Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

25.2.2000/189

Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Föreskriftssamlingarna

Varje ministerium skall ha en föreskriftssamling för publicering av andra ministerieförordningar än dem som publiceras i Finlands författningssamling. Andra statliga myndigheter skall ha en föreskriftssamling för publicering av föreskrifter som utfärdas genom beslut av myndigheten. I föreskriftssamlingarna publiceras också anvisningar, beslut och tillkännagivanden enligt vad som bestäms i denna lag.

Flera myndigheter kan ha en gemensam föreskriftssamling, om det behöriga ministeriet beslutar så.

En myndighet kan låta en annan statlig myndighet sköta dess föreskriftssamling, om inte det behöriga ministeriet beslutar något annat.

2 §
Subsidiaritet

Denna lag tillämpas, om inte något annat följer av lagen om Finlands författningssamling (188/2000).

3 §
Föreskrifter

Med föreskrifter avses i denna lag rättsregler och andra förpliktande allmänna regler som utfärdas av myndigheter. Enbart myndighetsinterna administrativa bestämmelser anses inte vara föreskrifter i den mening som avses i denna lag.

4 §
Förordningar, föreskrifter och anvisningar som skall publiceras i föreskriftssamlingar

I respektive föreskriftssamling skall publiceras

1) av ett ministerium utfärdade andra förordningar än de som publiceras i Finlands författningssamling, samt

2) föreskrifter som utfärdas av en annan statlig myndighet, om inte något annat följer av den lag som innehåller bemyndigandet att utfärda föreskrifterna eller av ett myndighetsbeslut som avses i 5 § 2 mom. lagen om Finlands författningssamling.

Statsrådet, ett ministerium eller en annan myndighet kan också särskilt besluta att anvisningar av allmän betydelse eller andra beslut eller tillkännagivanden av statsrådet, ministeriet eller myndigheten skall publiceras i respektive föreskriftssamling.

Förordningar och föreskrifter som avses i 1 mom. skall publiceras i föreskriftssamlingen utan dröjsmål efter att de har utfärdats.

5 §
Språk

Förordningar och föreskrifter som skall publiceras i en föreskriftssamling samt andra dokument och tillkännagivanden skall publiceras samtidigt på finska och svenska.

I föreskriftssamlingen skall även, enligt vad som bestäms i lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), publiceras översättningar till samiska av förordningar, föreskrifter samt andra dokument och tillkännagivanden.

6 §
Publiceringssättet

Den myndighet som svarar för en föreskriftssamling skall hålla de gällande förordningar och föreskrifter som införts i samlingen tillgängliga för allmänheten i form av upptagningar.

Ministerieförordningar och föreskrifter som utfärdats av andra statliga centralförvaltningsmyndigheter och som publicerats i en föreskriftssamling skall hållas gratis tillgängliga för allmänheten på ett datanät på det sätt som närmare bestäms genom statsrådsförordning.

Ministerierna och andra myndigheter skall ge information om de förordningar och föreskrifter som de publicerat i sina föreskriftssamlingar, i synnerhet till dem de gäller, samt underrätta de tillämpande myndigheterna om förordningarna och föreskrifterna.

Vad som i denna paragraf sägs om förordningar och föreskrifter gäller i tillämpliga delar även anvisningar, beslut och tillkännagivanden som avses i 4 § 2 mom.

7 §
Tidpunkten när föreskrifter träder i kraft

Av föreskrifter skall framgå när de träder i kraft.

Om föreskrifterna inte har publicerats senast den dag som i dem anges för ikraftträdandet, träder de i kraft samma dag de publiceras.

8 §
Uppgifter som skall antecknas i föreskrifter

Föreskrifter skall ha en rubrik som anger innehållet och av dem skall utöver tidpunkten för ikraftträdandet dessutom framgå

1) de bestämmelser på vilka myndighetens behörighet att utfärda föreskrifterna grundar sig,

2) den myndighet som har utfärdat föreskrifterna,

3) dagen för utfärdandet,

4) föreskrifternas nummer i föreskriftssamlingen i fråga eller någon annan uppgift som behövs för att föreskrifterna skall kunna identifieras,

5) föreskrifternas giltighetstid,

6) den myndighet eller enhet som ger närmare upplysningar om föreskrifterna och som tillhandahåller föreskrifterna i form av upptagningar, samt

7) de tidigare föreskrifter som upphävs eller ändras genom föreskrifterna.

I föreskrifter kan, på det sätt som anges i statsrådsförordning, antecknas också andra upplysningar som behövs för att redigera föreskriftssamlingen och informera om föreskrifterna samt för att hänvisa till författningar eller andra föreskrifter. Justitieministeriet kan dessutom genom förordning utfärda närmare bestämmelser om hur anteckningarna skall göras.

9 §
Registrering av regional- och lokalförvaltningsmyndigheters föreskrifter

Statliga regional- och lokalförvaltningsmyndigheter skall föra offentliga register över sina föreskrifter, om det inte är onödigt att föra ett separat register till följd av att föreskrifterna hålls tillgängliga för allmänheten på ett datanät.

Bestämmelser om hur register skall föras och om de uppgifter som skall antecknas i dem utfärdas genom statsrådsförordning.

10 §
Anvisningar

Vad som i 7–9 § sägs om föreskrifter gäller i tillämpliga delar även sådana anvisningar av allmän betydelse som avses i 4 § 2 mom.

11 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas av statsrådet genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

13 §
Övergångsbestämmelser

De i 2 b § förordningen om Finlands författningssamling (696/1980) avsedda ministeriebeslut som publicerats i en föreskriftssamling och som är gällande när denna lag träder i kraft samt av andra statliga centralförvaltningsmyndigheter utfärdade föreskrifter vilka är gällande när denna lag träder i kraft skall i mån av möjlighet införas på ett datanät så att de står gratis till förfogande för allmänheten.

Ett offentligt register skall föras över de ministeriebeslut som avses i 1 mom. och som är gällande när denna lag träder i kraft samt över föreskrifter och anvisningar utfärdade av andra statliga myndigheter, om det inte är onödigt att föra ett separat register till följd av att besluten, föreskrifterna och anvisningarna hålls tillgängliga för allmänheten på ett datanät.

Närmare bestämmelser om hur registret skall föras och om de anteckningar som skall göras i det utfärdas genom statsrådsförordning.

RP 174/1999, GrUB 1/2000, RSv 7/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.