Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

16.6.2000/568

Lag om Vägförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.11.2009/862, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Vägförvaltningen är ett ämbetsverk inom trafikministeriets förvaltningsområde.

2 §
Vägförvaltningens uppgifter

Vägförvaltningen svarar för väghållningen i fråga om landsvägar. Vägförvaltningen skall i hela landet förvalta, underhålla och utveckla landsvägarna och trafikförhållandena på dem samt vägtrafikservicen som en del av trafiksystemet. (5.5.2006/344)

Vägförvaltningen skall som en del av väghållningen främja en balanserad regional utveckling med hjälp av väghållningsåtgärder. Vägförvaltningen skall se till att vägnätet av lägre grad vid sidan av huvudvägnätet är tillräckligt omfattande och i gott skick.

Vägförvaltningen skall för sin del sköta forsknings-, utvecklings- och sakkunniguppgifter inom vägtrafiksystemet.

Vägförvaltningen upphandlar av utomstående sådana produktionstjänster och produkter som hänför sig till väghållningen.

Vägförvaltningen är sådan administrativ myndighet som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/54/EG) om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet. (5.5.2006/344)

3 §
Direktion

Verksamheten vid Vägförvaltningen styrs och övervakas av en direktion. Om tillsättande av direktionen, dess mandattid, sammansättning och uppgifter bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Central- och regionalförvaltning

Vägförvaltningen har en centralförvaltning samt regionala enheter, vars antal beror på väghållningens behov.

5 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 januari 1990 om vägverket (47/1990).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

För Vägförvaltningen kan innan lagen träder i kraft tillsättas en direktion samt utnämnas en generaldirektör och övrig personal.

7 §
Övergångsbestämmelser

De rättigheter och förpliktelser som har uppkommit för väg- och vattenbyggnadsverket eller vägverket före denna lags ikraftträdande överförs på Vägförvaltningen om det inte är fråga om avtal som gäller enbart produktionsverksamhet inom väghållningen eller om inte något annat framgår av avtalet.

Tjänsterna för de tjänstemän vid vägverket som övergår i Vägförvaltningens tjänst överförs till Vägförvaltningen. Tjänsterna kan överföras utan tjänstemannens samtycke. De anställda i arbetsavtalsförhållande som övergår till Vägförvaltningen övergår till en lämplig tjänst eller till ett tjänsteförhållande på viss tid som motsvarar det tidigare anställningsförhållandet.

Vägförvaltningen öppnar produktionsverksamheten inom väghållningen i fråga om allmänna vägar för konkurrens stegvis inom fyra år från lagens ikraftträdande. Innan konkurrensen har öppnats fullständigt kan Vägförvaltningen ingå direkta förhandlingsentreprenadavtal med affärsverket Vägverket om sådana produktions- och serviceuppgifter som ännu inte har öppnats för konkurrens.

RP 25/2000, TrUB 2/2000, RSv 84/2000

Ikraftträdelsestadganden:

5.5.2006/344:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 10/2006, KoUB 5/2006, RSv 30/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG (32004L0054); EGT nr L 167, 30.4.2004, s. 39

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.