Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.12.1999/1346

Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut förekrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handlingar som gäller en enskild skattskyldig och som för verkställande av beskattning har lämnats till Skatteförvaltningen eller satts upp inom den (beskattningshandlingar) samt på uppgifterna i sådana handlingar (beskattningsuppgifter). Vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att lämna deklaration eller uppgifter, samt sammanslutningar. (11.6.2010/522)

Denna lag tillämpas också på handlingar som har getts in till besvärsinstanser eller andra myndigheter eller har satts upp hos dessa och som innehåller uppgifter som avses i 1 mom.

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas inte denna lag, med undantag för 10 och 16 §, på handlingar och uppgifter som gäller bilbeskattning och punktbeskattning. (16.12.2016/1196)

2 § (11.11.2022/894)
Förhållande till andra bestämmelser

På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

2 § har ändrats genom L 894/2022, som träder i kraft 1.9.2024. Den tidigare formen lyder:

2 § (10.6.2022/441)
Förhållande till andra bestämmelser

På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och dataskyddslagen (1050/2018), om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

2 § har ändrats genom L 441/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

2 §
Förhållande till andra bestämmelser

På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna eller någon annan lag.

3 §
Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt att få uppgifter

Beskattningsuppgifter är offentliga enligt vad som bestäms i denna lag.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig beskattningshandling som innehas av Skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag. (11.6.2010/522)

4 §
Sekretessbelagda beskattningsuppgifter

Beskattningshandlingar som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana beskattningshandlingar av vilka framgår uppgifter om en identifierbar skattskyldig ska vara sekretessbelagda, med de undantag som föreskrivs i 5–9, 20 d och 21 §. (3.10.2014/793)

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten behandla och lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda beskattningshandlingar, så som föreskrivs i denna lag.

Om en parts rätt att ta del av en sekretessbelagd beskattningshandling bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 kap

Skatteförvaltningens offentliga uppgifter

5 § (11.11.2022/894)
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i den årligen verkställda beskattningen är den skattskyldiges namn, födelseår och det landskap inom vars område den skattskyldige har sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). För skattskyldiga som beskattas i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, men som inte har hemkommun i enlighet med 5 § i den lagen, är offentliga beskattningsuppgifter namn och födelseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som har verkställt den skattskyldiges beskattning är belägen. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen,

2) den beskattningsbara kapitalinkomsten vid statsbeskattningen,

3) den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen,

4) inkomstskatten, kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter,

5) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 1 mom. görs upp landskapsvis.

Av beskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara inkomsten,

2) det sammanlagda beloppet debiterade skatter,

3) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Beloppet av rundradioskatt för personer och rundradioskatt för samfund ingår i det sammanlagda belopp debiterade skatter och avgifter som avses i 1 och 3 mom.

I de belopp som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten och 3 mom. 2 och 3 punkten ingår inte nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta.

Uppgifter som avses ovan i denna paragraf är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november kalenderåret efter skatteåret.

Om uppgifter som avses i 1 och 3 mom. ändras i ett beslut om ändring av beskattningen, är också de ändrade uppgifterna offentliga. Uppgifter som ändrats i ett beslut om ändring av beskattningen blir offentliga under månaden efter den då Skatteförvaltningens beslut fattades, dock tidigast den 20:e dagen i månaden. Om ett beslut om ändring av beskattningen har fattats före utgången av oktober kalenderåret efter skatteåret, blir i 1 och 3 mom. avsedda uppgifter som ändrats offentliga i november kalenderåret efter skatteåret, dock tidigast den 20:e dagen i månaden.

5 § har ändrats genom L 894/2022, som träder i kraft 1.9.2024. Den tidigare formen lyder:

5 § (1.10.2010/851)
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i den årligen verkställda beskattningen är den skattskyldiges namn, födelseår och det landskap inom vars område den skattskyldige har sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). För skattskyldiga som beskattas i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, men som inte har hemkommun i enlighet med 5 § i den lagen, är offentliga beskattningsuppgifter namn och födelseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som har verkställt den skattskyldiges beskattning är belägen. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen,

2) den beskattningsbara kapitalinkomsten vid statsbeskattningen,

3) den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen,

4) inkomstskatten, kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter,

5) det sammanlagda beloppet förskott,

6) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 1 mom. görs upp landskapsvis.

Av beskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara inkomsten,

2) det sammanlagda beloppet debiterade skatter,

3) det sammanlagda beloppet förskott,

4) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

Beloppet av rundradioskatt för personer och rundradioskatt för samfund ingår i det sammanlagda belopp debiterade skatter och avgifter som avses i 1 och 3 mom. (31.8.2012/493)

I de belopp som avses i 1 mom. 4 och 6 punkten och 3 mom. 2 och 4 punkten ingår inte nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta. (9.11.2018/900)

De uppgifter som avses i denna paragraf är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs, och de blir offentliga vid ingången av november kalenderåret efter skatteåret.

6 § (22.12.2009/1253)
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga beskattningsuppgifter är

1) fastighetsbeteckning, den kalkylerade fastighetsskatten för en fastighet samt den fastighetsskattskyldiges namn,

2) jämförelsevärdet för aktier i bolag som inte är offentligt noterade enligt 5 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) samt det av Skatteförvaltningen fastställda beskattningsvärdet för till jordbruket hörande andelar i andelslag enligt 26 § 2 mom. i nämnda lag,

3) namnet på samfund som beviljats skattelättnader med stöd av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) samt uppgift om vilka skatteår skattelättnaden gäller,

4) namnet på ett bolag som godkänts som tonnageskattskyldigt med stöd av tonnageskattelagen (476/2002), den tidpunkt då tonnageskatteperioden börjat samt återkallelse av ett godkännande, (30.12.2013/1248)

5) namnet på samt företags- och organisationsnumret för ett bolag som är föremål för en investering enligt lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015 (993/2012) och investeringarna sammanlagt i euro, (17.6.2016/481)

6) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av skattefritt produktionsstöd enligt 6 § 5 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och enligt bilaga III till den förordningen, (17.6.2016/481)

7) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av återbäring av punktskatt enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i den förordning av kommissionen som nämns i 6 punkten samt enligt bilaga III till den förordningen, (8.7.2022/688)

7 punkten har ändrats genom L 688/2022, som gäller temporärt 31.8.2022–31.12.2032. Den tidigare formen lyder:

7) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av återbäring av punktskatt enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i den kommissionens förordning som nämns i 6 punkten samt enligt bilaga III till den förordningen. (17.6.2016/481)

8) när stödbeloppet överskrider 10 000 euro, namnet på samt fastighetsbeteckningen för en mottagare av stöd som beviljats enligt 34 § i fastighetsskattelagen (654/1992) samt uppgifter om region där stödmottagaren är belägen och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i och bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. (8.7.2022/688)

8 punkten har tillfogats genom L 688/2022, som gäller temporärt 31.8.2022–31.12.2032.

Uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november under skatteåret. Om uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten ändras i ett beslut om ändring av beskattningen, är också de ändrade uppgifterna offentliga. Uppgifter som ändrats i ett beslut om ändring av beskattningen blir offentliga under månaden efter den då Skatteförvaltningens beslut fattades, dock tidigast den 20:e dagen i månaden. Om ett beslut om ändring av beskattningen har fattats före utgången av oktober under skatteåret, blir i 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter som ändrats offentliga i november under skatteåret, dock tidigast den 20:e dagen i månaden. Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november året efter samfundets skatteår. Uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga när beskattningen för den skattskyldige som gjort investeringen slutförs. (11.11.2022/894)

2 mom. har ändrats genom L 894/2022, som träder i kraft 1.9.2024. Den tidigare formen lyder:

Uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november under skatteåret. Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november året efter samfundets skatteår. Uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga när beskattningen för den skattskyldige som gjort investeringen slutförs. (12.1.2018/22)

Beträffande i 1 mom. 6–8 punkten avsedda förmåner som fås genom skattefritt produktionsstöd och genom återbäring av punktskatt på energiprodukter och stöd som beviljas enligt 34 § i fastighetsskattelagen iakttas vad som i de förordningar av kommissionen som nämns i 1 mom. 6 och 8 punkten föreskrivs om offentliggörande av stöd som beviljats i form av individuella skatteförmåner. (8.7.2022/688)

3 mom. har ändrats genom L 688/2022, som gäller temporärt 31.8.2022–31.12.2032. Den tidigare formen lyder:

Beträffande den förmån som fås genom skattefritt produktionsstöd och genom återbäring av punktskatt på energiprodukter enligt 1 mom. 6 och 7 punkten iakttas vad som i den kommissionens förordning som nämns i 1 mom. 6 punkten föreskrivs om offentliggörande av stöd som beviljats i form av individuella skatteförmåner. (17.6.2016/481)

7 § (22.12.2005/1133)

7 § har upphävts genom L 22.12.2005/1133.

8 § (16.3.2001/249)
Offentliga uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet

De identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer som skatteförvaltningen upprätthåller och som har lagrats i det företags- och organisationsdatasystem som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) blir offentliga när de förs in i det register över företags- och organisationsnummer som avses i nämnda lag.

Skatteförvaltningen kan, på en begäran som gäller en specificerad registrerad lämna ut en uppgift om huruvida en prestationsmottagare som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har förts in i det förskottsuppbördsregister som avses i nämnda lag samt en uppgift om hur länge denna anteckning är giltig ävensom en uppgift om huruvida en person, sammanslutning eller organisation har antecknats i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i mervärdesskattelagen (1501/1993) samt en uppgift om grunden för mervärdesskattskyldigheten och registreringens giltighetstid också om uppgiften inte har antecknats i det register över företags- och organisationsnummer som avses i företags- och organisationsdatalagen.

Om en registrerad under giltighetstiden för ett registerutdrag har avförts ur förskottsuppbördsregistret, kan skatteförvaltningen också på eget initiativ underrätta den som utbetalar ersättning för arbete eller bruksavgifter om att så har skett.

9 § (12.4.2019/526)
Offentliga uppgifter i förvararregistret

Av uppgifterna i det förvararregister som avses i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) är samfundets namn, företags- och organisationsnummer och motsvarande utländskt signum, hemviststat, adress och registeranteckningens giltighetstid offentliga uppgifter.

3 kap

Användning av uppgifter inom skatteförvaltningen samt utlämnande av uppgifter

10 § (11.6.2010/522)
Användning och behandling av beskattningsuppgifter inom Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får också för att utföra andra uppgifter som avses i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) använda och behandla beskattningsuppgifter som den tagit emot eller satt upp för ett visst beskattningsärende, utan att bestämmelserna om skydd för personuppgifter och sekretessbeläggning av handlingar hindrar det.

11 § (18.4.2008/259)

11 § har upphävts genom L 18.4.2008/259.

12 § (9.8.2019/916)

12 § har upphävts genom L 9.8.2019/916.

13 §
Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose en enskild persons intressen och rättigheter

Skatteförvaltningen kan trots sekretesskyldigheten lämna ut uppgifter ur en bouppteckning som förvaras av Skatteförvaltningen till den som behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter. (11.6.2010/522)

Utan hinder av sekretesskyldigheten lämnar skatteförvaltningen ut

1) beskattningsuppgifter till efterlevande make, make eller en av tingsrätten förordnad boutredningsman, skiftesman eller delägare i boet, om beskattningsuppgifterna behövs för utredning av boet eller förrättande av avvittring eller arvsskifte,

2) beskattningsuppgifter till boförvaltaren i ett konkursbo, om beskattningsuppgifter behövs för utredning av konkursboet; till en boförvaltare får dock inte lämnas ut sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen och som omfattas av skyddet för den personliga integriteten.

14 §
Utlämnande av uppgifter till kommunen

Skatteförvaltningen kan lämna kommunstyrelsen de uppgifter om skattskyldiga i kommunen som avses i 5 §, jämte identifieringsuppgifter om de skattskyldiga, när kommunen behöver uppgifterna för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller såsom skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa skall kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen på begäran lämna följande behövliga uppgifter till kommunala myndigheter för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarens rätt:

1) uppgifter om kommunens fastighetsskattskyldiga och identifieringsuppgifter för dem,

2) sådana uppgifter om fastigheters mark på kommunens område som gäller identifiering av en fastighet, typ av plan, areal, byggrätt och användningsändamål samt de övriga uppgifter om marken som har använts som grund för beräkning av beskattningsvärdet och uppgifter om beskattningsvärdet för mark och vattenkraft och om fastighetsskatten,

3) sådana uppgifter om byggnader på kommunens område som gäller identifiering eller har använts som grund för beräkning av beskattningsvärdet samt uppgifter om byggnadens beskattningsvärde, användningsändamål och fastighetsskatt.

(18.11.2013/813)

3 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/916. (9.8.2019/916)

14 a § (18.4.2008/259)
Utlämnande av uppgifter för bevakning av skattetagarnas rätt

Utan hinder av vad som föreskrivs om en parts rätt att ta del av sekretessbelagda handlingar har en kommun, en församling och Folkpensionsanstalten rätt att på begäran ta del av de beskattningsuppgifter som är nödvändiga då dessa handlägger en lagstadgad uppgift som ansluter sig till bevakningen av skattetagarens rätt.

15 §
Utlämnande av uppgifter för avgörande av skattelättnadsärenden

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran lämna kommunala myndigheter samt evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarnas myndigheter uppgifter som dessa behöver för att avgöra skattelättnadsärenden.

16 § (20.12.2002/1166)
Utlämnande av uppgifter till finansministeriet

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna till finansministeriet lämna ut beskattningsuppgifter som behövs vid beredningen av skattelagstiftning och uppgörandet av statsbudgeten.

17 § (9.12.2011/1234)
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen

1) till arbetsgivare eller motsvarande betalare av prestationer lämna ut de uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har specificerat,

2) till den som betalar ut pensioner eller förmåner lämna ut uppgift om förskottsinnehållningsprocent och andra uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har specificerat.

(3.10.2014/793)

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning på alla allmänt skattskyldiga personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran lämna ut behövliga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt och någon annan instans som betalar ut sådana förmåner. Uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna.

3 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/916. (9.8.2019/916)

De uppgifter som avses i 2 mom. kan lämnas ut, om den som begär dem har lagt fram en godtagbar utredning över hur användningen av uppgifterna övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något annat ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skatteförvaltningen kan till ett beslut foga föreskrifter om användning, övervakning och skydd av uppgifterna. Onödiga uppgifter ska utplånas varje år och Skatteförvaltningen underrättas om att uppgifterna har utplånats, om inte något annat följer av Skatteförvaltningens föreskrifter.

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät lämna ut

1) sådana uppgifter om de av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för att verkställa förskottsinnehållning,

2) uppgift om skattenummer för arbetstagare som specifieras av en serviceanvändare inom byggbranschen när uppgiften används för det ändamål som avses i lagen om skattenummer och skattenummerregistret (473/2021).

(4.6.2021/475)

5 mom. har ändrats genom L 475/2021, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät lämna ut

1) sådana uppgifter om de av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för att verkställa förskottsinnehållning,

2) uppgift om skattenummer för arbetstagare som specifieras av en serviceanvändare inom byggbranschen när uppgiften används för det ändamål som avses i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen.

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning överföra behövliga uppgifter om ändringar i förskottsinnehållningen på lön samt på arbetsersättning och bruksavgift till systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare, där arbetstagaranvändaren kan lämna uppgifterna vidare till serviceanvändaren med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004). (17.10.2014/831)

17 a § (4.6.2021/475)
Lämnande av uppgifter om skattenummer

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen

1) till en arbetsgivare inom byggbranschen eller till en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar i 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) avsedda personkort som ska medföras på en gemensam byggarbetsplats, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret,

2) till en arbetsgivare inom skeppbyggnadsbranschen eller till en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde och som utfärdar i 52 c § i arbetarskyddslagen avsedda personkort som ska medföras på varvsområdet, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret,

3) till arbetarskyddsmyndigheten lämna uppgift om skattenummer för personer som myndigheten specificerat för tillsyn över att arbetarskyddslagen iakttas.

17 a § har ändrats genom L 475/2021, som trädde i kraft 1.7.2022. Den tidigare formen lyder:

17 a § (3.10.2014/793)
Utlämnande av uppgifter om skattenummer

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen

1) till en arbetsgivare inom byggbranschen eller till en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar i 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) avsedda personkort som ska medföras på en gemensam byggarbetsplats, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011),

2) till arbetarskyddsmyndigheten lämna uppgift om skattenummer för personer som myndigheten specificerat för tillsyn över att arbetarskyddslagen iakttas.

2 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/916. (9.8.2019/916)

L om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen 1231/2011 har upphävts genom L om skattenummer och skattenummerregistret 473/2021, som gäller fr.o.m. 1.7.2022.

18 §
Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige (24.4.2015/499)

1) till en statlig eller kommunal myndighet, något annat offentligt samfund eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i 29 kap. 9 § 2 mom. i strafflagen (39/1889), om det finns skäl att misstänka att någon har gjort sig skyldig till en brottslig gärning som avses i 29 kap. 5–8 § i strafflagen och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet,

2) till en statlig eller kommunal myndighet eller en sammanslutning som sköter offentliga uppgifter, för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till myndighetens eller sammanslutningens i lag eller förordning föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att misstänka att det har begåtts ett brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet är fängelse i mer än sex månader och uppgifterna kan behövas för utredning av brottet,

3) till en myndighet, en pensions- eller olycksfallsförsäkringsanstalt eller en motsvarande sammanslutning eller stiftelse som sköter verkställigheten av lagstadgat pensions- eller olycksfallsförsäkringsskydd, för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till anstaltens, sammanslutningens eller stiftelsens i lag eller förordning föreskrivna uppgifter, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare eller någon annan som enligt lag eller förordning är betalningsskyldig inte har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lagen eller förordningen,

4) till arbetarskyddsmyndigheten då de uppgifter som lämnas ut är sådana som konstaterats i samband med skattekontroll och som kan vara relevanta för arbetarskyddsmyndigheten i dess tillsyn över iakttagandet av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). (26.6.2009/525)

5) till polisen, när det vid skattekontrollen i anslutning till en person som meddelats näringsförbud har upptäckts omständigheter som kan vara av betydelse för tillsynen över efterlevnaden av näringsförbudet, (18.7.2008/504)

5 a) till polisen, när det vid skattekontrollen har upptäckts sådana omständigheter i anslutning till en anordnare av penninginsamling och en anordnad penninginsamling som kan vara av betydelse för polisen när den utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om penninginsamlingar (863/2019), (5.7.2019/865)

6) till centralen för utredning av penningtvätt, när det i samband med skattekontrollen har upptäckts tvivelaktiga affärstransaktioner eller när det kan misstänkas att medel som ingår i en affärstransaktion används till finansiering av ett terroristbrott eller till straffbart försök till detta, (9.4.2021/287)

7) till Finansinspektionen, då de beskattningsuppgifter som lämnas ut om ett utländskt fondbolag, en AIF-förvaltare och en skattskyldig hänför sig till fullgörandet av fondbolagets och AIF-förvaltarens skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt, om uppgifterna kan vara relevanta vid bedömningen av huruvida den som förvaltar placeringsfonder som ett utländskt fondbolag har inrättat i Finland eller AIF-fonder som en utländsk AIF-förvaltare har inrättat i Finland, på det sätt som avses i 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) eller i 21 kap. 7 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om det är fråga om en alternativ investeringsfond som förvaltas av en AIF-förvaltare registrerad i en EES-stat, väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse, (22.2.2019/228)

8) till Finansinspektionen, då de beskattningsuppgifter som lämnas ut behövs för avgivande av utlåtande som gäller skyldigheten att betala bankskatt och skattegrunderna enligt 26 § 3 mom. i lagen om tillfällig bankskatt (986/2012), (24.4.2015/499)

9) till Patent- och registerstyrelsen sådana uppgifter om stiftelser samt om personer, sammanslutningar och stiftelser i närståendekretsen enligt 1 kap. 8 § i stiftelselagen (487/2015) som kan vara av betydelse för den tillsyn över stiftelser som avses i 14 kap. 1 § i stiftelselagen, (18.9.2015/1146)

10) till Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen om omständigheter som under skattekontroll eller annars iakttagits i fråga om revisorer, revisorers verksamhet och andra skattskyldiga och som kan ha betydelse för tillsynen över revisorerna, (11.8.2017/529)

11) till Tullen sådana uppgifter som behövs vid tillämpningen av det särskilda förfarandet enligt 100 a § i mervärdesskattelagen och avser en sådan skattskyldig på vars import det särskilda förfarandet tillämpas, samt uppgifter om beskattning som verkställts på basis av tillsynsinformation som fåtts av Tullen med stöd av 160 § 3 mom. i mervärdesskattelagen för skötseln av tillsynsuppgifterna enligt det momentet, (28.12.2017/1128)

12) till Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen sådana uppgifter som har iakttagits under skattekontroll och som kan ha betydelse vid tillsynen över de skyldigheter i samband med kundkontroll som föreskrivs i 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), (12.1.2018/22)

13) till en förundersökningsmyndighet om omständigheter som har konstaterats under skattekontroll och som det kan misstänkas att har samband med tjänstebrott eller mutbrott enligt 14 kap. 2 §, 16 kap. 13, 14, 14 a eller 14 b §, 30 kap. 7, 7 a, 8 eller 8 a § eller 40 kap. 1–5 eller   7–10 § i strafflagen eller med missbruk av förtroendeställning enligt 36 kap. 5 § i den lagen, (7.6.2019/723)

14) till Konkurrens- och konsumentverket sådana uppgifter om förbjudna konkurrensbegränsningar mellan näringsidkare och om missbruk av dominerande marknadsställning som kan ha betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 5 och 7 § i konkurrenslagen (948/2011) samt av artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. (7.6.2019/723)

(8.12.2006/1108)

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på eget initiativ till åklagar- och förundersökningsmyndigheter lämna ut beskattningsuppgifter som behövs för förundersökning, åtal och domstolsbehandling av sådana brott som nämns i 18 § i lagen om Skatteförvaltningen (237/2008). (18.4.2008/259)

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf kan utlämnas vidare för utredning och åtal av brott. Uppgifterna skall förstöras genast när de inte längre behövs, om inte uppdragets särskilda natur kräver permanent förvaring av uppgifterna.

19 §
Utlämnande av uppgifter till åklagar- och förundersökningsmyndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten i enskilda fall på begäran lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förebyggande, utredning och åtal av brott,

2) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för undersökning som gäller meddelande eller förlängning av näringsförbud och till polisen för övervakning av att näringsförbud iakttas,

3) åklagar- och förundersökningsmyndigheter samt domstolar för bestämmande av det dagsbotsbelopp som avses i 2 a kap. 2 § i strafflagen. (9.8.2019/916)

19 a § (12.6.2015/755)
Rätt att vittna vid en rättegång trots tystnadsplikten

Den som är eller har varit anställd hos Skatteförvaltningen eller någon annan som verkar eller har verkat hos Skatteförvaltningen eller på uppdrag av Skatteförvaltningen eller som är eller har varit anställd hos någon som utför ett uppdrag hos Skatteförvaltningen får vittna om beskattningsuppgifter som avses i 18 § 2 mom. och 19 § 1 mom. 1 punkten vid en rättegång som gäller brottmålet i fråga.

Den skyldighet att vägra vittna som avses i 17 kap. 12 § 1 mom. i rättegångsbalken gäller inte vittnesmål om beskattningsuppgifter som avses i 1 mom. i denna paragraf vid en rättegång som gäller brottmålet i fråga.

20 §
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran

1) till utsökningsmyndigheter lämna ut identifieringsuppgifter om arbetsgivare eller annan utbetalare av inkomst samt beskattningsuppgifter som behövs för utsökning eller annan verkställighet, (9.8.2019/916)

2) till myndigheter, offentliga samfund och andra samfund som beviljar och utövar tillsyn över understöd och bidrag till företag, näringar, sysselsättning eller jordbruk eller andra offentliga understöd och bidrag lämna ut sådana uppgifter om stöd- eller bidragssökandens förfallna och obetalda skatter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige som behövs för behandlingen av understöds- eller bidragsärendet; uppgifterna kan lämnas ut utan vederbörandes samtycke,

3) för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och i landskapet Åland till Statens ämbetsverk på Åland lämna ut uppgifter om personers adresser, byggnaders identifieringsuppgifter samt om vem som äger en fastighet, byggnad eller lägenhet, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige, samt beträffande bostadslägenheter uppgift om huruvida ägaren själv använder lägenheten, (29.11.2019/1173)

4) för utbetalning och indrivning av lån, räntestöd och statsborgen samt beviljande av betalningsbefrielse till Statskontoret lämna ut behövliga beskattningsuppgifter om inkomster, förmögenhet samt förfallna och obetalda skatter för låntagare, räntestödstagare, dem som beviljats statsborgen eller sökt betalningsbefrielse, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige,

5) för behandling av ett tillståndsärende som gäller verkställande av lotteri enligt lotterilagen (1047/2001) till en myndighet lämna ut uppgifter om lotterier och för dem betalda lotteriskatter, jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige, (29.12.2011/1500)

6) till Finansinspektionen lämna ut sådana beskattningsuppgifter om ett fondbolag och en skattskyldig som hänför sig till ett utländskt fondbolags eller en AIF-förvaltares skyldighet att lämna uppgifter och till skyldigheten att ta ut skatt och som behövs för en bedömning enligt 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder eller 19 kap. 2 § i lagen om alternativa investeringsfonder, (22.2.2019/228)

7) till Finansinspektionen lämna ut behövliga beskattningsuppgifter för avgivande av utlåtande som gäller skyldigheten att betala bankskatt och skattegrunderna enligt 26 § 3 mom. i lagen om tillfällig bankskatt, (28.12.2017/1128)

8) till Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen lämna ut sådana beskattningsuppgifter som är nödvändiga vid tillsynen över de skyldigheter i samband med kundkontroll som föreskrivs i 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, (28.12.2018/1345)

9) till Lantmäteriverket lämna ut behövliga uppgifter om betalning av överlåtelseskatt för anteckning i den aktiebok som avses i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) och för anteckning i det lagfarts- och inteckningsregister som avses i jordabalken (540/1995). (25.10.2019/1025)

3 a kap (3.10.2014/793)

Registret över företags skatteskulder och utlämnande av uppgifter i det

20 a § (3.10.2014/793)
Registret över företags skatteskulder

På basis av uppgifter som Skatteförvaltningen innehar för verkställande av beskattningen ska Skatteförvaltningen föra ett register över företags skatteskulder och försummelser av deklarationsskyldigheten (skatteskuldsregister) på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Med företag avses i företags- och organisationsdatasystemet registrerade företag och organisationer enligt 3 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten i företags- och organisationsdatalagen samt fysiska personer och dödsbon enligt 1 punkten i nämnda moment som har antecknats i handelsregistret eller registret över mervärdesskattskyldiga.

Ändamålet med skatteskuldsregistret är att effektivisera skattebetalningen och fullgörandet av deklarationsskyldigheten samt att den utredningsskyldighet som i lag föreskrivs för näringsutövare fullgörs.

20 b § (3.10.2014/793)
Skatteskuldsregistrets datainnehåll och antecknande av uppgifter i registret

I skatteskuldsregistret antecknas följande uppgifter:

1) som individualiseringsuppgifter företagets namn samt företags- och organisationsnummer,

2) som uppgift om skatteskuld uppgift om huruvida företaget har sådana förfallna och obetalda skatter och avgifter som Skatteförvaltningen uppbär, till ett belopp av minst 10 000 euro och beträffande vilka Skatteförvaltningen inte har vidtagit betalningsarrangemang eller en besvärsmyndighet inte har förordnat att verkställigheten ska avbrytas,

3) som uppgift om försummelser av deklarationsskyldigheten uppgift om huruvida företaget har underlåtit att deklarera mervärdesskatt eller förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift.

Uppgifter om ett företag kan antecknas i skatteskuldsregistret tidigast två veckor efter den dag då företaget anses ha fått kännedom om ett sammandrag enligt 70 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) där företaget har påmints om att försummelsen antecknas i skatteskuldsregistret. Om försummelsen gäller fullgörandet av deklarationsskyldigheten eller någon annan skatt eller avgift än de som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), är tidsfristen två veckor från den dag då påminnelsen har sänts per post. (12.1.2018/22)

Uppgift om skatteskulder och försummelser av deklarationsskyldigheten antecknas i registret den sista dagen i den månad under vilken förutsättningarna enligt 2 mom. för antecknande i registret har uppfyllts.

Uppgifter om ett företag kan antecknas i registret trots 2 mom., om den påminnelse som avses där inte har kunnat sändas per post till företaget på grund av bristfälliga kontaktuppgifter.

Bestämmelserna om skatteskuld i denna lag gäller på motsvarande sätt Skatteförvaltningens fordran till följd av skatteförhöjning, dröjsmålspåföljd eller någon annan påföljd som enligt skattelagstiftningen påförts eller ska betalas på grund av försummelse eller på återbäring som ska återkrävas enligt lagen om skatteuppbörd, med undantag för förseningsränta enligt 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). (9.9.2016/781)

20 c § (3.10.2014/793)
Avförande av uppgifter i skatteskuldsregistret

En uppgift om en skatteskuld ska avföras ur skatteskuldsregistret utan dröjsmål när skatteskulden på grund av betalning eller betalningsarrangemang understiger det belopp som anges i 20 b § 1 mom. 2 punkten och uppgift om betalningen elektroniskt har registrerats på Skatteförvaltningens konto eller betalningsarrangemang har vidtagits eller om Skatteförvaltningen har fått information om ett beslut om att besvärsmyndigheten har förordnat att verkställigheten ska avbrytas. Om det sammanlagda beloppet av skatteskulderna av någon annan orsak understiger nämnda belopp, ska uppgiften om skatteskulden likaså avföras ur registret utan dröjsmål.

En uppgift om försummelse av deklarationsskyldigheten ska avföras ur registret utan dröjsmål efter det att deklarationsskyldigheten har fullgjorts, dock senast sex månader efter utgången av den skatteperiod som försummelsen av deklarationsskyldigheten gäller. (9.9.2016/781)

Uppgifterna om registeranteckningar ska bevaras fem år från utgången av det år då uppgiften om en skatteskuld eller försummelse av deklarationsskyldigheten har avförts ur registret.

20 d § (3.10.2014/793)
Utlämnande av uppgifter i skatteskuldsregistret genom en nättjänst

Var och en har rätt att genom att specificera ett företag med företags- och organisationsnumret ur skatteskuldsregistret få i registret lagrade uppgifter om andra företag än de i 20 a § 1 mom. avsedda fysiska personer och dödsbon. Med avvikelse från det som föreskrivs i 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnar Skatteförvaltningen ut uppgifter endast genom en informationstjänst som genomförs i form av en nättjänst, om det inte föreskrivs något annat om utlämnande av uppgifter i denna eller någon annan lag.

På de uppgifter som avses i 1 mom. tillämpas inte det som i 21 § i kreditupplysningslagen (527/2007) föreskrivs om antecknande av uppgifter ur offentliga register i kreditupplysningsregistret.

20 e § (3.10.2014/793)
Utlämnande av uppgifter i skatteskuldsregistret till beställare och upphandlingsenheter

Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen lämna ut uppgifter i skatteskuldsregistret om fysiska personer och dödsbon enligt 20 a § 1 mom.

1) till en beställare som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft för fullgörande av den utredningsskyldighet som föreskrivs i 5 § 1 mom. 3 punkten i den lagen,

2) till en upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) om anbudsgivare eller anbudssökande som avses i den lagen för att utreda den grund för uteslutning som avses i 54 § 1 mom. 5 punkten i den lagen; uppgifterna kan lämnas ut trots att den nämnda lagen inte tillämpas på upphandlingen på grund av värdet av upphandlingen eller av någon annan orsak.

Uppgifter om ett enskilt företag kan i de fall som avses i 1 mom. förmedlas med hjälp av ett elektroniskt förfrågningssystem till en sådan beställare eller upphandlande enhet som kan identifieras på ett tillförlitligt sätt som godkänns inom Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen övervakar användningen av uppgifterna i förfrågningssystemet på det sätt som föreskrivs särskilt.

3 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/916. (9.8.2019/916)

4 kap

Särskilda bestämmelser

21 § (9.9.2016/781)
Publicering av uppgifter om skatteskuld

Uppgifter om sådana förfallna och obetalda skatter i fråga om mervärdesskatt samt förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringssavgift vilka uppbärs med stöd av lagen om skatteuppbörd kan publiceras.

Uppgifter som publiceras är den skattskyldiges eller den betalningsskyldiges

1) namn,

2) firma samt företags- och organisationsnummer,

3) av Skatteförvaltningen kända hemkommun, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

4) skatteslag och belopp för obetalda skatter jämte dröjsmålspåföljder.

22 §
Publicering av beslut

Högsta förvaltningsdomstolen och en förvaltningsdomstol kan publicera sitt beslut i ett skatteärende och centralskattenämnden sitt förhandsavgörande ordagrant eller i förkortad form så att av dem inte framgår den skattskyldiges namn eller sådana uppgifter om en enskild fysisk person som gör det möjligt att identifiera den skattskyldige.

23 §
Förhandlingssekretess

Var och en är skyldig att hemlighålla vad som under handläggningen av ett ärende som har gällt förhandsavgörande eller ändringssökande har framförts i centralskattenämnden eller skatterättelsenämnden.

24 §
Upphörande av sekretess

Beskattningshandlingar är sekretessbelagda i 50 år. Samma tid gäller också uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.

Tiden för sekretessbeläggning räknas från den dag som har antecknats i handlingen eller, om handlingen saknar datum, från ingången av det år som följer efter det år då beskattningen har slutförts eller av det år som följer efter utgången av skatteperioden som skatten hänför sig till.

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

26 §
Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Bestämmelsen i 7 § om bokslutsuppgifters offentlighet tillämpas på uppgifter som lämnas för de räkenskapsperioder som utgår den 1 januari 2006 och därefter. (20.12.2002/1166)

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 30 april 1999 om utlämnande av beskattningsuppgifter för bestämmande av böter (558/1999),

2) i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 93 a § och 95 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1104/1997,

3) i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 60 §, sådan den lyder i lag 1106/1997,

4) i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 64 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1107/1997,

5) i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1105/1997,

6) i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 20 § och 21 § 2 mom., sådant det lyder i lag 652/1995,

7) i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/1943) 100 c och 100 d §, sådana de lyder i lag 1007/1981, 101 a §, sådan den lyder i lag 812/1989 och 101 b §, sådan den lyder i lag 650/1995,

8) lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 31 § 3 mom., sådant det lyder i lag 507/1998, och

9) i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 9 § 1 mom.

27 §
Övergångsbestämmelse

Ur skattelängder och offentliga beskattningsuppgifter som har blivit offentliga enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, kan uppgifter som berör enskilda skattskyldiga lämnas ut. Uppgifterna lämnas i utdrag, som inte får innehålla den skattskyldiges personbeteckning eller adress eller annan kontaktinformation.

Till förskottsinnehållningsskyldiga som i hela landet betalar ut förmåner till personer som inte har preciserats på förhand kan skatteförvaltningen till och med den 24 oktober 2001 lämna ut identifieringsuppgifter för samtliga allmänt skattskyldiga samt andra uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning. Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättning att Skattestyrelsen har givits en utredning om hur användningen och skyddet av uppgifterna har ordnats.

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

Ikraftträdelsestadganden:

16.3.2001/249:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

5.6.2002/477:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

6 § trädde i kraft 20.11.2002 enligt F 948/2002.

RP 234/2001, FiUB 2/2002, RSv 45/2002

20.12.2002/1166:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagens 26 § 2 mom. tillämpas inte på bokslutsuppgifter som har blivit offentliga före denna lags ikraftträdande.

RP 237/2002, FiUB 29/2002, RSv 182/2002

9.7.2004/659:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 659/2004 trädde i kraft 1.2.2006 enligt 75/2006.

RP 95/2004, AjUB 6/2004, RSv 102/2004

9.12.2005/971:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2005.

RP 118/2005, FiUB 23/2005, RSv 142/2005

22.12.2005/1133:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 186/2005, FiUB 35/2005, RSv 175/2005

22.12.2005/1154:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På offentligheten i fråga om uppgifter om förmögenhetsbeskattning som verkställts för skatteåret 2005 och tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 144/2005, FiUB 44/2005, RSv 218/2005

22.12.2005/1156:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 212/2005, FiUB 43/2005, RSv 215/2005

8.12.2006/1108:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 82/2006, LaUB 14/2006, RSv 154/2006

18.4.2008/259:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

18.7.2008/504:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

RP 25/2008, FvUB 8/2008, RSv 77/2008

26.6.2009/525:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 50/2009, AjUB 5/2009, RSv 62/2009

7.8.2009/615:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Den 21 § som gäller vid ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december 2009. (16.10.2009/761)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/761:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

22.12.2009/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången på uppgifter om beskattningen för skatteåret 2006.

RP 133/2009, FiUB 39/2009, RSv 208/2009

11.6.2010/522:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

1.10.2010/851:

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2010.

Lagen tillämpas första gången på de uppgifter som gäller beskattningen för 2009.

Från och med den dag då lagen träder i kraft får offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen för skatteåret 2008 och tidigare skatteår lämnas ut endast i fråga om specificerade skattskyldiga. Uppgifterna lämnas ut så att den skattskyldiges hemkommun inte framgår, om den skattskyldiges kontaktuppgifter är skyddade på basis av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

RP 72/2010, FiUB 24/2010, RSv 117/2010

9.12.2011/1234:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 58/2011, FiUB 8/2011, RSv 45/2011

29.12.2011/1500:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011, EkUB 10/2011, RSv 100/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32, Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

31.8.2012/493:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 28/2012, FiUB 14/2012, RSv 66/2012

28.12.2012/988:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 167/2012, EkUU 46/2012, FiUB 34/2012, RSv 165/2012

18.11.2013/813:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 76/2013, RP 102/2013, FiUb 18/2013, RSv 123/2013

30.12.2013/1248:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas på investeringar som deklarerats medan lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015 har varit i kraft.

RP 105/2013, RP 181/2013, FiUB 22/2013, RSv 148/2013

3.10.2014/793:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

Bestämmelserna i 3 a kap. tillämpas också på sådana skatteskulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande samt på sådana försummelser av deklarationsskyldigheten som har inträffat före lagens ikraftträdande. Innan lagen träder i kraft kan Skatteförvaltningen ge påminnelser som avses i 20 b § 2 mom. samt vidta andra åtgärder som krävs för verkställigheten av lagen.

RP 204/2013, FiUB 8/2014, GrUU 4/2014, RSv 89/2014

17.10.2014/831:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014 och tillämpas första gången på uppgifterna i ändringsskattekorten för skatteåret 2015.

RP 106/2014, FiUB 10/2014, RSv 103/2014

24.4.2015/499:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

12.6.2015/755:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014, LaUB 19/2014, RSv 274/2014

18.9.2015/1146:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

17.6.2016/481:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 56/2016, EkUB 11/2016, RSv 60/2016

9.9.2016/781:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

16.12.2016/1196:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

11.8.2017/529:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 45/2017, FiUB 3/2017, RSv 67/2017

28.12.2017/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 154/2017, FiUB 24/2017, RSv 179/2017, Rådets direktiv (EU) 2016/2258 (32016L2258); EUT L 342, 16.12.2016, s. 1

12.1.2018/22:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018. Lagens 20 b § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 november 2019.

Lagens 6 § 2 mom. tillämpas första gången på de offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2020 och på jämförelsevärdet för aktier eller andelar för samfundets skatteår 2018.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

9.11.2018/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 140/2018, FiUB 12/2018, RSv 82/2018

28.12.2018/1345:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1345/2018 trädde i kraft 1.11.2019 enligt L 1329/2018.

RP 127/2018, JsUB 18/2018, RSv 168/2018

22.2.2019/228:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

12.4.2019/526:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 282/2018, FiUB 38/2018, RSv 301/2018

7.6.2019/723:

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2019.

RP 68/2018, EkUB 41/2018, RSv 286/2018

5.7.2019/865:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

RP 214/2018, FvUB 35/2018, KuUU 15/2018, RSv 288/2018

9.8.2019/916:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

25.10.2019/1025:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas också på sådan överlåtelse av fastighet som skett före lagens ikraftträdande, om ansökan i fråga om den inte har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret före den dag lagen träder i kraft, och på sådan överlåtelse av överlåtbar särskild rättighet för vilken lagfart eller inskrivning inte har sökts före den dag lagen träder i kraft.

RP 8/2019, FiUB 3/2019, RSv 7/2019

29.11.2019/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

9.4.2021/287:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2021.

RP 135/2020, LaUB 2/2021, RSv 19/2021

4.6.2021/475:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

RP 2/2021, FiUB 5/2021, RSv 59/2021

10.6.2022/441:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

8.7.2022/688:

Denna lag träder i kraft den 31 augusti 2022 och gäller till och med den 31 december 2032.

RP 82/2022, FiUB 13/2022, RSv 86/2022

11.11.2022/894:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2024.

Lagen tillämpas på offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen från och med skatteåret 2022 och på offentliga beskattningsuppgifter i fastighetsbeskattningen från och med skatteåret 2023. Sådana offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen för skatteåret 2022 och i fastighetsbeskattningen för skatteåret 2023 som har ändrats före ikraftträdande av lagen blir offentliga i september 2024 efter ikraftträdandet.

RP 105/2022, FiUB 21/2022, RSv 115/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.