsmyndighet.

18 §
Effektivering av territorialövervakningen på skyddsområdena

Av skäl som är tvingande när det gäller tryggandet av Finlands territoriella integritet kan territorialövervakningen på skyddsområdet effektiveras med stöd av en förordning som utfärdas av republikens president genom bestämmelser om att den i 17 § avsedda tillståndspliktiga verksamheten på skyddsområdet skall avbrytas, om inte särskilt tillstånd beviljas för fortsatt verksamhet. Förordningen kan vara i kraft högst tre månader åt gången, och den skall upphävas så snart behovet av att effektivera territorialövervakningen upphör.

Så länge förordningen är i kraft är det inte tillåtet att på skyddsområdet färdas utanför de allmänna farlederna annat än när färden gäller en bostad eller fritidsbostad eller att av andra än tvingande skäl ankra eller göra uppehåll.

5 kap

Tillståndsärenden

19 § (6.3.2015/195)
Förutsättningar för beviljande och återkallande av tillstånd

Tillstånd att undersöka och kartlägga havsbottnen enligt 12 §, undersöka marken enligt 13 §, undersöka objekt från luftfartyg enligt 14 § samt utöva aktivitet enligt 17 § 1 mom. beviljas, om verksamheten inte utsätter den finska territorialövervakningen för risker eller om riskerna väsentligt kan minskas genom tillståndsbestämmelser.

Tillståndet kan förenas med sådana villkor i fråga om verksamheten, den utrustning som används i verksamheten och utrustningens tekniska egenskaper samt i fråga om området och tidpunkten för verksamheten, vilka behövs med tanke på territorialövervakningen och sökandens säkerhet.

I syfte att övervaka att tillståndsvillkoren följs kan det bestämmas att de upptagningar som gjorts med tillstånd ska visas för tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten kan begränsa eller förbjuda offentliggörandet av upptagningarna, om materialet innehåller för försvaret viktig information vars offentliggörande kunde skada eller äventyra försvarets intressen.

Tillståndet kan återkallas om

1) den som erhållit tillstånd bryter mot tillståndsvillkoren,

2) den som ansökt om tillstånd gett tillståndsmyndigheten vilseledande uppgifter om sin verksamhet eller dess syfte, eller om

3) en väsentlig förändring i de förhållanden som inverkat på tillståndsprövningen inträffat efter det att tillståndet beviljats.

20 § (28.6.2013/514)
Tillståndsmyndighet och tillståndsansökan

Ett ärende som gäller beviljande av tillstånd för verksamhet enligt 12–14 § handläggs och avgörs av huvudstaben. Ett ärende som gäller beviljande av tillstånd för verksamhet enligt 17 § handläggs och avgörs av marinstaben.

Ett ärende som gäller återkallande av tillstånd avgörs av huvudstaben.

3 mom. har upphävts genom L 6.3.2015/195. (6.3.2015/195)

Till ansökan ska fogas en utredning över verksamheten och den utrustning och de anordningar som används för den.

Närmare bestämmelser om tillståndsmyndigheten, om sökande av tillstånd, om de utredningar som behövs med tanke på tillståndsprövningen och som ska fogas till ansökan och om tillståndets giltighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Tillståndets avgiftsfrihet

För tillstånd till verksamhet som avses i 17 § 1 mom. tas inte ut avgift.

22 § (7.8.2015/933)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som huvudstaben eller marinstaben fattat i ett tillståndsärende som avses i detta kapitel får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts förbjuder verkställigheten.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 7 och 111 §.

6 kap

Territorialövervakningsmyndigheterna, deras uppgifter och behörighet

23 § (23.11.2018/945)
Territorialövervakningsmyndigheterna

Territorialövervakningsmyndigheter är militär-, gränsbevaknings-, polis- och tullmyndigheterna samt dessas tjänstemän som förordnats att sköta territorialövervakning.

Transport- och kommunikationsverket är territorialövervakningsmyndighet inom sitt verksamhetsområde.

Försvarsministeriet leder och samordnar territorialövervakningsmyndigheternas verksamhet i frågor som hör till tillämpningsområdet för denna lag, om inte något annat följer av den behörighet som innehas av försvarsmaktens överbefälhavare.

24 §
Territorialövervakningsmyndigheternas uppgifter

Militärmyndigheterna skall svara för verkställandet av territorialövervakningen samt för samarbetet mellan territorialövervakningsmyndigheterna.

Gränsbevakningsväsendet svarar för territorialövervakningen vid rikets gränser samt inom de områden som dess verksamhet enligt 4 § i gränsbevakningslagen (578/2005) omfattar. (15.7.2005/589)

De övriga territorialövervakningsmyndigheterna deltar i territorialövervakningen i samband med sina egentliga uppgifter. De skall meddela militär- och gränsbevakningsmyndigheterna territorieförseelser och territoriekränkningar samt hot därom, samt med de medel som står till buds vidta åtgärder i syfte att förhindra territorieförseelser och territoriekränkningar.

24 a § (13.7.2018/575)
Uppgifter som ska skötas av leverantören av fartygstrafikservice, den utsedda leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering

Den leverantör av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och den leverantör av flygtrafikledningstjänster som avses i luftfartslagen samt den cell för luftrumsplanering som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet bistår territorialövervakningsmyndigheterna genom att sköta sådana uppgifter som avses i denna lag inom sina verksamhetsområden, dock inte uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt.

24 b § (13.7.2018/575)
Anmälan om territorieförseelser och territoriekränkningar

Leverantören av fartygstrafikservice, leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering ska anmäla territorieförseelser eller territoriekränkningar som de har upptäckt och hot om territorieförseelse eller territoriekränkning till en militärmyndighet eller en gränsbevakningsmyndighet samt med till buds stående medel vidta åtgärder för att förhindra territorieförseelser och territoriekränkningar.

24 c § (23.11.2018/945)
Tryggande av ett statsluftfartygs territorialövervakningsuppdrag och territorialövervakningsuppdrag på havsområden

Leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering samt i luftfartslagen avsedda leverantörer av U-space-tjänster ska på en territorialövervakningsmyndighets begäran trygga obehindrad användning av luftrummet för ett statsluftfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag. (16.2.2023/176)

Bestämmelser om samordning av civil och militär luftfart finns i 107 § i luftfartslagen.

Transport- och kommunikationsverket ska med bistånd från leverantören av fartygstrafikservice på territorialövervakningsmyndighetens begäran trygga obehindrad användning av havsområdet för ett statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag.

24 d § (29.12.2022/1305)
Territorialövervakningssamarbete

Bestämmelser om begärande av stöd av en annan stat, Europeiska unionen eller en internationell organisation vid territorialövervakningen och samverkan med en annan stat, Europeiska unionen eller en internationell organisation vid territorialövervakningen finns i lagen om beslutsfattande om internationellt bistånd, samverkan eller annan internationell verksamhet (418/2017) och i lagen om försvarsmakten (551/2007).

Försvarsmakten kan med stöd av ett beslut som avses i 1 mom. vidta åtgärder som gäller verkställigheten av beslutet.

25 §
Anmärkning, varning och territorialövervakningsmyndighetens förordnanden

En territorialövervakningsmyndighet har när den sköter en uppgift som avses i denna lag rätt att ge den som bryter mot eller löper risk att bryta mot denna lag eller med stöd av den meddelade bestämmelser eller förordnanden en anmärkning och vid behov en varning.

Om någon inte trots anmärkning och varning enligt 1 mom. iakttar det förbud eller förordnande som anmärkningen eller varningen gäller, har territorialövervakningsmyndigheten i enskilda fall rätt att

1) förordna att den som bryter mot de bestämmelser eller förordnanden som skall iakttas på skyddsområdet skall avlägsna sig från skyddsområdet,

2) förordna att sådana militärpersoner, militäravdelningar, militära styrkor utan beteckningar och deras medlemmar, militärfordon, statsfartyg och statsluftfartyg från en främmande stat som lagstridigt uppehåller sig inom finskt territorium ska avlägsna sig från finskt territorium; (10.7.2017/502)

3) förordna att ett fordon eller ett fartyg skall stoppas samt att ett luftfartyg skall landa, om åtgärden är nödvändig för att förhindra eller utreda en territorieförseelse eller territoriekränkning,

4) förordna att ett fordon, ett luftfartyg eller ett fartyg skall flyttas, om åtgärden är nödvändig för att förhindra en fortsatt territorieförseelse eller territoriekränkning, eller för att utreda brottet i fråga.

26 § (13.7.2018/575)
Temporärt avbrytande av sjötrafik

Försvarsministeriet kan av orsaker som är nödvändiga för att trygga rikets säkerhet för högst sju dygn i sänder förbjuda sjötrafik på en sådan begränsad del av Finlands territorialvatten där territorialövervakningsmyndigheternas användning av militära maktmedel eller sådana till sina verkningar betydande övningar som hänför sig därtill kan äventyra säkerheten för sjöfarare.

Innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ska sjöfartsmyndigheterna höras. Försvarsministeriet kan innan ett beslut enligt 1 mom. fattas höra den i lagen om fartygstrafikservice avsedda leverantören av fartygstrafikservice. Sjöfartsmyndigheterna svarar för informationen om det i 1 mom. avsedda beslutet och deltar i verkställigheten av beslutet.

Leverantören av fartygstrafikservice genomför de begränsningar av sjötrafiken som försvarsministeriet eller sjöfartsmyndigheterna bestämt och övervakar att de iakttas. Leverantören av fartygstrafikservice ska informera fartygen om dessa begränsningar samt försvarsministeriet och sjöfartsmyndigheterna om avvikelser från iakttagandet av begränsningarna.

27 §
Utredning av identiteten och gripande av en person

Territorialövervakningsmyndigheten har när den utför en i denna lag avsedd enskild uppgift rätt att av var och en få uppgifter om namn, personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum och medborgarskap samt om den plats där personen i fråga är anträffbar.

En i 23 § 1 mom. avsedd territorialövervakningsmyndighet har rätt att gripa den

1) som vägrar att lämna uppgifter som avses i 1 mom. eller lämnar uppgifter som sannolikt är oriktiga, eller

2) vars gripande är nödvändigt i syfte att förhindra eller utreda fortsatt territoriekränkning.

Den som gripits ska omedelbart friges när de behövliga uppgifterna enligt 2 mom. 1 punkten har erhållits eller syftet enligt 2 mom. 2 punkten uppnåtts. Den som gripits ska dock friges senast 24 timmar efter gripandet, om den gripne inte anhålls så som anges i tvångsmedelslagen (806/2011). (22.7.2011/842)

Den gripne skall genast underrättas om orsaken till gripandet. I fråga om behandlingen av personer som gripits med stöd av denna lag iakttas vad som föreskrivs i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006). (29.9.2006/846)

28 §
Säkerhetsvisitation

Territorialövervakningsmyndigheten har i samband med gripande enligt 27 § rätt att kroppsvisitera en person om det är nödvändigt för att försäkra sig om att han eller hon inte medför föremål eller ämnen med vilka personen kan äventyra gripandet eller utsätta sig själv eller andra för fara.

Farliga föremål och ämnen skall vid behov tas ifrån den som skall visiteras. De skall återlämnas när personen i fråga friges, om det inte enligt lag finns hinder för återlämnandet.

29 §
Flyttning av fordon och fartyg

Territorialövervakningsmyndigheten har rätt att flytta ett fordon, ett luftfartyg eller ett fartyg, om det är nödvändigt i syfte att verkställa ett i 25 § 2 mom. 4 punkten avsett förordnande.

30 § (6.3.2015/195)
Teknisk övervakning

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har på områden som är i deras besittning samt vid havskusten, på havet och i luftrummet rätt att företa teknisk övervakning av byggnader som är avsedda för något annat ändamål än som stadigvarande bostad, eller av annars hemfridsskyddade byggnader eller områden, som en del av territorialövervakningen samt för att förebygga brott som avses i 44 § och i 17 kap. 7 b § i strafflagen (39/1889) och för att identifiera personer som är misstänkta för sådana brott samt för att bevaka särskilda övervakningsobjekt.

Med teknisk övervakning avses i samband med övervakning av sjötrafiken, lufttrafiken eller ett särskilt objekt iakttagande eller avlyssning av på förhand ospecificerade personer med hjälp av en teknisk apparat samt automatisk upptagning av ljud eller bild. Upptagningar som uppkommer vid teknisk övervakning och som inte fogats till förundersökningsmaterialet ska förstöras senast ett år efter det att upptagningarna sannolikt inte längre behövs för det ändamål som de var avsedda för.

Det ges ingen separat information om teknisk övervakning i luftrummet, på havet eller från havskusten ut mot havet. När det gäller annan teknisk övervakning ska information ges med ett lämpligt tecken.

30 a § (13.7.2018/575)
Lägesbild för territorialövervakningen

Försvarsmakten ska sammanställa en lägesbild för territorialövervakningen för övervakning och tryggande av Finlands territoriella integritet och det beslutsfattande som gäller detta samt för stödjande av andra myndigheter. Lägesbilden sammanställs av behövliga uppgifter som försvarsmakten får i samband med territorialövervakningen eller av andra territorialövervakningsmyndigheter, av myndigheterna i en främmande stat och av internationella organ. För lägesbilden har försvarsmakten dessutom rätt att av leverantören av flygtrafikledningstjänster och av flygplatsoperatören få uppgifter om flygtrafiken samt andra uppgifter som är av betydelse för territorialövervakningen. För lägesbilden har försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet dessutom rätt att av leverantören av fartygstrafikservice utan ersättning få uppgifter om sjötrafiken samt andra uppgifter som är av betydelse för territorialövervakningen.

I lägesbildsuppgifterna får det ingå personuppgifter, om personuppgifterna sammanhänger med tillstånd som avses i denna lag eller om det är behövligt att behandla personuppgifterna vid övervakningen av att tillståndsvillkoren eller de i denna lag föreskrivna begränsningarna i att röra sig på vissa områden och i annan verksamhet iakttas och vid utredning av en misstänkt territorieförseelse eller territoriekränkning.

30 b § (23.11.2018/945)
Informationsproduktion, förebyggande av farliga situationer och tryggande av fartygstrafiken

Transport- och kommunikationsverket och leverantören av fartygstrafikservice ska producera information om befintliga och ankommande fartyg på Finlands territorialvatten, förebygga farliga situationer samt trygga smidig fartygstrafik under normala förhållanden, vid störningar under normala förhållanden och i undantagsförhållanden.

31 §
Användning av maktmedel

En territorialövervakningsmyndighet som avses i 23 § 1 mom. har vid utförandet av en i denna lag föreskriven uppgift rätt att i syfte att bryta motstånd, gripa en person, flytta ett fordon, ett luftfartyg eller ett fartyg eller verkställa ett förordnande enligt 25 § använda sådana behövliga maktmedel som kan anses försvarliga med beaktande av hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, de resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.

Om användningen av maktmedel beslutar den territorialövervakningsmyndighet som utför övervakningen, om inte något annat följer av 33 eller 34 §.

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen. Bestämmelser om nödvärn finns i 4 kap. 4 § strafflagen och om nödtillstånd i 5 § i samma kapitel. (13.6.2003/531)

32 §
Åtgärder som föregår användningen av maktmedel

Territorialövervakningsmyndigheten skall innan maktmedel används ge en anmärkning enligt 25 § 1 mom. samt en varning om att maktmedel kommer att användas. Varningen kan när det är nödvändigt effektiveras genom avlossande av varningsskott.

Beslut om effektivering av varningen med varningsskott kan fattas av den tjänsteman som utför territorialövervakning.

33 § (28.6.2017/428)
Användning av militära maktmedel

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet kan för att trygga Finlands territoriella integritet använda behövlig vapenmakt med krigsmateriel som är slagkraftigare än användningen av en militärpersons personliga vapen.

Beslut om användning av sådana maktmedel fattas av försvarsministeriet, om inte något annat följer av den behörighet som försvarsmaktens överbefälhavare har eller om något annat inte föreskrivs i 34 §.

34 §
Avvärjande av fientlig verksamhet

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet ska utan dröjsmål vidta alla behövliga åtgärder i syfte att avvärja fientlig verksamhet som medför direkt och allvarlig fara för rikets säkerhet. Då ska vid behov användas sådana i 33 § avsedda maktmedel som kan anses vara försvarliga med beaktande av hur farlig verksamheten är och övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. Försvarsministeriet ska utan dröjsmål underrättas om att åtgärder vidtas. (28.6.2017/428)

Med fientlig verksamhet avses:

1) orättmätig militär verksamhet som en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar riktar mot finskt territorium eller som sker på finskt territorium,

2) överskridande av gränsen till finskt territorium av beväpnade örlogsfartyg eller militära luftfartyg som tillhör en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar eller av ett militärfordon som tillhör en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar trots varning som utfärdats av en territorialövervakningsmyndighet,

3) en främmande stats ubåts eller annat undervattensfordons olovliga ankomst till Finlands territorialvatten annat än i övervattensläge,

4) spaning och elektronisk störning som av en främmande stat eller av en militär styrka utan beteckningar orättmätigt riktas mot på finskt territorium belägna objekt som är viktiga med tanke på rikets säkerhet,

5) elektronisk störning som av en främmande stat eller av en militär styrka utan beteckningar orättmätigt riktas mot ett finländskt statsluftfartyg eller statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag,

6) att en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar orättmätigt utnyttjar finskt territorium vid sådan verksamhet som avses i 1–5 punkten och som riktar sig mot en tredje stat.

(10.7.2017/502)
34 a § (23.11.2018/945)
Tryggande av användningen av maktmedel i luftrummet och på havsområden

Utöver vad som i luftfartslagen föreskrivs om användning av luftrummet, ska leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering samt leverantörer av U-space-tjänster på en territorialövervakningsmyndighets begäran begränsa användningen av luftrummet för att trygga användningen av maktmedel enligt 31–33 § i denna lag och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte bereda statsluftfartyg obehindrad användning av luftrummet. (16.2.2023/176)

Transport- och kommunikationsverket och leverantören av fartygstrafikservice ska genom ledning av fartygstrafiken begränsa användningen av havsområdet i enlighet med territorialövervakningsmyndighetens beslut för att trygga användningen av maktmedel enligt 31–33 § i denna lag och för avvärjande av fientlig verksamhet enligt 34 § samt i detta syfte bereda statsfartyg obehindrad användning av havsområdet.

35 §
Undersökning av territorieförseelse och territoriekränkning

En territorialövervakningsmyndighet sköter den preliminära utredningen av territorieförseelser och territoriekränkningar. Vid behov överförs den närmare utredningen av saken till en militär- eller gränsbevakningsmyndighet.

Förundersökningen av territorieförseelser och territoriekränkningar utförs av polisen eller Gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om förundersökning som utförs av Gränsbevakningsväsendet finns i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018). (30.1.2018/119)

36 §
Registrering av åtgärder

Över gripande av en person enligt 27 § och omhändertagande av egendom enligt 28 § skall uppgöras protokoll eller göras anteckning i en annan handling så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

36 a § (15.3.2019/336)

36 a § har upphävts genom L 15.3.2019/336.

36 b § (15.3.2019/336)

36 b § har upphävts genom L 15.3.2019/336.

37 § (13.7.2018/575)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för ett territorialövervakningsuppdrag

En territorialövervakningsmyndighet, leverantören av fartygstrafikservice, leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna varandra sådana i 30 a § avsedda uppgifter samt sådana i det register över territorialövervakningens tillstånds- och övervakningsärenden som avses i 9 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) införda uppgifter som uppgiftsmottagaren behöver i sitt territorialövervakningsuppdrag. (15.3.2019/336)

Uppgifterna får också lämnas ut genom en teknisk förbindelse.

38 §
Närmare bestämmelser om användningen av befogenheter och maktmedel

Närmare bestämmelser om givande av anmärkning och varning, användning av befogenheter och maktmedel enligt detta kapitel samt om utrustning för användning av maktmedel meddelas genom förordning av statsrådet.

7 kap

Särskilda bestämmelser

39 §
Tillstånd för ubåt att röra sig annat än i övervattensläge

Andra än i 8 § avsedda ubåtar och undervattensfarkoster skall inom Finlands territorialvatten vara i övervattensläge, om inte tillstånd för dykning har beviljats.

Ett ärende som gäller beviljande eller återkallande av tillstånd handläggs och avgörs av huvudstaben. I fråga om grunderna för beviljande av tillstånd och tillståndsbestämmelserna samt sökande av tillstånd, tillståndsförfarandet och sökande av ändring gäller i tillämpliga delar 19 och 22 §.

40 §
Fördelning av kostnader

Varje territorialövervakningsmyndighet skall betala de kostnader som territorialövervakningen åsamkat den. Kostnaderna skall betalas av de anslag som i statsbudgeten anvisats för myndigheten.

41 §
Ersättning för skada och olägenhet

Till ägaren eller innehavaren av ett område betalas ersättning enligt gängse pris för skada och olägenhet som en i 17 § 1 mom. avsedd begränsning medfört.

42 § (6.3.2015/195)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en främmande stats myndighet och till ett internationellt organ

Försvarsmakten har rätt att trots sekretessbestämmelserna ge en lägesbild för territorialövervakningen enligt 30 a § och uppgifter som anknyter till lägesbilden också till den myndighet som svarar för territorialövervakningen i en främmande stat eller till ett internationellt organ, om uppgifterna behövs för territorialövervakningen i en främmande stat.

Om det i en uppgift som avses i 1 mom. ingår information som erhållits från en annan territorialövervakningsmyndighet eller från leverantören av flygtrafikledningstjänster eller cellen för luftrumsplanering, får uppgiften överlåtas vidare endast med samtycke av den part som har producerat informationen.

Uppgifterna får också lämnas ut genom en teknisk förbindelse.

43 §
Neutralitetsbestämmelser

Om neutralitetsbestämmelser som skall tillämpas på främmande makter som befinner sig i krig med varandra föreskrivs särskilt.

44 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen

1) bedriver i 12–14 § avsedd verksamhet utan tillstånd enligt 19 §,

2) bedriver i 17 § 1 mom. 1 eller 2 punkten avsedd verksamhet utan tillstånd enligt 19 §,

3) på ett skyddsområde utanför ankarplatser som är utmärkta på de finska sjökorten ankrar med en annan båt än en fritidsbåt utan tillstånd enligt 19 §,

4) utan tillstånd enligt 19 § färdas utanför allmän farled på ett sådant allmänt vattenområde som är beläget på ett skyddsområde, på ett avstånd av mindre än 100 meter från landområden som används av försvarsmakten och på vilka det med stöd av lag är angivet att landstigning är förbjuden,

5) underlåter att iaktta bestämmelsen i en i 18 § avsedd förordning som gäller avbrytande av sådan verksamhet på ett skyddsområde som avses i lagens 17 §,

6) färdas, ankrar eller gör uppehåll på ett skyddsområde i strid med 18 § 2 mom. så länge en i 18 § avsedd förordning är i kraft,

7) underlåter att iaktta ett förordnande som en territorialövervakningsmyndighet utfärdat med stöd av 25 § 2 mom.,

8) färdas med ubåt inom Finlands territorialvatten annat än i övervattensläge utan tillstånd enligt 39 §, eller

9) bryter mot tillståndsbestämmelserna i ett tillstånd som beviljats med stöd av 19 eller 39 §,

skall för territorieförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om territoriekränkning finns i 17 kap. 7 c § i strafflagen. (19.12.2018/1165)

45 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap

Ikraftträdande

46 §
Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs

1) i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 2 a §, sådan den lyder i lag 572/1988 och 1045/1997,

2) i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) 79 § och 89 § 19 punkten,

3) förordningen den 11 oktober 1993 om flygfotografering av vissa områden och objekt (858/1993),

4) förordningen den 25 januari 1929 angående Sveaborgs fästning och fästningsesplanad (18/1929) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 38/2000, FsUB 3/2000, RSv 99/2000

Ikraftträdelsestadganden:

3.12.2002/1019:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 71/2002, UtUB 23/2002, RSv 139/2002

13.6.2003/531:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

15.7.2005/589:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005, FuUB 12/2005, RSv 92/2005

29.12.2005/1251:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2005, KoUB 25/2005, RSv 182/2005

29.9.2006/846:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005, FvUB 14/2006, RSv 94/2006

22.12.2009/1330:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

22.7.2011/842:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

28.6.2013/514:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Handläggningen av i 20 § 1 mom. avsedda tillståndsärenden som före ikraftträdandet av denna lag har inletts vid försvarsmaktens truppförband överförs till marinstaben.

RP 8/2013, FsUB 2/2013, RSv 79/2013

6.3.2015/195:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 296/2014, FsUB 1/2014, RSv 288/2014

7.8.2015/933:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

28.6.2017/428:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 94/2016, FsUB 2/2017, RSv 56/2017

10.7.2017/502:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2017.

RP 56/2017, GrUU 25/2017, FsUB 5/2017, RSv 76/2017

30.1.2018/119:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

RP 41/2017, FvUB 28/2017, RSv 175/2017

13.7.2018/575:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 34/2018, GrUU 16/2018, KoUB 14/2018, RSv 68/2018

23.11.2018/945:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 945/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

19.12.2018/1165:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 146/2018, LaUB 6/2018, RSv 147/2018

15.3.2019/336:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018, GrUU 52/2018, FsUB 3/2018, RSv 231/2018

29.12.2022/1305:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 193/2022, UtUB 12/2022, RSv 231/2022

16.2.2023/176:

Denna lag träder i kraft den 20 februari 2023.

RP 261/2022, KoUB 24/2022, RSv 255/2022, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/664 (32021R0664); OJ L 139, 23.4.2021, p. 161

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.