Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.1998/1166

Lag om Finlands Banks tjänstemän

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Tillämpningsområde

1 §

I fråga om Finlands Banks tjänstemän, tjänsteförhållanden och tjänster gäller denna lag om inte något annat följer av lagen om Finlands Bank (214/1998). På Finlands Banks direktionsmedlemmar tillämpas inte 11 § 1 mom. andra meningen, 14 §, 19 § 1–5 mom., 20–26 § samt 7 och 16 kap. i denna lag.

I denna lag avsett tjänsteförhållande är ett offentligrättsligt anställningsförhållande där Finlands Bank är arbetsgivare och tjänstemannen den som utför arbetet.

2 §

Syftet med lagen är att säkerställa att Finlands Banks uppgifter sköts på ett resultatgivande och ändamålsenligt sätt samt så att kraven på rättssäkerhet uppfylls och att säkerställa tjänstemannens rättigheter i förhållande till arbetsgivaren.

2 kap

Tjänster och utnämning

3 §

Vid Finlands Bank finns direktionsmedlemstjänster och direktörstjänster samt andra tjänster enligt vad Finlands Banks direktion bestämmer.

4 §

Tjänstemännen utnämns av direktionen om inte något annat följer av 11 och 13 § eller 14 § 3 mom. lagen om Finlands Bank.

Om de allmänna utnämningsgrunderna bestäms i grundlagen. När Finlands Bank fattar beslut om en utnämning får den inte utan fog försätta någon i annan ställning än andra på sådana grunder som nämns i 9 §. Vid besättande av tjänster gäller i övrigt vad direktionen bestämmer. (23.12.1999/1256)

Den som utnämns till tjänsteman skall ha fyllt 18 år. Till tjänsteman kan dock utnämnas den som har fyllt 15 år och fullgjort sin läroplikt, om utnämningen kan anses vara lämplig med tanke på skötseln av tjänstemannens uppgifter.

5 §

En person kan utnämnas till tjänsteman för viss tid eller annars tidsbegränsat, om arbetets art, ett vikariat, interimistisk skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst eller praktik förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid. Härvid utnämns tjänstemannen inte till en tjänst utan till ett tjänsteförhållande.

En tjänst kan besättas för viss tid eller annars tidsbegränsat, om en grundad anledning som sammanhänger med tjänstens art eller Finlands Banks verksamhet kräver det.

6 § (21.12.2004/1231)

Den som föreslås bli utnämnd till direktionsmedlem, direktör, avdelningschef, enhetschef eller direktionens rådgivare skall före utnämningen lämna en redogörelse för

1) sin näringsverksamhet,

2) sitt ägande i företag och betydande annan förmögenhet,

3) sina skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser,

4) sina bisysslor enligt 14 §,

5) sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på en sådan person som föreslås bli utnämnd till en tjänst och som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som gäller monetär politik, finansmarknaden, samhällsekonomisk statistik eller privata sammanslutningars ekonomiska ställning eller affärshemligheter. Bankfullmäktige bestämmer på framställning av direktionen vilka dessa tjänster är.

Den redogörelseskyldighet som avses i 1 mom. gäller också en person som med stöd av 5 § utnämns till ett tjänsteförhållande för att sköta uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 eller 2 mom.

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i dem samt vid behov komplettera sin redogörelse. Tjänstemannen skall vid behov även annars lämna uppgifter om de omständigheter som avses i 1 mom. när Finlands Bank begär det.

Uppgifterna i redogörelsen om de omständigheter som nämns i 1 mom. 1–3 punkten är sekretessbelagda.

Bankfullmäktige meddelar föreskrifter om det sätt på vilket redogörelsen skall lämnas.

I fråga om skyldigheten för Finansinspektionens tjänstemän att lämna redogörelse för sina bindningar bestäms särskilt.

7 §

En förutsättning för utnämningen till en tjänst är att den som sökt tjänsten eller anmält sig till den på begäran av Finlands Bank lämnar upplysningar om sina förutsättningar att sköta tjänsten med hänsyn till hälsan samt dessutom vid behov genomgår kontroll eller undersökning av hälsotillståndet. I fråga om betalningen av kostnaderna för detta gäller 16 § 2 mom.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också när en person med stöd av 5 § 1 mom. utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid.

8 §

Vid utnämning av en tjänsteman kan det bestämmas att tjänsteförhållandet under en prövotid på högst sex månader kan upplösas av såväl Finlands Bank som tjänstemannen. Tjänsteförhållandet får dock inte upplösas på sådana grunder som avses i 9 § eller annars på osakliga grunder.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte direktionsmedlemmar eller direktörer.

3 kap

Finlands Banks och tjänstemännens allmänna skyldigheter

9 § (30.12.2014/1335)

Finlands Bank ska bemöta sina tjänstemän opartiskt, om inte det med hänsyn till tjänstemännens uppgifter och ställning finns anledning att avvika från detta.

Bestämmelser om likabehandling och förbud mot diskriminering finns i diskrimineringslagen (1325/2014). Bestämmelser om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).

Finlands Bank får inte förbjuda en tjänsteman att ansluta sig till eller höra till en förening, inte heller utöva påtryckning på honom eller henne för att få honom eller henne att ansluta sig till en förening eller förbjuda honom eller henne att utträda ur en sådan.

10 §

Finlands Bank skall se till att tjänstemannen kommer i åtnjutande av sina förmåner och rättigheter enligt tjänsteförhållandet.

Finlands Bank skall till tjänstemannen på dennes begäran utan dröjsmål ge ett lönebesked av vilket framgår lönens storlek och grunderna för beräkningen av den.

11 §

En tjänsteman skall utföra sina uppgifter på behörigt sätt och utan dröjsmål. Han skall iaktta bestämmelserna om arbetsledning och övervakning.

En tjänsteman skall uppträda så som hans ställning och uppgifter förutsätter.

12 §

En tjänsteman får inte fordra, acceptera eller ta emot en ekonomisk eller någon annan förmån, om detta kan försvaga förtroendet för honom eller Finlands Bank.

13 §

En tjänsteman till vars åligganden hör att företräda arbetsgivaren på det sätt som avses i 42 § 2 mom. får inte i en förening som representerar anställda vid Finlands Bank ha en sådan ställning att hans verksamhet i föreningen står i strid med nämnda åliggande.

14 §

En tjänsteman får inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till bisysslan, om inte Finlands Bank på ansökan beviljar honom tillstånd därtill. Bisysslotillstånd kan beviljas också för viss tid och begränsat. Ett bisysslotillstånd kan återkallas om det finns skäl därtill.

Vid prövning av om bisysslotillstånd skall beviljas skall det beaktas att tjänstemannen inte på grund av bisysslan får bli jävig i sina uppgifter. Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för opartiskheten i skötseln av uppgifterna och den får inte heller annars inverka menligt på skötseln av uppgifterna eller utgöra sådan konkurrerande verksamhet som uppenbart skadar arbetsgivaren.

Om annan bisyssla än sådan som avses i 1 mom. skall tjänstemannen göra anmälan till Finlands Bank, som på de grunder som anges i 2 mom. kan förbjuda tjänstemannen att ta emot eller inneha en sådan bisyssla.

Med bisyssla avses i 1–3 mom. tjänst och sådant avlönat arbete eller avlönat uppdrag som tjänstemannen har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse.

15 §

Vid prövning av om en tjänsteman skall förordnas att företräda Finlands Bank i frågor som anknyter till utövande av dess ägarmakt eller till annan styrning eller övervakning, skall beaktas att denna uppgift inte får medföra annat än sporadiskt eller tillfälligt jäv för tjänstemannen i dennes viktigaste tjänsteåligganden.

16 §

En tjänsteman är skyldig att på begäran av Finlands Bank lämna denna upplysningar om sina förutsättningar att sköta tjänsten med hänsyn till hälsan. En tjänsteman kan också åläggas att genomgå kontroll eller undersökning av hälsotillståndet, om detta är nödvändigt för bedömningen av hans förutsättningar att sköta sina uppgifter.

De direkta kostnaderna för kontroller och undersökningar som enligt 1 mom. bestämts av Finlands Bank betalas av bankens medel.

16 a § (8.7.2022/710)

Finlands Bank ska på begäran av en deltidsanställd eller visstidsanställd tjänsteman ge ett motiverat svar om möjligheten att förlänga tjänstemannens ordinarie arbetstid eller tjänsteförhållandets längd. Svaret ska ges skriftligen inom en månad från det att begäran lämnades. Skyldigheten att ge ett skriftligt svar föreligger dock inte, om tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren mindre än sex månader eller det har förflutit mindre än 12 månader sedan tjänstemannens föregående begäran.

16 b § (8.7.2022/710)

Om Finlands Bank har en skyldighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal att erbjuda tjänstemannen utbildning för att tjänstemannen ska kunna utföra det arbete som tjänstemannen anställts för, ska utbildningen vara kostnadsfri för tjänstemannen. Dessutom ska den räknas som arbetstid och i den mån det är möjligt ordnas under ordinarie arbetsskift.

4 kap

Tjänstledighet

17 §

En tjänsteman får avbryta sitt arbete, om Finlands Bank på ansökan beviljar honom tjänstledighet eller om han är tjänstledig direkt med stöd av lag. Om avbrytande av arbetet på andra grunder gäller vad som särskilt bestäms därom. Tjänstledighet kan också beviljas utan ansökan, om tjänstemannen inte har kunnat ansöka om tjänstledighet innan arbetet avbröts eller om tillräckliga uppgifter om varför arbetet har avbrutits annars har fåtts.

En tjänsteman är tjänstledig under den tid han är riksdagsman, medlem av statsrådet, finländsk ledamot av Europaparlamentet eller fullgör sin värnplikt. Beviljande av tjänstledighet beror annars på Finlands Banks prövning, om inte till någon del något annat särskilt bestäms eller särskilt överenskoms genom tjänstekollektivavtal.

Även partiell tjänstledighet kan beviljas. En tjänstledig tjänsteman kan dessutom med sitt samtycke av särskilda skäl förordnas att fullgöra vissa tjänsteåligganden.

5 kap

Varning

18 §

En tjänsteman som bryter mot eller åsidosätter sin tjänsteplikt kan ges en skriftlig varning.

6 kap

Avslutande av tjänsteförhållande

19 §

Ett tjänsteförhållande kan sägas upp ömsesidigt så att det upphör efter en viss uppsägningstid eller, om så är överenskommet eller särskilt bestämt i lag, utan att någon uppsägningstid iakttas.

Finlands Bank får inte säga upp ett tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen, om inte skälet är synnerligen vägande. Som ett sådant skäl kan åtminstone inte betraktas

1) tjänstemannens sjukdom, lyte eller kroppsskada, om inte följden härav har varit en väsentlig och bestående nedgång i tjänstemannens arbetsförmåga och tjänstemannen på grund härav har rätt till invalidpension,

2) tjänstemannens deltagande med stöd av en tjänstemannaförenings beslut i en av föreningen vidtagen stridsåtgärd, eller

3) tjänstemannens politiska, religiösa eller andra åsikter eller hans deltagande i samhällelig verksamhet eller föreningsverksamhet.

Uppsägning på någon grund som avses i denna paragraf skall ske inom skälig tid efter att Finlands Bank har fått kännedom om uppsägningsgrunden.

Finlands Banks uppsägningsrätt kan dessutom genom avtal begränsas så att banken får utöva den endast på de grunder som nämns i avtalet.

Finlands Bank får inte säga upp en tjänsteman på grund av graviditet. Säger banken upp en tjänsteman som är gravid, anses uppsägningen bero på graviditeten, om inte banken visar någon annan grund. Banken får inte säga upp en tjänsteman under särskild graviditetsledighet, graviditetsledighet, föräldraledighet eller vårdledighet, och inte heller, sedan den fått kännedom om tjänstemannens graviditet eller om att tjänstemannen utnyttjar sin ovan nämnda rätt, säga upp anställningsförhållandet så att det upphör då den ovan nämnda ledigheten börjar eller medan den varar. (14.1.2022/48)

Tjänsteförhållandet för en tjänsteman som utnämnts för viss tid upphör utan uppsägning då denna tid gått ut, om inte tjänsteförhållandet med anledning av uppsägning har upphört redan tidigare.

20 §

Finlands Bank har rätt att säga upp en tjänsteman, om

1) den enhet där tjänstemannen arbetar läggs ner, eller

2) tjänstemannens uppgifter eller bankens möjligheter att erbjuda honom uppgifter minskar väsentligen och inte bara tillfälligt.

Grund för uppsägning enligt 1 mom. 2 punkten anses åtminstone inte föreligga, då

1) uppsägningen har föregåtts eller följts av att en ny arbetstagare har anställts i liknande uppgifter, och ändringar i bankens verksamhetsbetingelser inte har inträffat under samma tid,

2) den omorganisering av arbetsuppgifterna som har uppgivits som orsak till uppsägningen i själva verket inte minskar det arbete som banken kan erbjuda eller ändrar arbetsuppgifternas art,

3) som orsak till uppsägningen har uppgivits anskaffning av maskiner och anläggningar, men tjänstemannen med hänsyn till hans yrkesskicklighet kunde ha utbildats i användningen av dessa maskiner och anläggningar genom bankens försorg, eller

4) som orsak till uppsägningen har uppgivits kostnadsbesparing genom minskning av personalen, men denna inbesparing är så liten att den inte med beaktande av bankens och tjänstemannens förhållanden kan anses vara den verkliga orsaken till uppsägningen.

Om en tjänst förläggs till en annan ort och tjänstemannen av grundad anledning inte övergår till att arbeta på denna ort, kan tjänstemannen sägas upp med stöd av denna paragraf.

Finlands Bank har dock inte rätt att säga upp en tjänsteman av de orsaker som nämns i 1 mom., om tjänstemannen med hänsyn till sin yrkesskicklighet och förmåga skäligen kan omplaceras eller utbildas för nya uppgifter inom banken.

Vad som i 19 § 4 och 5 mom. bestäms om begränsning av uppsägningsrätten gäller på motsvarande sätt också de uppsägningsgrunder som nämns i denna paragraf.

21 §

Finlands Bank och en tjänsteman kan avtala att tjänsteförhållandet upphör omedelbart med anledning av uppsägningen. Då tjänsteförhållandet upphör har tjänstemannen dock omedelbart rätt till en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden.

Finlands Bank kan före uppsägningstidens utgång återta uppsägningen, om tjänstemannen ger sitt samtycke till det. En tjänsteman får inte återta sin uppsägning, om inte banken samtycker till det.

22 §

En permitterad tjänsteman är oberoende av den uppsägningstid som annars gäller i tjänsteförhållandet berättigad att säga upp sitt tjänsteförhållande att upphöra när som helst under permitteringstiden, dock inte, om han redan känner till när permitteringen kommer att upphöra, under den sista veckan före utgången av permitteringstiden.

Om Finlands Bank innan permitteringen upphör säger upp en tjänsteman, är tjänstemannen berättigad till lön för uppsägningstiden även i fråga om permitteringstiden, utom i det fall att uppsägningen har upphävts med anledning av att ändring har sökts.

Om permitteringen har trätt i kraft utan att tjänstemannen har fått tillgodogöra sig någon uppsägningstid på grund av att tjänsteförhållandet avslutas, och permitteringen gäller tills vidare och har varat i minst 200 kalenderdagar utan avbrott, har den permitterade tjänstemannen om han säger upp tjänsteförhållandet rätt till ersättning för den lön för uppsägningstiden som han gått miste om på samma sätt som när Finlands Bank säger upp tjänsteförhållandet, om inte banken inom en vecka efter uppsägningen erbjuder tjänstemannen arbete eller något annat har avtalats.

23 §

Uppsägningstiden kan avtalas att omfatta högst sex månader. Har längre tid avtalats, skall i stället nämnda uppsägningstid iakttas.

I avtal kan bestämmas att uppsägningstiden för Finlands Bank är längre än den uppsägningstid som en tjänsteman skall iaktta när han säger upp tjänsteförhållandet.

Har en tjänstemans anställningsförhållande till Finlands Bank pågått utan avbrott och har inte något annat överenskommits, kan banken säga upp tjänstemannens tjänsteförhållande så att det upphör tidigast

1) om en månad, om anställningsförhållandet har varat högst ett år,

2) om två månader, om anställningsförhållandet har varat över ett men högst fem år,

3) om tre månader, om anställningsförhållandet har varat över fem men högst nio år,

4) om fyra månader, om anställningsförhållandet har varat över nio men högst 12 år,

5) om fem månader, om anställningsförhållandet har varat över 12 men högst 15 år, samt

6) om sex månader, om anställningsförhållandet har varat över 15 år.

När en tjänsteman säger upp sig iakttas en uppsägningstid på en månad. Har anställningsförhållandet till Finlands Bank varat högst ett år, iakttas dock en uppsägningstid på 14 dagar, och har anställningsförhållandet till banken varat över tio år en uppsägningstid på två månader.

24 §

Finlands Bank kan, på de grunder på vilka ett tjänsteförhållande enligt 20 § 1 mom. kan sägas upp, ombilda ett tjänsteförhållande till ett tjänsteförhållande på deltid, räknat från utgången av uppsägningstiden.

25 §

Har en tjänsteman sagts upp av andra skäl än sådana som beror av tjänstemannen, och Finlands Bank inom 24 månader från utgången av uppsägningstiden behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter skall banken hos den lokala arbetskraftsmyndigheten förhöra sig om huruvida bankens tidigare tjänstemän söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dessa tidigare tjänstemän som uppfyller behörighetsvillkoren en uppgift eller en tjänst.

Om Finlands Bank uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den skyldighet som nämns i 1 mom. skall banken ersätta tjänstemannen den skada som härigenom uppkommit.

26 §

En tjänstemans tjänsteförhållande kan genast upplösas, om tjänstemannen grovt bryter mot eller åsidosätter sina skyldigheter.

Rätten att upplösa ett tjänsteförhållande förfaller, om inte skälet därtill redan därförinnan har förlorat sin betydelse, två veckor från det Finlands Bank fick kännedom om orsaken till upplösandet eller, om skälet är av fortgående art, från det kännedom erhållits om att det bortfallit. Finns det giltigt hinder för upplösning, får upplösning verkställas inom två veckor från det hindret bortföll.

Har upplösandet av ett tjänsteförhållande uppskjutits på grund av förundersökning eller inhämtande av annan utredning som behövs i saken, får upplösning verkställas inom två veckor från det förundersökningen avslutats eller utredningen inhämtats, dock senast sex månader från det att orsaken till upplösningen uppkom.

27 § (21.12.2004/1231)

Den allmänna avgångsåldern för tjänstemän är 70 år. (16.12.2016/1169)

En tjänstemans tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är att tjänsteförhållandet skall upphöra, vid utgången av den månad under vilken han eller hon uppnår avgångsåldern.

1 mom. träder i kraft stegvis fr.o.m. 1.1.2018 så att avgångsåldern är 68 år för personer födda 1957 eller tidigare, 69 år för personer födda 1958–1961 och 70 år för personer födda 1962 eller därefter. Se ikraftträdandebestämmelse i L 1169/2016.

7 kap

Permittering

28 §

Om Finlands Bank med stöd av 20 § 1 mom. kan säga upp en tjänsteman, kan tjänstemannen med iakttagande av 14 dagars varsel permitteras så att tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts för viss tid eller tills vidare medan tjänsteförhållandet i övrigt består.

En tjänsteman kan så som bestäms i 1 mom. permitteras för högst 90 dagar, om hans uppgifter eller Finlands Banks möjligheter att erbjuda honom uppgifter tillfälligt har minskat och banken inte skäligen för honom inom banken kan ordna andra uppgifter eller utbildning som lämpar sig för bankens behov.

Medan ett tjänsteförhållande består kan på Finlands Banks eller en tjänstemans initiativ överenskommelse träffas om permittering av tjänstemannen. Genom tjänstekollektivavtal eller i 57 § avsedda samarbetsavtal kan om permittering avtalas även på annat sätt än det som bestäms i 1 och 2 mom.

29 §

Permittering hindrar inte en tjänsteman från att under permitteringstiden utföra annat arbete.

Tjänstemannen bibehåller under permitteringstiden rätten att bo kvar i en bostad som ställts till hans förfogande på grundval av anställningsförhållandet. Om vägande skäl kräver det kan Finlands Bank upplåta en annan lämplig bostad för en tjänsteman vars tjänsteutövning har avbrutits på grund av permittering. De flyttningskostnader som föranleds härav ersätts av bankens medel.

30 §

Sedan Finlands Bank konstaterat att permittering är nödvändig skall den omedelbart och, om möjligt, senast tre månader före permitteringens början tillställa förtroendemannen och, då permitteringen gäller minst tio tjänstemän, även arbetskraftsmyndigheterna förhandsmeddelande om permitteringen. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsetidpunkt och längd samt en uppskattning av antalet permitterade tjänstemän inom varje yrkesgrupp.

Det meddelande om permittering som avses i 28 § 1 mom. skall ges tjänstemannen personligen, om inte Finlands Bank och en tjänstemannaförening som representerar tjänstemännen kommer överens om något annat. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, begynnelsetidpunkten och tidsbestämd permitterings längd samt, i fråga om permittering tills vidare, denna permitterings beräknade längd. Banken skall på tjänstemannens begäran ge ett skriftligt intyg om permitteringen. Meddelandet om permittering skall dessutom delges den förtroendeman som saken berör och, om permitteringen gäller minst tio tjänstemän, även arbetskraftsmyndigheterna.

Den skyldighet att anmäla om permittering som avses i 1 mom. föreligger dock inte i de fall då Finlands Bank av någon annan orsak än permittering inte är skyldig att betala lön som hänför sig till permitteringstiden.

Finlands Bank kan med tjänstemannens samtycke ändra tidpunkten för när en permittering börjar eller upphör eller återkalla en permittering. Har en tjänsteman permitterats tills vidare, skall meddelande om att arbetet återupptas tillställas honom minst en vecka i förväg.

8 kap

Avstängning från tjänsteutövning

31 §

Har ett beslut om uppsägning av en tjänsteman inte vunnit laga kraft vid uppsägningstidens utgång, ska tjänstemannen avstängas från tjänsteutövning, om inte en förvaltningsdomstol av särskilda skäl beslutar något annat. Har en tjänsteman avsatts eller tjänsteförhållandet upplösts, ska tjänstemannen omedelbart avstängas från tjänsteutövning även om beslutet inte har vunnit laga kraft. (10.6.2022/436)

En tjänsteman kan dessutom avstängas från tjänsteutövning

1) under tiden för åtal för brott samt därav betingade undersökningar, om dessa kan inverka på tjänstemannens förutsättningar att sköta sina uppgifter,

2) om tjänstemannen vägrar att delta i sådan kontroll eller undersökning som avses i 16 § eller om han vägrar att enligt nämnda paragraf lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd,

3) om tjänstemannen har en sjukdom som i väsentlig mån hindrar skötseln av tjänsten, samt

4) omedelbart efter en uppsägning, om den gärning eller försummelse som ligger till grund för uppsägningen visar att tjänstemannen är till den grad olämplig för sin uppgift att tjänsteutövningen inte kan fortsätta eller om den fortsatta tjänsteutövningen under uppsägningstiden kan äventyra medborgarnas säkerhet.

Vid avstängning från tjänsteutövning med stöd av 2 mom. 4 punkten är tjänstemannen dock berättigad till lön för uppsägningstiden.

9 kap

Avtal om anställningsvillkoren

32 §

Finlands Bank kan med en tjänsteman ingå skriftligt avtal om tjänstemannens anställningsvillkor. I fråga om direktionsmedlemmar ingås avtalet dock med bankfullmäktige med stöd av 11 § 2 mom. 3 punkten lagen om Finlands Bank.

I avtal som avses i 1 mom. får inte överenskommas om frågor om vilka det enligt 40 § 2 och 3 mom. inte får ingås avtal. Genom avtal får inte heller överenskommas om villkor som är sämre än anställningsvillkoren enligt tjänstekollektivavtalet.

Uppsägning av en tjänsteman eller upplösning av ett tjänsteförhållande betraktas samtidigt som uppsägning av avtalet.

Om avtal inte ingås eller annat inte följer av avtalet, gäller beträffande anställningsvillkoren vad därom bestäms eller därom överenskoms med stöd av 12 kap.

32 a § (8.7.2022/710)

Tjänstemannen ska ges skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, om inte villkoren framgår av utnämningsbeslutet.

Av informationen ska åtminstone framgå

1) parterna i tjänsteförhållandet,

2) tjänsteförhållandets längd,

3) grunden för visstidsanställning,

4) tidpunkten från och med vilken personen har utnämnts till tjänsten eller tjänsteförhållandet,

5) de huvudsakliga uppgifterna eller grunden för fastställandet av dem,

6) placeringsorten för tjänsten eller tjänsteförhållandet eller, om tjänstemannen inte har någon huvudsaklig permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka tjänstemannen arbetar på olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs,

7) eventuell prövotid,

8) grunderna för avlöningen,

9) den tillämpade arbetstiden,

10) eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till sådan utbildning som arbetsgivaren erbjuder,

11) hur semestern bestäms,

12) uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den,

13) det tjänstekollektivavtal som ska tillämpas på arbetet,

14) den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat tjänstemannens pensionsskydd eller försäkrat tjänstemannen mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar,

15) i fråga om utlandsarbete som varar minst en månad, de uppgifter som avses i 2 kap. 4 § 3 mom. 16 punkten i arbetsavtalslagen (55/2001),

16) i fråga om tjänstemän med varierande arbetstid,

a) i vilka situationer och i vilken omfattning det för Finlands Bank uppstår behov av arbetskraft,

b) de veckodagar och tider under vilka Finlands Bank i enlighet med 30 a § i arbetstidslagen (872/2019) får låta utföra arbete utan att tjänstemannen för varje gång ger sitt samtycke.

De uppgifter som avses i 2 mom. 1–9 punkten ska ges inom sju dagar och de uppgifter som avses i 10–14 och 16 punkten inom en månad från den tidpunkt från och med vilken personen har utnämnts till tjänsten eller tjänsteförhållandet. De uppgifter som avses i 2 mom. 15 punkten ska ges innan tjänstemannen flyttar utomlands. De uppgifter som avses i 2 mom. 7–12 punkten kan ges genom en hänvisning till den lag eller det tjänstekollektivavtal som tillämpas i tjänsteförhållandet. Om tjänsteförhållandena upprepas behöver informationen inte ges på nytt, om inte något annat följer av 4 mom.

Information om ändringar i uppgifterna ska ges skriftligen så snart som möjligt, dock senast när ändringen träder i kraft, om inte ändringen beror på att lagstiftning eller tjänstekollektivavtal ändrats.

10 kap

Rättskydd i ärenden som gäller tjänsteförhållande (9.11.2018/891)

33 § (9.11.2018/891)

Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (11.6.2020/454)

Ett ärende som avses i 1 mom. ska behandlas skyndsamt i förvaltningsdomstolen.

33 a § (11.6.2020/454)

33 a § har upphävts genom L 11.6.2020/454.

33 b § (9.11.2018/891)

Ett beslut om permittering av en tjänsteman och ett beslut om en tjänstemans bisyssla ska iakttas trots besvär. Ett beslut om avstängning av en tjänsteman från tjänsteutövning ska iakttas trots besvär, om inte förvaltningsdomstolen beslutar något annat.

En tjänstemans tjänsteförhållande anses ha fortgått utan avbrott, om uppsägningen av tjänstemannen eller upplösningen av tjänstemannens tjänsteförhållande enligt ett lagakraftvunnet beslut har skett utan en i denna lag föreskriven grund.

En tjänsteman som utan någon sådan grund som avses i 5 § har utnämnts för viss tid eller som utan giltigt skäl upprepade gånger i följd har utnämnts för viss tid har, om tjänsteförhållandet till Finlands Bank upphör till följd av att han eller hon inte längre utnämns till tjänsteman vid banken, rätt att av banken få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Beslutet om utbetalning av ersättningen fattas av bankfullmäktige, och ersättningsanspråket ska tillställas fullmäktige inom sex månader efter det att tjänsteförhållandet har upphört.

33 c § (9.11.2018/891)

Den som söker en tjänst får söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvär får dock inte anföras, om

1) det är republikens president eller bankfullmäktige som har utnämningsbehörighet,

2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år,

3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras.

(17.1.2020/19)

Besvär över beslut om utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas innan det har vunnit laga kraft.

I andra av Finlands Bank fattade beslut om tjänstemän än sådana beslut som avses i 1 mom. och 33 § får ändring inte sökas genom besvär. (11.6.2020/454)

11 kap

Särskilda bestämmelser i fråga om ärenden som gäller tjänsteförhållande

33 d § (9.11.2018/891)

En tjänsteman som anser att han eller hon inte har fått en rättmätig ekonomisk förmån på grundval av anställningen, får skriftligen begära omprövning hos direktionen, som ska meddela ett beslut i ärendet. En omprövningsbegäran ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ett beslut i vilket omprövning får begäras får inte överklagas genom besvär.

En omprövningsbegäran får inte framställas i ett ärende som hör till arbetsdomstolens behörighet, om inte domstolen med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) har beslutat att den inte avgör ärendet.

34 §

Lön eller annan ekonomisk förmån av anställningsförhållandet som utbetalts utan grund får återkrävas också genom att den dras av från tjänstemannens lön i samband med följande löneutbetalning eller löneutbetalningar, om tjänstemannen fortfarande är anställd vid Finlands Bank.

Från den lön som varje gång skall utbetalas får inte med stöd av 1 mom. indrivas mer än vad som enligt lag får utmätas av lön. Då återkravsförfarande inleds skall tjänstemannen meddelas grunden för detta samt det belopp som återkrävs.

Återkrav skall inledas så som bestäms i denna paragraf eller anhängiggöras i annan ordning inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket lönen eller den ekonomiska förmånen utgavs. Inleds eller anhängiggörs inte återkravsförfarandet inom denna tid, har rätten till återkrav gått förlorad.

35 §

Har en begäran om omprövning som avses i 33 d § 1 mom. inte framställts inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum eller inom 60 dagar från delfåendet av ett sådant beslut av arbetsdomstolen som avses i 33 d § 2 mom., är rätten till förmånen förverkad. (9.11.2018/891)

Har talan i ett ärende som gäller ekonomisk förmån av ett tjänsteförhållande och som hör till arbetsdomstolens behörighet inte väckts vid arbetsdomstolen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum, är rätten till förmånen förverkad. Skall i saken först föras underhandling som avses i 11 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen är rätten till förmånen förverkad om underhandling inte inom ovan nämnda tid har krävts på därom avtalat sätt.

36 §

Försummar en tjänsteman att iaktta bestämmelserna om sökande av dag- eller moderskapspenning som med stöd av sjukförsäkringslagen (364/1963) betalas till arbetsgivaren eller bestämmelserna om sökande av någon annan på lag grundad förmån, kan för tjänstledighetstiden till honom eller henne utbetald lön, till den del den motsvarar dag- eller moderskapspenningen eller en annan förmån av ovan nämnt slag, återkrävas i samband med följande löneutbetalning eller löneutbetalningar.

37 §

Om ersättande av skada som orsakats i tjänsteförhållande gäller vad som därom bestäms särskilt.

En tjänsteman är inte skyldig att ersätta Finlands Bank och banken är inte skyldig att ersätta en tjänsteman för skada som har orsakats av avbrott i arbetet på grund av en stridsåtgärd, om inte åtgärden har vidtagits i strid med bestämmelserna om medling i arbetstvister eller åtgärden strider mot bestämmelserna i 12 eller 13 kap. eller bestämmelserna i tjänstekollektivavtal och om inte den olägenhet som avbrottet har orsakat är avsevärd. En tjänsteman är inte heller skyldig att ersätta banken för skada som orsakats av avbrott i arbetet på grund av en stridsåtgärd, om han med stöd av tjänstemannaföreningens beslut har deltagit i en av föreningen vidtagen stridsåtgärd trots att åtgärden strider mot ovan nämnda bestämmelser.

Bestämmelserna i 2 mom. om begränsning av en tjänstemans ersättningsansvar tillämpas dock inte på tjänstemän som har vidtagit i 49 § 1 mom. förbjuden stridsåtgärd.

38 §

Uppsägning och upplösning av ett tjänsteförhållande skall ske skriftligen.

Innan en tjänsteman avstängs från tjänsteutövning eller sägs upp med stöd av 19 §, ett tjänsteförhållande upplöses eller en tjänsteman ges varning, skall tjänstemannen ges tillfälle att bli hörd i saken.

Genom det samarbetsavtal som avses i 57 § bestäms om hörande av huvudförtroendemannen eller förtroendemannen innan beslut fattas om permittering av en tjänsteman, uppsägning eller avstängning från tjänsteutövning eller upplösning av tjänsteförhållandet.

39 §

En tjänsteman har rätt att av Finlands Bank på begäran få intyg över den tid anställningsförhållandet varat och uppgifternas art (arbetsintyg). Dessutom skall, om tjänstemannen begär det, i arbetsintyget anges orsaken till att anställningsförhållandet upphör samt ges vitsord över tjänstemannens arbetsskicklighet, flit och uppförande. Efter en tjänstemans död har dödsboet rätt att få arbetsintyg.

Begärs arbetsintyg senare än 10 år efter det anställningsförhållandet upphörde, är Finlands Bank skyldig att ge intyget endast om detta inte medför oskälig olägenhet. Under samma förutsättning skall i stället för ett arbetsintyg, som förkommit eller förstörts, på begäran ges ett nytt intyg.

Ett arbetsintyg får inte förses med sådan anteckning eller ges sådan form att därmed avses att lämna andra uppgifter om tjänstemannen än vad som framgår av intygets ordalydelse.

12 kap

Fastställande av anställningsvillkoren

40 §

Förhandlingar för att fastställa tjänstemännens anställningsvillkor genom tjänstekollektivavtal och för att trygga arbetsfreden skall föras såsom bestäms i denna lag.

I fråga om tjänstemännens anställningsvillkor gäller vad som föreskrivs i tjänstekollektivavtal.

Till anställningsvillkoren hänförs inte grunderna för Finlands Banks organisation eller annan reglering inom tjänsteapparaten, inte heller inrättande eller indragning av tjänster, Finlands Banks åligganden eller inre arbetsfördelning, arbetsledningen, arbetsmetoderna och uppkomsten av tjänsteförhållande eller dess upphörande, med undantag för uppsägningstider och uppsägningsgrunder.

Avtal får inte ingås om

1) behörighetsvillkor för tjänster och befordringsgrunder, tjänstemännens skyldigheter,

2) pensioner, familjepensioner eller andra med dem jämförbara förmåner, hyran för tjänstebostäder eller användning av annan egendom som tillhör Finlands Bank, med undantag för arbetsrum och arbetsredskap för dem som sköter uppgifter som gäller samarbetet mellan banken och tjänstemännen, och inte heller om

3) frågor i vilka överenskommelse inte kan träffas för arbetstagarnas del genom arbetskollektivavtal.

I en sak om vilken inte finns något tjänstekollektivavtal gäller vad som särskilt bestäms därom eller vad som särskilt överenskoms med tjänstemannen.

En sådan bestämmelse i tjänstekollektivavtal som står i strid med 3–5 mom., är ogiltig.

41 §

Ett separat avtal (huvudavtal) kan ingås om förhandlingsförfarandet samt om förfarandet för tryggande av arbetsfreden eller om andra sådana förfaranden. Likaså kan ett separat avtal (allmänt avtal) ingås om förfarandet vid skötseln av tjänstemannaärenden.

Genom det allmänna avtal som nämns i 1 mom. får avvikelse inte göras från förfaranden som bestäms någon annanstans i lag. Om inte något annat bestäms tillämpas bestämmelserna om tjänstekollektivavtal på de avtal som nämns i 1 mom.

42 §

Förhandlings- och avtalsparter är

1) Finlands Bank samt

2) på tjänstemännens vägnar sådana registrerade föreningar till vilkas egentliga syften hör att bevaka tjänstemännens intressen i tjänsteförhållandena (tjänstemannaförening) och med vilka Finlands Bank finner det vara ändamålsenligt att förhandla och ingå tjänstekollektivavtal.

Finlands Bank kan särskilt förordna tjänstemän att företräda Finlands Bank vid förhandlingar som avses i detta kapitel eller då stridsåtgärder vidtas eller för att i andra avseenden företräda arbetsgivaren. Finlands Bank bestämmer anställningsvillkoren för dessa tjänstemän.

43 §

Tjänstekollektivavtal skall ingås skriftligen. Avtal kan ingås även på så sätt att avtalets innehåll upptas i det vid förhandlingar mellan parterna förda protokollet, vilket styrks på ett parterna emellan gemensamt överenskommet sätt.

Bundna av ett tjänstekollektivavtal är

1) Finlands Bank,

2) de tjänstemannaföreningar som ingått avtalet eller som i efterhand med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detta,

3) de registrerade föreningar som direkt eller genom mellanled är eller under avtalets giltighetstid varit underföreningar i föreningar som avses i 2 punkten, och

4) de tjänstemän som är eller under avtalets giltighetstid varit medlemmar i en sådan tjänstemannaförening som är bunden av avtalet.

Finlands Bank får inte i andra fall än de som avses i 32 § och 42 § 2 mom. inom tillämpningsområdet för ett tjänstekollektivavtal bestämma eller avtala att anställningsvillkoren för en tjänsteman som står utanför tjänstekollektivavtalet men utför arbete som avses i avtalet skall vara sådana att de strider mot kollektivavtalet.

Vad som bestäms i 2 och 3 mom. skall iakttas endast om Finlands Bank, föreningen eller tjänstemannen inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller om den kategori som avtalet binder inte är begränsat i själva avtalet.

44 §

Ett tjänstekollektivavtal som inte har ingåtts för viss tid kan av den som är part i avtalet sägas upp att upphöra tre månader från uppsägningen, om inte något annat är överenskommet om uppsägningstiden. Ett tjänstekollektivavtal som har ingåtts för längre tid än fyra år gäller efter fyra år såsom ett tjänstekollektivavtal vars giltighetstid inte är bestämd. Vad som bestäms ovan gäller även huvudavtal, likväl så att uppsägningstiden för dess vidkommande är sex månader.

Samma uppsägningsrätt som en part i avtalet har en i 43 § 2 mom. 3 punkten avsedd förening, om den har upphört att vara underförening till en förening som är part i avtalet. En underförening är likväl bunden av tjänstekollektivavtal under samma tid som en ovan avsedd förening som är part i avtalet.

Uppsägningen skall ske skriftligen.

Även om ett tjänstekollektivavtal upphört att vara i kraft, skall däri upptagna anställningsvillkor fortfarande iakttas, till dess ett nytt avtal ingåtts och trätt i kraft, om inte något annat överenskommits eller följer av 40 § 5 mom.

13 kap

Arbetsfred och arbetstvister

45 §

Annan stridsåtgärd mot gällande anställningsförhållande än lockout eller strejk får inte inledas.

Också stridsåtgärder som nämns i 1 mom. är förbjudna, om syftet med dem är att påverka andra omständigheter än sådana som enligt 40 § kan vara föremål för avtal eller om så är särskilt bestämt i lag. Förbudet gäller andra ärenden än sådana om vilka avtal kan ingås enligt 40 § även när ett huvudavtal eller allmänt avtal enligt 41 § kan ingås om dem.

Med lockout avses av Finlands Bank föranstaltad och med strejk avses av tjänstemannaförening mot Finlands Bank riktad arbetsinställelse, som har till ändamål att utöva påtryckning på motparten i arbetstvisten genom att avbryta utförandet av de tjänstemäns samtliga tjänsteåligganden som arbetsinställelsen omfattar.

En tjänsteman får inte delta i en strejk annat än med stöd av beslut av den tjänstemannaförening som inlett strejken. Tjänstemän som avses i 42 § 2 mom. får inte vidta stridsåtgärder. Om lockout beslutar Finlands Bank.

46 §

Den som är bunden av ett tjänstekollektivavtal får inte medan avtalet är i kraft vidta en stridsåtgärd som avser avtalets giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller avgörande av en tvist med anledning av ett på avtalet grundat anspråk, ändring av gällande avtal eller åstadkommande av ett nytt avtal. Denna fredsplikt kan utvidgas genom ett tjänstekollektivavtal. Fredsplikten gäller även en förening, om en underförening som nämns i 43 § 2 mom. 2 punkten har ingått tjänstekollektivavtal med föreningens samtycke. Att det finns ett gällande huvudavtal, ett allmänt avtal eller ett annat endast för reglering av specialfrågor ingånget avtal hindrar inte att en stridsåtgärd vidtas för åstadkommande av ett nytt avtal om andra frågor, om inte något annat är överenskommet.

47 §

En tjänstemannaförening är skyldig att övervaka att underlydande föreningar och tjänstemän avhåller sig från i 45 § förbjudna stridsåtgärder.

Av tjänstekollektivavtal bunden förening är skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänstemän som berörs av avtalet inte bryter mot den fredsplikt som bestäms i 46 § eller bestämmelserna i avtalet.

Föreningens i 1 eller 2 mom. avsedda skyldighet innebär även att den inte får stödja eller bistå förbjudna stridsåtgärder eller på annat sätt medverka till sådana åtgärder utan är skyldig att försöka avveckla dem.

48 §

En tjänsteman är inte skyldig att utföra uppgifter som är föremål för en lockout eller strejk eller sådan blockad som gäller omständigheter vilka enligt 40 § kan vara föremål för avtal. En tjänsteman som står utanför stridsåtgärden skall uppfylla sina sedvanliga tjänsteplikter, varjämte han är skyldig att utföra skyddsarbete. Vad som bestäms i 45 § 2 mom. hindrar inte en tjänsteman, som omfattas av en arbetskonflikt, att utföra skyddsarbete.

Med skyddsarbete avses arbete som vid en arbetskonflikt är oundgängligt för att förhindra fara för medborgarnas liv eller hälsa eller för att skydda sådan egendom som speciellt utsätts för fara med anledning av arbetskonflikten.

49 §

Det är förbjudet att vidta stridsåtgärder som stör skötseln av Finlands Banks lagbestämda uppgifter på ett sådant sätt att landet kan orsakas betydande skada eller som kan medföra allvarlig störning i betalningssystemet eller det finansiella systemet eller utgöra ett allvarligt hot mot Finlands Banks säkerhet.

Det skall säkerställas att Finlands Banks lagbestämda uppgifter kan skötas oberoende av stridsåtgärder i samband med en arbetskonflikt. Om stridsåtgärderna hindrar eller i väsentlig grad inverkar menligt på skötseln av Finlands Banks uppgifter skall parterna, sedan de fått vetskap därom, utan dröjsmål vidta åtgärder för att avlägsna detta hinder eller men.

14 kap

Påföljder av brott mot tjänstekollektivavtal och bestämmelserna i 12 och 13 kap.

50 §

Den som är bunden av tjänstekollektivavtal och som medvetet överträder eller som på goda grunder borde ha insett att han överträder bestämmelserna i avtalet, kan av arbetsdomstolen dömas att betala plikt.

Förfar Finlands Bank i strid med 45 eller 46 § eller överträder eller underlåter en tjänstemannaförening att iaktta 45–47 §, skall Finlands Bank eller tjänstemannaföreningen, om inte något annat är föreskrivet i tjänstekollektivavtal, i stället för skadestånd betala plikt. Bestämmelserna i detta moment skall dock inte tillämpas på en förening som lämnat i 46 § avsett samtycke.

Plikt får i fråga om Finlands Bank eller en förening uppgå till högst 74 000 mark och i fråga om en tjänsteman till högst 300 mark. Markbeloppen ändras på basis av det beslut om justering av markbeloppen som statsrådet fattar med stöd av 19 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970).

51 §

Då plikt ådöms skall hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter, såsom skadans storlek, graden av skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten möjligen givit och föreningens storlek. Om särskilda skäl föreligger, behöver plikt inte ådömas.

Plikt tilldöms, om inte något annat är föreskrivet i tjänstekollektivavtalet, den som lidit skada eller, om ingen skada uppkommit, den part på vars yrkande domen givits. Finns flera till plikten berättigade parter, skall i domen, med beaktande av storleken av den skada som drabbat envar av dem och deras medlemmar och dem de företräder, bestämmas hur det utdömda beloppet skall fördelas mellan parterna.

52 §

Har bestämmelserna i tjänstekollektivavtal så väsentligt åsidosatts att det inte rimligtvis kan fordras att de övriga av avtalet bundna skall kvarstå i avtalsförhållandet, kan arbetsdomstolen förklara avtalet omedelbart hävt. Har ett avtal på talan mot någon tjänstemannaförening förklarats hävt, kan avtalet inom två veckor sägas upp också gentemot övriga föreningar.

Har ett avtal på en förenings talan förklarats hävt, har även en annan förening, som är part i avtalet eller som har uppsägningsrätt enligt 44 § 2 mom., rätt att inom två veckor säga upp avtalet.

Ett avtal som uppsagts på detta sätt upphör omedelbart att gälla.

53 §

Tjänstemäns deltagande med stöd av en tjänstemannaförenings beslut i en av föreningen vidtagen stridsåtgärd skall, med undantag för de stridsåtgärder som avses i 49 §, inte anses som tjänstebrott eller grund för upplösning av tjänsteförhållande.

15 kap

Särskilda bestämmelser i fråga om tjänstekollektivavtal

54 §

En tjänsteman får inte utan synnerligen tvingande skäl hindras att i egenskap av företrädare för en tjänstemannaförening delta i förhandlingar som avses i 12 och 13 kap.

55 §

Till en tjänsteman, som omfattas av en arbetskonflikt, betalas inte lön och andra ekonomiska förmåner för den tid arbetet ligger nere till följd av en stridsåtgärd mot Finlands Bank. Dessa betalas inte heller till en tjänsteman som omfattas av lockout vilken utlysts av Finlands Bank. En tjänsteman har likväl rätt att nyttja sin tjänstebostad medan arbetskonflikten pågår.

56 §

En tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i ärende som avses i 40 §, eller genom rättelseyrkande underställa det behandling, om han eller en tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra saken vid arbetsdomstolen.

16 kap

Samarbetssystem

57 §

För att på ett ändamålsenligt sätt sköta frågor som har samband med tillämpningen av de avtal som avses i 40 och 41 §, med ett effektivt, rättvist och snabbt avgörande av tvister mellan parterna, med upprätthållande av arbetsfred och med arbetarskydd kan parterna komma överens om ett förtroendemannasystem, en arbetarskyddsorganisation samt om andra samarbetsförfaranden.

17 kap

Pensioner

58 § (11.6.2020/454)

Bestämmelser om pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Skötseln och finansieringen av pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän bekostas ur Finlands Banks medel.

Vid tillämpning av 87 § i pensionslagen för den offentliga sektorn jämställs förmåner enligt tjänstekollektivavtalet om Finlands Banks arbetslöshetsersättning med inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

58 a § (11.6.2020/454)

58 a § har upphävts genom L 11.6.2020/454.

58 b § (11.6.2020/454)

58 b § har upphävts genom L 11.6.2020/454.

18 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

59 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs 3 kap., 43 och 45–48 § lagen den 24 juli 1997 om Finlands Bank (719/1997).

60 §

Genom denna lag upphävda 45 och 46 § lagen om Finlands Bank tillämpas fortfarande.

61 §

Tjänstemän som innan denna lag trätt i kraft har utnämnts till tjänster som avses i 6 § eller motsvarande tjänsteförhållanden för viss tid skall lämna den redogörelse som avses i 6 § inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

62 §

Lagens 22 § 3 mom. tillämpas även på permitteringar som börjat före ikraftträdandet. När de kalenderdagar som avses i momentet beräknas skall dock endast de permitteringsdagar som infaller efter ikraftträdandet beaktas.

RP 244/1998, FvUB 20/1998, RSv 238/1998

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1999/1256:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999, GrUB 7/1999, RSv 103/1999

21.12.2004/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

En tjänsteman som avses i 6 § 2 mom. skall lämna en redogörelse enligt nämnda paragraf inom tre månader efter att bankfullmäktige första gången efter det att lagen har trätt i kraft har bestämt vilka tjänster som omfattas av skyldigheten att lämna redogörelse.

RP 208/2004, FvUB 19/2004, RSv 177/2004

30.12.2014/1335:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 1335/2014 trädde i kraft 1.1.2015 enligt L 1347/2014.

RP 19/2014, RP 111/2014, AjUB 11/2014, RSv 223/2014

16.12.2016/1169:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagens 27 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 2018 stegvis så att avgångsåldern är 68 år för personer födda 1957 eller tidigare, 69 år för personer födda 1958–1961 och 70 år för personer födda 1962 eller därefter.

RP 190/2016, FvUB 22/2016, RSv 185/2016

9.11.2018/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På sökande av ändring i ett utnämningsbeslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 77/2017, GrUU 42/2017, FvUB 8/2018, RSv 81/2018

9.8.2019/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

17.1.2020/19:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

11.6.2020/454:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020, ShUB 8/2020, RSv 48/2020

14.1.2022/48:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

Denna lag tillämpas också på särskild moderskapsledighet, moderskapsledighet, faderskapsledighet och föräldraledighet som en tjänsteman inlett eller som beviljats en tjänsteman före ikraftträdandet av denna lag.

RP 129/2021, ShUB 33/2021, RSv 208/2021

10.6.2022/436:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

8.7.2022/710:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

Om tjänsteförhållandet har inletts före ikraftträdandet av denna lag, behöver Finlands Bank inte komplettera den skriftliga information som avses i 32 a § 1 mom. med sådana uppgifter som inte krävdes före ikraftträdandet av denna lag. Om villkoren i arbetet ändras ska tjänstemannen dock informeras med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

RP 50/2022, FvUB 13/2022, RSv 91/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.