Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.1998/804

Förordning om skatteredovisning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 14 och 24 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §
Utdelning av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomst samt minimibeloppet av arbetsgivarprestationer vid förskottsuppbörden (17.12.2009/1129)

Vid fastställande och justering av skattetagargruppernas utdelning och minimibeloppet av arbetsgivarprestationer i enlighet med 5 § lagen om skatteredovisning (532/1998) används den senast slutförda beskattningen som grund. Dessutom beaktas utvecklingen av förvärvsinkomster och kapitalinkomster och motsvarande avdrag samt förändringar beträffande skattegrunderna och andra förändringar som inverkar på saken. (17.12.2009/1129)

Som grund för de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning används den senast slutförda beskattningen. Som beräkningsgrund används också ändringen i kommunens folkmängd och medlemsantal av den evangelisk-lutherska församlingen samt kommunens och församlingens inkomstskattesats. (13.12.2007/1219)

2 § (5.1.2017/1)
Grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas utdelning av samfundsskatten

Som grund för beräkningen av företagsverksamhetsposten används uppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. De i 13 § 5 mom. lagen om skatteredovisning avsedda uppgifterna tillställs envar kommun beträffande högst de 50 största företagen i varje grupp som är verksamma i kommunen för beräkning av företagsverksamhetsposten. Finlands Kommunförbund rf meddelas motsvarande uppgifter.

Som grund för beräkningen av skogsposten och skogsskatteandelen används Naturresursinstitutets uppgifter om bruttorotprisinkomsterna i enlighet med den områdesfördelning som avses i 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning. Som uppskattade uteblivna rotprisinkomster för de naturskyddsområden som avses i det nämnda momentet används den årliga avkastning av skogsbruket som Forststyrelsen har beräknat för skogsmarkerna i fråga.

3 §
Skatter som skall återkrävas vid fel i redovisningen

Förfallodagen för det i 21 § 2 mom. lagen om skatteredovisning avsedda belopp som återkrävs av skattetagaren infaller 14 dagar från den dag indrivningsmeddelandet är daterat. Om förfallodagen inte är en bankdag, kan beloppet betalas följande bankdag.

4 § (17.6.2010/573)
Behörig myndighet

De redovisningar som avses i lagen om skatteredovisning görs och utbetalas av Skatteförvaltningen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 november 1998.

Denna förordning tillämpas första gången på redovisningar som görs i november 1998.

Genom denna förordning upphävs 5 kap. i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/1978) jämte ändringar.

De upphävda bestämmelserna tillämpas dock alltjämt på de skatter som redovisas med iakttagande av de bestämmelser som upphävdes genom lagen om skatteredovisning, på det sätt som bestäms i 26–31 § lagen om skatteredovisning.

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2001/1399:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Vid redovisningar före 2002 tillämpas dock alltjämt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

21.12.2006/1323:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

13.12.2007/1219:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

17.12.2009/1129:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

17.6.2010/573:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

3.12.2015/1408:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

5.1.2017/1:

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.