Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

29.6.2000/644

Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på åtgärderna i det horisontella program för utveckling av landsbygden på fastlandet i Finland som kommissionen i Europeiska Gemenskapen har godkänt i sitt beslut nr C/2000/1640 och som är förenligt med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar och med kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Till jordbrukare och andra stödtagare om vilka föreskrivs i denna förordning kan betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten under åren 2000–2006 kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket enligt 11 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar på det sätt som bestäms i denna förordning.

På de grunder som anges i denna förordning betalas kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket utgående från antalet hektar åker i hela landet. Miljöstöd för jordbruket kan betalas också utgående från antalet djurenheter och annan areal än åker på de grunder som bestäms nedan.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte Åland.

2 §
Syfte

Syftet med kompensationsbidraget är att säkerställa att marken oavbrutet används för jordbruksändamål och att därmed bidra till att livsdugliga landsbygdssamhällen bevaras, att bevara landsbygden samt att upprätthålla och främja hållbara odlingssystem där i synnerhet miljövårdskrav beaktas.

Syftet med miljöstödet för jordbruket är att reducera belastningen på miljön, särskilt yt- och grundvattnet samt luften, genom ett ökat utnyttjande av näringsämnen, att minska de risker som användningen av bekämpningsmedel orsakar, att värna om naturens mångfald och om djur- och växtarterna i jordbruksområdena samt att vårda jordbrukslandskapet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare, det vill säga gårdsbruksidkare, en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oberoende av gruppens och medlemmarnas rättsliga ställning, som idkar jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet som är i jordbrukarens besittning,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) det integrerade systemet det system om vilket bestäms i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, vilken utfärdats med stöd av den,

4) miljöstöd den helhet som består av basoch tilläggsåtgärderna i samband med miljöstödet för jordbruket,

5) förbindelse en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd enligt denna förordning,

6) avtal ett avtal om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruket enligt denna förordning,

7) specialstöd stöd som betalas på basis av ett avtal enligt 6 punkten,

8) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som jordbrukaren odlar och som han äger eller besitter och som begränsas av till exempel en kommungräns, en stödområdesgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

9) åker som tillfälligt inte odlas en sådan åker som är växtföljdsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent oodlade eller som ännu inte har använts till odling frånsett sådana områden som 2004 senast den 30 november 2004 har anmälts på den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda blanketten Blnr 175 eller genom någon annan skriftlig anmälan som innehållit de uppgifter som krävs, (9.2.2006/106)

10) referensareal summan av arealerna för de minst en ar stora basskiften som är belägna på åker, förutsatt att dessa basskiften under det första förbindelseåret har uppgetts vara stödberättigande och godkänts som sådana,

11) trädgårdsväxter i grupp 1 frilandsgrönsaker, prydnadsväxter, frökryddväxter, kryddväxter och medicinalväxter,

12) trädgårdsväxter i grupp 2 bär- och fruktväxter samt plantskoleväxter, frånsett plantor av skogsträd, och med

13) regionerna A-C4 motsvarande stödregioner enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005 (12/2005). (14.4.2005/227)

4 §
Mottagare av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

Kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan betalas till jordbrukare. Stöd i anknytning till utbildning i samband med miljöstöd för jordbruket kan betalas också till andra stödtagare än jordbrukare.

I fråga om mottagare av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket förutsätts inte ett sådant visande av ekonomisk livsduglighet och en sådan ändamålsenlighetsbedömning som föreskrivs i 5 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, frånsett det villkor som gäller boende i samband med kompensationsbidrag, och de inkomster som jordbrukaren har av annat än gårdsbruk beaktas inte.

Allmänna villkor för beviljande av kompensationsbidrag och miljöstöd samt ingående av avtal
5 §
Kravet beträffande boendet i kompensationsbidragssystemet

Kompensationsbidrag kan betalas till en jordbrukare som är bosatt på den plats där landsbygdsföretaget är beläget eller på ett sådant avstånd därifrån att företaget blir skött på lämpligt sätt med beaktande bland annat av djurskyddslagen (247/1996). En jordbrukare som bedriver husdjursproduktion skall vara bosatt på ett sådant avstånd från djurhållningsplatsen att försummelser som gäller skötseln, övervakningen och utfodringen av djuren inte förekommer. Varje jordbrukare som har förbundit sig vid kompensationsbidraget skall emellertid vara bosatt på den plats där landsbygdsföretaget är beläget eller på ett sådant avstånd därifrån att åkrarna blir skötta i enlighet med den normala goda jordbrukarsed om vilken bestäms i 9 §.

Ifall det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning kan kompensationsbidrag betalas, förutsatt att för dessas vidkommande minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare som uppfyller kravet beträffande boende på gårdsbruksenheten uppfyller det ålderskrav som anges i 6 §.

Boendekravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter och fängelsejordbruk.

6 §
Ålder

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas till en jordbrukare som eller vars make den 31 december året före det år då förbindelsen och avtalet ingås är minst 18 år, men inte över 65 år. En person som inte har fyllt 18 år kan ingå en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd och till honom kan betalas kompensationsbidrag och miljöstöd eller avtal kan ingås och specialstöd betalas endast om han har ingått äktenskap eller om han idkar gårdsbruk i egenskap av samägare tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja kompensationsbidrag och miljöstöd eller att ingå avtal.

Avtal kan emellertid ingås med en jordbrukare som har fyllt 65 år och specialstöd betalas, ifall det är fråga om ett avtal enligt 22 § eller 28–30 §.

Ifall det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning, kan en förbindelse som gäller miljöstöd godkännas och avtal ingås samt stöd betalas, förutsatt att för dessas vidkommande minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfyller ålderskravet.

I fråga om kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd gäller ålderskravet inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter och fängelsejordbruk.

7 § (31.5.2001/449)
Förbindelse

Kompensationsbidrag och miljöstöd kan betalas till en sådan jordbrukare och för sådan odling som uppfyller de villkor som anges i denna förordning. Detta förutsätter att jordbrukaren på stödansökan eller på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har fastställt har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller stödet i fråga till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Utöver denna förbindelse skall på den årliga ansökan om arealstöd efter det första förbindelseåret ansökas om utbetalning av kompensationsbidrag och miljöstöd, och villkoren för erhållande av stöd skall uppfyllas.

8 §
Avtal

Avtal kan ingås med en jordbrukare som har minst tre hektar eller, vid odling av trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 i samband med miljöstödet, minst 0,5 hektar åker som enligt 10 eller 10 a § berättigar till miljöstöd. I det avtal som avses i 25 a § förutsätts dessutom att ett antal djur motsvarande det antal djurenheter som föreskrivs i den nämnda paragrafen innehas under hela avtalsperioden. Avtal kan ingås beträffande åkerareal som uppgetts vara stödberättigande enligt 10 eller 10 a § eller beträffande annat än åkerareal så som bestäms i denna förordning. Specialstöd kan betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller miljöstöd på blanketten för ansökan om stöd eller på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har fastställt. Specialstöd kan också betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har en gällande förbindelse som gäller basstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995). En förutsättning för att specialstöd kan betalas är också, att jordbrukaren har gjort en årlig ansökan om utbetalning av specialstöd, frånsett det kalenderår då avtalet ingås. Ansökan om utbetalning skall göras årligen under tiden för ansökan om arealstöd. Om det emellertid är fråga om ett avtal som avses i 25 a §, en anmälan som hänför sig till den årliga utbetalningen eller ett avtal som avses i 26 §, skall ansökan om utbetalning årligen göras enligt det förfarande och före den dag som jord- och skogsbruksministeriet fastställer genom förordning. (14.4.2005/227)

Om jordbrukaren har en gällande förbindelse som gäller basstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, kan med honom ingås avtal enligt denna förordning, förutsatt att jordbrukaren förbinder sig att iaktta kraven angående miljöstöd i denna förordning efter det att den tidigare förbindelsen har upphört att gälla.

9 § (9.2.2006/106)
Normal god jordbrukarsed

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas till en jordbrukare som iakttar normal god jordbrukarsed. Om jordbrukaren ansöker om kompensationsbidrag för en i 11 § 1 mom. 2 punkten avsedd åkerareal som inte odlas på så sätt att som sådan areal på blanketten för den årliga ansökan om stöd har uppgetts minst 50 procent av lägenhetens sammanlagda åkerareal som berättigar till kompensationsbidrag, skall jordbrukaren iaktta normal god jordbrukarsed vid odlingen av återstoden av åkerarealen i fråga. Med normal god jordbrukarsed avses odling som en ansvarskännande jordbrukare bedriver med beaktande av förhållandena på orten. Enligt denna odlingssed skall åkern bearbetas och gödslas på ändamålsenligt sätt och sådden ske så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall växtarter och sorter som lämpar sig för området användas, liksom en utsädesmängd som lämpar sig för området och beaktar utsädesstorleken. Dessutom skall jordbrukaren bekämpa flyghavre i enlighet lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976), dra försorg om växtskyddet och sträva efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, och bärgningen skall ske på lämpligt sätt. För trädor krävs att markens avkastningsförmåga inte försämras och att den utförs på ändamålsenligt sätt. I denna odlingssed ingår också att jordbrukaren iakttar de allmänna miljöföreskrifterna och de förpliktelser som följer av lagstiftningen.

10 §
Stödberättigande åker

Ett basskifte som består av åker berättigar till kompensationsbidrag och miljöstöd när det under det första förbindelseåret har ansökts utgöra stödberättigande areal i ansökan om stöd, det är odlingsbart senast den 1 juni under året i fråga eller för 2000 års del senast den 15 juni och då blivit anmält som antingen åker i odling, trädesrättighetsareal som lagts i träda på det sätt som bestäms i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd, träda som anknyter till odlingen, åker som tillfälligt inte odlas eller åkerareal som inte odlas och för vars del de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas. Med träda som anknyter till odlingen avses sådana åkerområden som under ansökningsåret varit i träda i växtföljd som hör ihop med ekologisk produktion. Som odlad åker betraktas också åkerarealer som uppgetts som gröngödslingsarealer på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har föreskrivit om och åkerareal som omfattas av avtal i ett fem eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt denna förordning. Som stödberättigande areal kan uppges också ett område som omfattas i denna förordning avsedda avtal och av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker. (9.2.2006/106)

Som stödberättigad åker godkänns inte åker som omfattas av en i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) avsedd förbindelse att inte odla. Om besittningen av åker som omfattas av en sådan förbindelse att inte odla övergår från en person som har ingått förbindelsen att inte odla till en sådan jordbrukare som börjar odla området, kan jordbrukaren i fråga ansöka om rätt att erhålla stöd för åkern enligt 46 § 2 mom., om anslagssituationen gör det mögligt att göra ansökan. (22.5.2003/377)

Åker kan efter det första förbindelseåret uppges som stödberättigande areal i enlighet med 46 § och efter det första förbindelseåret avföras ur den stödberättigande arealen i enlighet med 48 §.

Ett skifte som har uppgetts vara åker som varaktigt inte odlas eller som annars har varit permanent oodlat, naturbeten och naturängar samt öppna hagmarker godkänns inte som stödberättigande. Som åker som varaktigt inte odlas betraktas åkerskiften som inte enligt 3 § kan anses vara åker som tillfälligt inte odlas eller åkerskiften som inte har lagts i träda på det sätt som bestäms i förordningen om gårdsstöd. Åkern förblir stödberättigande även om den i den årliga stödansökan uppges som åker som inte odlas, förutsatt att den har berättigat till miljöstöd och kompensationsbidrag när den uppgetts som icke odlad och att de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas på den. Om ett skifte som har uppgetts vara åker som varaktigt inte odlas eller som annars har varit permanent oodlat börjar odlas senare, kan ansökan om att det skall vara stödberättigande göras enligt 46 § under året i fråga, om det fastställda anslaget i statsbudgeten det medger. Om ett skifte som har uppgetts vara stödberättigande under senare år uppges vara åker som varaktigt inte odlas eller om det vid övervakningen konstateras vara sådan åker, är det fråga om minskning av den areal som förbindelsen omfattar i enlighet med 48 §. (9.2.2006/106)

10 a § (14.10.2004/913)
Stödberättigande åker i förbindelser som ingås 2005

Ett basskifte som består av åker är stödberättigande i nya kompensationsbidragsförbindelser och miljöstödsförbindelser som ingås 2005 om

1) det har ansökts utgöra stödberättigande areal 2005,

2) kompensationsbidrag när det gäller förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd när det gäller miljöstödsförbindelse har sökts för skiftet 2004,

3) det har utgjort stödberättigande areal 2004 i den stödform som sökts på det sätt som föreskrivs i 10 §,

4) det har i stödansökan för 2005 anmälts som antingen åker i odling, i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, träda som anknyter till odlingen eller åker som tillfälligt inte odlas.

Med träda som anknyter till odlingen avses sådana åkerområden som under ansökningsåret varit i träda i växtföljd som hör ihop med ekologisk produktion. Som odlad åker betraktas också åkerarealer som uppgetts som gröngödslingsarealer på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har föreskrivit om och åkerareal som omfattas av avtal i ett fem eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt denna förordning. Som stödberättigande areal kan uppges också ett område som omfattas av i denna förordning avsedda avtal och av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker.

När det gäller stödberättigande åker i förbindelser som ingås 2005 tillämpas dessutom bestämmelserna i 10 § 2–4 mom. och 46 a §.

Ett basskifte som består av åker är stödberättigande i nya kompensationsbidragsförbindelser och miljöstödsförbindelser som ingås 2005 också när det på det sätt som bestäms i 46 § 1 mom. har odlats av en jordbrukare som har fyllt 65 år eller när det på det sätt som bestäms i 46 § 1 mom. ingår i en ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan. (14.4.2005/227)

11 § (9.2.2006/106)
Betalning av stöd

Kompensationsbidrag kan betalas för följande åkerarealer, förutsatt att en jordbrukare som har förbundit sig vid kompensationsbidraget har uppgett dem som stödberättigande areal i den årliga stödansökan, de är odlingsbara senast den 1 juni, de är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni under året i fråga och de har godkänts som stödberättigande:

1) åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter; som odlad åkerareal anses även åkerareal på vilken växterna inte producerar skörd det första odlingsåret men bildar ett växtbestånd ovan jord, samt åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal,

2) trädesrättighetsareal som fastställts i överensstämmelse med förordningen om gårdsstöd och sköts i enlighet med bestämmelserna och sådan icke odlad åkerareal för vilken betalas gårdsstöd enligt förordningen om gårdsstöd och där de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas; till sin areal kan den åkerareal som sammanlagt uppgetts på de ovan nämnda sätten eller den icke odlade åkerarealen uppgå till högst 50 procent av hela lägenhetens till kompensationsbidrag årligen berättigande areal, men inte till mer än vad som odlats med iakttagande av normal god jordbrukarsed, dock så att kompensationsbidrag kan betalas för hela den trädesrättighetsareal som är förenlig med förordningen om gårdsstöd och som berättigar till kompensationsbidrag; kompensationsbidrag betalas inte för åkerareal som tillfälligt inte odlas, för annan än ovan avsedd åker som inte odlas och inte heller för arealer med energigrödor med vedstam som i den årliga stödansökan har uppgetts vara i övrig stödanvändning,

3) åkerareal där ett mångfaldsobjekt inom ramen för den tilläggsåtgärd enligt 16 § som gäller mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten har inrättats och åkerarealen inte har uppgetts bli lagd i träda som trädesrättighetsareal på det sätt som bestäms i förordningen om gårdsstöd; när skörden från området används till utfodring av vilt eller skörd inte bärgas kan kompensationsbidrag som gäller dessa åkrar betalas högst för fem procent av arealen av de basskiften för vilkas del ansökan om stödberättigande har gjorts under det första förbindelseåret,

4) åkerarealer som har uppgetts som skyddszonsvallar, när det är fråga om ett fem- eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt 22 §; för ett tjugoårigt avtalsområde som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket betalas inte kompensationsbidrag, och

5) åkerareal som omfattas av ett avtal om främjande av naturens mångfald enligt 29 § eller ett avtal om utvecklande och vård av landskapet enligt 30 § endast när avtalsområdet används till bete eller skörd på det bärgas enligt en plan som ingår i avtalet och åkerareal som omfattas av ett femårigt avtal gällande åker om främjande av den biologiska mångfalden, om utvecklande och vård av landskapet eller av ett avtal gällande åker om vård av naturliga slåtter- och betesmarker enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när dessa områden används till bete eller när skörd bärgas på dem; i fråga om de övriga odlade åkrar som omfattas av avtal enligt denna förordning eller trädesrättighetsarealer som har lagts i träda på det sätt som bestäms i förordningen om gårdsstöd eller sådana i 2 punkten avsedda stödberättigande åkerarealer som inte odlas och för vilka betalas gårdsstöd enligt förordningen om gårdsstöd och som inte överstiger den arealbegränsning som anges i samma punkt kan kompensationsbidrag betalas, utom för åker som omfattas av ett avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng enligt 23 §.

Miljöstöd kan betalas för motsvarande i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda åkerareal som kompensationsbidrag under förutsättning att en jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet har uppgett den som stödberättigande areal i den årliga stödansökan och den har godkänts som stödberättigande. För åker som ligger i träda betalas inte annat miljöstöd än sådant stöd enligt 16 § 1 mom. som gäller tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten i fråga om jordbruksskiften som har uppgetts bli lagda i träda som trädesrättighetsareal i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd. Miljöstöd betalas inte för arealer med energigrödor med vedstam som i den årliga stödansökan har uppgetts vara i övrig stödanvändning. För ett sådant på åkern anlagt avtalsområde som avses i denna förordning och för ett sådant på åker anlagt avtalsområde som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, med undantag av avtal som avses i 22 § och 20-åriga specialstödsavtal, betalas miljöstöd när det gäller ett område som avses i 1 mom.

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas i fråga om ett jordbruksskifte när dess areal utgör minst fem ar. Med jordbruksskifte avses här ett till ett basskifte hörande åkerområde där jordbrukaren odlar en enda växtart för ett visst ändamål, som har lagts i träda i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd, som tillfälligt inte odlas eller som utgör åker som inte odlas. När det är fråga om ett avtal enligt 25 eller 25 a § kan specialstöd betalas för ett stödberättigande jordbruksskifte som omfattas av avtalet och som har uppgetts vara träda som anknyter till odlingen.

2 kap

Kompensationsbidrag

12 §
Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker om kompensationsbidrag skall han förbinda sig att fortsätta odlingen på minst tre hektar stödberättigande åker på sin gårdsbruksenhet i fem år räknat från den första utbetalningsdagen för kompensationsbidrag och att iaktta villkoren för betalning av kompensationsbidrag. Denna åkerareal om tre hektar utgör en minimiareal. Förbindelsevillkoren skall emellertid iakttas på hela gårdsbrukenheten. Jordbrukaren kan låta bli att uppge en del av sina åkrar som stödberättigande i sin årliga stödansökan, och för dessa arealer betalas då inte kompensationsbidrag under året i fråga, förutsatt att det krav beträffande minimiarealen som anges i denna paragraf uppfylls. Om jordbrukaren under giltighetstiden för det horisontella program för utveckling av landsbygden som avses i 1 § 1 mom., åren 2000–2006, på nytt förbinder sig att iaktta villkoren för kompensationsbidrag, börjar den femåriga förbindelsen räknat från den första utbetalning som hänför sig till denna nya förbindelse. (14.4.2005/227)

Jordbrukaren kan, utan återkrav av kompensationsbidraget, under förbindelseperioden i enlighet med 48 § avföra skiften som han har uppgett som stödberättigande så att de blir icke stödberättigande eller överföra besittningen av skiften som han har uppgett som stödberättigande till en jordbrukare som inte har förbundit sig vid villkoren för kompensationsbidrag.

I minimiarealen inräknas stödberättigande åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter, stödberättigande trädesrättighetsareal som lagts i träda i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd, stödberättigande trädesareal som anknyter till odlingen, stödberättigande åkerareal som tillfälligt inte odlas, stödberättigande åkerareal som inte odlas och där de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas, stödberättigande åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal och åkerareal som omfattas av ett avtal enligt denna förordning, förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. I minimiarealen inräknas också ett område som omfattas av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. (9.2.2006/106)

Sådana stödberättigande skiften som under något förbindelseår på grund av växtföljden innehas av en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse kan räknas in i minimiarealen för den jordbrukare som huvudsakligen besitter skiftet. I detta fall skall jordbrukaren separat ansöka skriftligen om byte av skiftena hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Landsbygdsnäringsmyndigheten beslutar om bytets godtagbarhet. Kompensationsbidraget betalas till den som odlar det stödberättigande skiftet. Om villkoret beträffande minimiarealen, frånsett det fall som nämns i detta mom., inte längre uppfylls upphör förbindelsen, vilket kan leda till att redan utbetalda stöd återkrävs jämte ränta för hela förbindelsetiden. (22.5.2003/377)

13 §
Beloppet av kompensationsbidrag

I kompensationsbidrag betalas till jordbrukaren för varje hektar åker som har uppgetts som stödberättigande och godkänts som sådan årligen 150 euro i region A som avses i 3 § 13 punkten, 200 euro i region B–C1 och 210 euro i region C2–C4.

Det årliga belopp av kompensationsbidrag som betalas till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

3 kap

Miljöstöd för jordbruket

Miljöstöd
14 §
Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker om miljöstöd skall han förbinda sig att i fem år, räknat från den 1 juni året i fråga, vidta bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet på det sätt som bestäms särskilt nedan samt genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Om jordbrukaren år 2000 förbinder sig vid miljöstödet efter den 26 maj, börjar en femårig förbindelse den 15 juni. Jordbrukaren skall besitta minst tre hektar stödberättigande åker under hela förbindelsetiden, alternativt skall jordbrukaren odla trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 på minst en halv hektar stödberättigande åker under hela förbindelsetiden. Denna areal om tre hektar eller en halv hektar utgör en minimiareal. Förbindelsevillkoren skall emellertid iakttas på hela gårdsbruksenheten. Jordbrukaren kan låta bli att uppge en del av sina åkrar som stödberättigande i sin årliga stödansökan, och för dessa arealer betalas då inte miljöstöd under året i fråga, förutsatt att det krav beträffande minimiarealen som anges i denna paragraf uppfylls.

Jordbrukaren kan, utan återkrav av miljöstödet, under förbindelseperioden i enlighet med 48 § avföra skiften som han har uppgett som stödberättigande så att de blir icke stödberättigande eller överföra besittningen av skiften som han har uppgett som stödberättigande till en jordbrukare som inte har förbundit sig vid villkoren för miljöstöd.

I minimiarealen inräknas stödberättigande åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter, stödberättigande trädesrättighetsareal som lagts i träda i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd, stödberättigande trädesareal som anknyter till odlingen, stödberättigande åkerareal som tillfälligt inte odlas, stödberättigande åkerareal som inte odlas och där de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas, stödberättigande åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal och åkerareal som omfattas av ett avtal enligt denna förordning, förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. I minimiarealen inräknas också ett område som omfattas av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. (9.2.2006/106)

Sådana stödberättigande skiften som under något förbindelseår på grund av växtföljden innehas av en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse kan räknas in i minimiarealen för den jordbrukare som huvudsakligen besitter skiftet. I detta fall skall jordbrukaren separat ansöka skriftligen om byte av skiftena hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Landsbygdsnäringsmyndigheten beslutar om bytets godtagbarhet. Miljöstödet betalas till den som odlar det stödberättigande skiftet. Om villkoret beträffande minimiarealen, frånsett det fall som nämns i detta mom., inte längre uppfylls upphör förbindelsen, vilket kan leda till att redan utbetalda stöd återkrävs jämte ränta för hela förbindelsetiden. (22.5.2003/377)

15 §
Basåtgärder

Jordbrukaren skall vidta alla basåtgärder i fem år räknat från den 1 juni under det första året för ingående av förbindelsen. Om jordbrukaren år 2000 förbinder sig vid miljöstödet efter den 26 maj, och dock senast den 15 juni, skall åtgärder vidtas i fem år räknat från den 15 juni. När jordbrukaren förbinder sig vid miljöstödet skall han välja om han iakttar basåtgärderna för växtodlingslägenheter eller för husdjurslägenheter. Basåtgärden för husdjurslägenheter kan vidtas endast på en gårdsbruksenhet som har minst 0,4 djurenheter animalieproduktionsdjur per hektar stödberättigande åker eller minst tio djurenheter under hela förbindelseperioden, frånsett de kortvariga produktionsuppehåll som vissa former av husdjursproduktion förutsätter.

Basåtgärden för husdjurslägenheter kan inledas mitt under förbindelseperioden endast om jordbrukaren inleder husdjursproduktion eller utökar den så, att lägenheten har minst 0,4 djurenheter per hektar stödberättigande åker eller minst tio djurenheter under den återstående förbindelsetiden. Basåtgärden för husdjurslägenheter skall frånträdas när husdjursproduktionen på lägenheten sjunker under den i 1 mom. avsedda gränsen om 0,4 djurenheter och den i 1 mom. avsedda gränsen om tio djurenheter och orsaken inte är kortvariga produktionsuppehåll som vissa produktionssätt förutsätter eller som föranleds av ombyggnad eller utvidgning av husdjursbyggnader eller förändring av produktionsinriktning eller oöverkomligt förhinder och jordbrukaren har förbundit sig att iaktta basåtgärderna för husdjurslägenheter. Basåtgärder kan bytas endast en gång under förbindelseperioden. Basåtgärder kan också bytas då hela gårdens besittning överförs och förbindelsen överförs på sådant sätt som avses i 50 §. I anmälan om bytande skall följas det som är bestämt i 52 §. Efter stadgeenlig anmälan eller, ifall sådan inte har gjorts, vid följande utbetalning av stöd efter en sådan ändring av förhållanden som förutsätter ett byte, betalas stödet enligt den nya basåtgärden. Basåtgärderna är följande:

1) miljöplanering och uppföljning av odlingen,

2) basgödsling av åkerväxter,

3) växtskydd,

4) dikesrenar och skyddsremsor,

5) bevarande av naturens mångfald och landskapet, och

6) basåtgärden för husdjurslägenheter.

(3.10.2002/825)

Om ett avtal enligt 22 § eller 28–30 § ingås med en jordbrukare som har fyllt 65 år skall jordbrukaren förbinda sig vid de basåtgärder som uppräknas i 2 mom. endast till den del de gäller dikesrenar och skyddsremsor, bevarande av naturens mångfald och landskapet samt basåtgärder för husdjurslägenheter, när jordbrukaren har valt basåtgärderna för husdjurslägenheter. Även en jordbrukare med vilken ett avtal enligt 22 § ingås för lägenhetens hela åkerareal, med undantag för en eventuell liten åkerareal som lämnas för husbehovsodling, skall förbinda sig på motsvarande sätt. En jordbrukare som har fyllt 65 år skall förbinda sig på motsvarande sätt, om ett motsvarande avtal som ingåtts i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket fortfarande är i kraft och om en förbindelse avseende miljöbasstöd för jordbruket inte längre är i kraft. Även en jordbrukare med vilken ett i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket avsett tjugoårigt avtal ingåtts för lägenhetens hela åkerareal, med undantag för en eventuell liten åkerareal som lämnas för husbehovsodling, skall förbinda sig på motsvarande sätt. (31.5.2001/449)

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt genom förordning om basåtgärderna enligt 2 mom.

16 §
Tilläggsåtgärder

När jordbrukaren förbinder sig vid miljöstödet skall han välja en av tilläggsåtgärderna 1–4 nedan, som skall vidtas under hela förbindelsetiden. Med undantag av det som bestäms nedan i 3 mom. kan endast en tilläggsåtgärd väljas. Om det på lägenheten årligen odlas trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 på minst 0,5 hektar åker och andra jordbruksväxter på mindre än tre hektar åker under hela förbindelseperioden, behöver ingen tilläggsåtgärd väljas. Om odling av jordbruksgrödor senare påbörjas på en areal om mer än tre hektar skall en av tilläggsåtgärderna i detta fall dock väljas. Tilläggsåtgärderna är följande:

1) preciserad gödsling,

2) växttäcke vintertid och reducerad bearbetning,

3) tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter:

– minskade ammoniakutsläpp från gödselstaden,

– tillvaratagande av gödselgaser,

– främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande, och

– behandling av tvättvatten från mjölkrum,

4) mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten, och

5) tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter:

– preciserad uppföljning av näringsämnen,

– preciserad kvävegödsling genom mätning av lösligt kväve, och

– användning av täckmaterial vid ogräsbekämpning i fleråriga trädgårdsväxter.

En tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter kan väljas endast av en sådan husdjurslägenhet som vidtar eller börjar förverkliga basåtgärden för husdjurslägenheter. Tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter skall frångås när husdjursproduktionen på gårdsbruksenheten annat än tillfälligt sjunker under i 15 § 1 mom. avsedda 0,4 djurenheter och i 15 § 1 mom. avsedda tio djurenheter. När jordbrukaren underrättar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om nedgången i djurantalet skall han uppge vilken tilläggsåtgärd han väljer i stället för tilläggsåtgärden för husdjurslägenheter. Tilläggsåtgärden skall bytas då jordbrukaren på en lägenhet där nötboskapsskötsel, hästhushållning eller fårskötsel inleds väljer basåtgärd för husdjurslägenheter mitt i förbindelseperioden och som tilläggsåtgärd tidigare har valts växttäcke vintertid och reducerad bearbetning. Likaså skall tilläggsåtgärden bytas då lägenheten avstår från mjölkkorna och som tilläggsåtgärd har valts behandling av tvättvatten från mjölkrum. Tilläggsåtgärden kan bytas då hela gårdens besittning överförs och förbindelsen överförs på sådant sätt som avses i 50 §. Byte av tilläggsåtgärd skall anmälas skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 10 arbetsdagar efter att förändringen inträffat. Ifrågavarande jordbrukare kan byta tilläggsåtgärden endast en gång under förbindelseperioden. Efter stadgeenlig anmälan eller, ifall en sådan inte har gjorts, vid följande utbetalning efter en sådan förändring av förhållandena som förutsätter ett byte, utbetalas stödet för tilläggsåtgärder enligt den nya tilläggsåtgärden. (3.10.2002/825)

Utöver en tilläggsåtgärd enligt 1 mom. 1–4 punkten kan jordbrukaren välja en frivillig tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter, om trädgårdsväxter i grupperna 1 och 2 för miljöstöd under hela förbindelsetiden odlas på lägenheten på minst 0,5 hektar stödberättigande skiften årligen. Den tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter som valts skall vidtas under hela förbindelseperioden. Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter skall frångås om den ovan nämnda odlingsarealen för trädgårdsväxter blir mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärden för trädgårdslägenheter kan väljas mitt i förbindelseperioden, när odling av ovan nämnda trädgårdsväxter börjas på en areal om mer än 0,5 hektar eller ökas på så sätt att odlingsarealen är minst 0,5 hektar eller om hela gårdens besittning överförs och förbindelsen överförs på sådant sätt som avses i 50 §. Ifrågavarande jordbrukare kan byta denna tilläggsåtgärden endast en gång under förbindelseperioden. (15.5.2002/361)

Ingen tilläggsåtgärd kan väljas ifall det är fråga om en jordbrukare som har fyllt 65 år eller vars hela gårdsbruksenhet, med undantag för en eventuell liten åkerareal som lämnas för husbehovsodling, omfattas av ett tjugoårigt specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. (31.5.2001/449)

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt genom förordning om tilläggsåtgärderna enligt 1 mom.

17 §
Det årliga beloppet av miljöstöd

Till jordbrukaren betalas för vidtagande av de basåtgärder för växtodlingslägenheter som uppräknas i 15 § 2 mom. 1-5 punkten 93,34 euro per stödberättigande hektar åker där sedvanliga jordbruksväxter odlas, för vidtagandet av de basåtgärder för husdjurslägenheter som avses i 15 § 2 mom. 1-6 punkten 116,89 euro per stödberättigande hektar åker där sedvanliga jordbruksväxter odlas samt 333,01 euro per hektar odlingsareal för trädgårdsväxter i grupp 1 och 484,38 euro per hektar odlingsareal för trädgårdsväxter i grupp 2. (12.12.2001/1220)

Till jordbrukaren betalas för vidtagande av den valda tilläggsåtgärden per stödberättigande hektar i enlighet med följande tabell med preciseringarna i den

euro
- preciserad gödsling frånsett trädgårdsväxtarealerna i grupperna 1 och 2 13,46
- växttäcke vintertid och reducerad bearbetning 23,55
- tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter:
- minskade ammoniakutsläpp från gödselstaden 23,55
- tillvaratagande av gödselgaser 23,55
- främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande 13,46
- behandling av tvättvatten från mjölkrum 23,55
- mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten 13,46
- tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter
- preciserad uppföljning av näringsämnen; stöd betalas för trädgårdsväxterna i grupperna 1 och 2 13,46
- preciserad kvävegödsling genom mätning av lösligt kväve; stöd betalas endast för trädgårdsväxterna i grupp 1 75,68
- användning av täckmaterial vid ogräsbekämpning i fleråriga trädgårdsväxter; stöd betalas endast för trädgårdsväxterna i grupp 2 243,87
(12.12.2001/1220)

Det belopp av årligt miljöstöd som betalas till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

Avtal och specialstöd
18 §
Avtal som kan ingås och minimimängder (14.4.2005/227)

Med jordbrukaren kan avtal ingås enligt följande tabell. Avtal kan ingås när de villkor som föreskrivits för ingående av avtalet i fråga uppfylls och när arealen, antalet djurenheter eller antalet djur i de olika avtalen är minst så stor som anges i tabellen:

Avtal om Minimimängder
Minimiareal (ha)/Minimiantal djurenheter (de) eller djur (st.)
- anläggning och skötsel av skyddszon 0,15 (ha)
- anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng 0,15 (ha)
- reglerbar dränering 0,50 (ha)
- reglerbar underbevattning 0,50 (ha)
- återanvändning av avrinningsvatten 0,50 (ha)
- ekologisk produktion 3,00 (ha)
- trädgårdslägenheter 0,50 (ha)
- ekologisk husdjursproduktion; utöver de ovan nämnda minimiarealerna för ekologisk produktion också djurenheter 1,00 (de)
- åkerodling på grundvattenområden 0,50 (ha)
- effektiverad stallgödselanvändning 1,00 (ha)
- skötsel av vårdbiotoper 0,15 (ha)
- främjande av naturens mångfald 0,15 (ha)
- utvecklande och vård av landskapet 0,15 (ha)
- uppfödning av lantraser
- får/getter 0,30 (de)
- nötkreatur 1,00 (de)
- hästar 1,00 (de)
- hönor och tuppar av lantras 20 (st.)
- odling av ursprungssorter 1,00 (ha)
- effektiverad kalkning av åkrar 1,00 (ha)
- kalkfilterdikning 0,50 (ha)
(14.4.2005/227)

Med en jordbrukare som har ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion kan avtal om åkerodling på grundvattenområden inte ingås. Med jordbrukaren kan avtal om kalkfilterdikning och reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller återanvändning av avrinningsvatten inte ingås, om den areal som avtalet önskas gälla omfattas eller har omfattats av ett avtal om kalkfilterdikning eller motsvarande kontrollerad dränering enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. Med en jordbrukare som har valt den i 16 § 1 mom. avsedda tilläggsåtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande kan avtal enligt 25 a § inte ingås. (14.4.2005/227)

Om det är fråga om ett avtal enligt 23–24 § eller 34 §, skall det projekt som avtalet avser genomföras i sin helhet före utgången av det andra avtalsåret. De avtalsenliga åtgärderna skall påbörjas under det första avtalsåret. Om det är fråga om ett avtal enligt 28–30 §, skall de avtalsenliga åtgärderna påbörjas på alla avtalsskiften under det första avtalsåret om i det godkända planet annat inte förutsätts.

19 §
Avtalsperiod

Avtalsperioden för avtal enligt 22–23 § och 29–30 § är fem eller tio år och för avtal enligt 24–28 § och 31–34 § fem år. Avtalsperioden och avtalsåret börjar den 1 juni eller den 1 oktober och slutar, beroende på begynnelsetidpunkten, antingen den 31 maj eller den 30 september. Avtalsperioden fastställs i det avtal som ingås.

År 2000 kan avtal om ekologisk produktion, avtal om effektiverad stallgödselanvändning, avtal om uppfödning av lantraser och avtal om odling av ursprungssorter ingås att börja den 1 juni. Detsamma gäller avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, när vall har anlagts det föregående året eller tidigare på den areal som skyddszonsavtalet önskas gälla. Ifall det är fråga om ett avtal som har ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket och vars avtalsperiod upphör den 30 juni 2000, kan motsvarande avtal enligt denna förordning ingås att börja den 1 juni 2000. Avtalsperioden för de andra avtal som ingås 2000 börjar den 1 oktober 2000 utom det som bestäms i 38 §.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer genom förordning om avtalsperiodens begynnelsetidpunkt för vart och ett av de avtal som ingås efter 2000.

20 §
Föremål för avtalet

I avtalet skall basskiftesvis anges de åkerområden och andra områden som avtalet gäller. Avtalsområdet skall innehas av kontrahenten under hela avtalsperioden. Under avtalets giltighetstid kan jordbrukaren emellertid i enlighet med 49 § avföra mindre arealer ur avtalet. Om åkern eller ett annat område är arrenderad, kan avtalet ingås att gälla dessa åkerområden eller andra områden, förutsatt att arrendeavtalet är i kraft under minst hela avtalsperioden.

Ifall det är fråga om ett avtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket som upphör kan i detta avtal även tas med områden som inte omfattats av avtalet tidigare, förutsatt att de uppfyller de krav som bestäms i denna förordning. Detta förutsätter att avtalsperioden har upphört den 30 juni 2000, eller efter år 2000 den 14 maj eller 30 september och att motsvarande avtal enligt denna förordning ingås att börja den 1 juni 2000, eller efter år 2000 den 1 juni eller den 1 oktober. (31.5.2001/449)

21 §
Avtal som grundar sig på en plan

Ett avtal om specialstöd skall grunda sig på en plan när det är fråga om ett avtal enligt 22–24 §, 27–30 § och 33–34 §. Innan ett avtal som grundar sig på en plan ingås skall arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning begära utlåtande om saken av den regionala miljöcentralen. När arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning ingår avtal kan den avvika från den regionala miljöcentralens utlåtande endast av synnerligen grundad anledning.

22 §
Avtal om anläggning och skötsel av skyddszon

I ett avtal om anläggning och skötsel av skyddszon förbinder sig jordbrukaren att på ett odlat åkerområde i enlighet med en plan anlägga en skyddszon som är täckt av flerårig växtlighet och att sköta den enligt avtalsvillkoren. Avtalet kan i begränsad utsträckning omfatta också ett strandområde i naturtillstånd som ligger i omedelbar närhet av skyddszonen, mellan skyddszonen och vattendraget, förutsatt att det sköts i enlighet med avtalsvillkoren och avtalets syfte.

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt områden för vilka en översiktsplan som gäller skyddszoner eller motsvarande utredning har gjorts upp. Förtur har också avrinningsområdena för åar och älvar som rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, objekt som hänför sig till sådana skyddszoner som har genomförts tidigare, andra odlingsområden som är särskilt utsatta för erosion samt tyngdpunktsområden för vattenvården och viktiga grundvattenområden. (22.5.2003/377)

23 §
Avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng

I ett avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng förbinder sig jordbrukaren att på ett odlat åkerområde eller ett annat område i enlighet med en plan anlägga en våtmark eller sedimenteringsbassäng. Med annat område avses här ett område som ligger på ett avstånd av högst en kilometer från de närmaste åkrarna.

I ett avtal om skötsel av våtmark eller sedimenteringsbassäng förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan sköta en sedimenteringsbassäng eller våtmark som har anlagts på basis av ett femårigt avtal, vilket har ingåtts med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller en sedimenteringsbassäng eller våtmark som har anlagts på ett sätt som i övrigt godkänns med avseende på vattenvården. (31.5.2001/449)

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt avrinningsområdena för åar och älvar som rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet och avrinningsområdena för sådana sjöar där det genom åtgärderna är möjligt att avsevärt minska belastningen på vattendragen, öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt främja vilt- och fiskerihushållningen. (22.5.2003/377)

24 §
Avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten

I ett avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten förbinder sig jordbrukaren att på sitt odlat åkerområde i enlighet med en plan vidta åtgärden i fråga.

25 §
Avtal om ekologisk produktion

I ett avtal om ekologisk produktion förbinder sig jordbrukaren att

1) lägga om alla eller största delen av de åkrar som han äger eller besitter till ekologisk produktion, eller

2) fortsätta att bedriva ekologisk produktion på alla eller största delen av de åkrar som han äger eller besitter, eller

3) lägga om alla eller största delen av de på annat sätt än ekologiskt odlade åkrar som han äger eller besitter till ekologisk produktion och att fortsätta att bedriva ekologisk produktion på de åkrar som redan odlas ekologiskt.

Odlandet av gårdsbruksenheten i enlighet med de produktionsregler för ekologisk produktion som avses i 4 mom. skall börja vid ingången av det första avtalsårets vegetationsperiod så, att alla åkerskiften som avtalet omfattar skall odlas enligt produktionsreglerna för ekologisk produktion senast från och med det andra avtalsåret. På gårdar med nötkreatur, hästar, får eller getter skall alla åkerskiften som avtalet omfattar odlas ekologiskt senast från och med det tredje avtalsåret. Med gårdar med nötkreatur, hästar, får eller getter avses sådana gårdsbruksenheter där dessa djur föds upp.

Ett avtal om ekologisk produktion skall normalt omfatta gårdsbruksenhetens hela åkerareal, dock minst tre hektar. På en trädgårdslägenhet som bedriver frilandsproduktion förutsätts att avtalet omfattar en minst en halv hektar stor odlingsareal för trädgårdsväxter.

Jordbrukaren skall förbinda sig att på sin gårdsbruksenhet för det ekologiska åkerbrukets och den ekologiska trädgårdsproduktionens del, med undantag av växthusproduktion och rörflenarealerna på gården, iaktta de produktionsregler för ekologisk produktion som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. I växthusproduktionen behöver reglerna inte följas, om det i växthus inte odlas samma växtarter och -sorter som på friland. Specialstöd för ekologisk produktion enligt denna förordning betalas inte för rörflenarealerna oavsett vilken produktionsmetod som använts. (20.4.2006/277)

25 a § (14.4.2005/227)
Avtal om ekologisk husdjursproduktion

I ett avtal om ekologisk husdjursproduktion förbinder sig jordbrukaren att utöver vad som föreskrivs i 25 §, frånsett 2 mom. i den nämnda paragrafen,

1) under avtalsperioden räknat från ingången av det första avtalsårets vegetationsperiod bedriva sin husdjursproduktion enligt de produktionsregler för ekologisk produktion som anges i rådets förordning (EEG) nr 2092/91,

2) på sin egen gårdsbruksenhet i ekologisk husdjursproduktion under hela avtalsperioden hålla minst det antal i 3 mom. avsedda animalieproduktionsdjur som motsvarar en djurenhet (de) på så sätt att djurproduktionen i fråga på lägenheten är kontinuerlig, och

3) på hela sin gårdsbruksenhet räknat från ingången av det första avtalsårets vegetationsperiod iaktta produktionsreglerna för ekologisk produktion inom åkerbruket och trädgårdsproduktionen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2092/91, frånsett mångåriga odlingsarealer för trädgårdsväxter och arealer som omfattas av avtal om produktion av frö av fleråriga vallväxter, vilka arealer kan läggas om till ekologisk produktion ett jordbruksskifte i sänder under de två första avtalsåren.

Jordbrukaren kan också ha andra djur än sådana som uppföds ekologiskt, när dessa är av ett annat djurslag än de djur som omfattas av den ekologiska husdjursproduktionen och när skötseln av dem har ordnats i produktionsenheter i enlighet med den förordning som avses i 1 mom. 1 punkten. De animalieproduktionsdjur som finns på jordbrukarens lägenhet och som jordbrukaren eller någon av jordbrukarens familjemedlemmar innehar beaktas vid uträkningen av det antal djurenheter som avses i 1 mom. Med familjemedlem avses make eller maka och jordbrukarens barn som är under 18 år.

Djur som kan omfattas av ett avtal om ekologisk husdjursproduktion är mjölkkor, dikor, övriga nötkreatur, får, getter, suggor, slaktsvin, avelssvin, galtar, hönor, broilrar, kalkoner, gäss, ankor och moderdjur av fjäderfä. Djurslagen kan variera under avtalsperioden. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om enhetskoefficienterna för djuren.

Om antalet djurenheter i fråga om djur som berättigar till specialstödet för ekologisk produktion understiger en djurenhet eller om jordbrukaren lägger ned husdjursproduktionen beträffande de djur som berättigar till stödet för ekologisk husdjursproduktion av någon annan orsak än ett sådant oöverstigligt hinder som avses i bestämmelserna och det med jordbrukaren ingångna avtalet om ekologisk husdjursproduktion har ändrats till ett avtal enligt 25 § för den återstående avtalsperioden, kan jordbrukaren inte ansöka om ett nytt avtal om ekologisk husdjursproduktion under den återstående avtalsperioden.

26 §
Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

I ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning förbinder sig jordbrukaren att ta emot, hantera och i odlingen på ett sätt som är godtagbart med avseende på miljön utnyttja sådan stallgödsel som härrör från en annan gårdsbruksenhet, ett häststall, en pälsdjursfarm eller en för flera jordbrukare eller pälsdjursfarmare gemensam gödselstad. Avtalet kan ingås att gälla stallgödsel som samtliga animalieproduktionsdjur producerar. Pälsdjursspillning skall komposteras.

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt objekt som har omfattats av ett specialstödsavtal om effektiverad stallgödselanvändning enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. (22.5.2003/377)

27 §
Avtal om åkerodling på grundvattenområden

I ett avtal om åkerodling på grundvattenområden förbinder sig jordbrukaren att på det odlade åkerområde som fastställs i avtalet genomföra en plan där de åtgärder beträffande odlingen av avtalsområdet som avtalet inbegriper, till exempel åtgärder för begränsande av användningen av gödslingsmedel, stallgödsel och bekämpningsmedel, fastställs. Avtalet kan ingås att gälla endast basskiften på grundvattenområden av klass I, II och III. Om en obetydlig del av ett basskifte ligger utanför grundvattenområdet, kan hela basskiftet inbegripas i avtalet.

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt objekt som har omfattats av ett avtal om extensifierad jordbruksproduktion enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, objekt som har en vattentäkt samt objekt som kan anses ha ett särskilt behov av att skydda grundvattnet. Avtal kan inte ingås och ersättning kan inte betalas för åtgärder för vilka jordbrukaren har fått ersättning genom beslut av vattendomstolen. (22.5.2003/377)

28 §
Avtal om skötsel av vårdbiotoper

I ett avtal om skötsel av vårdbiotoper förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan vidta de åtgärder beträffande sin gårdsbruksenhet genom vilka vårdbiotoper sköts. Med vårdbiotop avses torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar so uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap. Avtalet kan inte ingås att gälla åkerområden.

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt sådana vårdbiotoper som har klassificerats som värdefulla och sådana som ingår i nätverket Natura samt objekt som har omfattats av ett specialstödsavtal om skötsel av naturliga slåtter- och betesmarker enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. Utöver dessa ges förtur vid ingåendet av avtal också åt restaurerbara objekt som finns i närheten av värdefulla områden samt åt sådana områden som är lokalt värdefulla. (22.5.2003/377)

29 §
Avtal om främjande av naturens mångfald

I ett avtal om främjande av naturens mångfald förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan vidta åtgärder för främjande av naturens mångfald på avtalsområdet och att sköta området i enlighet med avtalsvillkoren. Avtalsområdet kan bestå av åker eller annat område.

Ett område, som berörs av en tilläggsåtgärd angående mångfaldsobjekten på gården avsett i 16 §, kan inte godkännas i avtalet.

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt sådana naturobjekt i jordbruksområden som har klassificerats som nationellt värdefulla och objekt som ingår i nätverket Natura samt objekt som har omfattats av ett specialstödsavtal om främjande av den biologiska mångfalden enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. (22.5.2003/377)

30 §
Avtal om utvecklande och vård av landskapet

I ett avtal om utvecklande och vård av landskapet förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan vidta åtgärder för utvecklande och vård av landskapet på avtalsområdet och att sköta området i enlighet med avtalsvillkoren. Avtalsområdet kan bestå av åker eller annat område. Avtalet kan inte ingås för ett område, som inte har betydelse för landskapet.

Ett område, som berörs av en tilläggsåtgärd angående mångfaldsobjekten på gården avsett i 16 §, kan inte godkännas i avtalet.

När avtal som avses i denna paragraf ingås, ges förtur åt sådana objekt som ligger i landskapsområden som är nationellt eller regionalt värdefulla samt objekt som har omfattats av ett specialstödsavtal om utvecklande och vård av landskapet enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. Förtur vid ingåendet av avtal ges också åt objekt som ligger nära tätorter, nära rutter som är viktiga för turismen samt nära trafikleder. (22.5.2003/377)

31 § (3.10.2002/825)
Avtal om uppfödning av lantraser

I ett avtal om uppfödning av lantraser förbinder sig jordbrukaren att på sin gårdsbruksenhet i fortplantningssyfte föda upp:

- öst-, väst- eller nordfinsk boskap,

- vita, svarta eller bruna får av finsk lantras eller kajanalandsfår eller ålandsfår,

- finska lantrasgetter,

- hästar av finsk ras, eller

- lantrashöns.

(14.4.2005/227)

De djur som avtalet godkänns omfatta skall, med undantag av höns, vara minst ett år gamla när avtalsperioden börjar. En finsk häst som avtalet godkänns omfatta skall då avtalsperioden börjar vara ett avelssto eller stamboksprövad hingst som införts in registret över finska hästar. Höns som avtalet godkänns omfatta skall då avtalsperioden börjar vara minst ett halvt år gamla. Jordbrukaren skall före avtalsperiodens utgång lämna in till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning en utredning om att de djur som avtalet omfattar har använts till fortplantning av rasen i fråga.

Avtalet kan ingås beträffande djur av lantras som sökanden eller någon av sökandens familjemedlemmar äger eller har i besittning. Med familjemedlem avses i 3 § 2 punkt avsedda make och jordbrukarens barn som är under 18 år.

32 §
Avtal om odling av ursprungssorter

I ett avtal om odling av ursprungssorter förbinder sig jordbrukaren att idka utsädesodling av lantsorter eller gamla handelssorter av sädes- och vallväxter. Avtalet ingås normalt inom sortens ursprungliga odlingsområde. Avtalet ingås med en jordbrukare om utsädesodling av en viss sort på en hektar.

33 §
Avtal om effektiverad kalkning av åkrar

I ett avtal om effektiverad kalkning av åkrar förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan kalka sina åkrar inom avtalsområdet. Avtalet kan gälla endast åkrar inom Lestijokis, Perho ås, Esse ås och Lappfjärds ås avrinningsområden.

34 §
Avtal om kalkfilterdikning

I ett avtal om kalkfilterdikning förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan genomföra kalkfilterdikning på sin odlade åkerareal. Avtalet kan gälla endast åkrar inom Lestijokis, Perho ås, Esse ås och Lappfjärds ås avrinningsområden.

35 §
Beloppet av specialstöd

Till en jordbrukare som har ingått avtal betalas årligen specialstöd för varje hektar åker som omfattas av avtalet, per hektar annat område, per djurenhet eller för hönsens del per gård, högst enligt följande tabell:

Avtal om Euro
- anläggning och skötsel av skyddszon 449,90/ha
- anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng 336,38/ha (annat område)
449,90/ha (åker)
- reglerbar dränering 156,41/ha
- reglerbar underbevattning 156,41/ha
- återanvändning av avrinningsvatten 156,41/ha
- åkerodling på grundvattenområden 112,69/ha
- effektiverad stallgödselanvändning 65,59/ha
- skötsel av vårdbiotoper 420,47/ha
- främjande av naturens mångfald 420,47/ha
- utvecklande och vård av landskapet 336,38/ha
- uppfödning av lantraser
- öst- och nordfinsk boskap 336,38/de
- västfinsk boskap, finska får, kajanalandsfår och ålandsfår 252,28/de
- övriga lantraser 168,19/de
- lantrashönor och -tuppar, sammanlagt 20-39 st 50/gård
- lantrashönor och -tuppar, sammanlagt 40-59 st 100/gård
- lantrashönor och -tuppar, sammanlagt 60 st eller mer 150/gård
- odling av ursprungssorter 428,88/ha
- effektiverad kalkning av åkrar 84,09/ha
- kalkfilterdikning 252,28/ha
(14.4.2005/227)

Till jordbrukaren kan för avtalsområdet samtidigt betalas specialstöd och miljöstöd till ett belopp av sammanlagt högst 900 euro per hektar när trädgårdsväxter i grupp 2 odlas på arealen, sammanlagt högst 600 euro per hektar när ettåriga växter odlas på arealen och sammanlagt högst 450 euro per hektar när någon växt som inte avses ovan växer på arealen. Om det är fråga om ett avtal om uppfödning av lantraser fördelas det specialstöd som skall betalas på den sammanlagda arealen av de stödberättigande odlad jordbruksskiften som gårdsbruksenheten årligen uppger i stödansökan med undantag av trädgårdsväxtskiftena vid säkerställande av att maximibeloppen iakttas. Det årliga belopp av specialstöd som avtalsvis betalas till jordbrukaren skall överstiga 50 euro.

Det specialstöd som betalas enligt ett avtal som baserar sig på en plan konstateras i det beslut som arbetskrafts- och näringscentralen fattar med anledning av ansökan om avtal.

36 § (12.12.2001/1220)
Beloppet av specialstöd i ett avtal om ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion (14.4.2005/227)

Till en jordbrukare som har ingått avtal om ekologisk produktion betalas årligen följande specialstöd per hektar ekologiskt odlad åker som avtalet omfattar:

1) 102,59 euro när åkern har odlats med iakttagande av produktionsreglerna för ekologisk produktion i minst de två vegetationsperioderna före avtalsperiodens början, i fråga om nya områden som börjar odlas räknat från det första odlingsåret och om åkern har omfattats av ett avtal om ekologisk produk-tion eller omläggning till ekologisk produktion som har ingåtts 1995 enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, och

2) 147,16 euro för åkrar som läggs om till ekologisk produktion, om

a) åkern har odlats på något annat sätt än med iakttagande av produktionsreglerna för ekologisk produktion eller åkern har legat i träda under den vegetationsperiod som föregått avtalsperiodens början,

b) åkern under endast den vegetationsperiod som föregått avtalsperiodens början har odlats med iakttagande av produktionsreglerna för ekologisk produktion, och

c) åkern före avtalsperiodens början har omfattats av en förbindelse att inte odla som har ingåtts i enlighet med lagen om avträdelsepension eller något motsvarande system eller av ett avtal om att inte odla åker som har ingåtts i enlighet med lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/1989) eller motsvarande tidigare lagstiftning.

Till en jordbrukare som ingått avtal om ekologisk husdjursproduktion betalas årligen i specialstöd för ekologisk husdjursproduktion utöver det i 1 mom. avsedda specialstöd per hektar åker som omfattas av avtalet 95,59 € per hektar åker, när gårdsbruksenheten per hektar åker som omfattas av avtalet har minst 0,5 djurenheter ekologiskt producerade djur som berättigar till stöd för ekologisk produktion. Till en jordbrukare på vars gårdsbruksenhet det per hektar åker som omfattas av avtalet finns mindre än 0,5 djurenheter ekologiskt producerade djur som berättigar till stöd för ekologisk produktion betalas specialstödet för de hektar åker på gårdsbruksenheten som omfattas av avtalet och som erhålls när antalet djurenheter i ekologisk husdjursproduktion på lägenheten multipliceras med två. (14.4.2005/227)

37 §
Beloppet av specialstöd vid övergång till ett avtal om ekologisk produktion

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om omläggning till ekologisk produktion som ingåtts 1996 eller därefter i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket kan det, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, på en ansökan av jordbrukaren som görs under tiden för ansökan om avtal ändras till ett avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning, och för de åkrar som har omfattats av ett avtal enligt nämnda statsrådsbeslut betalas årligen på basis av det avtal som ingås specialstöd enligt följande tabell:

Övergång till ett avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning söks År då det tidigare av talet har ingåtts Beloppet av specialstöd euro/ha
År 2000 1996-1997 102,59
1998-1999 147,16
År 2001 1997-1998 102,59
1999 147,16
År 2002 1998-1999 102,59
(12.12.2001/1220)

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om ekologisk produktion som har ingåtts 1996 eller därefter i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket kan det, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, på en ansökan av jordbrukaren som görs under tiden för ansökan om avtal ändras till ett avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning, och för de åkrar som har omfattats av ifrågavarande avtal betalas årligen i specialstöd 102,59 euro per hektar. (12.12.2001/1220)

Om med jordbrukaren ingås avtal om ekologisk produktion enligt denna förordning, kan jordbrukaren inte på sin gårdsbruksenhet samtidigt ha ett gällande avtal om ekologisk produktion eller omläggning till ekologisk produktion enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, utan detta avtal eller dessa avtal hävs i samband med beslutet om ingående av ett sådant avtal som avses här.

38 §
Ändring av tidigare specialstödsavtal

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om specialstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket och dess giltighetstid fortgår efter år 2000 kan med jordbrukaren, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, år 2000 på en ansökan som görs under tiden för ansökan om avtal ingås motsvarande avtal om specialstöd enligt denna förordning så, att dess avtalsperiod börjar den 1 juni när det är fråga om ett avtal om ekologisk produktion enligt 25 § eller uppfödning av lantraser enligt 31 § och den 1 oktober för de övriga avtalen. Specialstöd enligt det tidigare avtalet betalas enligt villkoren i det ifrågavarande avtalet år 2000 fastän det nya avtalet enligt denna förordning börjar från den 1 oktober. I beslutet om avtalet skall konstateras att det tidigare avtalet har upphört att gälla.

38 a § (22.5.2003/377)
Byte av avtal, eller del av avtal, till ett annat avtal

Ett avtal, eller del av avtal kan under giltighetstiden bytas till ett annat av olika typ avtal förutsatt att bytet innebär uppenbara fördelar med tanke på miljön och att det giltiga avtalet effektiveras betydligt. Ifall det är fråga om ett 10-årigt avtal eller en del av avtalet, som byts till ett 5-årigt avtal, inleds det nya 5-åriga avtalet vid tidpunkten för bytet. Ifall det är fråga om ett 5-årigt avtal eller del av avtalet, som byts till ett 10-årigt avtal, inleds det nya 10-åriga avtalet vid tidpunkten för bytet. Avtalsperioden för det ursprungliga avtalet som eventuellt förblir i kraft och vars areal efter bytet minskar, fortsätter som normalt.

Byte av del av avtal till ett annat avtal förorsakar inte minskning av avtalsområdet enligt 49 §. Om jordbrukaren ändå frånträder det nya avtalet som ingåtts efter bytet, i sin helhet, och det ursprungliga avtalet förblir i kraft, räknas de bortfallna områden som en minskning av det ursprungliga avtalet.

4 kap

Särskilda bestämmelser

39 §
Betalning av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd, sänkning av stöd utgående från övervakning, återkrav samt tillämpning av det integrerade systemet

På sänkning av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd, när det är fråga om arealskillnader som har konstaterats vid övervakningen, tillämpas motsvarande procentuella avdrag som bestäms i del II avdelningarna IV och V i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Sänkningen av stöd utgående från övervakning skall i fråga om kompensationsbidrag göras så, att skiftena i regionerna A–C4 behandlas separat och i fråga om miljöstöd så, att varje stödnivågrupp enligt 17 § 1 mom. behandlas separat. I fråga om specialstöd företas sänkningen av stöd utgående från övervakning enligt avtalstyper. (14.4.2005/227)

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer dessutom särskilt genom förordning om betalning och återkrav av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd samt om andra grunder för stödsänkning än de som avses i 1 mom. och som orsakas av övervakning.

40 §
Ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd samt beslut om beviljande av dem

Den årliga ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. En ansökan som inlämnats per post anses ha inlämnats i tid, om den har poststämplats den sista ansökningsdagen under året i fråga, adresserad till ovan nämnda behöriga myndighet, eller tidigare.

Om ansökan inte har fyllts i fullständigt och om inte alla uppgifter som behövs har lämnats, kan ansökan avslås i enlighet med det integrerade systemet. Om ansökan har lämnats in efter den sista föreskrivna ansökningsdagen, tillämpas på förseningen de påföljder som fastställts i samband med det integrerade systemet.

Den myndighet som avses i 1 mom. beslutar om beviljande av kompensationsbidrag och miljöstöd.

41 §
Ansökan om och ingående av avtal

Avtal ingås på ansökan av jordbrukaren. Ansökan skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har ett driftscentrum, lämnas ansökan in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område som ansökan gäller eller största delen av det är beläget. En ansökan som inlämnats per post anses ha inlämnats i tid, om den har poststämplats den sista ansökningsdagen som jord- och skogsbruksministeriet fastställer under året i fråga, adresserad till ovan nämnda behöriga myndighet, eller tidigare.

Ifall ansökan om ingående av avtal är försenad, tillämpas på förseningen av ansökan och på det specialstöd som betalas för det första avtalsåret de påföljder för försening som fastställts i samband med det integrerade systemet. Ifall det är fråga om en årlig ansökan om utbetalning av specialstöd enligt 8 § 1 mom., tillämpas på förseningen och på det specialstöd som betalas ut under året i fråga de påföljder som tillämpas i samband med det integrerade systemet. (3.10.2002/825)

Avtal med jordbrukaren ingås av den arbetskrafts- och näringscentral till vilken ansökan enligt 1 mom. bör ha lämnats in.

42 §
Hävning av avtal och återkrav av specialstöd

Arbetskrafts- och näringscentralen kan häva ett avtal och ålägga jordbrukaren en två år lång karens, om den jordbrukare som har ingått det har hemlighållit omständigheter som inverkar väsentligt på ingåendet av avtalet eller på någon väsentlig punkt har lämnat oriktiga uppgifter om dem eller om han eller gårdsbruksenhetens senare ägare, på vilken avtalet har överförts, inte iakttar avtalsvillkoren. (12.12.2001/1220)

Specialstöd som har betalts till en jordbrukare skall återkrävas, om avtalet har hävts från statens sida eller avtalsvillkoren inte har iakttagits.

43 §
Frånträdande av förbindelse och avtal

Om jordbrukaren skriftligt frånträder förbindelsen eller hela avtalet före förbindelse eller avtalsperiodens utgång, återkrävs det utbetalda stödet. Om jordbrukarens förbindelse eller avtal emellertid har varit i kraft i tre år och jordbrukaren lägger ned idkandet av jordbruk helt och hållet genom att hela lä-genheten säljs eller på något annat sätt, återkrävs stödet inte. Med frånträdande av en förbindelse eller ett avtal avses också, med undantag av avtal som avses i § 26, en situation där en jordbrukare som har förbundit sig vid stöd eller ingått avtal utan en sådan grund som avses i 2 mom. avstår från att ansöka om årlig utbetalning. Jordbrukaren skall höras före ett eventuellt återkrav av stödet och in-nan beslut om förbindelsens eller avtalets upphörande fattas. (12.12.2001/1220)

Om jordbrukaren frånträder en förbindelse eller ett avtal på grund av oöverstigligt hinder, återkrävs stödet inte. Som oöverstigligt hinder betraktas att jordbrukaren avlider, att jordbrukaren blir arbetsoförmögen under en längre tid, att en avsevärd del av gårdsbruksenheten exproprieras, om expropriationen inte kunde förutses när förbindelsen eller avtalet började, att en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenhetens odlade areal i väsentlig grad, att byggnader som är avsedda för uppfödning av djur förstörs genom olyckshändelse, att en epizooti drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller en del av den, att jordbrukaren insjuknar allvarligt, att gårdsbruksenheten exproprieras eller inlöses för allmänt behov eller att jordbrukaren börjar få full arbetslöshetspension eller förtida ålderspension eller går över till systemet med avträdelsestöd för jordbruket. Som oöverstigligt hinder betraktas också en situation där besittningen av ett arrenderat område går förlorad tvärt emot ett motiverat antagande eller förmögenheten delas, t.ex. på grund av att ett dödsbo delas eller i samband med äktenskapsskillnad.

Om jordbrukaren från ingången av den vegetationsperiod som börjar under det första avtalsåret har vidtagit åtgärder i enlighet med avtalsvillkoren för ett avtal som börjar den 1 juni, kan han utan att specialstödet återkrävs frånträda avtalet räknat från början av den sista vegetationsperioden under avtalsperioden, eftersom avtalsenliga åtgärder i detta fall har vidtagits i fem år.

Jordbrukaren skall inom tio arbetsdagar göra en skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om dessa omständigheter i fråga om en förbindelse. I fråga om ett avtal skall jordbrukaren göra motsvarande skriftliga anmälan till den arbetskrafts- och näringscentral som har ingått avtalet. I fråga om en förbindelse beslutar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om befrielse av jordbrukaren från iakttagande av förbindelsen och i fråga om ett avtal beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om giltighetstidens upphörande. I beslutet skall konstateras att stödbetalningen dras in.

44 §
Utestängande från stödsystemet

Ifall det är fråga om en oriktig anmälan som har gjorts till följd av en allvarlig underlåtenhet, utestängs jordbrukaren från kompensationsbidragssystemet, jordbrukets miljöstödssystem eller vartdera stödsystemet för året i fråga eller ifall det är fråga om en avsiktligt gjord oriktig anmälan, från kompensationsbidragssystemet, jordbrukets miljöstödssystem eller vartdera stödsystemet för året i fråga och det efterföljande året. Om en jordbrukare frånträder avtalet innan avtalsperioden gått ut, ingås ett nytt avtal inte förrän två år har förflutit sedan det föregående avtalets giltighetstid upphörde. (12.12.2001/1220)

Om en förbindelse enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket har frånträtts eller avtalet har frånträtts eller hävts, kan jordbrukaren inte ingå en ny förbindelse eller ett nytt avtal enligt denna förordning, om det utestängande från stödsystemet som föreskrivs i författningen i fråga fortfarande är i kraft.

Om jordbrukaren har haft ett gällande avtal om ekologisk produktion eller omläggning till ekologisk produktion enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller ett avtal enligt 25 eller 25 a § i denna förordning och han efter avtalets upphörande börjar odla sin gårdsbruksenhet på något annat sätt än ekologiskt, kan med honom ingås ett avtal enligt 25 eller 25 a § att börja tidigast två år efter början av den vegetationsperiod då gårdsbruksenheten har börjat odlas på något annat sätt än ekologiskt. (14.4.2005/227)

45 §
Förfall för förbindelse och avtal

En förbindelse och ett avtal som jordbrukaren har ingått förfaller och betalningen av kompensationsbidrag samt miljöstöd och specialstöd upphör den 31 december det år då jordbrukaren eller en make som uppfyller ålderskravet fyller 65 år eller, i fråga om kompensationsbidrag, då en jordbrukare som uppfyller kravet angående boende på gårdsbruksenheten eller en make som uppfyller ålderskravet fyller 65 år eller jordbrukaren går över till systemet med avträdelsestöd inom jordbruket och förbindelsen inte har överförts i enlighet med 50 § och avtalet inte har överförts i enlighet med 51 §.

Ifall det är fråga om ett avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, ett avtal om skötsel av vårdbiotoper, ett avtal om främjande av naturens mångfald eller ett avtal om utvecklande och vård av landskapet förfaller avtalet inte, om inte jordbrukaren skriftligen särskilt underrättar arbetskrafts- och näringscentralen om att han ansöker om frånträdande av avtalet på grund av att åldersgränsen överskrids. En jordbrukare som har fyllt 65 år skall emellertid iaktta de krav beträffande basåtgärder som avses i 15 § 3 mom., om ett avtal som har ingåtts med honom förblir i kraft, men miljöstöd betalas inte till honom.

Som sådant frånträdande av förbindelse som avses i 43 § anses inte en situation där en jordbrukare som har ingått en förbindelse säljer eller arrenderar ut hela sin lägenhet till en sådan jordbrukare eller sådana jordbrukare som har ingått en motsvarande förbindelse som är i kraft när besittningen överförs. Jordbrukare som avstår från att bedriva jordbruk kan dock kvarhålla en liten areal åker för husbehovsodling. Sådan försäljning eller utarrendering kan ske också innan tre år har förflutit sedan förbindelsen inleddes. I ett sådant fall anses förbindelsen ha förfallit, och utbetalt stöd återkrävs inte. (22.5.2003/377)

46 §
Införlivande av nya områden med förbindelsen eller avtalet och ändring av djurantalet

Till förfogande för programmen för utveckling av landsbygden står de anslag som anvisats i statsbudgeten. Införlivandet av nya områden med en förbindelse eller med ett avtal enligt 25 eller 25 a § efter det första förbindelse- eller avtalsåret är beroende av de anslag som anvisats i statsbudgeten. Med nya områden avses i fråga om kompensationsbidrag och miljöstöd inte sådana åkerarealer som en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse har uppgett och som i dennes årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret har godkänts som stödberättigande eller som under det föregående året, i fråga om miljöstöd, har innehafts av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller, i fråga om kompensationsbidrag, av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar (861/1995). Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse kommer i besittning av under förbindelseåret i fråga och som överlåts av en sådan jordbrukare, som inte har ingått en förbindelse inom ramen för de här avsedda stödsystemen, och som har fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år, förutsatt att dessa områden sammanlagt utgör mera än två hektar. Med en jordbrukare som har fyllt 65 år avses här en jordbrukare som har idkat jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet han har haft i sin besittning innan besittningen av den har överförts på en jordbrukare som har ingått en förbindelse. Husbehovsodling betraktas inte såsom idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. En jordbrukare som har fyllt 65 år eller ett dödsbo som avses nedan skall under den vegetationsperiod som föregår överföringen av besittningen själv ha odlat den åkerareal som överförs. Om ett dödsbo överför besittningen av en åkerareal som en jordbrukare som har fyllt 65 år haft i sin besittning på en jordbrukare som har ingått en förbindelse, kan det anses att åkern har överförts av en jordbrukare som har fyllt 65 år, om jordbrukaren i fråga har avlidit under det förbindelse- eller kalenderår då besittningen överfördes. Ifall det är fråga om jordbruk eller trädgårdsodling som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning förutsätts att alla jordbrukare, bolagsmän, medlemmar eller delägare har fyllt 65 år. Om sådana områden utarrenderas, skall arrendeavtalet sträcka sig över en minst lika lång tid som den återstående förbindelsetiden. Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse eller ingått avtal kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan som avses i 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) under förutsättning att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med nyskiftesplanen efter att förbindelsen ingåtts eller efter inledandet av avtalsperioden för det avtal som avses i 25–26 § eller 32 §. Vad som ovan föreskrivs om ägaren skall också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Nya åkerskiften av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för förbindelse samt för avtal enligt 25–26 § eller 32 § till högst samma areal som de stödberättigande åkerskiften som enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning. (14.4.2005/227)

Till förbindelsen eller till ett avtal enligt 25 eller 25 a § kan på ansökan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten under det andra och tredje förbindelse- och avtalsåret fogas områden som i det föregående årets stödansökan inte har uppgetts i stödansökan för den i 1 mom. avsedda jordbrukare som har ingått en förbindelse eller som inte omfattas av avtalsområdet. Arealen av dessa områden som fogas till förbindelsen eller avtalet kan utgöra högst 50 procent av jordbrukarens referensareal eller avtalsområde eller högst två hektar. Om arealökningen är större än så, kan jordbrukaren inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten ingå en ny förbindelse som gäller stödet i fråga eller ett nytt ovan nämnt avtal som gäller hela lägenheten under förbindelse- och avtalsperioden i samband med den årliga stödansökningen. Om en ny förbindelse eller ett nytt avtal inte kan ingås, skall de nya områdena odlas i enlighet med förbindelse- eller avtalsvillkoren utan stöd. (14.4.2005/227)

Om det är fråga om ingående av ett nytt avtal enligt 25 eller 25 a § för gårdsbruksenhetens hela område i fall som avses i 2 mom., betalas specialstödet per hektar åker för den avtalsareal som redan omfattas av avtalet enligt det tidigare avtalet och för den nya åkerarealen på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. Om det är fråga om avtal som ingås året efter det tredje avtalsåret, betalas specialstödet på basis av den tidigare odlingsseden för alla åkrar som ingår i avtalet, så som bestäms i 36 §. Om det är fråga om fogande av ett nytt åkerområde till ett avtal som avses i 25 eller 25 a §, betalas specialstödet per hektar för den nya åkerarealen på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. Om åkerarealen under den vegetationsperiod som föregår ingåendet av det nya avtalet eller fogandet av åkerarealen till avtalet har innehafts av en annan jordbrukare som då har haft ett avtal enligt 25 eller 25 a § om ekologisk produktion, betalas specialstödet per hektar för denna åkerareal på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. (14.4.2005/227)

Ett avtal om uppfödning av lantraser kan ses över för djurantalets vidkommande i början av varje avtalsår. En ökning av djurantalet skall sökas genom en ansökan som lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen före ingången av varje avtalsår.

46 a § (14.10.2004/913)
Införlivande av nya områden i förbindelser som ingåtts 2005 eller senare

Ett basskifte kan under de förutsättningar som föreskrivs i 46 § godkännas som område som införlivas i en förbindelse som ingåtts 2005 eller senare om

1) det senast den 31 oktober 2004 varit ett sådant odlingsbart åkerområde att det i dess skick på den aktuella dagen kan tas i bruk för odling så som normal god jordbrukssed enligt 9 § förutsätter senast den 1 juni 2005,

2) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har senast den 30 november 2004, i enlighet med det förfarande som jord- och skogsbruksministeriet fastställt, skriftligen sänts uppgifter om åkerområdet i fråga och lägesuppgifter, och

3) basskiftet och dess användning har anmälts i stödansökan för 2005 på det sätt som avses i 10 a § 4 punkten.

Ett basskifte kan emellertid, utan hinder av vad som avses i 1 mom., godkännas för införlivande med förbindelsen när det på det sätt som avses i 46 § är fråga om ett basskifte som odlats av en jordbrukare som fyllt 65 år eller när basskiftet på det sätt som avses i 46 § ingår i en ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan. (14.4.2005/227)

47 §
Precisering av avtal

Ifall det är fråga om ett avtal enligt 22–24 §, 27–30 § eller 33–34 §, kan de avtalsenliga åtgärderna vid behov preciseras under avtalets giltighetstid för att avtalets syfte inte skall äventyras. Preciseringen kan ske på ansökan av jordbrukaren eller på initiativ av arbetskrafts- och näringscentralen före ingången av följande avtalsår. Före preciseringen skall jordbrukaren och den regionala miljöcentralen höras i ärendet.

48 §
Minskning av den areal som förbindelsen omfattar

Om en jordbrukares skiften som är stödberättigande med avseende på kompensationsbidraget eller miljöstödet utgår varaktigt ur odling eller ur jordbrukarens besittning så, att dessa minskade skiftesareal sammanlagt utgör mer än 20 procent av referensarealen under förbindelseperioden och dock över 5 hektar, skall av jordbrukaren återkrävas alla stöd som under det ifrågavarande förbindelseåret och under de föregående förbindelseåren har betalts för de arealer som utgått. Minimiarealen skall dock uppfyllas under hela avtalsperioden. I minskningen av referensarealen inräknas inte åkrar som under det ifrågavarande förbindelseåret och i fråga om kompensationsbidrag övergår till en jordbrukare som har förbundit sig antingen vid kompensationsbidraget eller i enlighet med statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar eller, i fråga om miljöstöd, till en jordbrukare som har förbundit sig antingen vid miljöstödet eller i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, eller om arealminskningen beror på ett oöverstigligt hinder enligt 43 § 2 mom.

49 §
Minskning av avtalsområdet, det vill säga frånträdande av en del av avtalet

Ett avtalsområde som omfattas av ett avtal som grundar sig på en plan kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent, förutsatt att avtalets syfte inte äventyras. Om en sådan minskning godkänns, skall de specialstöd som under avtalets giltighetstid har betalts för området i fråga återkrävas.

En åkerareal som omfattas av ett avtal om ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Specialstöd som under avtalets giltighetstid har betalts för den areal som utgår ur avtalet skall återkrävas. (14.4.2005/227)

En åkerareal som omfattas av ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Specialstöd som under avtalets giltighetstid eventuellt har betalts för den areal som utgår ur avtalet återkrävs inte.

Om den areal som avtalet omfattar minskar med över 20 procent eller, i det fall som avses i 1 mom., avtalets syfte anses bli äventyrat, skall avtalet hävas och de utbetalda specialstöden återkrävas för hela avtalsområdets del. Arbetskrafts- och näringscentralen skall höra den regionala miljöcentralen innan beslut fattas om huruvida den arealminskning som avses i 1 mom. är godtagbar eller ej.

Om minskningen av den areal som avtalet omfattar beror på ett oöverstigligt hinder enligt 43 § 2 mom., föranleds inga påföljder enligt denna paragraf för jordbrukaren.

50 §
Överföring av förbindelse

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan på ansökan överföra en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd på den nya ägaren eller innehavaren av hela gårdsbruksenheten, om ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de allmänna villkor för beviljande av stödet i fråga som anges i denna förordning, och den som har ingått den ursprungliga förbindelsen inte fortsätter att idka jordbruk. En liten åkerareal kan lämnas för husbehovsodling. Om en lägenhet som har förbundit sig vid kompensationsbidrag och miljöstöd delas helt och hållet, till exempel på grund av arvskifte eller upplösning av en sammanslutning, kan förbindelsen överföras på de nya ägarna eller innehavarna av alla lägenhetsdelar som har uppkommit på detta sätt. Vid överföring skall den jordbrukare som fortsätter att odla iaktta den förbindelse som gäller stödet i fråga under den förbindelsetid som återstår för den förbindelse som den tidigare jordbrukaren har ingått. (31.5.2001/449)

En förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd kan överföras från den tidigare ägaren eller innehavaren av en gårdsbruksenhet på den nya ägaren eller innehavaren, förutsatt att en skriftlig ansökan om överföringen lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom tio arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten har övergått. Av särskilda skäl kan också en ansökan som inlämnas senare godkännas.

51 §
Överföring av avtal

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar på ansökan om överföring av ett avtal, om ägande- eller besittningsrätten till den gårdsbruksenhet som avtalet gäller eller till en del av den övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de villkor angående kontrahenten och ingåendet av avtal som anges i denna förordning. Ifall det är fråga om ett avtal enligt 25 eller 25 a §, kan arbetskrafts- och näringscentralen på ansökan överföra avtalet på den nya ägaren eller innehavaren av en del av gårdsbruksenheten bara om orsaken till ansökan om överföring är att avtalsområdet delas på grund av arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Vid överföring skall den jordbrukare som fortsätter att odla iaktta avtalet i fråga under den avtalstid som återstår för det avtal som den tidigare jordbrukaren har ingått. (14.4.2005/227)

Ett avtal om uppfödning av lantraser kan överföras på den nya ägaren eller innehavaren av de djur som avtalet omfattar, förutsatt att den nya ägaren eller innehavaren uppfyller de villkor angående kontrahenten och ingåendet av avtal som anges i denna förordning.

Ett avtal kan överföras från den föregående ägaren eller innehavaren av en gårdsbruksenhet på den nya ägaren eller innehavaren eller, i ett fall som avses i 2 mom., på den nya djurägaren eller innehavaren, förutsatt att en skriftlig ansökan om överföringen inom tio arbetsdagar från det att ägandeeller besittningsrätten har övergått lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral som har ingått avtalet. Av särskilda skäl kan också en ansökan som lämnas in senare godkännas.

52 §
Anmälningsskyldighet

Jordbrukaren eller hans rättsinnehavare skall göra en anmälan om sådana förändringar i förhållandena som gäller jordbrukaren eller lägenheten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun som har tagit emot jordbrukarens ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd. I fråga om avtal skall motsvarande anmälan göras till den arbetskrafts- och näringscentral som har ingått avtalet. Den skriftliga anmälan skall göras inom tio arbetsdagar från förändringen i förhållandena.

När det gäller ett avtal som avses i 31 § tillämpas påföljder enligt det integrerade systemet om anmälan försenas.

53 §
Kringgående av villkoren för beviljande av stöd

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd får inte beviljas en jordbrukare som har vidtagit sådana åtgärder avseende ändring av besittningen av åker eller motsvarande åtgärder vilkas uppenbara syfte är att kringgå de allmänna villkoren för beviljande av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd eller att undgå att iaktta villkoren för beviljande av stöd eller villkoren för ingående av specialstödsavtal.

54 §
Arkivering av dokument

De dokument, anteckningar och intyg som hör till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket skall arkiveras på gården under hela förbindelse- och avtalsperioden och tre år efter periodens slut.

55 §
Övervakning

Enligt 41 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar skall vid administrationen och övervakningen av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket i tillämpliga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, som utfärdats med stöd av den, samt lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

56 §
Närmare bestämmelser

Enligt 11 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmelser om genomförandet av systemet för kompensationsbidrag. Enligt 4 mom. i den nämnda paragrafen utfärdar jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmelser om genomförandet av systemet för jordbrukets miljöstöd efter att ha hört miljöministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan enligt 64 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar genom förordning också meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid ansökan, beviljande och betalning av stöd samt om tekniska detaljer i lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystem som ansluter sig till skötseln av stöd.

57 §
Ändringssökande

I beslut som fattas med stöd av denna förordning får ändring sökas enligt 58 § 2 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar så som bestäms i 10 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 kap

Ikraftträdande

58 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

59 §
Övergångsbestämmelse

En jordbrukare som har ingått en förbindelse som gäller kompensationsbidrag eller miljöbasstöd för jordbruket under programperioden 1995–1999 kan fortsätta till utgången av sin förbindelseperiod på de villkor som anges i förbindelsen. Beloppet av kompensationsbidrag enligt den tidigare programperioden är sådant som anges i 10 § statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar, och beloppet av miljöbasstöd för jordbruket är sådant som anges i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket.

En jordbrukare som har en gällande förbindelse enligt 1 mom. kan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten i samband med den årliga ansökningsomgången för stöd gå över till de kompensationsbidrags- och miljöstödssystem som avses i denna förordning, varvid den förbindelse som har ingåtts tidigare förfaller och en femårig förbindelse enligt denna förordning börjar.

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om specialstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, vars giltighetstid fort-sätter efter år 2000, och jordbrukaren år 1995 har ingått en förbindelse som gäller miljöbas-stöd för jordbruket enligt nämnda statsrådsbeslut, skall jordbrukaren år 2000 ingå en förbindelse som gäller miljöstöd enligt denna förordning, frånsett de avtalsinnehavare för vilka ingående av en förbindelse som gäller miljöbasstöd för jordbruket inte har utgjort en förutsättning för ingående av det tidigare avtalet. På motsvarande sätt skall jordbrukaren, om dennes ovan avsedda förbindelse upphör efter år 2000 och jordbrukarens ovan nämnda avtal om specialstöd fortsätter att vara i kraft efter det att förbindelsen upphört, avge en sådan miljöstödsförbindelse som avses i denna förordning. Om jordbrukaren fyller 65 år under den tid avtalet är i kraft och förbindelseperioden för miljöstödsförbindelsen inte längre fortsätter, skall jordbrukaren förbinda sig att på det sätt som avses i 15 § 3 momentet följa villkoren för miljöstödets basåtgärder. (12.12.2001/1220)

Jordbrukaren kan vid ingången av vegetationsperioden 2000 utan återkrav av stöd frånträda ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller en del av det, vars avtalsperiod har börjat den 1 juli 1995, för utsatt att jordbrukaren i fem vegetationsperioder har vidtagit åtgärder enligt villkoren i avtalet.

Ikraftträdelsestadganden:

31.5.2001/449:

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2001. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Avtal som avses i 26 § denna förordning kan ännu 2001 ingås så att avtalsperioden för avtalet börjar den 1 juni 2000 om det är fråga om en sådan situation som avses i 38 §.

Avtal som avses i 23 § 2 mom. denna förordning, då våtmark eller sedimenteringsbassäng i övrigt har anlagts på ett sätt som godkänns med avseende på vattenvården, och inte på basis av ett femårigt avtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, kan ännu 2001 ingås så att avtalet börjar den 1 juni 2000 eller den 1 oktober 2000.

12.12.2001/1220:

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2001. Förordningens 17 § moment 1 och 2, 35 § moment 1, 36 § samt 37 § mo-ment 1 och 2 tillämpas dock ifråga om beloppen i euro först från och med den 1 januari 2002. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan för-ordningen träder i kraft.

Det som stadgas i 45 § gäller inte förbindelser eller avtal som avges respektive ingås år 2002 eller senare. Om en jordbrukare som förbundit sig för kompensationsbidrag eller miljöstöd år 2000 eller 2001 eller ingått avtal som börjat dessa år, och i ett sådant fall som avses i 45 § på följande års stödansökningsblankett anmäler att han eller hon ansöker om stödet i fråga eller ansöker om en sådan utbetalning som avses i 8 § i avtalet, fortsätter förbindelse- eller avtalsperioden till slut. Om jordbrukarens förbindelse eller avtal redan har förfallit i slutet av år 2000 enligt vad som stadgas i § 45, kan jordbrukaren inte längre meddela att denne fortsätter sin förbindelse eller avtal i samband med ansökan om arealbaserat stöd år 2002.

15.5.2002/361:

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Byte av basåtgärd som avses i denna förordnings 15 § 2 moment samt byte av tilläggsåtgärd som avses i 16 § 2 och 3 moment är möjligt, om hela gårdens besittning överförs under år 2002.

3.10.2002/825:

Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2002. Förordningens 41 § moment 2 tillämpas till den del det gäller ansökan om ingående av avtal dock först på ansökningar som inlämnas år 2003 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

22.5.2003/377:

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

13.5.2004/385:

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

14.10.2004/913:

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

14.4.2005/227:

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vad som i 3 § 3 punkten bestäms om det integrerade systemet avser från och med den 1 januari 2005 det system om vilket bestäms i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

Vad som i 14 § 1 mom. bestäms om förbindelseperiodens längd gäller inte jordbrukare som har ingått en förbindelse 2000 eller 2001 och som vill förlänga förbindelsens giltighetstid. En jordbrukare som ingått förbindelsen 2000 kan i sin ansökan om arealstöd 2005 anmäla att förbindelseperiodens längd i hans år 2000 ingångna femåriga förbindelse och därmed också skyldigheten att vidta alla basåtgärder och den valda tilläggsåtgärden förlängs med två år. Förbindelseperioden för en femårig förbindelse som en jordbrukare ingått 2001 och skyldigheten att vidta alla basåtgärder och den valda tilläggsåtgärden kan förlängas med ett år genom motsvarande anmälan som görs 2006. Bytet av basåtgärder omfattas av vad som bestäms i 15 § 2 mom. och bytet av tilläggsåtgärden omfattas av vad som bestäms i 16 § 2 mom.

Vad som i 15 § 1 mom. bestäms om jordbrukarens möjlighet att välja basåtgärden för husdjurslägenheter och vad som i 16 § 2 mom. bestäms om möjligheten att välja en tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter gäller inte jordbrukare som 2005 eller 2006 förbinder sig vid miljöstödet för en tid av fem år.

Från och med 2005 är det inte möjligt att med jordbrukare ingå avtal om kalkfilterdikning enligt 34 §.

9.2.2006/106:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.4.2006/277:

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om jordbrukaren har ett gällande avtal som avses i 25 eller 25 a § i denna förordning, kan han under den återstående avtalsperioden överföra de rörflenskiften som ingått i avtalet och har odlats år 2005 att stå utanför avtalet. I detta fall kan jordbrukaren odla rörflenskiftena också på något annat sätt än ekologiskt. Dessa skiften hänförs inte till den minskning av avtalsområdet som avses i 49 § 2 mom. och inget specialstöd återkrävs på grund av ändring av odlingsmetoden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.