Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

30.12.1998/1227

Förordning om skogsvårdsföreningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern föreskrivs med stöd av lagen den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998):

1 § (11.12.2014/1055)

1 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

2 § (11.12.2014/1055)

2 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

3 § (11.12.2014/1055)

3 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

4 § (11.12.2014/1055)
Val av fullmäktige för en skogsvårdsförening

Skogsvårdsföreningens styrelse ska senast 15 veckor före den sista valdagen inrätta och lägga fram ett register över de medlemmar som är röstberättigade vid fullmäktigevalet (rösträttsregister). Kungörelse om val av fullmäktige för skogsvårdsföreningen och om framläggande av rösträttsregistret ska publiceras i en eller flera tidningar med allmän spridning inom föreningens verksamhetsområde. Om någon anser sig med orätt ha utelämnats från rösträttsregistret, kan denne framställa ett skriftligt rättelseyrkande till skogsvårdsföreningens styrelse senast 12 veckor före den sista valdagen. Senast sju veckor före den sista valdagen fastställer skogsvårdsföreningens styrelse det rösträttsregister som ska iakttas vid valet.

En röstberättigad medlem av en skogsvårdsförening har rätt att ställa upp som kandidat för val av ledamöter i fullmäktigeval eller att ställa upp högst två röstberättigade medlemmar som kandidater. Kandidaternas namn, kontaktuppgifter och samtycke till att ta emot fullmäktigeuppdraget ska ges in till skogsvårdsföreningens styrelse senast sex veckor före den sista valdagen. Om den röstberättigade medlem som ger in uppgifterna själv ställer upp som kandidat, behöver medlemmen inte ge in ett samtycke för sin egen del. (24.5.2018/391)

Skogsvårdsföreningens styrelse ska informera de röstberättigade medlemmarna om valet av fullmäktige för skogsvårdsföreningen och om kandidatförteckningen senast tre veckor före den sista valdagen. Informationen sänds till den post- eller e-postadress som en medlem har uppgett och som har införts i skogsvårdsföreningens medlemsregister innan rösträttsregistret har fastställts.

I skogsvårdsföreningens stadgar kan det anges att de uppgifter som föreningens styrelse har enligt 1–3 mom. ska skötas av ett annat organ, som utses av föreningsmötet eller fullmäktige. I föreningens stadgar eller i en omröstnings- och valordning som föreningens fullmäktige har godkänt kan det föreskrivas något annat om de tider som anges i 1–3 mom.

5 § (11.12.2014/1055)

5 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

6 §

6 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

7 § (11.12.2014/1055)
Val av fullmäktige i vissa fall

Om man vid den kandidatuppställning som avses i 4 § 2 mom. finner högst så många valbara kandidater som det finns ledamöter, kan skogsvårdsföreningens styrelse eller ett annat organ, som föreningsmötet eller fullmäktige har utsett, fastställa valresultatet på basis av kandidatuppställningen.

8 §

8 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

9 §

9 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

10 §

10 § har upphävts genom F 11.12.2014/1055.

11 § (30.12.2013/1312)

11 § har upphävts genom F 30.12.2013/1312.

12 §
Närmare bestämmelser

Det i skogsbruksfrågor behöriga ministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsbestämmelser

Skattestyrelsen skall sända den i 8 § avsedda förteckningen till alla skogsvårdsföreningar utan särskild begäran senast den 30 april 1999.

Om skogsvårdsföreningens fullmäktige har valts år 1999, ordnas det inget val av fullmäktige år 2000.

Ikraftträdelsestadganden:

31.3.2011/288:

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.12.2013/1312:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

11.12.2014/1055:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 2 §, som upphävs genom denna förordning, tillämpas dock till och med den 31 december 2015.

Skogsvårdsföreningen ska senast den 30 april 2015 lämna Finlands skogscentral bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 december 2014. Till verksamhetsberättelsen ska det fogas en anmälan om det virke som skogsvårdsföreningen har levererat utan skriftlig fullmakt av en skogsägare.

Vid det första val av fullmäktige för en skogsvårdsförening som ordnas efter det att lagen om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar (1090/2013) har trätt i kraft ska skogsvårdsföreningens styrelse eller ett annat organ som avses i 4 § 4 mom. i denna förordning senast tre veckor före den sista valdagen per post sända de röstberättigade medlemmarna den information som avses i 4 § 3 mom. samt röstsedel och returkuvert. Med sista valdag vid val av fullmäktige enligt detta moment avses den dag då den ifyllda röstsedeln senast ska postas.

24.5.2018/391:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.