Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

23.12.1999/1215

Lag om offentlig belöning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Riddarordnarna

Genom förordning som utfärdas av republikens president kan bestämmas om de riddarordnar som instiftats för förlänande av utmärkelsetecken och förtjänsttecken samt om dessa riddarordnars organisationsform och stadgar.

2 §
Titlar och annan offentlig belöning

Genom förordning som utfärdas av republikens president kan bestämmas om titlar liksom om annan offentlig belöning som förlänas genom beslut av republikens president, statsrådet eller annan statlig myndighet, såsom utmärkelsetecken och förtjänsttecken, samt om villkoren för förlänande och återtagande.

Presidenten fattar beslut i ärenden som gäller enskilda titlar eller annan offentlig belöning, om det inte har bestämts att beslutsfattandet ankommer på en annan myndighet. Presidenten fattar beslutet i statsrådet utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

3 §
Särskilda beredningsorgan

För beredningen av republikens presidents beslut som gäller titlar och annan offentlig belöning kan finnas särskilda organ. Om tillsättandet av dem och om deras sammansättning och uppgifter kan bestämmas genom förordning som utfärdas av republikens president.

Presidenten fattar beslut om tillsättande av ett organ, om det inte har bestämts att beslutsfattandet ankommer på en annan myndighet. Presidenten fattar beslutet i statsrådet utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

3 a § (22.10.2021/893)
Behandling av och rätt att få vissa personuppgifter

Statsrådets kansli har för att utreda oförvitligheten hos en person som föreslås bli förlänad en titel rätt att behandla och trots sekretessbestämmelserna få följande nödvändiga uppgifter om personen:

1) uppgifter som i det i lagen om verkställighet av böter (672/2002) avsedda bötesregistret förts in om böter och ordningsbot som förelagts personen,

2) uppgifter som ingår i straffregisterutdrag som avses i 5 § i straffregisterlagen (770/1993),

3) uppgifter om sådan brottsmisstanke mot personen som avses i förundersökningslagen (805/2011), när personen själv enligt förundersökningslagen har rätt att få information om brottsmisstanken.

Statsrådets kansli är personuppgiftsansvarig i fråga om de uppgifter som behandlas.

Av den som föreslås bli förlänad en titel ska samtycke inhämtas till att sekretessbelagda uppgifter om personen i fråga begärs.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Lagen tillämpas också på ärenden som blivit anhängiga i enlighet med bestämmelser som utfärdats före lagens ikraftträdande.

RP 146/1999, GrUB 8/1999, RSv 104/1999

Ikraftträdelsestadganden:

22.10.2021/893:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

RP 215/2020, GrUB 12/2021, RSv 126/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.