Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

26.3.1999/430

Lag om förvaltningsdomstolarna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap (25.8.2016/684)

(25.8.2016/684)

1 kap. har upphävts genom L 25.8.2016/684.

2 kap

Personalen

4 § (25.8.2016/684)

4 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

5 § (25.8.2016/684)

5 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

6 § (25.8.2016/684)

6 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

7 §
Sakkunnigledamöter

I förvaltningsdomstolen deltar en sakkunnigledamot i behandlingen och avgörandet av

1) ärenden enligt barnskyddslagen (417/2007) som gäller barn- och familjeinriktat barnskydd, (13.4.2007/422)

1 a) ärenden enligt adoptionslagen (22/2012) som gäller avbrytande av adoptionsrådgivning, vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst eller avbrytande av tjänsten, adoptionstillstånd eller rätt att få uppgifter ur adoptionshandlingar, (20.1.2012/26)

2) ärenden enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) som gäller meddelande av specialomsorger och fortsatta specialomsorger mot den berördas egen vilja,

3) ärenden som gäller beslut om att någon enligt mentalvårdslagen (1116/1990) skall tas in för vård eller hållas kvar för fortsatt vård oberoende av sin vilja, om att hans eller hennes egendom skall omhändertas eller om att kontakterna skall begränsas,

4) ärenden som gäller beslut enligt vilket någon i enlighet med 11 eller 12 § i lagen om missbrukarvård (41/1986) oberoende av sin vilja skall intas för vård samt frågor som avses i 13 § i nämnda lag, samt

5) ärenden som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). (21.12.2016/1234)

(2.9.2005/699)

I ärenden som avses i 1 mom. kan förvaltningsdomstolen dock utan någon sakkunnigledamot besluta om andra åtgärder än sådana som innebär ett slutligt avgörande i huvudsaken.

8 § (25.8.2016/684)

8 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

8 a § (25.8.2016/684)

8 a § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

9 § (25.8.2016/684)

9 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

10 § (25.8.2016/684)

10 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

10 a § (25.8.2016/684)

10 a § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

11 § (25.8.2016/684)

11 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

3 kap

Handläggning av ärenden vid förvaltningsdomstolen

12 § (21.7.2006/675)
Domförhet

Förvaltningsdomstolen är domför med tre ledamöter, om inte något annat bestäms särskilt i lag.

Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen samt ärenden som ska avgöras vid gemensam behandling enligt miljöskyddslagen eller marktäktslagen ska i sammansättningen med tre ledamöter ingå två lagfarna ledamöter och en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området och vid behandlingen av ärenden som avses i 7 § två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot. Om en fråga som ska avgöras i ett ärende på grund av sin natur kräver det, kan förvaltningsdomstolen avgöra ärendet även i en sammansättning med fyra ledamöter. I en sammansättning med fyra ledamöter ska i ärenden som avses i detta moment ingå minst två lagfarna ledamöter och i ärenden som avses i 7 § tre lagfarna ledamöter. Ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen och ärenden som ska avgöras vid gemensam behandling enligt miljöskyddslagen eller marktäktslagen kan avgöras i en utökad sammansättning, om ärendet på grund av sin särskilda natur eller omfattning kräver det. I sammansättningen ingår då utöver ordföranden ett behövligt antal ledamöter som är förtrogna med det naturvetenskapliga eller tekniska området och lika många lagfarna ledamöter. Ordföranden ska alltid vara en lagfaren ledamot. (19.6.2019/775)

Har besvär eller yrkanden som framställts i något annat förvaltningsprocessuellt ärende återtagits helt och hållet, kan en lagfaren ledamot ensam fatta beslut med anledning av detta. En lagfaren ledamot kan ensam avgöra också ett ärende där det är fråga om huruvida besvär eller något annat förvaltningsprocessuellt ärende har anhängiggjorts inom föreskriven tid, samt avgöra huruvida förvaltningsdomstolen är behörig att behandla ett ärende som anhängiggjorts där. En lagfaren ledamot kan ensam fatta beslut om ett förordnande som gäller verkställighet enligt 14 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) eller någon annan lag eller om utfärdandet av något annat interimistiskt förordnande. En lagfaren ledamot kan ensam fatta beslut om att muntlig förberedelse eller muntlig förhandling ska ordnas eller att syn eller inspektion förrättas i ärendet samt träffa de avgöranden som gäller genomförandet av dessa förfaranden och även besluta om andra åtgärder som hänför sig till ärendets förberedelse. En lagfaren ledamot kan också ensam förkasta ett yrkande som gäller ordnande av muntlig förhandling, muntlig förberedelse, syn eller inspektion. En lagfaren ledamot kan ensam genomföra muntlig förberedelse. En lagfaren ledamot eller föredragande kan förrätta inspektion. (5.7.2019/811)

Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet i ärenden som gäller rättegångens offentlighet i förvaltningsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet i ärenden som gäller domarjäv finns i 5 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/811)

12 a § (21.7.2006/675)
Sammansättning i vissa ärenden

Förvaltningsdomstolen är domför också i en sammansättning med två ledamöter, om inte en fråga som skall avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre ledamöter och domstolen skall avgöra ett fullföljdsärende som gäller

1) naturliga avdrag, avdrag från kapitalinkomst, resekostnadsersättningar, avdrag från förvärvsinkomsten, avdrag från skatten och underskottsgottgörelser enligt inkomstskattelagen (1535/1992) eller tillämpningen av fastighetsskattelagen (654/1992), bilskattelagen (777/2020) eller fordonsskattelagen (1281/2003), skogsvårdsavgifter enligt lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller uppskattning av värdet på egendom enligt lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), (13.11.2020/780)

2) tillståndsärenden enligt 18 kap. eller beviljande av undantag enligt 23 kap. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

3) tillämpningen av avfallslagen (646/2011), (17.6.2011/665)

4) tillämpningen av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), lagen om hemkommun (201/1994) eller lagen om för- och efternamn (946/2017), (29.11.2019/1134)

5) tillämpningen av civiltjänstlagen (1446/2007), (28.12.2007/1454)

6) tillämpningen av ordningslagen (612/2003) eller lagen om sammankomster (530/1999),

7) tillämpningen av lagen om underhållstrygghet (671/1998), socialvårdslagen (710/1982), lagen om utkomststöd (1412/1997) lagen om barndagvård (36/1973), lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) eller lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992),

8) tillämpningen av utlänningslagen (301/2004), (12.8.2016/648)

9) tillämpningen av passlagen (642/1986),

10) tillämpningen av lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

11) tillämpningen av lagen om domstolsavgifter (1455/2015), lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller lagen om avgiftsbefrielse (529/1980), (11.12.2015/1456)

12) överlåtande enligt 5 kap. 2 § i ärvdabalken (40/1965) av arv som tillfallit staten, eller (31.1.2014/102)

13) tillämpningen av lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002), lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995), viltförvaltningslagen (158/2011) eller viltskadelagen (105/2009) eller handläggningen av besvär som anförts med stöd av 13 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (1378/2004). (31.1.2014/102)

Förvaltningsdomstolen är domför också i en sammansättning med två ledamöter, i vilken ingår en lagfaren ledamot och en sakkunnigledamot, i ärenden som gäller beslut om fortsatt vård enligt mentalvårdslagen som skall underställas förvaltningsdomstolen.

Ett ärende som har behandlats i en sammansättning med två ledamöter skall överföras till en sammansättning med tre ledamöter för avgörande, om ledamöterna inte är eniga om avgörandet.

L om underhållstrygghet 671/1998 har upphävts genom L om underhållsstöd 580/2008, L om barndagvård 36/1973 har upphävts genom L om småbarnspedagogik 540/2018, PassL 642/1986 har upphävts genom PassL 671/2006, SocialvårdsL 710/1982 har huvudsakligen upphävts genom SocialvårdsL 1301/2014, L om Forststyrelsen 1378/2004 har upphävts genom L om Forststyrelsen 234/2016 och L om skydd för växters sundhet 702/2003 har upphävts genom VäxtskyddsL 1110/2019.

12 b § (21.7.2006/675)
Domförhet med en ledamot

Förvaltningsdomstolen är domför även med en ledamot när den avgör fullföljdsärenden som gäller

1) tillämpningen av vägtrafiklagen (729/2018), lagen om parkeringsövervakning (727/2011) eller lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979), (10.8.2018/742)

2) fastställande av televisionsavgift och påförande av kontrollavgift enligt lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998),

3) tillämpningen av lagen om flyttning av fordon (828/2008), (12.8.2016/648)

4) körrätt och körkort enligt körkortslagen (386/2011), (10.8.2018/742)

5) ärenden enligt 103 § i utlänningslagen och ärenden som avgjorts vid påskyndat förfarande enligt 104 § i den lagen. (12.8.2016/648)

Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet med en domare finns också i 27 § 2 mom. i rättshjälpslagen (257/2002), 20 kap. 5 § i fängelselagen (767/2005) och 85 § i barnskyddslagen. (12.8.2016/648)

Ett ärende som avses i 1 mom. kan behandlas även i en sammansättning som avses i 12 a § 1 mom.

L om flyttning av fordon 828/2008 har upphävts genom L om flyttning av fordon 1508/2019.

13 § (25.8.2016/684)
Sammansättningen vid hinder för en ledamot

Förvaltningsdomstolen är domför även om en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får förhinder efter det att den muntliga förhandlingen, sammanträdet eller synen har inletts. I sammansättningen ska det dock alltid ingå minst en lagfaren ledamot och i de fall som avses i 7 § 1 mom. också en sakkunnigledamot.

13 a § (25.8.2016/684)
Förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot

En kollegial sammansättning vid förvaltningsdomstolen kan förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning, eller av någon annan särskild orsak.

13 b § (25.8.2016/684)

13 b § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

14 §
Plenum

I förvaltningsdomstolens plenum deltar överdomaren som ordförande samt de ordinarie förvaltningsrättsdomarna och de förvaltningsrättsdomare som utnämnts för viss tid som är längre en ett år. När en sakkunnigledamot enligt lag ska delta i behandlingen av ett rättskipningsärende, deltar ledamoten på motsvarande sätt också när ärendet behandlas i plenum. (10.6.2011/616)

Plenum är domfört när minst hälften av de ledamöter som är i tjänst som överdomare eller förvaltningsrättsdomare är närvarande.

15 § (25.8.2016/684)
Fulltaligt avdelningssammanträde

I ett fulltaligt avdelningssammanträde deltar som ordförande överdomaren eller avdelningschefen och som andra ledamöter de tjänstgörande förvaltningsrättsdomare som var ledamöter på avdelningen när ärendet hänsköts till fulltaligt avdelningssammanträde. En assessor deltar i behandlingen vid fulltaligt avdelningssammanträde, om han eller hon tidigare har deltagit i behandlingen av målet eller ärendet. Om en sakkunnigledamot eller en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området enligt lagen ska delta i behandlingen av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende, deltar han eller hon även i behandlingen av saken vid fulltaligt avdelningssammanträde.

Ett fulltaligt avdelningssammanträde är beslutfört med minst fem ledamöter. Om det i en sammansättning enligt 1 mom. finns mindre är fem ledamöter, ska ärendet hänskjutas till plenum.

16 § (25.8.2016/684)
Hänskjutande av ett ärende till plenum eller fulltaligt avdelningssammanträde

Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende som med tanke på enhetlig rättskipning eller annars är av principiell betydelse eller vidsträckt kan i sin helhet eller till vissa delar hänskjutas till plenum eller fulltaligt avdelningssammanträde.

Beslut om hänskjutande av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende till plenum fattas av överdomaren och beslut om hänskjutande av ett ärende till fulltaligt avdelningssammanträde av överdomaren eller avdelningschefen.

17 § (25.8.2016/684)

17 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

18 § (25.8.2016/684)

18 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

19 § (1.6.2001/444)

19 § har upphävts genom L 1.6.2001/444.

4 kap

Särskilda bestämmelser

20 § (25.8.2016/684)

20 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

21 § (5.7.2019/811)

21 § har upphävts genom L 5.7.2019/811.

22 § (5.7.2019/811)

22 § har upphävts genom L 5.7.2019/811.

23 § (25.8.2016/684)

23 § har upphävts genom L 25.8.2016/684.

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/1974) samt i 15 kap. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) mellanrubriken före 14 § samt 14 § 3–5 mom., 14 a, 16–19, 19 a, 20 och 21 § sådana de lyder, lagen om länsrätterna jämte ändringar samt i vattenlagen 15 kap. 14 § 3–5 mom. sådana de lyder i lagarna 467/1987 och 1015/1993, 14 a, 16–19, 19 a, 20 och 21 § sådana de lyder i nämnda lag 467/1987.

Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om länsrätt gäller sedan denna lag har trätt i kraft förvaltningsdomstolarna. Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om en till namnet bestämd länsrätt gäller efter ikraftträdandet den förvaltningsdomstol till vars domkrets länsrättens domkrets huvudsakligen överförs. Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om vattenöverdomstolen gäller sedan denna lag har trätt i kraft Vasa förvaltningsdomstol.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

25 §
Behandling av anhängiga ärenden

Behandlingen av ärenden som är anhängiga vid vattenöverdomstolen när denna lag träder i kraft överförs till behandling i Vasa förvaltningsdomstol. Behandlingen av ärenden som är anhängiga vid en länsrätt när denna lag träder i kraft behandlas av den förvaltningsdomstol till vars domkrets vederbörande länsrätts domkrets i huvudsak överförs.

26 §
Tjänstetillsättning

Republikens president utnämner överdomarna och länsrättsdomarna vid länsrätterna i Nylands, Åbo och Björneborgs, Uleåborgs och Lapplands län samt länsrättsdomarna vid länsrätten i Vasa län till motsvarande tjänster vid de förvaltningsdomstolar som inrättas i stället för dessa länsrätter.

De övriga ledamöterna i förvaltningsdomstolarna utnämns första gången av republikens president på framställning av högsta förvaltningsdomstolen utan att tjänsterna förklaras lediga. Till tjänsterna som överdomare vid förvaltningsdomstol kan då anmäla sig alla andra länsrättsöverdomare än de som nämns i 1 mom. och till tjänsterna som förvaltningsrättsdomare kan alla överdomare och länsrättsdomare vid dessa länsrätter anmäla sig. När en tjänst tillsätts ges den domare företräde vars nuvarande tjänst finns vid en länsrätt vars domkrets helt eller delvis överförs till förvaltningsdomstolen i fråga. Om domarens tjänst finns vid en länsrätt vars domkrets delvis överförs till flera förvaltningsdomstolar, skall det ministerium som behandlar justitieförvaltningsärenden höra innehavaren av domartjänsten om till vilken tjänst han eller hon i första hand anmäler sig.

Vattenöverdomstolens vattenöverdomare kan på det sätt som avses i 2 mom. anmäla sig till tjänsterna som överdomare och förvaltningsrättsdomare vid Vasa förvaltningsdomstol. Republikens president utnämner vattenöverdomstolsråden till tjänsterna som förvaltningsrättsdomare vid Vasa förvaltningsdomstol.

En innehavare av en domartjänst som enligt 1–3 mom. utnämnts till domare vid en förvaltningsdomstol behåller rätten att kvarstå i sin tjänst såsom bestäms i 25 § lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986).

L om införande av statstjänstemannalagen 756/1986 har upphävts genom L 750/1994, se StatstjänstemannaL 750/1994 75 §.

27 §
Övriga personalarrangemang

Annan personal vid länsrätterna och vid vattenöverdomstolen än den som avses i 26 § övergår och motsvarande tjänster överförs till vederbörande förvaltningsdomstolar när denna lag träder i kraft. För överföring av tjänster krävs inte tjänstemannens samtycke, utom när de överförs från en ort till en annan. Det ministerium som behandlar justitieförvaltningsärenden beslutar om överföring av tjänster och om placeringen av personalen vid förvaltningsdomstolarna.

Sakkunnigledamöterna vid länsrätterna med uppdraget som bisyssla och deras suppleanter fortsätter till slutet av sin mandattid i motsvarande uppdrag vid förvaltningsdomstolarna.

RP 114/1998, LaUB 19/1998, RSv 217/1998

Ikraftträdelsestadganden:

4.2.2000/106:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

25.2.2000/211:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999, GrUU 13/1999, LaUB 1/2000, RSv 21/2000

1.6.2001/444:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 78/2000, LaUB 6/2001, RSv 33/2001

21.12.2001/1424:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 113/2001, ShUB 35/2001, RSv 161/2001

16.12.2003/1206:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

En sakkunnigledamot eller suppleant som blivit förordnad för viss tid före lagens ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för uppgiften till utgången av denna tid.

Den som är utnämnd till föredragande när denna lag träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna fortfarande behörig för en sådan föredragandetjänst för vilken han eller hon med avseende på språkkunskaperna var behörig innan lagen trädde i kraft.

Den som blivit utnämnd till föredragande för viss tid före lagens ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för tjänsteförhållandet till utgången av denna tid.

När denna lag har trätt i kraft kan en person som uppfyller de i lag föreskrivna behörighetsvillkoren, utom kravet på nöjaktig förmåga att i tal använda befolkningens andra språk inom domkretsen, utnämnas till föredragande för viss tid vid enspråkig förvaltningsdomstol, om denna tid går ut senast den 30 juni 2004.

RP 103/2003, LaUB 3/2003, RSv 81/2003

2.9.2005/699:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

21.7.2006/675:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 85/2005, LaUB 9/2006, RSv 78/2006

30.3.2007/382:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 12/2006, LaUB 25/2006, RSv 268/2006

13.4.2007/422:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 252/2006, ShUB 59/2006, RSv 309/2006

28.12.2007/1454:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007, AjUB 9/2007, RSv 132/2007

5.12.2008/831:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

RP 78/2008, KoUB 12/2008, RSv 105/2008

8.5.2009/326:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

RP 166/2007, FvUB 26/2008, RSv 4/2009

10.6.2011/610:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 278/2010, LaUB 41/2010, RSv 338/2010

10.6.2011/616:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Ett förordnande till ordförande för en sektion som är i kraft vid lagens ikraftträdande gäller en viss tid, dock högst till utgången av 2011.

RP 280/2010, LaUB 38/2010, RSv 327/2010

17.6.2011/665:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

17.6.2011/730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 223/2010, LaUB 42/2010, RSv 354/2010

16.12.2011/1311:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 108/2011, LaUB 8/2011, RSv 83/2011

20.1.2012/26:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På ärenden som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Sakkunnigledamöter som har utnämnts att behandla de ärenden som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten deltar när denna lag har trätt i kraft utan något särskilt förordnande också i behandlingen av de ärenden som avses i 1 a-punkten i det momentet.

RP 47/2011, LaUB 9/2011, RSv 84/2011

19.4.2013/282:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

Vid ikraftträdandet av denna lag överförs de ärenden som är anhängiga vid Kouvola förvaltningsdomstol och Kuopio förvaltningsdomstol till Östra Finlands förvaltningsdomstol för handläggning och de ärenden som är anhängiga vid Uleåborgs förvaltningsdomsol och Rovaniemi förvaltningsdomstol till Norra Finlands förvaltningsdomstol för handläggning.

Republikens president utnämner i den ordning som avses i lagen om utnämning av domare (205/2000) och utan att tjänsterna förklaras lediga den som innehar ordinarie tjänst som överdomare vid Rovaniemi förvaltningsdomstol samt dem som innehar ordinarie tjänst som förvaltningsrättsdomare vid Uleåborgs förvaltningsdomstol eller Rovaniemi förvaltningsdomstol till motsvarande tjänster vid Norra Finlands förvaltningsdomstol. Den som innehar ordinarie tjänst som överdomare vid Kuopio förvaltningsdomstol utnämns till motsvarande tjänst vid Östra Finlands förvaltningsdomstol och de som innehar ordinarie tjänst som förvaltningsrättsdomare vid Kouvola förvaltningsdomstol eller Kuopio förvaltningsdomstol till motsvarande tjänster vid Östra Finlands förvaltningsdomstol eller Tavastehus förvaltningsdomstol. Det utlåtande som avses i 9 § 1 mom. i lagen om utnämning av domare ges av högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om övriga förflyttningar av domare bestäms i enlighet med 47 § i statstjänstemannalagen (750/1994). Bestämmelser om ställningen för andra anställda än de som avses ovan finns i 5 a § i statstjänstemannalagen. De anställda ska höras innan tjänsterna förflyttas.

Sakkunnigledamöterna vid förvaltningsdomstolarna med uppdraget som bisyssla och deras suppleanter fortsätter till utgången av sin mandatperiod i motsvarande uppdrag.

Om den för viss tid utnämnda överdomaren vid Kouvola förvaltningsdomstol vid sammanslagningen av domstolarna förflyttas till Östra Finlands förvaltningsdomstol och förordnas till ordförande för en sektion vid Östra Finlands förvaltningsdomstol eller om den för viss tid utnämnda överdomaren vid Uleåborgs förvaltningsdomstol förordnas till sektionsordförande vid Norra Finlands förvaltningsdomstol, ska han eller hon med avvikelse från vad som föreskrivs i 13 b § 2 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna även vara första ställföreträdare för överdomaren.

Oberoende av vad som i 5 § 1 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna föreskrivs om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper som krävs av överdomare och förvaltningsrättsdomare och av vad som i 10 § 2 mom. föreskrivs om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper som krävs av föredragande, har den som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnd till en sådan tjänst fortfarande behörighet till tjänsten och till motsvarande tjänst vid den förvaltningsdomstol som tjänsten förflyttas till.

Den som när denna lag träder i kraft är utnämnd till sakkunnigmedlem med uppdraget som bisyssla eller till suppleant för en sakkunnigmedlem är, i fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper, behörig till motsvarande uppdrag till utgången av sin mandatperiod även vid Östra Finlands förvaltningsdomstol som uppstår genom sammanslagningen och som är tvåspråkig.

Vad som någon annanstans föreskrivs om Kouvola eller Kuopio förvaltningsdomstol gäller efter det att denna lag har trätt i kraft Östra Finlands förvaltningsdomstol. Vad som någon annanstans föreskrivs om Uleåborgs eller Rovaniemi förvaltningsdomstol gäller efter det att denna lag har trätt i kraft Norra Finlands förvaltningsdomstol.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

L om utnämning av domare 205/2000 har upphävts genom L 673/2016, se DomstolsL 673/2016 11 och 12 kap.

RP 153/2012, LaUB 2/2013, RSv 28/2013

31.1.2014/102:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 102/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

27.6.2014/546:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

10.4.2015/398:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 45/2014, LaUB 17/2014, RSv 255/2014

8.5.2015/570:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

Sakkunnigledamöter och suppleanter vid en förvaltningsdomstol är skyldiga att redogöra för sina bindningar när de för första gången efter denna lags ikraftträdande förordnas till sina uppdrag.

Den som är utnämnd till en tjänst som förvaltningsrättsdomare vid ikraftträdandet av denna lag är i fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper fortfarande behörig för den tjänst han eller hon har utnämnts till. Den som är utnämnd till ett tjänsteförhållande som förvaltningsrättsdomare på viss tid är i fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper behörig till tjänsteförhållandets slut.

Vid bedömningen av om det vid tvåspråkiga förvaltningsdomstolar finns ett tillräckligt antal sådana tjänster som avses i 6 § får de tjänster och tidsbegränsade tjänsteförhållanden beaktas som vid ikraftträdandet av denna lag är besatta med personer som uppfyller de krav på språkkunskaper som avses i 12 § 2 mom. i lagen om utnämning av domare.

RP 224/2014, LaUB 28/2014, RSv 328/2014

11.12.2015/1456:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 29/2015, LaUB 2/2015, RSv 47/2015

12.8.2016/648:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 32/2016, LaUB 7/2016, RSv 102/2016

25.8.2016/684:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (338/2013), som utfärdats med stöd av den upphävda 2 §, förblir i kraft.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

21.12.2016/1234:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 13/2016, ShUB 24/2016, RSv 168/2016

10.8.2018/742:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017, KoUB 16/2018, RSv 65/2018

19.6.2019/775:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 269/2018, MiUB 22/2018, RSv 278/2018

5.7.2019/811:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

29.11.2019/1134:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

13.11.2020/780:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.