Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

21.1.2000/29

Lag om utövning av veterinäryrket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att

1) säkerställa att utövare av veterinäryrket har behövlig utbildning och besitter de andra färdigheter som yrkesutövningen förutsätter, och

2) ordna tillsynen över den verksamhet som utövarna av veterinäryrket bedriver; om arbetsgivarens tillsynsskyldighet bestäms särskilt.

Med utövare av veterinäryrket avses i denna lag en person som i egenskap av veterinär med legitimation enligt denna lag eller som temporärt berättigad därtill enligt denna lag är verksam som veterinär i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, i annat uppdrag eller som privatpraktiserande veterinär.

I denna lag avses med ministeriet jordoch skogsbruksministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning.

2 §
Rätt att utöva veterinäryrket

Rätt att utöva veterinäryrket har bara den som är legitimerad veterinär enligt denna lag eller som enligt denna lag temporärt har rätt att utöva veterinäryrket.

Endast den som enligt denna lag har rätt att utöva veterinäryrket får besluta om veterinärmedicinsk undersökning av djur och om diagnostik samt om anknytande behandling och medicinering. Om försöksdjursverksamhet bestäms dock särskilt.

Utövare av veterinäryrket får inte vidta sådana åtgärder för vilka deras utbildning eller erfarenhet måste anses otillräcklig eller deras verksamhetsmöjligheter begränsade.

2 kap

Legitimation som veterinär och temporär utövning av veterinäryrket

3 § (28.4.2006/301)
Legitimation som veterinär med stöd av examen som avlagts i Finland

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket på ansökan personer vilka avlagt veterinärmedicine licentiatexamen som baserar sig på veterinärmedicine kandidatexamen, en annan minst treårig lägre högskoleexamen eller en utbildning på motsvarande nivå och vilka till Livsmedelssäkerhetsverket avgett en skriftlig och muntlig veterinärförsäkran. Livsmedelssäkerhetsverket fastställer formuläret för veterinärförsäkran.

4 § (19.12.2019/1416)
På internationella förpliktelser baserad legitimation som veterinär

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelsverket på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har förvärvat i Europeiska unionens lagstiftning eller i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avsedd veterinärkompetens och dessutom avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

Sådana närmare bestämmelser om legitimation i Finland som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Närmare bestämmelser om den veterinärkompetens som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

I andra fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) än de som avses i 1 mom. fattar Livsmedelsverket, i enlighet med vad som föreskrivs i den lagen, beslut om den rätt att vara verksam som veterinär som följer av en utomlands förvärvad veterinärkompetens. En förutsättning för legitimation som veterinär är dessutom avgivande av den veterinärförsäkran som avses i 3 § i denna lag.

Denna lag tillämpas också på sådan legitimation som veterinär och sådant tillhandahållande av veterinärtjänster som grundar sig på avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och en annan part eller på unionslagstiftningen om ställningen för medborgare i andra stater än de som hör till Europeiska unionen.

5 § (28.4.2006/301)
Legitimation som veterinär med stöd av annan utländsk examen

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket i andra fall än de som avses i 4 § på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt veterinärmedicinsk examen. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden i Finland har avlagt erforderliga kompletterande studier inom området för veterinärmedicin, visat sig ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

På de grunder som anges i 1 mom. kan Livsmedelssäkerhetsverket bevilja sådana medborgare i stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har avlagt veterinärmedicinsk examen någon annanstans än i Finland rätt att vara verksam som legitimerad veterinär.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de kompletterande studier och språkkunskaper som förutsätts för legitimation.

5 a § (30.11.2007/1094)
Bilagor till ansökan om legitimation

Till ansökan om legitimation som veterinär ska i de fall som avses i 4 och 5 § fogas följande handlingar:

1) bevis på sökandens medborgarskap,

2) ett bevis över avslutad veterinärutbildning på grundval av vilken innehavaren har rätt att självständigt utöva veterinäryrket i den stat där utbildningsbeviset har utfärdats,

3) om en person har beviljats rätt att självständigt utöva veterinäryrket i någon annan stat än Finland, ett intyg som den behöriga myndigheten i denna stat utfärdat högst tre månader tidigare om att denna rätt inte har begränsats på grund av ett allvarligt fel eller en allvarlig försummelse i yrkesutövningen eller någon annan motsvarande anledning, samt

4) i de fall som avses i 5 § ett intyg om att de kompletterande studier som krävs har fullgjorts samt över språkkunskaper.

Livsmedelssäkerhetsverket kan i de fall som avses i 4 § 1 mom. dessutom kräva att sökanden till sin ansökan fogar ett intyg om att veterinärexamen överensstämmer med Europeiska gemenskapens regelverk, eller ett intyg om utövning av veterinäryrket.

Bilagorna ska visas upp i original eller i form av officiellt bestyrkta kopior i de fall som avses i 5 § samt i de i 4 § avsedda fall där Livsmedelssäkerhetsverket särskilt kräver det. Ett sådant krav kan ställas om det finns grund för tvivel om kopiornas äkthet och det inte går att få klarhet i saken på något annat sätt. När det gäller andra handlingar än sådana som är avfattade på finska eller svenska ska det till ansökan fogas översättningar till finska eller svenska utförda av en auktoriserad translator, om inte Livsmedelssäkerhetsverket anser att det är onödigt. (17.12.2015/1499)

6 §
Avslag på ansökan om legitimation

Om sökanden uppfyller kraven i 3 eller 4 § eller i 5 § 1 mom., kan ansökan om legitimation som veterinär avslås endast på sådana grunder enligt vilka en legitimerad veterinärs rätt att utöva sitt yrke kan begränsas eller fråntas vederbörande.

7 § (29.11.2019/1112)
Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket

En person som i Finland har avlagt veterinärmedicine kandidatexamen och som har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen får före sin legitimation som veterinär temporärt, i högst tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär eller för en sådan veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas från den tidpunkt då denna rätt uppkom. Livsmedelsverket kan av särskilda skäl förlänga ifrågavarande tid. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de studieavsnitt som utgör en förutsättning för uppkomsten av denna rätt.

Livsmedelsverket kan av särskilt grundad anledning bevilja sådana personer som i andra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet studerar till veterinär och som har avlagt studier motsvarande veterinärmedicine kandidatexamen samt i 1 mom. avsedda studieavsnitt rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

En veterinärmedicine studerande som i Finland avlägger veterinärmedicine licentiatexamen och som uppfyller de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra stycket b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 får temporärt arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Rätten att temporärt arbeta som vikarie uppkommer när Livsmedelsverket konstaterat att utbildningskraven uppfylls och upphör fyra år från det att rätten uppkom, eller senast när den rätt som avses i 1 mom. upphör. En studerande får vara verksam endast i ett sådant slakteri där det hela tiden samtidigt finns en legitimerad veterinär närvarande.

7 a § (10.12.2010/1087)
Temporär rätt att utöva veterinäryrket i undervisnings- och forskningsuppgifter inom veterinärmedicin

Livsmedelssäkerhetsverket kan på ansökan bevilja en person som avses i 5 § temporär rätt att utöva veterinäryrket i undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet utan krav på kompletterande studier eller språkkunskaper. Temporär rätt kan beviljas för högst fem år åt gången, begränsad till ett visst specialområde och verksamhetsställe. I fråga om de handlingar som ska bifogas en ansökan om temporär rätt gäller bestämmelserna i 5 a § 1 mom. 1–3 punkten och 3 mom.

För att temporär rätt ska beviljas förutsätts att sökanden är särskilt skicklig och erfaren inom sitt område och att han eller hon i utgångslandet har en gällande obegränsad rätt att utöva veterinäryrket. Den som har fått temporär rätt kan utöva veterinäryrket endast under övervakning och ledning av en ansvarig person som är legitimerad veterinär i Finland, verksam vid samma verksamhetsställe och utsedd av universitetet.

8 § (30.11.2007/1094)
Temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster

Sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har laglig rätt att självständigt utöva veterinäryrket i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, får utan legitimation som veterinär temporärt och sporadiskt vara verksamma som veterinärer efter att till Livsmedelssäkerhetsverket ha gjort en anmälan om temporärt tillhandahållande av veterinärtjänster. Anmälan gäller i ett år och den kan vid behov förnyas. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och vilket förfarande som ska iakttas kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Vid temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster ska beteckningen veterinär användas.

9 § (10.12.2010/1087)
Användning av beteckningen veterinär

Endast veterinärer som legitimerats med stöd av denna lag och personer som avses i 7 a och 8 § får använda beteckningen veterinär. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas de bestämmelser om användningen av veterinärmedicinska examensbenämningar i Finland som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

3 kap

Rättigheter och skyldigheter för utövare av veterinäryrket

10 § (14.1.2022/17)
Förskrivning av veterinärrecept och veterinärrecept för foder som innehåller läkemedel

Bestämmelser om rätten för utövare av veterinäryrket att förskriva veterinärrecept och veterinärrecept för foder som innehåller läkemedel finns i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014). Bestämmelser om försäljning och annan överlåtelse av läkemedel till veterinärer från läkemedelspartiaffärer finns i läkemedelslagen (395/1987).

Personer som avses i 7 § är skyldiga att på veterinärrecept och veterinärrecept för foder som innehåller läkemedel som de förskrivit anteckna den tjänst, befattning eller uppgift som de sköter.

11 § (28.4.2006/301)

11 § har upphävts genom L 28.4.2006/301.

12 § (22.12.2009/1484)
Anmälnings- och upplysningsskyldighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrifter lämna anmälningar och statistiska uppgifter om de sjukdomsfall han eller hon behandlat samt sådana av Livsmedelssäkerhetsverket eller regionförvaltningsverket infordrade utredningar och förklaringar som gäller sjukdomsfall eller annars har anknytning till utövningen av veterinäryrket. En legitimerad veterinär som utövar veterinäryrket är dessutom skyldig att underrätta Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverket om sin boningsort och adress samt förändringar i fråga om dem.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att till de veterinärer och andra myndigheter som sköter uppgifter i anknytning till verkställigheten av lagen om djursjukdomar (55/1980) utan dröjsmål anmäla sådana uppgifter om fall som han eller hon sköter vilka behövs för förhindrande av spridningen av djursjukdomar som ska bekämpas enligt lagen om djursjukdomar. Om djurskyddsskäl kräver det är den som utövar veterinäryrket skyldig att utan hinder av sekretessbestämmelserna till djurskyddsmyndigheten utan dröjsmål anmäla fall som han eller hon behandlar eller i samband med behandlingen gjorda iakttagelser angående förvaringsutrymmen för djur och lämna de upplysningar som behövs för att fallet ska kunna utredas.

L om djursjukdomar 55/1980 har upphävts genom L 441/2013, se L om djursjukdomar 76/2021.

13 §
Yrkesetiska skyldigheter

Målet för yrkesutövningen i fråga om utövare av veterinäryrket är att upprätthålla och främja djurens hälsa och välbefinnande, förebygga och bota sjukdomar bland djuren, lindra deras lidande samt bibehålla folkhälsan och eftersträva säkra livsmedel. En utövare av veterinäryrket skall i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade motiverade metoder i enlighet med sin utbildning som han eller hon fortlöpande skall försöka komplettera.

14 §
Hjälp som är nödvändig av djurskyddsskäl

Vid ett allvarligt olycksfall eller i en annan motsvarande oväntad situation där ett djur orsakas avsevärd smärta eller plåga eller avsevärt lidande och där skyndsam veterinärhjälp är nödvändig av djurskyddsskäl och till platsen inte kan fås en sådan veterinär som på tjänstens eller befattningens vägnar bistår med dylik hjälp, är var och en som har rätt att utöva veterinäryrket skyldig att ge första hjälpen.

15 §
Journalhandlingar

En utövare av veterinäryrket skall föra och förvara journalhandlingar över de djur som han eller hon undersökt och behandlat, enligt vad ministeriet närmare bestämmer.

Ägaren till ett djur har rätt att få alla de uppgifter om sitt djur som ingår i journalhandlingarna.

16 §
Tystnadsplikt

Utövare av veterinäryrket och deras biträden får inte utan tillstånd för utomstående röja uppgifter om djur som de behandlat eller om djur som finns i samma djurhållningsenhet som de behandlade djuren, inte heller om enskilda personers eller familjers ekonomiska ställning, hälsotillstånd, sociala förhållanden eller andra med dessa jämförbara uppgifter om privatlivet. Tystnadsplikten kvarstår efter det att yrkesutövningen har upphört.

17 §
Veterinära intyg

En utövare av veterinäryrket skall vid utfärdandet av veterinära intyg och utlåtanden samt andra intyg som skall visas för domstol eller någon annan offentlig myndighet bestyrka dem med orden "vilket jag på heder och samvete försäkrar". Ett intyg som bestyrkts på detta sätt är giltigt utan edlig bekräftelse, om inte domstolen av särskilda skäl förordnar att intyget skall bekräftas med muntlig ed eller försäkran.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om utfärdandet av intyg och utlåtanden. (28.4.2006/301)

18 §
Fortbildningsskyldighet

En utövare av veterinäryrket är skyldig att upprätthålla och utveckla den yrkesskicklighet som utövningen av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter som gäller yrkesutövningen.

Varje utövare av veterinäryrket skall av sin arbetsgivare beredas möjlighet att delta i behövlig yrkesinriktad fortbildning.

4 kap

Styrning av och tillsyn över utövarna av veterinäryrket

19 § (28.4.2006/301)
Styrning och tillsyn

Ministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Regionförvaltningsverket svarar inom sitt verksamhetsområde för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. (22.12.2009/1484)

För fullgörande av sina uppgifter behandlar Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverket klagomål som gäller utövning av veterinäryrket. Vid förfarandet tillämpas bestämmelserna om förvaltningsklagan i 8 a kap. i förvaltningslagen (434/2003). (17.12.2015/1499)

20 § (28.4.2006/301)
Utredning av arbetsförmågan

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av veterinäryrket på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel, nedsatt funktionsförmåga eller någon annan motsvarande orsak blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan Livsmedelssäkerhetsverket ålägga honom eller henne att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus.

21 § (28.4.2006/301)
Utredning av yrkesskickligheten

Finns det grundad anledning att misstänka att en utövare av veterinäryrket har bristande yrkesskicklighet, kan Livsmedelssäkerhetsverket ålägga honom eller henne att för konstaterande av yrkesskickligheten eller annan kompetens genomgå förhör eller ge ett arbetsprov.

22 § (28.4.2006/301)
Granskning av mottagningsverksamheten

Livsmedelssäkerhetsverket eller regionförvaltningsverket kan granska mottagnings-, undersöknings- och vårdutrymmena samt journalhandlingarna hos en utövare av veterinäryrket, om detta behövs för verkställandet av den tillsyn som föreskrivs i denna lag. På samma grunder kan Livsmedelssäkerhetsverket även bestämma att regionförvaltningsverket ska genomföra denna granskning. (22.12.2009/1484)

På områden som omfattas av hemfriden får granskning utföras endast om det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som granskningen gäller och om det finns anledning att misstänka att en veterinär i sin yrkesverksamhet gjort sig skyldig till straffbart förfarande.

Vid granskningen kan myndigheterna anlita sakkunniga. De sakkunniga skall vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap av betydelse för granskningen. De sakkunniga har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de uppgifter som behövs för granskningen av mottagningsverksamheten. De sakkunniga är skyldiga att hemlighålla de sekretessbelagda uppgifter som de får tillgång till.

5 kap

Administrativa säkerhetsåtgärder

23 § (28.4.2006/301)
Felaktigt förfarande

Livsmedelssäkerhetsverket kan med beaktande av förseelsens art och omfattning genom sitt beslut meddela en utövare av veterinäryrket närmare föreskrifter för yrkesutövningen, tills vidare eller för viss tid begränsa rätten att utöva yrket eller tills vidare eller för viss tid frånta utövaren av veterinäryrket denna rätt, om denne har

1) försummat någon skyldighet enligt 10 § 2 mom., 12–16 eller 18 §,

2) fullgjort uppgifter för vilka hans eller hennes utbildning och yrkesskicklighet skall anses otillräcklig eller verksamhetsmöjligheter begränsade, eller

3) annars handlat felaktigt eller klandervärt vid utövningen av veterinäryrket.

För att rätten att utöva yrket skall kunna begränsas eller fråntas utövaren på det sätt som anges i 1 mom. förutsätts det att det felaktiga förfarandet eller försummelsen har varit av allvarlig art och upprepats och att en anmärkning eller varning till yrkesutövaren inte har lett till att bristen i verksamheten blivit avhjälpt.

24 § (28.4.2006/301)
Oförmögenhet att utöva yrke

Har en utövare av veterinäryrket på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel, nedsatt funktionsförmåga eller någon annan motsvarade orsak blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan Livsmedelssäkerhetsverket tills vidare begränsa rätten att utöva yrket eller tills vidare frånta utövaren av veterinäryrket denna rätt.

25 § (28.4.2006/301)
Brott i samband med yrkesutövningen

Om en utövare av veterinäryrket har dömts till fängelsestraff för ett brott som har begåtts i yrkesutövningen och domstolens dom har vunnit laga kraft samt om det av de med brottet sammanhängande omständigheterna framgår att personen i fråga är ovärdig det förtroende som han eller hon bör åtnjuta, kan Livsmedelssäkerhetsverket för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid frånta denna person rätten att utöva veterinäryrket.

Om en utövare av veterinäryrket som innehar tjänst hos staten, en kommun eller en samkommun på grund av brott har dömts till skiljande från tjänsteutövning eller avsättning, skall 1 mom. iakttas på motsvarande sätt.

Domstolen skall utan dröjsmål till Livsmedelssäkerhetsverket sända en kopia av protokollet och domen i mål som avses i 1 och 2 mom.

Redan innan domstolens dom varigenom en utövare av veterinäryrket har dömts till fängelsestraff, avsättning eller skiljande från tjänsteutövning har vunnit laga kraft, kan Livsmedelssäkerhetsverket förbjuda utövaren av veterinäryrket att utöva yrket.

26 § (28.4.2006/301)
Temporära administrativa säkerhetsåtgärder

Vid behandlingen av ärenden som avses i 20–25 § kan Livsmedelssäkerhetsverket temporärt förbjuda en utövare av veterinäryrket att utöva yrket eller temporärt begränsa rätten att utöva yrket, om det är nödvändigt på grund av den omedelbara risk för djurs hälsa eller välbefinnande eller folkhälsan som verksamheten innebär.

27 § (28.4.2006/301)
Fråntagande av rätt att utöva yrke när en utövare av veterinäryrket själv anhåller därom

Livsmedelssäkerhetsverket kan på begäran av en utövare av veterinäryrket begränsa rätten att utöva veterinäryrket eller helt och hållet frånta vederbörande denna rätt.

28 §
Återställande av rätt att utöva yrke

Om en utövare av veterinäryrket för viss tid eller tills vidare har fråntagits rätten att utöva yrket eller om denna rätt har begränsats, kan personen i fråga hos Livsmedelssäkerhetsverket ansöka om återställande av rätten att utöva yrket eller slopande av begränsningen av denna rätt, om den omständighet som ledde till förlust eller begränsning av rätten att utöva yrket inte längre föreligger. (28.4.2006/301)

Till ansökan skall fogas en utredning varav framgår att den omständighet som avses i 1 mom. inte längre föreligger.

6 kap

Disciplin- och straffbestämmelser

29 § (28.4.2006/301)
Skriftlig varning

Har en utövare av veterinäryrket vid utövningen av yrket handlat mot lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser eller föreskrifter, i sin uppgift annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse eller uppfört sig olämpligt, och är felaktigheten eller försummelsen inte av sådan art att den bör leda till åtal vid domstol, kan Livsmedelssäkerhetsverket ge utövaren av veterinäryrket en skriftlig varning.

30 § (24.5.2002/410)
Hänvisningsbestämmelse om straff

Om straff för utövning av veterinäryrket utan laglig rätt bestäms i 44 kap. 4 § strafflagen.

31 §
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 16 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag.

7 kap

Veterinärregister och veterinärförteckning

32 § (28.4.2006/301)
Veterinärregister

I syfte att sköta de tillsynsuppgifter som anges i denna lag för Livsmedelssäkerhetsverket register över dem som utövar veterinäryrket. När en utövare av veterinäryrket antecknas i veterinärregistret ger Livsmedelssäkerhetsverket utövaren ett identifikationsnummer.

Uppgifter som ska föras in i registret är

1) namn, personbeteckning, identifikationsnummer, legitimationsdatum och information om eventuell specialveterinärexamen i fråga om utövare av veterinäryrket,

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om utövare av veterinäryrket,

3) tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,

4) tid under vilken en person med stöd av 7 a § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,

5) tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinärtjänster,

6) temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och

7) tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket.

(10.12.2010/1087)

Livsmedelssäkerhetsverket kan i veterinärregistret föra in uppgifter som förutsätts av skötseln av tillsynsuppgifterna enligt denna lag och som gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff som en utövare av veterinäryrket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning eller skiljande från tjänsteutövning. Dessa uppgifter kan i likhet med uppgifterna enligt 2 mom. föras in i registret även om beslutet i respektive fall inte vunnit laga kraft.

33 §
Bevaringstider för uppgifter som införts i veterinärregistret samt användning av registret och utlämnande av uppgifter (17.12.2015/1499)

De uppgifter som avses i 32 § 2 mom. utplånas ur veterinärregistret ett år efter att personen i fråga har avlidit. De uppgifter som avses i 32 § 3 mom. utplånas ur veterinärregistret när tio år har förflutit från det att ifrågavarande beslut eller avgörande meddelades, om inte i matrikellagen (1010/1989) anges en längre tid för utplånandet av en anteckning. Registeranteckningar om straff utplånas också ur veterinärregistret när den gärning som var orsak till att straffet utdömdes inte längre är straffbar. Om en uppgift i veterinärregistret grundar sig på ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft och beslutet senare upphävs, skall uppgiften utplånas omedelbart så snart beslutet om upphävande vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket har rätt att genom en teknisk anslutning använda veterinärregistret i den omfattning som verkets föreskrivna uppgifter förutsätter. (17.12.2015/1499)

Livsmedelsverket får avgiftsfritt och vid behov också elektroniskt lämna ut uppgifter ur veterinärregistret till myndigheter som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller i ett internationellt avtal som är bindande för Finland, om bestämmelserna i fråga förutsätter det, samt till apotek och läkemedelspartiaffärer. Till apotek och läkemedelspartiaffärer får dock inte hemadressen eller personbeteckningen för utövaren av veterinäryrket lämnas ut utan hans eller hennes samtycke. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. (18.1.2019/75)

33 a § (10.12.2010/1087)
Offentlig informationstjänst

Livsmedelssäkerhetsverket får genom ett allmänt datanät ur veterinärregistret lämna ut uppgifter om namn och identifikationsnummer samt rätt att utöva yrket och begränsning av denna rätt i fråga om en person som utövar veterinäryrket (offentlig informationstjänst). I fråga om den som temporärt med stöd av 7, 7 a eller 8 § utövar veterinäryrket får uppgifter lämnas ut även om den tid då den temporära rätten att utöva yrket gäller.

I den offentliga informationstjänsten får information bara sökas med enkel sökning där sökvillkoret är den registrerades namn eller identifikationsnummer.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utplåna uppgifterna i den offentliga informationstjänsten om en person som utövar veterinäryrket omedelbart efter det att personen har fråntagits rätten att utöva yrket eller när verket har fått information om att yrkesutövaren har avlidit. På bevarande av uppgifter i den offentliga informationstjänsten tillämpas i övrigt vad som i 33 § 1 mom. bestäms om förvaring av uppgifter som införts i veterinärregistret.

34 § (17.12.2015/1499)

34 § har upphävts genom L 17.12.2015/1499.

8 kap

Särskilda bestämmelser

35 § (28.4.2006/301)
Hörande

Innan ärenden som avses i 20–25 eller 29 § avgörs slutligt skall Livsmedelssäkerhetsverket ge utövaren av veterinäryrket tillfälle att avge förklaring i saken.

36 § (28.4.2006/301)
Sakkunniga

Vid avgörande av i 20, 21, 23–25 eller 29 § avsedda ärenden kan Livsmedelssäkerhetsverket anlita ständiga sakkunniga som kallats för detta ändamål. De ständiga sakkunniga skall vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder sådan vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap som är av betydelse för Livsmedelssäkerhetsverket. Den som samtyckt till att vara ständig sakkunnig är skyldig att på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran ge sakkunnighjälp inom det område som han eller hon företräder.

De ständiga sakkunniga har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de uppgifter som behövs för givandet av sakkunnighjälp. De är skyldiga att hemlighålla de sekretessbelagda uppgifter som de får tillgång till.

Livsmedelssäkerhetsverket betalar ständiga sakkunniga ett arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning.

37 § (17.12.2015/1499)
Vite

En utövare av veterinäryrket som försummar anmälnings- och upplysningsskyldigheten enligt 12 § eller skyldigheten enligt 15 § att föra och förvara journalhandlingar kan av Livsmedelssäkerhetsverket vid vite åläggas att iaktta sin skyldighet. Livsmedelssäkerhetsverket kan även förena ett åläggande som det meddelat med stöd av 20 eller 21 § med vite.

Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

38 §
Handräckning

Om en utövare av veterinäryrket motsätter sig granskning av mottagningsverksamheten, skall polisen vid behov ge handräckning.

38 a § (17.12.2015/1499)
Avgörande av ansökan om rätt att utöva yrke i vissa fall

Sökande som avses i 4 § 1 mom. ska underrättas om att ansökan har mottagits samt om de handlingar som eventuellt saknas inom en månad från mottagandet av ansökan. Ansökan ska avgöras senast tre månader efter det att alla nödvändiga handlingar har inkommit. Ett krav från Livsmedelssäkerhetsverket på att handlingarna ska lämnas i original eller i form av officiellt bestyrkta kopior avbryter inte tidsfristen.

39 § (15.1.2021/29)
Ändringssökande

I fråga om beslut som fattats med stöd av denna lag i andra ärenden än de som avses i 3–5, 20, 21, 23–26 och 29 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Om ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 4 § 1 mom. inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 38 a §, kan sökanden på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföra besvär, som då anses avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess att ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Livsmedelsverket ska underrätta besvärsmyndigheten när ett beslut har meddelats.

Beslut som avses i 20–26 § ska trots ändringssökande verkställas genast.

40 § (22.12.2009/1484)
Rätt att få uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverken har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, en samkommuns myndigheter, andra offentligrättsliga samfund samt apotek och läkemedelspartiaffärer på begäran avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som behövs för att uppgifterna enligt denna lag ska kunna utföras.

41 § (28.4.2006/301)
Kungörelse i den officiella tidningen samt anmälan till apotek och läkemedelspartiaffärer

Livsmedelssäkerhetsverket skall utan dröjsmål införa en kungörelse i den officiella tidningen om begränsad, fråntagen eller återställd rätt att utöva yrket.

Livsmedelssäkerhetsverket skall dessutom underrätta apoteken och läkemedelspartiaffärerna om fråntagen eller begränsad rätt att köpa eller ordinera läkemedel samt om fråntagen eller återställd och vid behov också om begränsad rätt att utöva veterinäryrket.

41 a § (17.12.2015/1499)
Varningsmekanism

Livsmedelssäkerhetsverket ska underrätta de andra medlemsstaterna om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövningen eller fråntagande av rätten att utöva yrket i fråga om en legitimerad veterinär eller en i 8 § avsedd person och om fall där domstolen konstaterat att personen i fråga har använt förfalskade handlingar som intyg på yrkeskvalifikationerna för veterinärer. Underrättelsen ska lämnas i form av varning via det elektroniska informationssystem (IMI-systemet) som förvaltas av kommissionen, inom tre dygn från det att beslutet om förbud eller begränsning eller om fråntagande av rätten meddelades eller domstolens dom gavs.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål via IMI-systemet meddela ändringar som gäller den i underrättelsen angivna varaktigheten av förbudet, begränsningen eller fråntagandet av rätten. Dessutom ska Livsmedelssäkerhetsverket radera sin varning ur IMI-systemet inom tre dygn från det att den omständighet som ledde till varningen inte längre föreligger.

Senast den dag en i 1 mom. avsedd varning sänds ska det fattas ett skriftligt, till den i 1 mom. avsedda personen riktat beslut om varningen. Beslutet kan vara separat eller ingå i beslutet om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövningen eller fråntagande av rätten att utöva yrket. Med avvikelse från bestämmelserna i 39 § får ändring i ett beslut som gäller en varning sökas på samma sätt som i ett beslut om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövningen eller fråntagande av rätten att utöva yrket. Till en varning som sänts via IMI-systemet ska det fogas uppgift om eventuellt ändringssökande.

Om Livsmedelssäkerhetsverket tar emot en varning som gäller en i denna lag avsedd utövare av veterinäryrket eller en person som anhängiggjort en ansökan om legitimation, ska verket av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som sänt varningen begära uppgifter om orsakerna till varningen samt bedöma om orsakerna ger anledning att tillämpa vad som i denna lag föreskrivs om administrativa säkerhetsåtgärder eller avslag på ansökan om legitimation.

De närmare bestämmelser som Europeiska unionens lagstiftning förutsätter om förfaranden som ska iakttas vid sändande av underrättelser och uppgifter som avses i 1–3 mom. och vid radering av varningar får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

42 §
Rätt att vara verksam som specialveterinär

Om veterinärers specialisering bestäms genom förordning. Endast veterinärer som uppfyller de behörighetsvillkor för specialisering om vilka bestäms genom förordning har rätt att uppge sig vara specialveterinärer.

Livsmedelssäkerhetsverket fattar i de fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer beslut om den rätt att vara verksam som specialveterinär som följer av en utomlands förvärvad specialveterinärkompetens på det sätt som bestäms i den nämnda lagen. (30.11.2007/1094)

Rätt att vara verksam som specialveterinär kan Livsmedelssäkerhetsverket i andra fall än de som avses i 2 mom. bevilja personer som någon annanstans än i Finland har avlagt en examen som motsvarar specialveterinärexamen. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden i Finland har avlagt erforderliga kompletterande studier inom området för veterinärmedicin. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms närmare om de kompletterande studierna. (28.4.2006/301)

43 §
Behörighet för vissa tjänster och befattningar

Till tjänst eller befattning som veterinär hos staten, en kommun eller en sammanslutning eller till annan tjänst eller befattning som veterinär får endast en legitimerad veterinär utnämnas, förordnas eller antas.

En tjänst eller befattning kan temporärt skötas av en person som avses i 7 §, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. (30.11.2007/1094)

44 § (28.4.2006/301)
Läroanstaltens anmälningsskyldighet

Den läroanstalt där de studieavsnitt som ligger till grund för den i 7 § 1 mom. avsedda rätten har fullgjorts skall omedelbart underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om fullgörandet.

45 § (28.4.2006/301)

45 § har upphävts genom L 28.4.2006/301.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

46 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 maj 1985 om utövning av veterinäryrket (409/1985) jämte ändringar. De beslut som jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning utfärdat med stöd av den nämnda lagen förblir dock alltjämt i kraft tills något annat bestäms.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

47 §
Övergångsbestämmelser om rätt till yrkesutövning

Veterinärer som fått sin legitimation enligt de bestämmelser som gällde före denna lag och personer som tidigare har beviljats rätt att utöva veterinäryrket i Finland har utan hinder av 2 kap. i denna lag fortfarande rätt att utöva veterinäryrket i Finland.

Veterinärmedicine studerande som innan denna lag träder i kraft har beviljats rätt att temporärt utöva veterinäryrket behåller denna rätt i tre år räknat från denna lags ikraftträdande.

48 §
Övriga övergångsbestämmelser

De som jord- och skogsbruksministeriet kallat till ständiga sakkunniga med stöd av 19 a § i den upphävda lagen om utövning av veterinäryrket fortsätter, tills något annat bestäms, med sin sakkunniguppgift även efter att denna lag trätt i kraft.

De ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

En hänvisning i någon annan lag eller förordning till den lag om utövning av veterinäryrket som upphävs genom denna lag eller till en utövare av veterinäryrket anses efter att denna lag har trätt i kraft innebära en hänvisning till denna lag och till en utövare av veterinäryrket.

RP 30/1999, JsUB 14/1999, RSv 118/1999, Rådets direktiv 78/1026/EEG, EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1, rådets direktiv 78/1027/EEG, EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 7, rådets direktiv 81/105/EEG, EGT nr L 385, 31.12.1981, s. 25, rådets direktiv 89/594/EEG, EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19

Ikraftträdelsestadganden:

24.5.2002/410:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001, LaUB 5/2002, RSv 35/2002

28.4.2006/301:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

I 3 § avsedd lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå krävs inte av den som avlagt veterinärmedicine licentiatexamen i enlighet med förordningen om veterinärmedicinska examina (298/1978).

För temporär rätt att utöva yrket krävs inte i 7 § avsedd veterinärmedicine kandidatexamen av den som med stöd av övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av universitetslagen (715/2004) studerar för en veterinärmedicine licentiatexamen i enlighet med förordningen om veterinärmedicinska examina.

Den som före denna lags ikraftträdande har beviljats rätt att utöva veterinäryrket har rätt att fortsätta sin yrkesutövning.

De som kallats till ständiga sakkunniga med stöd av 36 § före lagens ikraftträdande fortsätter i sitt uppdrag tills Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer något annat.

RP 203/2005, JsUB 2/2006, RSv 31/2006

30.11.2007/1094:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På ansökningar som anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas efter lagens ikraftträdande. När behovet av kompensationsåtgärder övervägs i de fall som avses i 4 § 4 mom. ska de kompletterande studier som personen har fullgjort innan denna lag trädde i kraft beaktas.

RP 26/2007, KuUB 5/2007, RSv 52/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (32005L0036); EVT nr L 255, 30.9.2005, s. 22

22.12.2009/1484:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

10.12.2010/1087:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 87/2010, JsUB 15/2010, RSv 163/2010

7.8.2015/972:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

17.12.2015/1499:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 28/2015, JsUB 1/2015, RSv 18/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (32013L0055); EUT nr L 354, 28.12.2013, s. 132

18.1.2019/75:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

29.11.2019/1112:

Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.

RP 49/2019, JsUB 2/2019, RSv 27/2019

19.12.2019/1416:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

L 1416/2019 trädde i kraft 1.2.2020 enligt F 37/2020.

Denna lag inverkar inte på sådan rätt att vara verksam som legitimerad veterinär som beviljats före lagens ikraftträdande.

RP 65/2019, ShUB 10/2019, RSv 39/2019

15.1.2021/29:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

14.1.2022/17:

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2022.

De förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdats med stöd av de bestämmelser i 10 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft.

RP 205/2021, JsUB 18/2021, RSv 217/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.