Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

6.11.1998/812

Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Given med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

1 § (9.10.2014/800)
Utbildningsområden

Yrkesinriktad vuxenutbildning ordnas och finansieras på följande utbildningsområden:

1) det humanistiska och pedagogiska området,

2) kultur,

3) det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området,

4) det naturvetenskapliga området,

5) teknik och kommunikation,

6) naturbruk och miljöområdet,

7) social-, hälso- och idrottsområdet, samt

8) turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

2 § (29.12.2005/1202)
Tillsättande av examenskommissioner, deras sammansättning och beslutsfattande

Majoriteten av medlemmarna i en examenskommission skall företräda arbetsgivare, arbetstagare och självständiga yrkesutövare. Arbetsgivarna och arbetstagarna skall ha lika många företrädare. Om en medlem avgår under mandatperioden, utses i hans eller hennes ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden.

För sin mandatperiod väljer examenskommissionen inom sig en ordförande och en vice ordförande. (19.5.2016/371)

Examenskommissionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Examenskommissionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden har omfattat. Om rösterna faller lika avgörs personval genom lottning.

3 § (19.5.2016/371)
Sammansättning och uppgifter för sekretariatet för fristående examina

Sekretariatet för fristående examina består av en generalsekreterare, ett tillräckligt antal sakkunniga samt vid behov övrig personal.

Sekretariatet för fristående examina ska styra och handleda examensarrangörerna:

1) i frågor som gäller ordnandet av fristående examina

2) i frågor som gäller förfarandet vid behandlingen av ärenden som hör till examenskommissionernas uppgifter.

4 § (29.12.2005/1202)

4 § har upphävts genom F 29.12.2005/1202.

5 § (29.12.2005/1202)
Avtal om att ordna fristående examina

Ett avtal om att ordna fristående examina skall åtminstone ta upp

1) de examina som avtalet gäller,

2) examensspråken,

3) arrangemangen i samband med examenstillfällena,

4) de personer som bedömer examensprestationerna,

5) möjligheten att avlägga en fristående examen utan förberedande utbildning,

6) avgifterna för dem som deltar i examenstillfällen som ordnas utan förberedande utbildning,

7) ordnandet av information och rådgivning om avläggande av examina och om de kostnader som examenstillfällena förorsakar deltagarna,

8) förfarandet vid avgörande av meningsskiljaktigheter som gäller avtalet och

9) avtalets giltighet samt hävning och uppsägning av det.

Utbildningsstyrelsen skall bistå examenskommissionerna vid utredningen av läroanstalternas förutsättningar att ordna examina.

6 § (9.10.2014/800)
Examensbetyg

Det examensbetyg eller betyg över avlagda examensdelar som avses i 7 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning innehåller uppgifter om avlagda examensdelar och vitsorden för dem. Betyget undertecknas av en företrädare för examenskommissionen och en företrädare för den som ordnat examen.

En anteckning över examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett med examensbetyg jämförbart betyg över att examen har avlagts.

6 a § (9.10.2014/800)
Intyg över föreberedande och annan utbildning

Det intyg över deltagande i förberedande utbildning eller annan utbildning som avses i 9 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning innehåller uppgifter om utbildningens innehåll och längd. Intyget undertecknas av utbildningsanordnaren.

7 §
Bedömning av examensprestationer

Ett godkänt kunnande inom yrkesinriktade grundexamina bedöms med skalan berömligt (3), gott (2) och nöjaktigt (1). En del av en yrkesexamen eller specialyrkesexamen som ingår i valbara yrkesinriktade examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen bedöms dock med skalan godkänd/underkänd. (26.3.2015/330)

2 mom. har upphävts genom F 18.6.2003/563. (18.6.2003/563)

7 § (9.10.2014/800)
Bedömning av examensprestationer

Ett godkänt kunnande inom yrkesinriktade grundexamina bedöms med tillämpning av skalan berömliga (3), goda (2) och nöjaktiga (1).

Inom yrkesexamina och specialyrkesexamina bedöms kunnandet med tillämpning av skalan godkänd/underkänd.

8 § (26.3.2015/330)
Indragning av studierätten

Bestämmelsen om indragning av studierätten i 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesexamina eller specialyrkesexamina:

1) inom det humanistiska och pedagogiska området: yrkesexamen och specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet samt yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom,

2) inom teknik och kommunikation: yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen för busschaufför, yrkesexamen i biltransport av trävaror, yrkesexamen för väktare, yrkesexamen för kombinationsfordonsförare, inom yrkesexamen i miljövård kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen, specialyrkesexamen för trafiklärare, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen samt specialyrkesexamen för säkerhetsvakt,

3) inom naturbruk och miljöområdet: yrkesexamen för skogsmaskinsförare,

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: yrkesexamen för familjedagvårdare, yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen för obduktionspreparator, specialyrkesexamen för gipsningsmästare, specialyrkesexamen i psykiatrisk vård, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare, specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade, specialyrkesexamen i arbetslivsträning, specialyrkesexamen i äldreomsorg, yrkesexamen och specialyrkesexamen för massör, yrkesexamen i idrott samt yrkesexamen och specialyrkesexamen för tränare.

9 §
Läroavtalsutbildning

I fråga om läroavtalsutbildningen gäller vad som bestäms i förordningen om yrkesutbildning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

18.6.2003/563:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

29.12.2005/1202:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

I fråga om ett avtal om att ordna examen som har ingåtts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

15.9.2011/1033:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

9.10.2014/800:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

26.3.2015/330:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015. Bestämmelserna i 8 § träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 8 § i förordningen tillämpas på studerande som inlett studier för yrkesexamen för väktare, specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen inom yrkesexamen i miljövård den 1 januari 2016 eller därefter.

19.5.2016/371:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.