Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

5.2.1999/113

Lag om ansvar i spårtrafik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ersättning för person- och sakskador i spårtrafik till den del något annat inte följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) spårfordon tåg, metrotåg, spårvagnar och andra motsvarande fordon, vagnar och anordningar som är avsedda att löpa på spår,

2) spårtrafikidkare den som äger eller innehar ett spårfordon eller använder ett sådant i spårtrafik,

3) banhållare den som i egenskap av ägare eller innehavare håller trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik eller sköter trafikledningen i spårtrafik, samt med

4) motorfordon fordon som avses i 3 § trafikförsäkringslagen (279/1959).

TrafikförsäkringsL 279/1959 har upphävts genom L 460/2016, se TrafikförsäkringsL 460/2016 2 §.

3 §
Ersättningsskyldighet

En spårtrafikidkare är skyldig att ersätta skador som har orsakats av att ett spårfordon används i spårtrafik.

Om den som äger ett spårfordon har överlåtit rätten att använda spårfordonet till någon annan, ansvarar ägaren, innehavaren och den som har använt spårfordonet i spårtrafik solidariskt för sådana skador som avses i 1 mom.

Banhållaren är skyldig att ersätta skador som har orsakats av att trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik är felaktiga eller i bristfälligt skick eller av fel i ledningen av spårtrafiken.

4 §
Övermäktig händelse

En spårtrafikidkare och en banhållare svarar inte för skador som orsakas av övermäktiga händelser som inte har samband med spårtrafiken.

5 §
Skada på motorfordon eller djur

När en skada som har orsakats av användningen av ett spårfordon drabbar ett motorfordon eller en person eller egendom som befinner sig i motorfordonet eller något annat djur än en ren som utan uppsikt uppehåller sig på spårområdet, uppstår ersättningsskyldighet enligt denna lag endast om skadan har uppkommit på grund av

1) uppsåt eller oaktsamhet hos spårtrafikidkaren eller någon som är anställd hos denne eller spårfordonets passagerare,

2) att spårfordonet rörde sig eller stod på ett sätt som stred mot trafikreglerna,

3) att spårfordonet eller trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik var felaktiga eller i bristfälligt skick, eller

4) fel i ledningen av spårtrafiken.

6 §
Solidariskt ansvar

Om två eller flera är ansvariga för samma skada i spårtrafik svarar de solidariskt för skadan.

Mellan dem som är solidariskt ansvariga för en skada fördelas ansvaret enligt vad som prövas skäligt med beaktande av den ersättningsskyldiges andel i uppkomsten av skadan samt de övriga omständigheter som medverkade till skadan.

7 §
Medvållande till personskada

Har den som lidit skada i spårtrafik uppsåtligen eller av grov oaktsamhet medverkat till att han lidit en personskada, ersätts skadan endast i den mån övriga omständigheter har medverkat till att skadan uppkom.

Har den som framför ett spårfordon vållat sig en personskada när han har framfört fordonet under påverkan av alkohol eller annat rusmedel eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel kan ersättningen nedsättas eller förvägras honom i enlighet med hans andel i uppkomsten av skadan samt övriga omständigheter som medverkade till skadan.

8 §
Medvållande till annan än personskada

Har den skadelidande medverkat till att en skada uppkommit i spårtrafik, kan ersättningen för andra än personskador nedsättas eller förvägras i den mån den skadelidande medverkade till skadan och med beaktande av de övriga omständigheter som medverkade till skadan.

9 §
Medvållande till skada på motorfordon

Har den skadelidande medverkat till att en skada uppkommit på ett motorfordon eller egendom i motorfordonet till följd av att ett spårfordon framförts, skall med hänsyn till samtliga omständigheter som har medverkat till skadan bestämmas i vilken mån och till vem ersättning skall betalas. Medvållande till personskada skall bedömas enligt 7 §.

10 §
Skada som uppkommit i samband med lastning eller annat arbete

Såsom skada i spårtrafik ersätts inte en skada som

1) under lastning, lossning eller annat arbete medan spårfordonet stått stilla drabbat spårfordonets ägare, förare eller någon annan som utför här angivet arbete, eller som

2) under lastning, lossning eller annat arbete drabbat den egendom som arbetet avser eller något annat spårfordon eller motorfordon som deltar i arbetet.

11 §
Skada på gods som mottagits för befordran

Om ersättning för skada på gods som mottagits för befordran i spårtrafik föreskrivs särskilt. Med stöd av denna lag ersätts dock skador på kläder som en resande har burit på sig samt på handresgods, personliga bruksföremål och djur som resanden har haft med sig.

12 § (16.6.2004/512)
Skada som skall ersättas

Ersättning för skada i spårtrafik bestäms enligt 5 kap. 2, 2 a–2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

13 §
Jämkning

Ersättning för sakskada kan jämkas, om ersättningsskyldigheten prövas vara oskäligt betungande med hänsyn till den ersättningsskyldiges och den skadelidandes förmögenhetsförhållanden och övriga omständigheter. Har skadan vållats uppsåtligen, skall dock full ersättning utdömas.

14 §
Regressrätt

Den som har betalt ersättning enligt denna lag har rätt att av skadevållaren återkräva vad han har betalt, enligt de grunder som gäller för dennes skadeståndsansvar.

15 §
Rätt till ersättning på annan grund

Denna lag begränsar inte den skadelidandes rätt till ersättning enligt ett avtal, skadeståndslagen eller någon annan lag.

16 § (17.6.2016/465)
Delning av ansvaret med trafikförsäkringsbolag

Har den skadelidande med anledning av en och samma skada rätt till ersättning såväl enligt denna lag som enligt trafikförsäkringslagen (460/2016), fördelas ansvaret mellan de ersättningsskyldiga enligt vad som bestäms i 52 § i trafikförsäkringslagen.

17 §
Preskriptionstid

Ersättning med stöd av denna lag skall yrkas inom tre år från det den skadelidande fick kännedom om skadan eller borde ha känt till den. Ersättningen skall dock yrkas inom tio år efter att skadan inträffade.

18 § (13.3.2009/150)

18 § har upphävts genom L 13.3.2009/150.

19 §
Lagens tvingande natur

Ett avtalsvillkor som begränsar den skadelidandes rätt till ersättning enligt denna lag är ogiltigt om avtalet har ingåtts innan skadan framträdde.

20 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 februari 1898 angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898) jämte ändringar.

På ersättning för skador i spårtrafik som har uppkommit innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft även om skadan skulle framträda först efter ikraftträdandet.

RP 234/1997, LaUB 23/1998, RSv 249/1998

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2004/512:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på ersättning av skador som orsakats i spårtrafik efter lagens ikraftträdande. Hänvisningen till 5 kap. 8 § i skadeståndslagen tillämpas dock också på engångsersättningar för skador som orsakats i spårtrafik före lagens ikraftträdande.

På ändring av ersättning som fastställts som periodisk ersättning innan lagen träder i kraft tillämpas 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959), sådant detta moment lyder när denna lag träder i kraft.

RP 167/2003, LaUB 1/2004, RSv 60/2004

13.3.2009/150:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

17.6.2016/465:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 123/2015, KoUB 4/2016, RSv 42/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.