Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

23.10.1998/762

Containerlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på containrar som används i internationell trafik.

Denna lag gäller inte containrar som har konstruerats särskilt för lufttransport.

Bestämmelser om containrar som används för transport av farliga ämnen finns dessutom i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) internationell trafik transporter från utlandet till Finland eller från Finland till utlandet eller transporter genom finskt territorium,

2) konventionen den i Genève den 2 december 1972 ingångna internationella konventionen om säkra containrar jämte bilagor,

3) container en transportanordning

a) som är avsedd för upprepad användning,

b) som har konstruerats särskilt för att underlätta godsbefordran med ett eller flera transportsätt utan att godset lossas eller lastas om under transporten,

c) som har konstruerats så att den lätt kan säkras och hanteras samt för dessa ändamål har försetts med hörnbeslag,

d) som är så stor att den yta som begränsas av de fyra yttre bottensidorna är antingen minst 14 m2 eller, om transportanordningen är utrustad med övre hörnbeslag, minst 7 m2.

Med container avses inte fordon.

3 §
Godkännande av containrar

Innan en container får användas i internationell trafik skall den i fråga om konstruktionens hållfasthet och utrustningarna godkännas så som bestäms närmare genom förordning. Godkännandet av konstruktionen och utrustningarna kan basera sig på ett godkännande som getts antingen en containertyp eller en enskild container.

Godkännande enligt 1 mom. krävs inte, om containern har godkänts i enlighet med konventionen i en annan stat som är fördragsslutande part i konventionen.

4 §
Säkerhetsskylt

En godkänd container skall förses med en säkerhetsskylt som avses i konventionen. I samband med godkännandet och besiktningarna skall skylten förses med behövliga anteckningar om senare besiktning av containern.

5 §
Containerägarens ombesörjningsskyldighet

Den som äger en container är skyldig att se till att containern hålls i säkert skick. Om ägaren har sin hemort eller sitt huvudsakliga driftställe i Finland, skall containern besiktas så som bestäms närmare genom förordning.

Den som äger en container ska för containern göra upp ett program för egenkontroll som uppfyller kraven i konventionen samt inhämta godkännande för programmet av ett besiktningsorgan. (12.12.2014/1075)

Ägaren kan genom ett avtal överföra sin ombesörjningsskyldighet på den som hyr eller annars innehar containern.

6 § (23.11.2018/969)
Tillsynsmyndigheter

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på vederbörande ministerium.

Efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av Tullen, Gränsbevakningsväsendet, polisen och arbetarskyddsmyndigheterna samt av Transport- och kommunikationsverket, var och en inom sitt verksamhetsområde.

7 § (21.12.2010/1277)
Säkerhets- och kemikalieverkets och besiktningsorganens uppgifter och rättigheter

Ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan godkänner en containertyp eller en enskild container och övervakar de prov som utförs på containrarna samt godkänner på framställan av den som äger en container det program för egenkontroll som avses i 5 § 2 mom. Ett besiktningsorgan ska se över programmet för egenkontroll minst vart tionde år. Närmare bestämmelser om besiktningsorganens uppgifter och rättigheter utfärdas genom förordning av statsrådet. (12.12.2014/1075)

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar besiktningsorganets verksamhet.

Säkerhets- och kemikalieverket och besiktningsorganet har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för de uppgifter som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller även sådan information och sådana handlingar som behövs för skötseln av uppgifterna och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Säkerhets- och kemikalieverket och besiktningsorganet har rätt att oberoende av tystnadsplikten enligt 19 § av tillsynsmyndigheten få den information som de behöver för att sköta sina uppgifter.

8 §
Förutsättningar för godkännande av besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna en tillförlitlig, sakkunnig och oberoende sökande som besiktningsorgan. Sökanden ska också kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika samt sörja för behörig datasekretess. Sökanden får inte bedriva planering, tillverkning eller reparation av containrar och inte heller äga containrar eller bedriva containertrafik. (21.12.2010/1277)

Godkännande ges inte, om det av ansökan eller annars av omständigheterna framgår att arrangemang i samband med ansökan har vidtagits i syfte att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för godkännande.

I beslutet om godkännande kan ställas villkor för att godkännande skall kunna ges.

9 §
Återkallande av godkännande av besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla ett godkännande som det gett ett besiktningsorgan, om (21.12.2010/1277)

1) besiktningsorganet upphör med den verksamhet som avses i beslutet om godkännande,

2) besiktningsorganet inte längre uppfyller de allmänna förutsättningarna för godkännande eller villkoren i Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om godkännande och om organet inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna i dessa, (21.12.2010/1277)

3) besiktningsorganet har försatts i konkurs,

4) en sådan företrädare för besiktningsorganet som har dominerande ställning har meddelats näringsförbud,

5) besiktningsorganet har godkänt en container eller containertyp som uppenbart inte uppfyller kraven i konventionen,

6) besiktningsorganet i sin verksamhet har brutit mot kraven enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller om

7) besiktningsorganets bokföring, ekonomiförvaltning eller administration inte uppfyller villkoren för verksamheten.

Ett beslut om återkallande av godkännandet skall iakttas även om besvär har anförts över beslutet.

10 § (12.12.2014/1075)
Återkallande av godkännanden av containrar och program för egenkontroll

Besiktningsorganet kan återkalla ett godkännande av en container, om den godkända containern inte i verkligheten uppfyller kraven i konventionen eller om de krav som anges genom förordning av statsrådet inte iakttas vid produktionen eller kvalitetskontrollen av containrarna.

Besiktningsorganet kan återkalla ett godkännande av ett program för egenkontroll, om grunderna för godkännandet inte längre är gällande.

11 § (12.12.2014/1075)
Förfarandet vid besiktningsorganet

I ärenden som gäller godkännande och återkallande av godkännande av containrar eller godkännande och återkallande av godkännande av program för egenkontroll ska förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

12 § (12.12.2014/1075)
Omprövning av besiktningsorgans beslut

Omprövning av ett avslagsbeslut som ett besiktningsorgan har fattat i ett ärende som gäller godkännande av en container och ett program för egenkontroll, samt av ett beslut om återkallande av godkännande av en container och ett program för egenkontroll får begäras hos Säkerhets- och kemikalieverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

13 § (12.12.2014/1075)
Tillsynsmyndigheternas uppgifter och rättigheter

Tillsynsmyndigheten ska försäkra sig om att en container är försedd med en säkerhetsskylt enligt 4 § samt med en märkning om ett godkänt program för fortlöpande egenkontroll eller en gällande märkning om tidpunkten för följande återkommande egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten ska se till att de som utför detaljerade kontroller av containrar har fått tillräcklig utbildning i att utföra kontroller. I utbildningen ska ingå både teoretisk och praktisk undervisning i anknytning till kontroll av containrar.

Tillsynsmyndigheten ska meddela den som äger, hyr eller annars innehar en container, om containern görs till föremål för tillsynsåtgärder.

Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för den tillsyn som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller också sådana uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Trots tystnadsplikten enligt 19 § har tillsynsmyndigheten rätt att av andra myndigheter få den information som behövs för tillsynen.

14 §
Bristfälliga containrar

Om en container påträffas i bruk utan säkerhetsskylt eller utan att ha besiktats på det sätt som föreskrivs, kan tillsynsmyndigheten omedelbart förbjuda att containern används. Tillsynsmyndigheten kan dock tillåta att en pågående transport slutförs, om det konstateras att containern i övrigt är säker.

Innan containern på nytt används i internationell trafik efter den transport som avses ovan skall den som äger, hyr eller annars innehar containern eller dennes företrädare avhjälpa en brist som nämns i 1 mom.

15 §
Containrar som medför uppenbar fara för säkerheten

Om en sådan container påträffas i bruk som på grund av sin konstruktion eller sitt skick medför uppenbar fara för säkerheten, kan tillsynsmyndigheten omedelbart förbjuda att containern används. Tillsynsmyndigheten får dock ge tillstånd att slutföra en påbörjad transport, om containern inte under transporten lyfts av från sitt transportmedel. (12.12.2014/1075)

För utförande av undersökningar kan tillsynsmyndigheten anmäla saken till ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan, som bedömer containerns konstruktion och skick samt vid behov låter utföra undersökningar. Den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar containern har inte rätt att få ersättning för de kostnader som dessa åtgärder åsamkar honom. (21.12.2010/1277)

Innan en container som avses i 1 mom. på nytt kan användas i internationell trafik, skall den som äger, hyr eller annars innehar containern eller dennes företrädare se till att containern försätts i säkert skick.

16 §
Förpliktelse att flytta containrar

Om en container som tagits ur bruk med stöd av 14 eller 15 § eller en container som på något annat sätt övergetts av ägaren medför fara för säkerheten eller olägenhet för miljön, kan tillsynsmyndigheten ålägga den som äger, hyr eller annars innehar containern eller dennes företrädare att inom en bestämd tid flytta den till en plats som anvisas av tillsynsmyndigheten.

17 §
Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten kan förstärka en förpliktelse som den ålagt någon med stöd av 13 § 2 mom. och 16 § med vite eller hot om tvångsutförande enligt viteslagen (1113/1990).

18 § (7.8.2015/983)
Ändringssökande

Beslut som har fattats med stöd av denna lag och ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av godkännande av ett besiktningsorgan får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

19 §
Tystnadsplikt

Den som vid tillsyn eller andra uppdrag enligt denna lag har fått upplysningar om en näringsidkares företagshemlighet får inte för utomstående röja eller för personlig vinning utnyttja dessa upplysningar, om inte den till vars förmån tystnadsplikten föreskrivits ger sitt samtycke till detta. (10.8.2018/626)

Vad som bestäms i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas enligt 7 § 3 mom. och 13 § 5 mom. eller att uppgifter lämnas till åklagar- eller polismyndigheter för utredande av brott. (12.12.2014/1075)

20 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 86/1998, TrUB 8/1998, RSv 93/1998

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1296:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

21.12.2010/1277:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

12.12.2014/1075:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

L 1075/2014 trädde i kraft 22.12.2014 enligt F 1175/2014.

RP 87/2014, KoUB 14/2014, RSv 131/2014

7.8.2015/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

10.8.2018/626:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

23.11.2018/969:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 969/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.