Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

6.11.1998/813

Förordning om grundläggande konstundervisning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande konstundervisning (633/1998):

1 §
Lärokurser

De lärokurser som avses i 5 § 1 mom. lagen om grundläggande konstundervisning är allmän lärokurs och fördjupad lärokurs.

2 §
Undervisningens omfattning

Utbildningsanordnaren beslutar om undervisningens omfattning enligt grunderna för läroplanen.

3 §
Ny bedömning och rättelse av bedömning

En elev kan inom två månader efter att han delgivits bedömningen be att den lärare eller de lärare som företagit bedömningen omprövar den.

Om eleven är missnöjd med den nya bedömning som gjorts med anledning av den begäran som avses i 1 mom. eller med det beslut genom vilket begäran har avslagits, kan eleven begära rättelse i bedömningen hos rektor.

4 §
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning

Det tillstånd som avses i 3 § lagen om grundläggande konstundervisning skall sökas senast ett år innan utbildningen planeras börja. Vederbörande ministerium kan vid behov också behandla en ansökan som gjorts senare.

I ansökan om tillstånd skall anges på vilka konstområden och enligt vilken lärokurs utbildningen är tänkt att ordnas samt ges en utredning om att utbildningen behövs och att de övriga villkoren för beviljade av tillstånd är uppfyllda.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.