Beaktats t.o.m. FörfS 886/2021.

23.12.1999/1215

Lag om offentlig belöning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Riddarordnarna

Genom förordning som utfärdas av republikens president kan bestämmas om de riddarordnar som instiftats för förlänande av utmärkelsetecken och förtjänsttecken samt om dessa riddarordnars organisationsform och stadgar.

2 §
Titlar och annan offentlig belöning

Genom förordning som utfärdas av republikens president kan bestämmas om titlar liksom om annan offentlig belöning som förlänas genom beslut av republikens president, statsrådet eller annan statlig myndighet, såsom utmärkelsetecken och förtjänsttecken, samt om villkoren för förlänande och återtagande.

Presidenten fattar beslut i ärenden som gäller enskilda titlar eller annan offentlig belöning, om det inte har bestämts att beslutsfattandet ankommer på en annan myndighet. Presidenten fattar beslutet i statsrådet utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

3 §
Särskilda beredningsorgan

För beredningen av republikens presidents beslut som gäller titlar och annan offentlig belöning kan finnas särskilda organ. Om tillsättandet av dem och om deras sammansättning och uppgifter kan bestämmas genom förordning som utfärdas av republikens president.

Presidenten fattar beslut om tillsättande av ett organ, om det inte har bestämts att beslutsfattandet ankommer på en annan myndighet. Presidenten fattar beslutet i statsrådet utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Lagen tillämpas också på ärenden som blivit anhängiga i enlighet med bestämmelser som utfärdats före lagens ikraftträdande.

RP 146/1999, GrUB 8/1999, RSv 104/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.