Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

9.10.1998/745

Lag om statens televisions- och radiofond

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna finansieringen av Rundradion Ab:s verksamhet och förvaltningen av statens televisionsoch radiofond samt att även i övrigt främja televisions- och radioverksamheten.

2 § (10.8.2012/475)

2 § har upphävts genom L 10.8.2012/475.

2 kap

Statens televisions- och radiofond

3 § (23.11.2018/1010)
Statens televisions- och radiofond och dess medel

För det syfte som anges i 1 § finns statens televisions- och radiofond som står utanför statsbudgeten och som förvaltas av Transport- och kommunikationsverket.

För att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) får fonden medel ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2017 och 2018.

4 § (23.11.2018/1010)
Bokföring, bokslut och revisorer

I fråga om fondens bokföring och bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av lagen utfärdade bestämmelser. Bland fondens bokslutskalkyler ska också finnas en kalkyl över dispositionsplanens utfall. Transport- och kommunikationsverket godkänner och undertecknar fondens bokslut och lämnar det till kommunikationsministeriet för fastställelse.

Statens revisionsverk verkställer årligen revision av fonden.

Revisorn ska granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorn ska för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse med särskilt utlåtande om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet.

När revisionen har verkställts ska revisorn göra en anteckning om detta i bokslutet. Anteckningen ska innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om hur bokslut ska upprättas.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om förvaltningen och ekonomin i den sammanslutning som granskas, ska kommunikationsministeriet omedelbart underrättas om saken.

Transport- och kommunikationsverket är skyldigt att vid behov bistå revisorn vid verkställandet av revisionen.

5 §
Användningen av statens televisions- och radiofonds medel

Fondens medel utgörs av medel som betalats ur ett anslag i statsbudgeten, avgifter som tagits ut och överskott från tidigare räkenskapsperioder som finns på fondens samlingskonto i statens centralbokföring. (10.8.2012/475)

För att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet används årligen medel ur fonden till det belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten. (10.8.2012/475)

Statsrådet beslutar för varje kalenderår i en dispositionsplan om fördelningen av fondens medel för olika ändamål. Av särskilda skäl kan dispositionsplanen beträffande medlen ändras även under kalenderåret.

Medel ur fonden betalas till Rundradion Ab i enlighet med dispositionsplanen och bolagets finansieringsbehov. (10.8.2012/475)

På understöd som ur statens televisions- och radiofond beviljas för främjande av televisions- och radioverksamhet tillämpas dessutom vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001). (14.6.2002/491)

3 kap (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

3 kap. har upphävts genom L 10.8.2012/475.

4 kap (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

4 kap. har upphävts genom L 10.8.2012/475.

5 kap (19.8.2005/636)

(19.8.2005/636)

5 kap har upphävts genom L 19.8.2005/636.

6 kap (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

6 kap. har upphävts genom L 10.8.2012/475.

7 kap (10.8.2012/475)

(10.8.2012/475)

7 kap. har upphävts genom L 10.8.2012/475.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

40 § (10.8.2012/475)

40 § har upphävts genom L 10.8.2012/475.

RP 34/1998, StoUB 3/1998, TrUB 6/1998, RSv 87/1998

Ikraftträdelsestadganden:

14.6.2002/491:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Koncessionsavgiften för 2002 fastställs så att den beräknas separat för tiden 1.1– 30.6.2002 (nedan början av året) och 1.7–31.12.2002 (nedan slutet av året). I syfte att fastställa respektive avgiftsandel beräknas utgående från kalenderårets omsättning enligt 24 § den avgift som skulle fastställas om de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft skulle tillämpas hela året och den avgift som skulle fastställas om koncessionsavgiftsskalan enligt 25 § skulle tillämpas under hela året. På dessa grunder beräknas avgiftsprocenten för början av året enligt de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft och avgiftsprocenten för slutet av året enligt koncessionsavgiftsskalan i 25 § i denna lag. Beloppet av koncessionsavgiften för 2002 fås genom att omsättningen under början av året multipliceras med avgiftsprocenten för början av året och avgiften under slutet av året genom att omsättningen under slutet av året multipliceras med avgiftsprocenten för slutet av året. De koncessionsavgiftsbelopp som på detta sätt erhålls för början och slutet av året räknas ihop.

De koncessionsavgifter för digital televisionsverksamhet som innan denna lag träder i kraft har tagits ut i enlighet med lagen om statens televisions- och radiofond betalas tillbaka till koncessionshavaren inom tre månader från ikraftträdandet.

RP 241/2001, GrUU 8/2002, TrUB 5/2002, RSv 66/2002

23.5.2003/395:

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ett förvaltningsärende som är anhängigt när denna lag träder i kraft behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. Ett beslut som Kommunikationsverket fattat om återkallande av anmälan om ibruktagande, retroaktiv televisionsavgift eller kontrollavgift till följd av en försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 9 § som konstaterats innan denna lag träder i kraft och till följd av andra omständigheter som inträffat innan lagen träder i kraft och som kräver ett lagenligt beslut kan dock efter det att lagen trätt i kraft delges den betalningsskyldige televisionsanvändaren i enlighet med förfarandet i 35 a §.

RP 112/2002, TrUB 26/2002, RSv 272/2002, Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

19.8.2005/636:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

Ätgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2005, KoUB 16/2005, RSv 80/2005

2.9.2005/713:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

23.11.2007/1069:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 49/2007, KoUB 6/2007, RSv 53/2007

10.8.2012/475:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Innan lagen träder i kraft har Kommunikationsverket rätt att

1) ta ut alla televisionsavgifter som gäller tiden före ikraftträdandet, så att de förfaller till betalning senast den 31 december 2012, och

2) ta ut sådana televisionsavgifter som grundar sig på anmälningar om ibruktagande gjorda i december 2012 utan att tillämpa bestämmelserna i 8 § om den kortaste perioden som betalningsskyldigheten kan omfatta.

Vid indrivning av televisionsavgifter som inte är betalda när denna lag träder i kraft ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas till och med den 31 december 2014. Indrivningen upphör och fordringarna avförs från kontona i statens televisions- och radiofonds affärsbokföring den 1 januari 2015. (25.4.2014/348)

Televisionsavgifter som betalats för år 2013 betalas tillbaka utan avdrag för återbetalningsavgiften enligt 17 §.

De televisionsavgifter som inte har betalats tillbaka när denna lag träder i kraft och som inte före utgången av 2014 har kunnat betalas tillbaka ska intäktsföras i statens televisions- och radiofond den 1 januari 2015. (25.4.2014/348)

Uppgifterna i registret över televisionsanvändare enligt den upphävda 18 § förstörs i enlighet med 34 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2012, KoUB 8/2012, RSv 64/2012

25.4.2014/348:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 2/2014, KoUB 2/2014, RSv 12/2014

12.12.2014/1045:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2015.

RP 142/2014, KoUB 15/2014, RSv 132/2014

19.12.2014/1216:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 237/2014, KoUB 24/2014, RSv 186/2014

17.12.2015/1501:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2016.

RP 44/2015, KoUB 9/2015, RSv 61/2015

16.12.2016/1170:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

RP 146/2016, KoUB 24/2016, RSv 156/2016

23.11.2018/1010:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1010/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.