Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

30.12.1998/1191

Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 15 § 2 mom. lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995) och 11 § lagen den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 1060/1998:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid ordnande av antagning av studerande till yrkeshögskolorna när studerandena antas till studier som leder till yrkeshögskoleexamen.

2 §
Deltagande i gemensam ansökan

Antagningen av studerande till yrkeshögskolorna sker med hjälp av gemensam ansökan med undantag av utbildningen på främmande språk eller vuxenutbildningen.

3 §
Syftet med gemensam ansökan

Systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna utgör ett centraliserat datasystem som används när information ges om den utbildning som står till buds, när inträde till utbildning söks och vid förmedling av behövliga uppgifter till yrkeshögskolorna för antagningen av studerande. Datasystemet används också för att stöda dem som inte blivit antagna att söka sig till annan utbildning samt för att förmedla information om sökande och antagna för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom utbildningssystemet.

4 §
Tidtabellen för gemensam ansökan

Undervisningsministeriet fastställer tidtabellen för gemensam ansökan med beaktande av vad som bestäms om att en studerande under samma läsår får ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen.

5 §
Ansvaret för ordnande av gemensam ansökan

Utbildningsstyrelsen svarar för det riksomfattande genomförandet av den gemensamma ansökan och för ordnandet av den riksomfattande informationen i anslutning till ansökan om inträde och antagning till utbildning samt meddelar anvisningar om det regionala genomförandet av den gemensamma ansökan.

Yrkeshögskolorna svarar för det regionala genomförandet av den gemensamma ansökan. Yrkeshögskolorna sköter mottagningen, behandlingen och förvaringen av ansökningarna, den allmänna information som gäller sökande och antagning samt övriga praktiska arrangemang som gäller den gemensamma ansökan. (4.7.2002/575)

6 §
Register för gemensam ansökan

Registret för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna inrättas med hjälp av automatisk databehandling för genomförandet av den gemensamma ansökan. I registret lagras sådana uppgifter i fråga om yrkeshögskolorna och sökande till yrkeshögskolorna som behövs vid antagningen enligt vad undervisningsministeriet vid behov närmare bestämmer.

Utbildningsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet av registret för den gemensamma ansökan. Yrkeshögskolorna ser till att uppgifterna om sökande förs in i registret för den gemensamma ansökan. (4.7.2002/575)

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 3 mars 1995 om systemet för gemensam elevansökan till yrkeshögskolorna (257/1995).

Denna förordning tillämpas första gången vid antagning av studerande till det läsår som börjar den 1 augusti 1999. Denna förordning tillämpas också när studerande antas till studier som leder till yrkeshögskoleexamen vid yrkesläroanstalter som hör till sådana temporära yrkeshögskolor som avses i lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/1991).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

4.7.2002/575:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2002.

Denna förordning tillämpas första gången i gemensam ansökan till yrkeshögskolorna för utbildning som börjar läsåret 2003–2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.