Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.1998/811

Statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Given med stöd av lagen om yrkesutbildning (630/1998).

1 kap.

Examina och undervisning (9.10.2014/799)

1 § (22.10.2003/881)
Utbildningsområden

Grundläggande yrkesutbildning ordnas och finansieras på följande utbildningsområden: (9.10.2014/799)

1) det humanistiska och pedagogiska området,

2) kultur,

3) det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området,

4) det naturvetenskapliga området,

5) teknik och kommunikation,

6) naturbruk och miljöområdet,

7) social-, hälso- och idrottsområdet, samt

8) turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

2 § (9.10.2014/799)

2 § har upphävts genom F 9.10.2014/799.

3 § (9.10.2014/799)
Utbildningsanordnarens läroplan

Utbildningsanordnaren ska i sin läroplan besluta om åtminstone följande frågor som gäller den utbildning som ordnas:

1) de sätt som utbildningen genomförs på,

2) genomförande av utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter,

3) den studerandes möjligheter till individuella val samt ordnande av examensdelar och delar av handledande utbildning i samarbete med andra utbildningsanordnare och arbetslivet, (26.3.2015/329)

4) genomförande av studiehandledning och utarbetande av den studerandes personliga studieplan,

5) genomförande av specialundervisning och utarbetande av den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas,

6) de allmänna principerna för bedömningen av studerande, samt

7) förfarandena vid identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande.

Dessutom ska utbildningsanordnaren i sin läroplan för varje examen och för den handledande utbildningens del besluta om:

1) utbudet av examensdelar och delar av handledande utbildning,

2) ordningsföljden för avläggandet av examensdelarna och delarna av handledande utbildning,

3) hur och när utbildningen genomförs samt om inlärningsmiljön, och

4) bedömningen av den studerandes kunnande enligt den plan som avses i 25 § 4 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998).

(26.3.2015/329)
4 § (9.10.2014/799)

4 § har upphävts genom F 9.10.2014/799.

5 § (9.10.2014/799)
Avtal om utbildning och yrkesprov på en arbetsplats i samband med praktiska uppgifter

I det avtal som enligt 16 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), ingås mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren avtalas om

1) parternas uppgifter,

2) hur handledningen av den studerande, bedömningen av den studerandes inlärning och kunnande samt de yrkesprov som ingår i bedömningen av kunnandet ska ordnas,

3) ersättningar som eventuellt ska betalas till arbetsgivaren, samt

4) andra nödvändiga omständigheter som hänför sig till ordnandet av utbildningen och yrkesproven.

I fråga om utbildning som sker på en arbetsplats avtalas dessutom om längden på och tidpunkten för utbildningen samt om kunnande som ska förvärvas på arbetsplatsen i enlighet med examensgrunderna. Vid behov avtalas särskilt för varje studerande om de frågor som nämns i detta moment.

Det som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas också när den studerande står i arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren.

5 a § (9.10.2014/799)
Inlärning i arbetet

Yrkesinriktade grundexamina som avläggs inom den grundläggande yrkesutbildningen ska inbegripa kunnande genom inlärning i arbetet omfattande minst 30 kompetenspoäng.

6 §
Läroavtal

Utbildningsanordnaren bestämmer om läroavtalsutbildningen skall ordnas som utbildning som leder till en examen eller som utbildning som förbereder inför en fristående examen. Av läroavtalet skall framgå avtalets giltighetstid, prövotidens längd, den examen som avläggs genom läroavtalsutbildning eller för vilken läroavtalsutbildningen förbereder samt grunderna för den studerandes avlöning.

Till läroavtalet skall fogas ett personligt studieprogram för den studerande av vilket framgår

1) den examen som ska avläggas, den examensgrund som ska iakttas samt examens omfattning eller målen för annan utbildning än sådan som syftar till examen, (9.10.2014/799)

2) de centrala arbetsuppgifterna,

3) den teoretiska undervisning som ingår i utbildningen,

4) hur de teoretiska studierna infaller under utbildningstiden,

5) de ansvariga utbildarna samt

6) övriga omständigheter som är nödvändiga med tanke på ordnandet av studierna.

I studieprogrammet skall den studerandes tidigare utbildning och arbetserfarenhet beaktas och räknas till godo. Studieprogrammet utarbetas gemensamt av den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren så att det kan fogas till läroavtalet när avtalet godkänns.

För den utbildning som ordnas på arbetsplatsen betalas till arbetsgivaren ersättning enligt de kostnader som utbildningen bedöms åsamka arbetsgivaren. Vid bedömningen beaktas utbildningsområdet, den examen som skall avläggas samt den studerandes erfarenhet och vilket skede studierna befinner sig i. Utbildningsanordnaren och arbetsgivaren avtalar om ersättningen i fråga om varje läroavtal innan avtalet godkänns med beaktande av vad vederbörande ministerium bestämmer med stöd av 46 § lagen om yrkesutbildning.

7 §
Ledningen och övervakningen av läroavtalsutbildningen

Om en utbildningsanordnare ordnar läroavtalsutbildning enligt 9 § lagen om yrkesutbildning, svarar utbildningsanordnaren för ledningen av läroavtalsutbildningen och övervakningen av läroavtalen.

Utbildningsanordnaren skall till utbildningsstyrelsen, för förande av ett register med kontaktinformation, lämna uppgifter om dem som är ansvariga för ordnandet av läroavtalsutbildningen.

8 § (26.3.2015/329)
Individuell plan för ordnandet av undervisningen

Den individuella plan som gäller ordnandet av undervisningen för en studerande som får specialundervisning ska innehålla:

1) uppgifter om den examen eller utbildning som avläggs,

2) beslut om ordnande av undervisningen som specialundervisning, om undervisningen inte ordnas på basis av en i 20 § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning avsedd särskild uppgift inom specialundervisning,

3) uppgift om på vilken grund enligt 19 a § 1 mom. i den lagen undervisningen ges som specialundervisning,

4) uppgift om studietiden enligt 31 § i den lagen,

5) beslut om anpassning av kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna eller av bedömningen av kunnandet,

6) den studerandes individuella studieplan av vilken framgår hur kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna eller bedömningen av kunnandet har anpassats samt uppgifter om pedagogiskt stöd i anknytning till ordnandet av specialundervisning samt särskilda undervisnings- och studiearrangemang,

7) uppgift om vilka särskilda studiesociala förmåner enligt 38 § 1 mom. i den lagen som ges i undervisningen eller i samband med den, och

8) uppgift om vilka andra individuella tjänster och stödåtgärder som den studerande är föremål för.

8 a § (26.3.2015/329)

8 a § har upphävts genom F 26.3.2015/329.

9 §
Annan verksamhet i samband med undervisningen

Den undervisning som ges vid läroanstalten skall omfatta verksamhet som stärker förmågan till samverkan och som erbjuder en möjlighet att dryfta värderingar och lyfta fram kulturarvet.

2 kap.

Bedömning av de studerande

10 § (26.3.2015/329)
Bedömningsskala för kunnandet

Godkänt kunnande i fråga om en yrkesinriktad grundexamens examensdelar, yrkesprov och delområden för gemensamma examensdelar bedöms med skalan berömligt (3), gott (2) och nöjaktigt (1). Om de krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet eller den bedömning av kunnandet som anges i examensgrunderna har anpassats enligt 19 a § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning, bedöms den studerandes kunnande dessutom verbalt. Uppgift om anpassning av vitsordet enligt bedömningsskalan ska antecknas på det betyg som ges till den studerande.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan kunnande i sådana studier som avses i 5 § 2 mom. 4 och 5 punkten i statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad (801/2014) genom utbildningsanordnarens beslut bedömas med skalan godkänt/underkänt.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. bedöms en del av en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen som ingår i valbara yrkesinriktade examensdelar eller fritt valbara examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen med skalan godkänd/underkänd.

I utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning bedöms kunnandet med skalan godkänt/underkänt. I utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv bedöms utbildningens delar verbalt. Om det i den handledande utbildningen ingår examensdelar eller delområden enligt examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen tillämpas dock det som föreskrivs i 1 mom.

11 § (21.7.2005/603)
Kompetens hos dem som deltar i bedömningen av yrkesprov

Andra personer än lärare som deltar i bedömningen av yrkesprov skall ha sådan genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt förvärvad kompetens och yrkesskicklighet inom branschen som kan anses tillräcklig vid bedömningen av yrkesprov.

11 a § (9.10.2014/799)
Förvaring av bedömningsmaterialet

En studerande ska ges möjlighet att ta del av det material för bedömningen av kunnandet som tagits upp i skriftlig eller i annan form. Det material som ligger till grund för bedömningen ska sparas minst sex månader efter det att vitsord har getts.

12 § (9.10.2014/799)

12 § har upphävts genom F 9.10.2014/799.

12 a § (9.10.2014/799)

12 a § har upphävts genom F 9.10.2014/799.

13 § (9.10.2014/799)
Innehållet i betyg och undertecknandet av dem

Det examensbetyg som avses i 25 e § 1 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning består av

1) ett avgångsbetyg, och

2) ett yrkesprovsbetyg.

Det betyg över avlagda examensdelar som avses i 25 e § 3 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning består av

1) ett betyg över avlagda examensdelar, och

2) ett betyg över avlagda yrkesprov.

De betyg som avses i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 1 punkten innehåller avlagda examensdelar och vitsorden för dem. Betygen undertecknas av utbildningsanordnaren.

De betyg som avses i 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten innehåller avlagda yrkesprov och vitsorden för dem. Betygen undertecknas av ordföranden i det organ som svarar för planeringen och genomförandet av yrkesprov.

Det betyg över slutförd handledande utbildning som avses i 25 e § 2 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning innehåller de utbildningsdelar som avlagts och vitsorden för dem. Betyget undertecknas av utbildningsanordnaren. Om det i den handledande utbildningen ingår yrkesinriktade examensdelar enligt examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen, ges för dessa examensdelar därtill ett i 2 mom. 2 punkten i denna paragraf avsett betyg över yrkesprov. (26.3.2015/329)

Det betyg över den studerandes kunnande som avses i 25 e § 5 mom. i lagen om grundläggande yrkesutbildning innehåller en verbal beskrivning av studerandens kunnande i fråga om de examensdelar där den studerande på grund av anpassning enligt 19 a § i den lagen eller särskilda studiearrangemang enligt 21 § i den lagen inte har uppnått examensdelarnas centrala krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet. Betyget undertecknas av utbildningsanordnaren. (26.3.2015/329)

13 a § (9.10.2014/799)
Bilagor till betygen

Till de betyg som avses i 25 e § i lagen om grundläggande yrkesutbildning ska fogas ett utdrag ur studieprestationsregistret eller motsvarande utredning, av vilken framgår de delområden som ingår i de gemensamma examensdelarna och bedömningen av kunnandet i fråga om dessa samt andra helheter som är mindre än en examensdel.

På den studerandes begäran ska utbildningsanordnaren ges ett tillägg som är avsett särskilt för internationellt bruk och som innehåller uppgifter om det kunnande som examen ger samt om examens nivå och ställning i det finländska utbildningssystemet.

Till betyget över avlagda examensdelar ska fogas en utredning över den yrkesskicklighet som bygger på regleringen som gäller branschen som den studerande har på basis av de avlagda examensdelarna.

14 § (9.10.2014/799)

14 § har upphävts genom F 9.10.2014/799.

3 kap.

Den studerandes rättsskydd

15 § (18.6.2003/562)

15 § har upphävts genom F 18.6.2003/562.

16 § (9.10.2014/799)
Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 32 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning tillämpas på studier som leder till följande yrkesinriktade grundexamina:

1) inom det humanistiska och pedagogiska området: grundexamen i barn- och familjearbete, grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion och grundexamen i teckenspråkshandledning,

2) inom teknik och kommunikation: grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i flygledning, inom grundexamen i logistik kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice, inom grundexamen inom byggnadsbranschen kompetensområdet för schaktningsmaskintransport, grundexamen i sjöfart samt grundexamen inom säkerhetsbranschen, (26.3.2015/329)

3) inom naturbruk och miljöområdet: inom grundexamen inom skogsbranschen kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, (26.3.2015/329)

4) inom social-, hälso- och idrottsområdet: grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen i tandteknik, grundexamen inom läkemedelsbranschen och grundexamen i idrott.

17 § (18.6.2003/562)

17 § har upphävts genom F 18.6.2003/562.

18 § (18.6.2003/562)

18 § har upphävts genom F 18.6.2003/562.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

19 § (9.10.2014/799)

19 § har upphävts genom F 9.10.2014/799.

19 a § (26.3.2015/329)

19 a § har upphävts genom F 26.3.2015/329.

20 § (26.3.2015/329)

20 § har upphävts genom F 26.3.2015/329.

21 § (26.3.2015/329)

21 § har upphävts genom F 26.3.2015/329.

22 §
Studiesociala förmåner

Utöver vad som bestäms i 37 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning har en studerande som bedriver heltidsstudier inom naturbruk inom utbildningen i skogsbruk samt inom utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen inom lantbruk och trädgårdsskötsel rätt till avgiftsfria måltider varje arbetsdag, vilka förutom den dagliga skolmåltiden omfattar frukost och middag.

Utbildningsanordnaren skall för en studerande som bedriver studier på heltid ordna de måltider som avses i 1 mom. också när den studerande i den utbildning som avses i 1 mom. eller i utbildning som leder till en yrkesinriktad grundexamen inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen i enlighet med läroplanen är tvungen att vistas i läroanstalten eller på någon annan av utbildningsanordnaren anvisad plats också under veckosluten.

23 §
Heltidsstudier

I fråga om vilka studier som är heltidsstudier gäller vad som bestäms i lagen om studiestöd (65/1994) och med stöd av den.

24 §
Skyldighet att ge uppgifter om examina som avlagts

Utbildningsanordnaren skall omedelbart ge rättskyddscentralen för hälsovården de uppgifter om avlagda examina som förutsätts i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården (1121/ 1992).

25 §
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning

Tillstånd att fungera som anordnare av yrkesutbildning skall sökas senast ett år innan undervisningen planeras börja. Vederbörande ministerium kan vid behov också behandla en ansökan som gjorts senare.

I ansökan om tillstånd skall ges en utredning om att utbildningen behövs samt att de övriga villkoren för beviljande av tillstånd är uppfyllda.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

27 §
Övergångsbestämmelse om bedömning av de studerande

Bestämmelserna om bedömning i 10, 12 och 13 § tillämpas från den 1 augusti 1999. På bedömningen tillämpas fram till dess de bestämmelser om bedömning som gäller när denna förordning träder i kraft samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dem.

Ikraftträdelsestadganden:

9.12.1999/1139:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1999.

18.6.2003/562:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

22.10.2003/881:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.7.2005/603:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.7.2008/488:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Bedömningsskalan, som avses ovan i 10 § 2 mom. tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2009, dock så, att skalan tas i bruk inom sådan utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen inom byggnadsbranschen och inom skogsbranschen som börjar den 1 augusti 2008 samt inom den förberedande undervisningen för invandrare före den grundläggande utbildningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.12.2009/1137:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

15.9.2011/1032:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

9.10.2014/799:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

En hänvisning till förordningen om yrkesutbildning (811/1998) någon annanstans i lagstiftningen avser efter ikraftträdandet av denna förordning en hänvisning till denna förordning.

26.3.2015/329:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015. Bestämmelserna i 16 § 2 och 3 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

Förordningens 8 § tillämpas på sådana individuella planer för ordnande av undervisning som utarbetas den 1 augusti 2015 eller därefter. På planer som utarbetats före den nämnda tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 10 § i förordningen ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas på bedömningen av kunnande i specialundervisning enligt 19 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning och bedömningen i fritt valbara examensdelar, om studieprestationen eller kunnandet identifieras och erkänns som en del av en yrkesinriktad grundexamen enligt de examensgrunder som träder i kraft den 1 augusti 2015 och om motsvarande studieprestation eller kunnande har bedömts enligt de bestämmelser i 10 § 2 mom. som gällde före ikraftträdandet av denna förordning. I detta fall bedöms dock fritt valbara examensdelar som godkänts som avlagda utan vitsord med skalan godkänd/underkänd.

Bestämmelserna i 16 § 2 punkten i förordningen tillämpas på studerande som inlett studier för grundexamen inom säkerhetsbranschen den 1 januari 2016 eller därefter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.