Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

14.12.1998/957

Förordning om statsgarantifonden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern föreskrivs med stöd av 1 och 12 § lagen den 18 juni 1998 om statsgarantifonden (444/1998):

1 §

Statsgarantifondens direktion har en ordförande och högst sex andra medlemmar som alla har en personlig suppleant, vilka statsrådet förordnar för tre år i sänder.

Direktionen och dess ordförande utnämns på föredragning från handels- och industriministeriet. Direktionen skall utse en av sina medlemmar till vice ordförande. I direktionen skall finnas representanter för finansministeriet, handels- och industriministeriet och statskontoret.

Handels- och industriministeriet utnämner generalsekreteraren och vid behov ett sekretariat samt fastställer de arvoden som skall betalas åt direktionsordföranden, direktionsmedlemmarna samt generalsekreteraren och sekretariatet.

Handels- och industriministeriet fastställer en arbetsordning för direktionen på begäran av densamma.

2 §

Handels- och industriministeriet kan med det bolag (specialfinansieringsbolaget) som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) ingå avtal om ordnande av administrationen vid bolaget av de ansvarsförbindelser som avses i 11 § 1 mom. lagen om statsgarantifonden.

I det avtal som avses i 1 mom. bestäms också om grunderna för det förvaltningsarvode som avses i 11 § 2 mom. lagen om statsgarantifonden.

När specialfinansieringsbolaget sköter sina åligganden i samband med de ansvarsförbindelser som avses i 11 § 1 mom. lagen om statsgarantifonden är specialfinansieringsbolaget i egenskap av ombud å statens vägnar kärande och svarande vid domstol och hos förvaltningsmyndigheter. I samtliga fall som rör de ovan nämnda ansvarsförbindelserna skall bolaget i egenskap av ombud även bevaka statens intresse och rätt.

3 §

Direktionen har till uppgift att

1) besluta att den fondavgift som avses i 5 § 1 mom. lagen om statsgarantifonden skall erläggas till specialfinansieringsbolaget,

2) hos specialfinansieringsbolaget framlägga förslag om att den fondåterbäring som avses i 5 § 2 mom. lagen om statsgarantifonden skall överföras till statsgarantifonden,

3) besluta att det fondlån som avses i 6 § lagen om statsgarantifonden skall betalas till specialfinansieringsbolaget,

4) följa med att beloppet av medel på statens centralbokförings samlingskonto hålls tillräckligt stort för att de fondavgifter och fondlån som avses i 1 och 3 punkten skall kunna erläggas. Direktionen skall hos handels- och industriministeriet framlägga förslag om att ministeriet vidtar nödvändiga åtgärder om beloppet av medel på fondens samlingskonto inte räcker till för att täcka fondens utgifter

5) besluta att det förvaltningsarvode som avses i 11 § 2 mom. lagen om statsgarantifonden skall betalas åt specialfinansieringsbolaget samt

6) för handels- och industriministeriet utarbeta förslag till budget för statsgarantifonden.

Direktionen skall även följa med utvecklingen av specialfinansieringsbolagets ekonomiska situation och utvecklingen inom dess verksamhetsområde. Direktionen kan avge utlåtanden till handels- och industriministeriet eller specialfinansieringsbolaget.

4 §

Generalsekreteraren har till uppgift att

1) förbereda och föredra de ärenden som direktionen enligt 3 § skall fatta beslut om, verkställa direktionens beslut samt utföra alla andra uppgifter som i arbetsordningen eventuellt åläggs generalsekreteraren,

2) besluta att det fondlån som avses i 6 § lagen om statsgarantifonden skall betalas till specialfinansieringsbolaget enligt med vad som närmare föreskrivs i arbetsordningen,

3) följa med specialfinansieringsbolagets ekonomiska situation och den ekonomiska utvecklingen av det bolags verksamhet som avses i 4 § lagen om statsgarantifonden och rapportera om detta till direktionen. Generalsekreteraren skall särskilt se till att fondens verksamhet och skötseln av dess tillgångar är ändamålsenligt ordnad.

Om generalsekreterarens ansvar gäller vad lagen föreskriver om en föredragandes ansvar. Direktionen kan även överföra sådana uppgifter som ankommer på generalsekreteraren på direktionsordföranden, direktionsmedlemmarna eller sekretariatet i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

5 §

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och därutöver minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om jäv mot direktionsmedlemmarna och generalsekreteraren gäller vad som i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) föreskrivs om tjänstemannajäv.

6 §

Direktionen sammanträder på kallelse av generalsekreteraren eller ordföranden eller vid förfall av denna på kallelse av vice ordföranden eller om minst hälften av de övriga medlemmarna kräver det.

7 §

Majoritetens ståndpunkt gäller som direktionens beslut. Om rösterna faller jämnt, gäller som beslut den ståndpunkt som ordföranden har företrätt.

Direktionen skall höra specialfinansieringsbolaget innan den fattar beslut i ett ärende som avses i 3 § 1 mom. 1―4 punkterna.

8 §

Direktionen kan i ett ärende som är under behandling höra sakkunniga och inbegära sakkunnigutlåtanden.

9 §

Direktionen skall årligen avge en berättelse över sin verksamhet till handels- och industriministeriet inom sex månader från utgången av kalenderåret.

10 §

På direktionen tillämpas de föreskrifter som utfärdats om statliga komittéer, om inte något annat bestäms i denna förordning.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.