Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

23.10.1998/763

Förordning om beskattningsförfarande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

stadgas med stöd av 14, 57 a och 94 § lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), av dessa lagrum 57 a § sådan den lyder i lag 477/1998:

1 §
Placeringsfonders och vissa samfunds deklarationsskyldighet

En placeringsfond som avses i 20 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen (1535/92) och ett samfund som avses i 5 § 2 mom. 3 punkten förmögenhetsskattelagen (1537/92) skall, även om de är befriade från att betala skatt på förmögenhet, utan uppmaning för beskattningen lämna uppgifter om sina tillgångar och skulder enligt vad finansministeriet bestämmer.

2 § (18.6.2014/463)
Förfarandet vid skattegranskning

Under skattegranskningens gång ska den skattskyldige, om det är möjligt, upplysas om syftet med granskningen, hur granskningen genomförs och fortsatta åtgärder, och de omständigheter som framkommer vid granskningen ska klargöras för den skattskyldige. Dessutom ska den skattskyldige vid behov ges anvisningar och råd som gäller beskattningen. (21.12.2016/1357)

Skattegranskningsberättelsen ska utarbetas utan dröjsmål. Av den ska framgå åtminstone hur granskningen har genomförts, det granskade materialet, vilka omständigheter som inverkar på beskattningen, vilka anvisningar som getts vid granskningen, vilken utredning som den skattskyldige företett, de tillämpliga bestämmelserna samt skattegranskarens slutsatser och deras motivering.

När skattegranskningsberättelsen färdigställts ska den skattskyldige ges tillfälle att bli hörd inom en skälig tidsfrist. När den skattskyldige hörs ska det anges vilka omständigheter den skattskyldige särskilt ska förete utredning om.

Skattegranskningen kan förrättas redan under räkenskapsperioden. (21.12.2016/1357)

3 § (21.12.2016/1357)
Material och egendom som ska visas upp vid skattegranskning

Vid skattegranskning ska för granskning visas upp allt det material och all den egendom som ansluter sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet.

Material som ska visas upp vid skattegranskning är balansböcker, specifikationer till balansräkningen och övriga bokföringsböcker, kontoplaner samt anteckningar om tillämpningsperioden, registreringsplaner, beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, verifikationer, korrespondens, anteckningar samt annat bokföringsmaterial och annat material som hör till redovisningen, avtal och skuldebrev samt protokoll. Skyldigheten att visa upp material gäller framställningar i skrift eller bild (handling) samt sådana datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning). Med egendom avses lager och annan egendom som hör till verksamheten.

Den som är skyldig att visa upp material och egendom ska för granskning visa upp också allt annat material och all annan egendom som kan behövas för beskattningen eller vid behandlingen av ändringssökande som gäller den.

4 § (21.12.2016/1357)
Platsen för skattegranskning

Skattegranskningen ska förrättas i den skattskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå, på annat håll i ett ombuds eller en representants lokaler eller vid Skatteförvaltningen. Om skattegranskningen förrättas någon annanstans än vid Skatteförvaltningen, ska den skattskyldige ställa ändamålsenliga lokaler samt behövliga hjälpmedel och medhjälpare till den tjänstemans förfogande som förrättar granskningen. Handlingarna och de tekniska upptagningarna ska visas upp för granskning på eller föras till det ställe där granskningen förrättas. Av de tekniska upptagningarna ska på uppmaning av myndigheten framställas kopior för granskarens bruk, om det behövs för granskningen.

I 1 mom. avses med hjälpmedel tekniska hjälpmedel med vilka de tekniska upptagningarna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

5 §
Handlingar som inte undertecknas

Beskattningsbeslut och andra handlingar som framställs i form av ADB-utskrifter eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning behöver inte undertecknas.

6 § (19.4.2018/262)
Meddelande av beskattningsuppgifter till kommunen och församlingen

Skatteförvaltningen ska senast den 16 september det år som följer efter skatteåret meddela kommunen en uppskattning av kommunalskatten som ska betalas och församlingen en uppskattning av kyrkoskatten som ska betalas samt meddela kommunen en uppskattning av samfundsskatten som ska betalas. Uppgifterna om enskilda skattetagare meddelas efter det att beskattningen av de skattskyldiga enligt 49 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) senast slutförts.

7 § (20.12.2001/1398)

7 § har upphävts genom F 20.12.2001/1398.

8 § (20.12.2012/1046)

8 § har upphävts genom F 20.12.2012/1046.

9 § (20.12.2012/1046)

9 § har upphävts genom F 20.12.2012/1046.

10 § (17.6.2010/570)
Förvaring av handlingar som gäller ändringssökande

När förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvär, ska besvärshandlingarna sändas till Skatteförvaltningen för förvaring.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

Genom denna förordning upphävs förordning om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1579/1995) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2001/1398:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Uppskattningen enligt 6 § av den samfundsskatt som skall betalas skall meddelas för skatteåret 2002.

Förordningens 8 § tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

17.6.2010/570:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010

20.12.2012/1046:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

18.6.2014/463:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

Om förordnandet om skattegranskning har meddelats före ikraftträdandet av denna förordning, ska i fråga om skattegranskningen den förordning tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

3.12.2015/1407:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

21.12.2016/1357:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

19.4.2018/262:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Förordningen tillämpas första gången på uppgifterna i beskattningen för skatteåret 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.