Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

8.12.1999/1153

Statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed i arbete

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut förblir i kraft. Se L 738/2002 68 §.

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbete där det finns risk för exponering för tobaksrök i omgivningen. I lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den föreskrivs om förbud mot och begränsning av tobaksrökning och om uppsättande behövliga anslag.

2 §
Riskbedömning

I arbete där det finns risk för exponering för tobaksrök i omgivningen skall arbetsgivaren bedöma arten och omfattningen av den exponering som arbetstagarna utsätts för samt exponeringstidens längd och de risker för arbetstagarens hälsa och säkerhet som exponeringen medför samt vidta nödvändiga åtgärder.

Bedömningen skall göras regelbundet och alltid då omständigheterna förändras på ett sådant sätt att förändringarna kan öka arbetstagarnas exponering för tobaksrök i omgivningen.

När arbetsgivaren gör en bedömning enligt denna paragraf skall han särskilt beakta den fara för hälsa och säkerhet som exponeringen utgör för arbetstagare som är känsliga och särskilt mottagliga för verkningarna av tobaksrök i omgivningen. Särskilt mottagliga personer, såsom gravida kvinnor, får inte anlitas för arbete i vilket exponering för tobaksrök i omgivningen förekommer.

3 §
Bedömning av exponeringen

Omfattningen av exponeringen för tobaksrök i omgivningen kan bedömas på en arbetsplats

1) genom observationer,

2) på basis av tillgängliga exponeringsuppgifter som gäller andra motsvarande förhållanden,

3) på basis av resultaten av hälsoundersökningar enligt 9 §,

4) på basis av de mängder tobaksrök eller de mängder sådana beståndsdelar i den som medför risk för cancersjukdom vilka uppmätts vid fasta mätpunkter, eller

5) på basis av de mängder tobaksrök i omgivningen eller de mängder sådana beståndsdelar i tobaksröken som medför risk för cancersjukdom vilka uppmätts i arbetstagarnas andningszon.

4 §
Exponeringsbedömningens verkningar

Om det i enlighet med 3 § konstateras att arbetstagarna i betydande grad utsätts för exponering för tobaksrök i omgivningen, skall arbetsgivaren vidta de åtgärder för avvärjande och minskning av exponeringen som avses i 5 §.

5 §
Avvärjande och minskning av exponering

Arbetsgivaren skall skydda arbetstagarna mot den cancerrisk som tobaksrök i omgivningen medför i arbete så att omfattningen av exponeringen för tobaksrök i omgivningen och exponeringstiden minskas så mycket som det tekniskt och med utnyttjande av lokaliteternas konstruktionsmässiga lösningar rimligen är möjligt.

Exponeringen kan minskas och avvärjas

1) med hjälp av tillräckligt effektiva allmänna ventilationssystem,

2) genom att vid bardisken och i spelutrymmen eller andra motsvarande utrymmen där arbetstagarna vistas varaktigt finns tillräckliga lokala ventilationssystem eller något motsvarande lika effektivt tekniskt arrangemang med hjälp av vilket spridningen av tobaksrök från omgivningen till arbetstagarnas arbetsutrymmen förhindras och genom att tobaksröken omedelbart och så effektivt som möjligt avlägsnas från de områden där tobaksrökning är tillåten,

3) genom att utrymmen för icke rökare och rökare avskiljs med lämpliga konstruktionsmässiga lösningar som hindrar att tobaksrök sprider sig till ett område där tobaksrökning är förbjuden,

4) genom att tobaksrökningen styrs till en sådan plats i det område där rökning är tillåten att den exponering som arbetstagarna utsätts för minskar,

5) genom att arbetsmetoderna och arbetssätten ordnas så att antalet arbetstagare som exponeras eller eventuellt kan exponeras för tobaksrök i omgivningen hålls så litet som möjligt,

6) genom att det på behörigt sätt och regelbundet dras försorg om den allmänna hygienen och renligheten på arbetsplatsen, och

7) med hjälp av instruktioner för exceptionella situationer.

6 §
Uppföljning av åtgärderna för minskning av exponeringen och beredskap att göra ändringar

Arbetsgivaren skall se till att

1) mängden tobaksrök i luften på arbetsplatsen följs regelbundet,

2) arbetstagarnas exponering för sådana beståndsdelar i tobaksrök i omgivningen som medför risk för cancersjukdom vid behov följs genom arbetshygieniska mätningar på arbetsplatsen med användning av nikotin som indikatorämne,

3) ventilationssystemen underhålls och rengörs regelbundet,

4) ventilationssystemens och de konstruktionsmässiga lösningarnas funktionsduglighet bedöms vid behov genom mätningar där nikotin eller något annat ämne som lämpar sig för konstaterande av tobaksrök används som indikatorämne,

5) arbetsmetoderna och arbetssätten samt verkningarna av ändringar i dem på exponeringen för tobaksrök i omgivningen bedöms, och

6) strävandena att minska exponeringen för tobaksrök i omgivningen beaktas då rums- och inredningsändringar och det allmänna upprätthållandet av hygienen på arbetsplatsen planeras samt att de planerade ändringarnas verkningar bedöms.

7 §
Uppgifter till arbetarskyddsmyndigheterna

Arbetsgivaren skall på begäran till arbetarskyddsmyndigheten ge den riskbedömning som nämns i 2 § och de uppgifter som den baserar sig på och en utredning om vilka åtgärder som har vidtagits för att minska arbetstagarnas exponering för tobaksrök i omgivningen och hur genomförandet av dessa åtgärder följs på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren skall på begäran tillställa arbetarskyddsmyndigheten uppgifter om

1) det serveringsutrymme som har reserverats för gästerna, såsom dess yta, metoderna för avlägsnande av tobaksrök vid serveringsdiskarna, spelborden och i de utrymmen som reserverats för tobaksrökning samt andra motsvarande omständigheter,

2) utredningar om ventilationssystemens effekt eller luftens renhet som eventuellt har gjorts tidigare i lokaliteterna i fråga, eller motsvarande mätresultat,

3) antalet arbetstagare som exponeras för tobaksrök i omgivningen,

4) vidtagna förebyggande åtgärder för att minska mängden tobaksrök, och

5) andra uppgifter som är nödvändiga för inspektionsverksamheten.

8 §
Handledning av arbetstagarna

Arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att arbetstagarna i enlighet med sina arbetsuppgifter får tillräcklig, ändamålsenlig och vid behov återkommande information och handledning, baserad på de uppgifter som står till förfogande, om ärenden som gäller

1) de hälsorisker som tobaksrök i omgivningen medför, inklusive information om den extra risk som aktiv tobaksrökning medför,

2) de förfaringssätt som skall iakttas och de försiktighetsåtgärder som skall vidtas i syfte att förebygga och minska exponeringen så att arbetsuppgifterna kan utföras på ett tryggt sätt,

3) de områden där bedömningen som avses i 2 § visar att särskilt mottagliga arbetstagares hälsa är i fara, och

4) de åtgärder som arbetstagarna skall vidta, om mängden tobaksrök i luften är större än normalt.

9 §
Hälsoundersökningar

Arbetsgivaren skall, i syfte att följa arbetstagarnas hälsotillstånd, ordna nödvändiga hälsoundersökningar för att minska risken för cancersjukdom enligt vad som närmare bestäms i lagen om företagshälsovård (743/1978) och med stöd av den.

10 §
Förteckning över exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren skall föra en förteckning över de arbetstagare som exponeras för tobaksrök i omgivningen enligt vad som närmare bestäms i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer (1038/1993) och med stöd av den.

11 §
Fastställande av årlig exponering

I den förteckning som avses i 10 § antecknas som exponerade de arbetstagare som under året i fråga under en betydande del av sin arbetstid har utsatts för exponering för tobaksrök i omgivningen under minst 40 arbetsdagar.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas av det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.