Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

23.12.1998/1145

Containerförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av containerlagen av den 23 oktober 1998 (762/1998):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

1) typgodkänd container en container som tillverkats i enlighet med den godkända konstruktionstypen,

2) högsta bruttovikt (R) den högsta tillåtna sammanlagda vikten av containern och dess last, samt med

3) konventionen den i Genève den 2 december 1972 ingångna internationella konventionen om säkra containrar jämte bilagor.

2 kap

Godkännande av containrar

2 §

Godkännandet av en container förutsätter att den i fråga om konstruktionens hållfasthet och utrustningarna uppfyller kraven i konventionen.

3 §

När godkännande av en konstruktionstyp söks hos ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan skall ansökan åtföljas av ritningar över containertypen, en utredning om containerns konstruktion samt övriga uppgifter och handlingar som behövs för att bedöma om kraven uppfylls.

Sökanden skall dessutom

1) ange de igenkänningstecken som kommer att tilldelas containertypen,

2) förbinda sig att låta besiktningsorganet besikta containrar av konstruktionstypen i fråga,

3) förbinda sig att underrätta besiktningsorganet om varje konstruktions- eller specifikationsändring och avvakta godkännandet av ändringarna innan säkerhetsskylten anbringas på containern,

4) förbinda sig att fästa en säkerhetsskylt enbart på typgodkända containrar, samt

5) förbinda sig att föra bok över containrar tillverkade i enlighet med den godkända konstruktionstypen.

4 §

Containertillverkaren skall se till att de tillverkade containrarna motsvarar den godkända konstruktionstypen.

Besiktningsorganet kan godkänna containrar som tillverkats med avvikelse från konstruktionstypen, om avvikelserna inte påverkar containrarnas möjligheter att bestå de prov som utförs i samband med godkännandet.

Tillverkaren skall underrätta besiktningsorganet innan han inleder tillverkning av varje ny typserie som skall tillverkas i enlighet med konstruktionstypen.

5 §

En enskild container kan godkännas, när besiktningsorganet efter besiktning och prov är övertygat om att containern motsvarar konventionens krav.

Besiktningsorganet skall skriftligen underrätta sökanden om godkännandet. Underrättelsen ger sökanden rätt att fästa en säkerhetsskylt på containern.

6 §

Om den som äger en godkänd container har ändrat containerns konstruktion skall han underrätta besiktningsorganet om ändringarna. Besiktningsorganet kan kräva att den ändrade containern testas på ett ändamålsenligt sätt innan den godkänns på nytt.

3 kap

Säkerhetsskylt

7 §

Säkerhetsskylten skall varaktigt fästas på varje godkänd container på en lätt synlig plats intill andra officiella skyltar så, att den inte lätt kan skadas.

Säkerhetsskylten befriar inte från skyldigheten att förse containern med andra skyltar eller uppgifter som föreskrivs i bestämmelserna.

8 §

Containerägaren skall avlägsna säkerhetsskylten, om

1) containern har ändrats så, att det ursprungliga godkännandet och uppgifterna på säkerhetsskylten är ogiltiga,

2) containern har tagits ur bruk och om den inte har hållits i ett sådant skick som konventionen förutsätter, eller om

3) besiktningsorganet har återkallat godkännandet.

9 §

Säkerhetsskylten skall vara minst 100 x 200 mm och tillverkad av ett korrosionsbeständigt och brandsäkert material som lämpar sig för användningsändamålet.

Av säkerhetsskylten skall framgå att det är fråga om ett godkännande i enlighet med konventionen. Av skylten skall dessutom framgå följande uppgifter enligt bilagan till denna förordning:

1) bokstäverna "FIN" samt godkännandebeteckning,

2) containerns tillverkningstid (månad och år),

3) det igenkänningsnummer som tillverkaren tilldelat containern,

4) högsta bruttovikt (kilo och pund),

5) tillåten staplingsvikt (kilo och pund) när den vertikala accelerationen är 1,8 g, och

6) belastning (kilo och pund) för provning av tvärstyvhet.

På skylten skall även lämnas utrymme för gavlarnas och sidoväggarnas hållfasthetskoefficienter samt för besiktningstidpunkter (månad och år).

Uppgifterna skall antecknas på skylten antingen på engelska eller på franska.

10 §

Containertillverkaren skall föra register över containrar som godkänts för att tas i bruk. Av registret skall framgå följande uppgifter:

1) containerns godkännandebeteckning,

2) det igenkänningsnummer som tillverkaren tilldelat containern,

3) tillverkningstid (månad och år),

4) tillverkarens namn,

5) högsta bruttovikt,

6) tillåten staplingsvikt då den vertikala accelerationen är 1,8 g,

7) belastning för provning av tvärstyvhet,

8) gavlarnas och sidoväggarnas hållfasthet, om den är mindre än det värde som föreskrivs i konventionen, samt

9) övriga nödvändiga uppgifter om containern.

4 kap

Besiktningar

11 §

Containerägaren skall besikta containern eller låta den besiktas enligt ett besiktningsprogram som godkänts av besiktningsorganet. Besiktningarna skall utföras med sådana mellanrum som de förhållanden där containern används förutsätter. Den första besiktningen skall dock utföras senast inom fem år efter containerns tillverkningsdatum och därefter skall containern besiktas på nytt med högst 30 månaders intervaller. Den tidpunkt (månad och år) före vilken containern skall besiktas första gången skall antecknas på säkerhetsskylten. Den tidpunkt (månad och år) före vilken följande besiktning skall göras skall antecknas antingen på säkerhetsskylten eller invid skylten på sådant sätt som besiktningsorganet godkänt.

Besiktningsorganet kan också godkänna ett kontinuerligt besiktningsprogram, om det är övertygat om att programmet garanterar minst samma säkerhetsnivå som ett program som baserar sig på periodiska besiktningar. I detta program skall containrarna granskas åtminstone i samband med större reparationer och iståndsättningar och när en container överlåts till en ny förhyrare eller när containern återvänder från hyresanvändning, och i vilket fall som helst med åtminstone 30 månaders intervaller. Bokstäverna "ACEP FIN" skall då antecknas på säkerhetsskylten eller invid den.

Containerägaren skall se till att en container som reparerats besiktas innan den tas i bruk på nytt.

Vid de besiktningar som nämns i denna paragraf skall det undersökas om en container har sådana fel som eventuellt medför risk för olyckor. Särskilt gäller det att säkerställa att bärande delar och delar som är viktiga med tanke på säkerheten är i ordning.

Besiktningarna skall protokollföras.

5 kap

Besiktningsorganets uppgifter

12 §

Utöver vad som bestäms i containerlagen (762/1998) har besiktningsorganet till uppgift att

1) prova containrar som tillverkats i enlighet med den godkända konstruktionstypen för att säkerställa att de överensstämmer med den godkända konstruktionstypen eller för att försäkra sig om att containrar som tillverkats i enlighet med den godkända konstruktionstypen har provats av ett organ med tillräcklig behörighet,

2) försäkra sig om att tillverkaren har sådana lokaler och anordningar att produktionskvaliteten kan upprätthållas, samt att

3) försäkra sig om att tillverkaren har ett tillräckligt kvalitetskontrollprogram och att tillverkaren upprätthåller en kontinuerlig övervakning.

Besiktningsorganet skall förvara de ritningar, beräkningar, provprotokoll och annat motsvarande material som åtföljer ansökningarna åtminstone så länge som containrarna i fråga används.

6 kap

Ikraftträdande

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

MODEL AV SÄKERHETSSKYLT ENLIGT FÖRORDNINGENS 9 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.