Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

20.4.2000/381

Republikens presidents förordning om titlar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av statsministern, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. lagen den 23 december 1999 om offentlig belöning (1215/1999):

1 § (11.6.2020/478)
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förfarandet för förlänande av de titlar som räknas upp i bilagan.

2 §

2 § har upphävts genom F 11.6.2020/478. (11.6.2020/478)

3 § (11.6.2020/478)
Allmänna förutsättningar och begränsningar som gäller förläning av titlar

Den som förlänas en titel ska vara särskilt meriterad, väl ansedd, oförvitlig och lämpad att förlänas den titel som föreslås. Dessa allmänna förutsättningar för förläning av en titel bedöms som en helhet med beaktande av de omständigheter som anförts i titelansökan, mottagna redogörelser och andra kända omständigheter.

Ingen kan föreslå sig själv som mottagare av titel.

Arkiatertiteln kan innehas av en enda levande person åt gången. Socialöverrådstiteln kan innehas av en enda levande person åt gången.

4 §
Framställning om förläning av titel

En ansökan om förläning av en titel riktas till republikens president. Sökanden ska i sin ansökan ge en omfattande redogörelse för de förutsättningar för förläning av titeln som sökanden har kännedom om. Framställningen kan göras av enskilda personer eller sammanslutningar. (11.6.2020/478)

Framställningen skall göras skriftligen. Till framställningen skall fogas

1) en meritförteckning eller ett matrikelutdrag som gäller den som föreslås bli förlänad en titel, och som upptar en utredning om personens tjänsteförhållande, arbetsförhållande eller anställningsförhållande av annat slag,

2) en förbindelse av den som gör framställningen att betala skatten för titeln, (28.12.2001/1554)

3) i fråga om föreningar och sammanslutningar ett utdrag ur eller en styrkt kopia av de beslutsprotokoll som hänför sig till framställningen, samt

4) kontaktinformation gällande den som gör framställningen och den som föreslås bli förlänad en titel.

5 §
Handläggning av titelärenden

Statsrådets kansli kan begära utlåtande om titelframställningen av polisen, Skatteförvaltningen, Rättsregistercentralen och andra instanser som kansliet finner behövliga. (11.6.2020/478)

Av den som framställs bli förlänad en titel ska samtycke inhämtas till att sekretessbelagda uppgifter om personen i fråga begärs av de myndigheter som avses i 1 mom. (11.6.2020/478)

Angående titeln utges som expedition ett öppet brev av republikens president, för vilket tas ut skatt enligt lagen om skatt för titlar (1388/2001). (28.12.2001/1554)

6 § (11.6.2020/478)
Titelnämnden

För beredningen av titelärenden finns i anslutning till statsrådets kansli en titelnämnd, för vilken statsministern är ordförande. Till nämnden hör utöver ordföranden högst nio ledamöter, som utses för sex år åt gången. Titelnämnden väljer inom sig en vice ordförande. Statsrådets kansli utser nämndens sekreterare och eventuella permanenta sakkunniga.

En ledamot av titelnämnden kan på begäran beviljas avsked. Om en ledamot av titelnämnden avgår eller avlider under mandattiden, kan i hans eller hennes ställe utses en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Ledamöterna av titelnämnden ska företräda särskilt god sakkunskap rörande samhällsfrågor, kultur och näringsliv.

Titelnämnden utvärderar titelframställningarna och förordar att framställningarna ska godkännas av republikens president, om det bedöms att de allmänna förutsättningarna för förläning av titlar uppfylls.

7 § (28.12.2001/1554)
Nya titlar

Utan hinder av 2 § kan en framställning som avses i 4 § gälla också en ny titel. Då skall den betalningsförbindelse som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten täcka skatten för titeln.

8 §
Återtagande av titel

Den som innehar en titel kan mista titeln, om han eller hon döms till fängelsestraff på mer än ett år.

9 § (11.6.2020/478)
Presidentens rätt till avvikelse

Republikens president kan vid avgörandet avvika från det som titelnämnden har förordat i fråga om vem som ska förlänas en titel eller förläna titlar utan att iaktta vad som i denna förordning föreskrivs om förfarandet. Presidenten kan dock inte avvika från vad som i 4 § 2 mom. 2 punkten föreskrivs om förbindelse att betala skatt.

10 §
Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från 6 § 1 mom. skall tre av de ledamöter av titelnämnden som utnämns första gången dock stå i tur att avgå tre år efter utnämningen, och i stället för dem utses ledamöter för hela den sex år långa mandattiden.

I fråga om titelansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft är det möjligt att avvika från det som bestäms i 4 § och 5 § 1 mom.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Bilaga 1 (8.9.2017/615)

Titlar grupp 1

statsråd

bergsråd

Titlar grupp 2

energiråd

utomordentligt sändebud

kommerseråd

trafikråd

lantbruksråd

turistråd

sjöfartsråd

forstråd

minister

finansieringsråd

industriråd

riksdagsråd

kommunikationsråd

överborgmästare

Titlar grupp 3

apoteksråd

ingenjörsråd

försäkringsråd

företagarråd

Titlar grupp 4

stadsdirektör

stadsråd

Titlar grupp 5

arkiater

lagman

lantråd

patentråd

byggnadsråd

socialöverråd

Titlar grupp 6

kansliråd

pressråd

landskapsråd

professor

sjukhusråd

Titlar grupp 7

budgetråd

veterinärråd

ödemarksråd

regeringsråd

fiskeriråd

fältbiskop

kulturråd

kommunalråd

idrottsråd

medicinalråd

lantmäteriråd

skogsbruksråd

museiråd

ungdomsråd

polisråd

generalkonsul

arbetarskyddsråd

hamnråd

beskattningsråd

miljöråd

Titlar grupp 8

yrkesutbildningsråd

balettråd

filmråd

organisationsråd

fiskerihushållningsråd

kammarråd

handelsråd

häradsråd

fastighetsråd

tryckeriråd

biblioteksråd

högskoleråd

hembygdsråd

hushållsråd

hemslöjdsråd

skolråd

kommunaldirektör

handarbetsråd

lotsråd

legationsråd

musikråd

undervisningsråd

sockenråd

borgmästare

trädgårdsråd

revisionsråd

församlingsråd

socialråd

konstråd

ekonomieråd

teaterråd

hälsovårdsråd

flottningsråd

Titlar grupp 9

överagronom

överarkitekt

överingenjör

överintendent

överforstmästare

Titlar grupp 10

konsul

legationssekreterare

ekonomiedirektör

överkamrer

överbyggmästare

Titlar grupp 11

rektor

vicekonsul

Titlar grupp 12

överlärare

Titlar grupp 13

assessor

veterinärassessor

lektor

Titlar grupp 14

intendent

kamrer

postmästare

prost

fältkamrer

Titlar grupp 15

flygkapten

Titlar grupp 16

director cantus

director musices

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2001/1554:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

18.11.2005/890:

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2005.

2.6.2006/422:

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2006.

1.12.2006/1031:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

15.6.2007/673:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

27.1.2012/37:

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2012.

8.9.2017/615:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

11.6.2020/478:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.