Beaktats t.o.m. FörfS 872/2021.

21.2.2000/250

Valstadga för riksdagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Riksdagen har med stöd av 90 § riksdagsordningen godkänt följande valstadga för sig:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Valstadgan för riksdagen tillämpas vid val av riksdagens talman och vice talmän, riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän, riksdagens generalsekreterare och generaldirektören för statens revisionsverk (personval) samt vid val av utskott, kanslikommissionen och andra kollegiala organ som väljs av riksdagen (val av organ).

Vid statsministerval enligt 61 § 3 mom. grundlagen iakttas bestämmelserna i 2–4 och 6 § i valstadgan.

2 §
Meddelande om val

Talmannen meddelar i plenum att val skall förrättas. När det gäller val av organ skall detta meddelas i så god tid att kandidatlistorna hinner lämnas in.

Valet tas upp på dagordningen för plenum.

3 §
Lottning

Vid lika röstetal eller jämförelsetal i valet avgörs kandidaternas eller kandidatlistornas inbördes ordning genom lottning.

4 §
Förvaring av valsedlar

Valsedlarna som använts vid öppen omröstning med sedlar skall förvaras.

2 kap

Personval

5 §
Valsedel

Personval förrättas med slutna sedlar.

På valsedeln får endast finnas den föreslagnas namn så tydligt angivet att oklarhet om vem som avses inte kan uppstå. Andra valsedlar skall förkastas.

6 §
Valförrättning

Vid personval används en eller två valurnor enligt talmannens övervägande. Riksdagsledamöterna lägger sina valsedlar, som ska vara hopvikta så att insidan inte syns, i respektive urna i den ordning deras namn ropas upp. Valsedlarna får inte läggas i urnan i någon annan ordning. (17.12.2012/896)

Talmannen förordnar fyra ledamöter att biträda vid granskningen av valsedlarna, uppläsandet av de avgivna rösterna och räkningen av rösterna.

Talmannen konstaterar valresultatet.

3 kap

Val av organ

7 §
Kandidatlistor

För uppställande av kandidater för val av organ skall en blankett fastställd av talmanskonferensen användas. Kandidatlistan får uppta högst lika många kandidaters namn som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas.

På kandidatlistan skall namnen på dem som föreslagits till medlemmar och dem som föreslagits till ersättare antecknas särskilt. Kandidaternas namn tas upp på listan i den ordning de avses bli valda. Kandidaterna skall specificeras så tydligt att tvivelsmål inte kan uppstå om vem som föreslås bli vald.

Om ersättarna som väljs i valet är personliga, skall invid namnet på varje föreslagen medlem på kandidatlistan anges ersättarens eller, om de är flera, ersättarnas namn i den ordning de avses bli valda.

8 §
Inlämning av kandidatlistor

Minst två ledamöter skall underteckna kandidatlistan. Den första undertecknaren är ombud för listan.

Ombudet eller någon annan undertecknare skall lämna in listan till riksdagens centralkansli senast klockan 12 dagen före valet. Talmannen kan av särskilda skäl också föredra senare framlagda förslag.

Kandidatlistorna numreras i den ordning de lämnas in.

9 §
Granskning av kandidatlistor

Kandidatlistorna granskas och godkänns av en tjänsteman som förordnats till uppdraget av riksdagens generalsekreterare. (17.12.2012/896)

Fel eller brister i kandidatlistorna skall meddelas ombudet, som skall ges tillfälle att rätta dem.

Om samma person uppförts som kandidat på två eller flera kandidatlistor, skall ombudet underrättas därom. De som undertecknat listan har då rätt att stryka kandidatens namn från listan och ersätta det med ett annat. Ombudet skall underrätta centralkansliet om detta senast klockan 15 dagen före valet.

10 §
Enhälligt val

Om kandidatlistorna för ett val av medlemmar och ersättare i ett organ upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas, konstaterar talmannen att riksdagen valt de uppställda kandidaterna till medlemmar och ersättare i organet.

I annat fall förrättas ett nytt val vid något av riksdagens närmast följande plenum. Tillräckligt med tid skall dock reserveras för inlämning av kandidatlistorna. Ingen ny kandidatlista behöver dock lämnas in, om ombudet för listan eller någon annan undertecknare inom den tid som anges i 8 § på nytt undertecknar listan och därigenom bekräftar att den gäller också detta val.

11 §
Proportionellt val

Om inte heller det nya valet är enhälligt, avgörs det genom öppen omröstning under ledning av talmannen.

En sammanställning av kandidatlistorna delas ut till ledamöterna före valet. Listorna i sammanställningen är numrerade i den ordning de lämnats in. Vid valet används valsedlar där ledamotens namn skall finnas tryckt. På valsedlarna skall ledamöterna tydligt anteckna numret på den kandidatlista de röstar på. Inga andra anteckningar får göras på valsedlarna. Andra valsedlar skall förkastas.

Vid valet används två valurnor. Riksdagsledamöterna lägger sina valsedlar i urnan i den ordning som framgår av namnuppropet. Valsedlar får inte läggas i urnan i någon annan ordning.

Talmannen förordnar fyra ledamöter att biträda vid granskningen av valsedlarna och räkningen av avgivna röster.

12 §
Fastställande av valresultatet

Efter omröstningen räknas först rösterna för varje kandidatlista. Kandidaterna på listan tilldelas därefter jämförelsetal i den ordning deras namn är uppförda på listan. Den första kandidatens jämförelsetal är listans sammanlagda röstetal, den andra kandidatens hälften därav, den tredjes en tredjedel, den fjärdes en fjärdedel och så vidare.

Om en kandidats namn finns på två eller flera kandidatlistor, beaktas kandidaten endast på den lista där jämförelsetalet är störst. På de övriga listorna flyttas de efterföljande kandidaterna ett steg uppåt i ordningen.

Valresultatet fastställs genom att alla kandidatnamn på samtliga kandidatlistor uppförs i den ordning deras jämförelsetal anger. Utgående från början av denna namnserie förklaras lika många kandidater valda till medlemmar i organet i fråga som antalet medlemmar som skall väljas och lika många av de följande kandidaterna valda till ersättare som antalet ersättare som skall väljas.

I namnserien enligt 3 mom. tas inte upp namnen på personliga ersättare som utses vid valet. När det gäller personliga ersättare förklaras de kandidater valda till ersättare som på kandidatlistorna införts som ersättare för dem som blivit valda.

Talmannen konstaterar valresultatet.

13 §
Fyllnadsval

Om en medlems- eller ersättarplats i ett organ har blivit ledig skall fyllnadsval förrättas, om inte talmanskonferensen anser fyllnadsvalet onödigt på grund av den korta återstående tiden av mandatperioden eller av någon annan liknande orsak.

Vid fyllnadsval skall bestämmelserna i valstadgan iakttas i tillämpliga delar. Om bara en medlems- eller ersättarplats skall tillsättas och valet inte är enhälligt, blir en kandidat från den kandidatlista som har fått flest röster vald.

Kandidatlistorna vid fyllnadsval skall om möjligt lämnas in till centralkansliet senast tre timmar före plenum. Talmannen kan av särskilda skäl också föredra senare framlagda förslag.

4 kap

Ikraftträdande

14 §
Ikraftträdande

Denna valstadga träder i kraft den 1 mars 2000.

Genom denna valstadga upphävs valstadgan för riksdagen av den 18 februari 1983 jämte ändringar.

TKF 3/1999, GrUB 5/2000, RSk 1/2000

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2012/896:

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2013.

TKF 1/2012, GrUB 7/2012, RSk 37/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.