Beaktats t.o.m. FörfS 451/2021.

27.11.1998/866

Lönegarantilag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med lönegarantilagen är att i händelse av arbetsgivarens insolvens trygga betalningen av arbetstagarnas fordringar som grundar sig på arbetsförhållandet.

2 §
Lagens tillämpningsområde

En arbetstagare har rätt till betalning enligt lönegarantin, om

1) arbetet har utförts i Finland, eller

2) arbetet har utförts i en finsk arbetsgivares tjänst utomlands och arbetstagaren har hemort i Finland.

Arbete som utförts i Finland berättigar likväl inte till betalning enligt lönegarantin, om arbetet har utförts av en arbetstagare som varit anställd hos en utländsk arbetsgivare och som kommit från utlandet till Finland för tillfälligt arbete.

Arbete utomlands enligt 1 mom. 2 punkten berättigar inte till betalning enligt lönegarantin till den del arbetstagaren har rätt att få motsvarande förmån från någon annan stat.

3 § (29.12.2009/1633)
Myndigheter

Arbets- och näringsministeriet styr verkställigheten av lagen samt svarar för lönegarantisystemets utveckling. Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut i lönegarantiärenden samt sköter andra uppgifter i anslutning till verkställigheten av lagen.

2 kap

Villkor för erhållande av betalning enligt lönegarantin

4 § (26.1.2001/78)
Fordran som betalas enligt lönegarantin (29.10.2004/938)

Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en i arbetsavtalslagen (55/2001) avsedd arbetstagares anställningsförhållande och vilkas grund och belopp har kunnat utredas.

Lönegarantifordringar betalas minskade med arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. (29.10.2004/938)

5 § (16.12.2016/1157)
Tid inom vilken ansökan ska göras

Ansökan om att en fordran ska betalas enligt lönegarantin ska göras inom tre månader från det att fordran förfallit till betalning. Ansökan om att skadestånd eller gottgörelse, som baserar sig på lag eller avtal och som saknar särskild förfallodag, ska betalas enligt lönegarantin ska göras inom tre månader från det att domen vunnit laga kraft eller det att avtalet ingåtts med iakttagande av etablerad arbetsmarknadspraxis.

Ett avtal om flyttning av förfallodagen för en fordran är bindande för lönegarantimyndigheten, om avtalet har ingåtts innan fordran förfallit till betalning och avtalet är bindande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Dessutom förutsätts det att avtalet har ingåtts skriftligen eller att flyttningen av förfallodagen annars kan verifieras.

6 §
Arbetsgivarens insolvens

Ett villkor för att betalning enligt lönegarantin skall erhållas är att arbetsgivaren är insolvent. Arbetsgivaren skall anses vara insolvent, om

1) arbetsgivaren har försatts i konkurs,

2) arbetsgivaren har konstaterats vara oförmögen att betala sina skulder som är under utsökning,

3) arbetsgivaren har försummat att i tid redovisa föreskrivna förskottsinnehållningar eller betala arbetsgivarprestationer,

4) arbetsgivaren inte är anträffbar eller har upphört med sin verksamhet och fordran inte kan betalas ur arbetsgivarens tillgångar, eller

5) arbetsgivarens insolvens i andra fall som kan jämföras med de ovan nämnda klart kan konstateras av lönegarantimyndigheten.

7 §
Bevakningsskyldighet

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs, skall arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin anmäla sin fordran i arbetsgivarens konkurs på det sätt som bestäms i 12 kap. 6 § konkurslagen (120/2004). Anmälningsskyldighet föreligger dock inte, om fordran ingår i en av boförvaltaren gjord förteckning enligt 13 § i denna lag över fordringar som grundar sig på arbetsförhållande. (20.2.2004/135)

Om arbetstagaren försummar sin bevakningsskyldighet enligt 1 mom., kan betalning enligt lönegarantin på denna grund förvägras helt eller delvis.

8 §
Förhindrande av missbruk

Lönegarantimyndigheten har rätt att av grundad anledning förvägra betalning enligt lönegarantin eller pröva lönegarantibeloppet i följande situationer:

1) arbetstagarens fordran baserar sig på ett avtal eller arrangemang som uppenbart har ingåtts eller vidtagits i syfte att få betalning enligt lönegarantin,

2) den fordran för vilken det har ansökts om betalning enligt lönegarantin står i ett uppenbart missförhållande till vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till det arbete som utförts och omständigheterna i övrigt,

3) arbetstagaren ansöker upprepade gånger om betalning enligt lönegarantin för fordringar hos samma arbetsgivare,

4) arbetstagaren har fortsatt i arbetsavtalsförhållandet ännu efter det att han eller hon på grund av försummelser i samband med löneutbetalningen måste ha varit medveten om att arbetsgivaren inte kan betala ut lönen.

(16.12.2016/1157)

Det belopp som skall betalas enligt lönegarantin kan av grundad anledning också begränsas till det belopp som arbetsgivaren under ett år före inlämnandet av lönegarantiansökan har betalt till arbetstagaren för fordringar som grundar sig på arbetsförhållandet.

Såsom i 1 mom. 3 punkten avsedd samma arbetsgivare anses även ett företag där bestämmanderätten på basis av ägande, avtal eller något annat arrangemang innehas

1) av den tidigare arbetsgivaren,

2) av en person eller personer som står i ett sådant nära förhållande till den tidigare arbetsgivaren som avses i 3 § lagen om återvinning till konkursbo (758/1991), eller

3) gemensamt av personer som avses i 1 och 2 punkten.

En arbetstagare som tidigare har erhållit betalning enligt lönegarantin har rätt att på ansökan på förhand få veta om betalningen enligt lönegarantin kommer att begränsas eller förvägras av den orsak som nämns i 1 mom. 3 punkten.

9 §
Maximalt lönegarantibelopp

Det maximala lönegarantibeloppet per arbetstagare är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 15 200 euro. (26.10.2001/862)

Av den lön för väntedagarna som avses i 2 kap. 14 § i arbetsavtalslagen betalas inte mer än vad som enligt lönegarantin betalas för de fordringar vars fördröjda betalning skyldigheten att betala lön för väntedagarna grundar sig på. (29.12.2009/1633)

Vid betalning av ett tillgodohavande som grundar sig på ett system med arbetstidsbank iakttas vad som föreskrivs i 9 a §. (22.12.2006/1257)

9 a § (22.12.2006/1257)
Tillgodohavanden i en arbetstidsbank vilka betalas enligt lönegarantin

Tillgodohavanden i en arbetstidsbank kan betalas enligt lönegarantin, om det på arbetsplatsen skriftligen har avtalats om införande av ett system med arbetstidsbank och innehållet i det eller om villkoren för arbetstidsbanken har dokumenterats på annat sätt. Ett ytterligare villkor är att arbetsgivaren för varje arbetstagare har ett arbetstidskonto för registrering av tillgodohavandena och deras intjänande eller att transaktionerna och tidpunkten för dem framgår av arbetstids- eller lönebokföringen.

Det maximala beloppet för tillgodohavanden i en arbetstidsbank som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex månader.

9 b § (29.12.2009/1633)
Resekostnader eller andra kostnader som orsakats av utförande av arbete

Resekostnader eller andra kostnader som uppstått för arbetstagaren när han eller hon utfört sitt arbete, för vilka kostnader arbetsgivaren ska ansvara, betalas enligt lönegarantin, om kostnaden till sin natur är sedvanlig och beloppet skäligt.

3 kap

Lönegarantiansökan och behandling av ansökan

10 §
Ansökan och sökande

Ansökan ska inlämnas till arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen. En lönegarantiansökan som gäller arbete utomlands kan utomlands också inlämnas till en finsk beskickning. (29.12.2009/1633)

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Om arbetstagaren överför sin på arbetsförhållandet grundade fordran, har förvärvaren rätt till betalning enligt lönegarantin endast då förvärvaren är en arbetstagarorganisation.

11 § (17.12.2015/1546)

11 § har upphävts genom L 17.12.2015/1552.

11 a § (17.12.2015/1546)

11 a § har upphävts genom L 17.12.2015/1552.

12 § (29.10.2004/938)
Hörande

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgivaren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli hörda på det sätt som bestäms i 34 § i förvaltningslagen (434/2003). För att en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt någon annan som är ansvarig för betalningen av fordringarna skall bli återbetalningsskyldig på det sätt som avses i 17 § förutsätts att också denne har getts tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan.

För hörande skall parten för avgivande av utlåtande eller förklaring reserveras en tid om minst sju och högst 14 dagar. På ansökan kan tiden förlängas till högst 21 dagar.

13 § (29.12.2009/1633)
Boförvaltarens förteckning över fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande

Konkursboets boförvaltare ska utan dröjsmål efter det att konkursen har inletts göra upp en förteckning över obetalda fordringar som grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande. Boförvaltaren ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen reda ut vilka av fordringarna som kan betalas enligt lönegarantin. Boförvaltaren ska ge arbetstagarna eller deras företrädare möjlighet att uttala sig om de fordringar som upptagits i förteckningen.

4 kap

Lönegarantibeslut och betalning enligt lönegarantin

14 §
Lönegarantibeslut (29.10.2004/938)

Med anledning av en lönegarantiansökan skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i förvaltningslagen. (29.10.2004/938)

2 mom. har upphävts genom L 29.12.2009/1633. (29.12.2009/1633)

14 a § (29.10.2004/938)
Delgivning av lönegarantibeslut

Ett lönegarantibeslut delges genom vanlig delgivning i enlighet med 59 § i förvaltningslagen. Om tidsfristen för väckande av arbetsgivarens återvinningstalan börjar löpa från delfåendet av lönegarantibeslutet, delges beslutet arbetsgivaren eller någon annan i 17 § avsedd återbetalningsskyldig genom bevislig delgivning i enlighet med 60 § i förvaltningslagen.

15 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet. På beloppet verkställs förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Utmätning av lön och lönebetalningsförbud gäller även vid betalning enligt lönegarantin. (29.10.2004/938)

Den som erlägger betalning enligt lönegarantin skall som arbetstagares pensionslön meddela Pensionsskyddscentralen och som arbetstagares förskottsinnehållning underkastade lön skatteförvaltningen det lönegarantibelopp på vilket inte har gjorts förskottsinnehållning eller som inte har minskats med de avgifter och premier som avses i 4 § 2 mom. Betalaren skall dessutom meddela skatteförvaltningen de avgifter och premier enligt 4 § 2 mom. med vilka lönegarantin har minskats. (29.10.2004/938)

Av den betalning enligt lönegarantin som erläggs till arbetstagaren får närings-, trafik- och miljöcentralen för kvittning av statens motfordran som avses i denna lag använda högst den del som enligt lag får utmätas av arbetstagarens lön. (29.12.2009/1633)

5 kap

Återbetalningsskyldighet

16 §
Övergång av fordringarna till staten

Fordringar som betalas enligt lönegarantin jämte samtliga rättigheter övergår till staten den dag beslutet ges.

17 § (29.10.2004/938)
Återbetalningsskyldighet

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag och en bolagsman i ett öppet bolag samt någon annan som är ansvarig för betalningen av arbetstagarens fordringar är skyldig att till staten återbetala de belopp som betalts enligt lönegarantin jämte ränta som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) och som räknas från den dag beslutet gavs.

Återbetalningsskyldigheten för den som enligt 1 mom. ansvarar för betalningen av arbetstagarens fordringar avgörs i lönegarantibeslutet eller i ett separat beslut om återbetalningsskyldighet. Beslutet om återbetalningsskyldighet ska fattas utan dröjsmål efter det att återbetalningsskyldigheten har kunnat konstateras. (29.12.2009/1633)

I fråga om delgivning av beslut om återbetalningsskyldighet tillämpas på motsvarande sätt det som bestäms om delgivning av lönegarantibeslut i 14 a §. (29.12.2009/1633)

18 § (29.12.2009/1633)
Lönegarantibeslutets verkställbarhet

Ett lönegarantibeslut och ett beslut om återbetalningsskyldighet kan omedelbart verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen dom, om inte domstolen vid behandlingen av en tvist angående lönegarantin bestämmer att beslutet tills vidare inte ska verkställas eller verkställigheten fortsättas.

19 § (29.12.2009/1633)
Betalningslättnader

Arbets- och näringsministeriet och, till ett belopp som bestäms genom förordning, närings-, trafik- och miljöcentralen kan av orsaker som är viktiga med tanke på tryggandet av sysselsättningen eller av därmed jämförbara skäl, eller om indrivningen är oskälig med beaktande av den betalningsskyldiges ekonomiska ställning, bevilja anstånd med betalningen eller helt eller delvis befria arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig från betalningsskyldigheten.

Ändring i arbets- och näringsministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i ett ärende som gäller betalningslättnad får inte sökas genom besvär.

20 § (17.5.2019/675)
Särskild preskriptionstid

En betalning enligt lönegarantin ska återkrävas till staten inom 10 år från utgången av det år då lönegarantibeslutet har getts. Därefter är rätten till betalning förverkad.

Preskriptionstidens utgång hindrar inte att betalning fås av medel som utmätts eller överlämnats till konkurs eller av medel med vilka de fordringar som anmälts i den offentliga stämningen ska betalas, om före den i 1 mom. avsedda preskriptionstidens utgång

1) utmätning förrättats för indrivning av fordran,

2) gäldenären försatts i konkurs eller fordran bevakats vid partsförhandling vid försäljning av fastighet i enlighet med utsökningsbalken (705/2007), eller

3) fordran anmälts med anledning av offentlig stämning.

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om inverkan av skuldsanering för privatpersoner och företagssanering.

6 kap

Ändringssökande

21 §
Talan mot arbetsgivaren

Om en fordran i fråga om vilken ansökts om betalning enligt lönegarantin har ogillats på grund av att arbetsgivaren har gjort fordran stridig och dess grund och belopp inte har kunnat utredas vid lönegarantiförfarandet, skall arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten. I stämningsansökan skall uppges att det är fråga om en talan enligt detta moment.

Domstolen skall delge staten stämningen, stämningsansökan och de bifogade handlingarna samt de svaromål som avgetts med anledning av stämningen. Staten har, om den anser att dess fördel kräver det, rätt att inom den tid som domstolen utsätter anmäla sig som svarande i rättegången.

I de situationer som avses i 1 och 2 mom. fastställer domstolen gentemot staten högst de fordringar som arbetsgivaren åläggs att betala arbetstagaren.

Om arbetsgivaren har bestridit en fordran i fråga om vilken ansökts om betalning enligt lönegarantin och det inte har kunnat konstateras att arbetsgivaren är insolvent, skall fordran ogillas såsom stridig och arbetstagaren skall anvisas att väcka talan enligt 1 mom.

22 §
Talan mot staten

Om en fordran i fråga om vilken ansökts om betalning enligt lönegarantin och som arbetsgivaren inte har bestridit har ogillats såsom outredd eller ogrundad, skall arbetstagaren för att bevara sin rätt till betalning enligt lönegarantin vid tingsrätten väcka talan mot staten om fastställande av grunden för och beloppet av fordran.

23 §
Väckande av talan och forum

Talan skall väckas inom sex månader. Tiden räknas från delfåendet av beslutet. Talan skall väckas vid den domstol där arbetsgivaren skulle svara i ett mål som gäller lönefordran.

24 §
Utredande av fordran i arbetsgivarens konkurs

Om arbetsgivaren är försatt i konkurs eller försätts i konkurs under tiden för väckande av talan, kan talan inte väckas, utan tvister som gäller fordran avgörs vid konkursförfarandet. Om konkursen återkallas eller förfaller, räknas tiden för väckande av talan från det att konkursen avslutades.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att framställa anmärkning mot en sådan i en konkurs bevakad fordran som kan komma att betalas enligt lönegarantin. (29.12.2009/1633)

25 §
Ny lönegarantiansökan

En fordran som grundar sig på dom kan betalas enligt lönegarantin, om en ny ansökan görs inom tre månader efter att domen vunnit laga kraft, förutsatt att de allmänna villkoren för betalning enligt lönegarantin uppfylls.

26 §
Förvaltningsbesvär

I ett lönegarantibeslut genom vilket en fordran har ogillats på andra grunder än de som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan prövning får arbetstagaren söka ändring hos besvärsnämnden för social trygghet genom skriftliga besvär. Besvären ska sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utan dröjsmål sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till besvärsnämnden för social trygghet. (5.7.2019/841)

Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet delges genom vanlig delgivning. (5.7.2019/841)

På extraordinärt ändringssökande i sådana beslut om lönegaranti som avses i 1 eller 2 mom. tillämpas 13 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/841)

Arbetsgivaren eller andra betalningsskyldiga får inte genom besvär söka ändring i lönegarantibeslutet. (29.10.2004/938)

27 §
Arbetsgivarens återvinningstalan

Arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig får söka återvinning i ett lönegarantibeslut eller ett beslut om återbetalningsskyldighet vid den domstol där arbetsgivaren skulle svara i ett mål som gäller lönefordran. Återvinningstalan ska väckas inom 60 dagar från delfåendet av lönegarantibeslutet eller beslutet om återbetalningsskyldighet. (29.12.2009/1633)

Om arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig är försatt i konkurs eller försätts i konkurs inom tiden för väckande av återvinningstalan, kan tvister som gäller betalningsskyldigheten avgöras vid konkursförfarandet.

7 kap

Särskilda bestämmelser

28 § (29.12.2009/1633)
Upplysningar och handräckning

Arbetsgivaren är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för verkställigheten av lagen till närings-, trafik- och miljöcentralen, som har rätt att kontrollera uppgifterna i arbetsgivarens bokföring. En polismyndighet är skyldig att lämna sådan handräckning som behövs för inhämtande av uppgifterna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av denna lag av skattemyndigheterna, utsökningsmyndigheterna, arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsanstalterna, arbetslöshetskassorna och arbets- och näringsbyråerna. Centralen har rätt att få uppgifterna också med hjälp av en teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg. (16.12.2016/1157)

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att inhämta uppgifter som behövs för behandlingen av lönegarantiärenden också av en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

28 a § (29.12.2009/1633)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande eller utlämnande av uppgifter rätt att till en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen lämna ut uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av lönegarantiärenden som har inletts där.

29 § (29.10.2004/938)
Ogrundad lönegarantiförmån

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har fått till stånd att betalning enligt lönegarantin har erlagts eller någon annan förmån enligt denna lag har beviljats utan grund, är skyldig att betala tillbaka den ogrundade betalningen eller ersätta förmånens värde jämte ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen från den dag då förmånen beviljades.

30 §
Straffbestämmelser

Den som på ett bedrägligt sätt bereder sig betalning enligt lönegarantin eller gör sig skyldig till försök därtill skall dömas till straff enligt 36 kap. 1–3 § strafflagen (39/1889).

Subventionsbedrägeri som hänför sig till en lättnad eller befrielse enligt denna lag bestraffas enligt 29 kap. 5, 6 eller 8 § strafflagen.

31 §
Finansiering

Den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) nämnda arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årligen i efterskott till staten betala skillnaden mellan de belopp som har betalts till arbetstagarna enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna uppburna kapitalbeloppen i enlighet med en räkning från vederbörande ministerium. Från denna skillnad skall likväl dras av de belopp som med stöd av 19 § inte har uppburits hos arbetsgivarna eller andra betalningsskyldiga. Försenas betalningen, skall en dröjsmålsränta på 16 procent betalas.

32 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/1973) jämte ändringar.

34 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas på de lönegarantiansökningar som har lämnats till arbetskraftsmyndigheterna efter att lagen trätt i kraft. Bestämmelserna om ändringssökande i 6 kap. i denna lag tillämpas även på ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet.

På nya lönegarantiansökningar enligt 25 § tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om betalning enligt lönegarantin av en fordran som grundar sig på dom första gången har sökts innan denna lag träder i kraft och inget annat följer av tillämpningen av bestämmelserna om ändringssökande enligt 1 mom.

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas ännu på räkningen för 1998 till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Statens fordringar som grundar sig på lönegarantibeslut som fattats innan denna lag träder i kraft preskriberas senast vid utgången av 2008.

RP 104/1998, ApUB 6/1998, RSv 127/1998, Kommissionens direktiv80/987/EEG; EGT nr L 283, 28.10.1980, s. 121

Ikraftträdelsestadganden:

19.5.2000/438:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 19/2000, ApUB 3/2000, RSv 52/2000

26.1.2001/78:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

26.10.2001/862:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 108/2001, ApUB 6/2001, RSv 115/2001

21.2.2003/138:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som arbetslöshetsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

20.2.2004/135:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

29.10.2004/938:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2004.

Lagens 4 § 2 mom. tillämpas dock först från den 1 januari 2005.

RP 131/2004, AjUB 9/2004, RSv 121/2004

19.5.2006/364:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 27/2006, AjUB 2/2006, RSv 43/2006

8.12.2006/1093:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 182/2006, ShUB 33/2006, RSv 167/2006

22.12.2006/1257:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 169/2006, AjUB 12/2006, RSv 207/2006

29.12.2009/1633:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 219/2009, AjUB 12/2009, RSv 254/2009

17.12.2015/1546:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Om inte något annat föreskrivs i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) eller i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 5 § i den lagen, ska den närings-, trafik- och miljöcentral till vars verksamhetsområde landskapet Nyland hör sköta indrivning av sådana statliga fordringar som grundar sig på beslut om lönegaranti och separata beslut om betalningsskyldighet som fattats före ikraftträdandet av denna lag, samt indrivning av skadestånd och andra fordringar som hänför sig till lönegaranti och återkrav av lönegarantiförmåner som betalats utan grund.

RP 64/2015, AjUB 2/2015, RSv 71/2015

16.12.2016/1157:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 196/2016, AjUB 9/2016, RSv 184/2016

17.5.2019/675:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 221/2018, LaUB 23/2018, RSv 311/2018

5.7.2019/841:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.