Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

21.8.1998/633

Lag om grundläggande konstundervisning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med den «grundläggande» konstundervisningen

Med «grundläggande» «konstundervisning» avses sådan målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

I samband med «grundläggande» «konstundervisning» kan också ordnas annan verksamhet som främjar konsten.

2 §
Utbildningsanordnare

Kommunen kan ordna «grundläggande» «konstundervisning».

Vederbörande ministerium kan bevilja en samkommun, en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna «grundläggande» «konstundervisning».

«Grundläggande» «konstundervisning» kan, enligt vad ministeriet beslutar, ordnas också i statliga läroanstalter.

Utbildning som avses i denna lag ordnas i musikläroanstalter, andra läroanstalter som ordnar «grundläggande» «konstundervisning» eller på annat sätt.

3 §
Tillstånd att ordna utbildning

En förutsättning för att ett sådant tillstånd som avses i 2 § 2 mom. skall beviljas är att undervisningen behövs och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att ordna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Undervisning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst.

I tillståndet anges de kommuner i vilka undervisning ordnas, undervisningsspråket, konstområdet samt övriga villkor som gäller för ordnandet av undervisningen. Om ändring av tillståndet beslutar vederbörande ministerium.

Ministeriet kan återkalla ett tillstånd att ordna utbildning om undervisningen inte uppfyller de krav som bestäms i 1 mom. för beviljande av tillstånd eller om undervisningen annars ordnas i strid med denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Beslut om att ordna undervisning och att lägga ned verksamheten vid en statlig läroanstalt fattas av ministeriet med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 2 och 3 mom.

4 §
Samarbete och anskaffning av utbildning

En utbildningsanordnare kan ordna de tjänster som avses i denna lag också tillsammans med andra utbildningsanordnare eller genom att skaffa dem av en offentlig eller privat sammanslutning eller stiftelse. Utbildningsanordnaren svarar för att de tjänster som skaffats ordnas i enlighet med denna lag.

5 §
Läroplan

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen och det centrala innehållet för varje konstområde i den «grundläggande» konstundervisningen (grunderna för läroplanen). Grunderna för läroplanen kan innehålla lärokurser av olika omfattning.

Utbildningsanordnaren skall godkänna en läroplan för varje konstområde.

6 §
Elevantagning

Om antagning av elever beslutar utbildningsanordnaren. Likvärdiga antagningsgrunder skall tillämpas på samtliga sökande.

En annan utbildningsanordnare än en statlig läroanstalt kan ingå avtal om elevantagningen med en eller flera kommuner eller någon annan utbildningsanordnare. Utan hinder av 1 mom. kan vid antagningen sådana sökande som avses i avtalet eller sådana sökande som kommer från den egna kommunen i fråga om utbildning som kommunen ordnar och som uppfyller de krav på kunskaper eller färdigheter som förutsätts vid antagningen ges företräde. Dessa sökande, som ges företräde vid elevantagningen, får emellertid utgöra högst hälften av de elever som skall antas. (31.5.2000/518)

7 § (30.12.2013/1301)
Utvärdering av utbildningen

Syftet med utvärderingen av utbildningen är att stödja en utveckling av utbildningen och att förbättra förutsättningarna för inlärning.

Den som ordnar utbildningen ska också utvärdera utbildningen samt delta i extern utvärdering av verksamheten.

Bestämmelser om Nationella centret för utbildningsutvärdering finns i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013).

De viktigaste resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

Närmare bestämmelser om utvärderingen och dess utveckling utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 a § (25.11.2022/945)
Omfattning av utbildning som förs in i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning

När uppgifter om «grundläggande» «konstundervisning» förs in i informationsresursen enligt 2 kap. i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) ska utbildningens omfattning anges i studiepoäng. Utbildningens omfattning anges i studiepoäng så att en elevs arbetsinsats på i genomsnitt 27 timmar motsvarar en studiepoäng.

8 §
Elevbedömning

Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras studier samt utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Elevernas arbete skall bedömas mångsidigt.

Utbildningsstyrelsen beslutar om elevbedömningen och vilka uppgifter som skall antecknas i betygen.

9 §
Personal

Varje läroanstalt där det ordnas utbildning enligt denna lag skall ha en rektor som svarar för verksamheten.

En utbildningsanordnare skall med beaktande av den form i vilken utbildningen ordnas ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller lärare i arbetsavtalsförhållande. Utbildningsanordnaren kan dessutom ha timlärare och annan personal.

Behörighetsvillkoren för rektor och lärare bestäms genom förordning av statsrådet. Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren för rektor. Ett universitet kan i ett enskilt fall förklara en person behörig att meddela undervisning. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om behörighetsintyg utfärdat av universitet. (22.12.2009/1447)

9 a § (20.3.2015/273)
Rätt att anmäla på eget initiativ

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

10 § (7.8.2015/957)
Ändringssökande

En elev kan inom två månader efter det att han eller hon fick del av bedömningen begära en ny bedömning av den lärare eller de lärare som utfört bedömningen. Om eleven är missnöjd med den nya bedömningen eller med det beslut genom vilket begäran har avslagits, kan eleven begära rättelse av bedömningen hos rektor. Det beslut som gäller rättelse av bedömningen får inte överklagas genom besvär.

I fråga om beslut som gäller elevavgifter enligt 12 § eller elevantagning får omprövning begäras hos regionförvaltningsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003), om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Besvär som gäller elevantagning ska behandlas skyndsamt. Över förvaltningsdomstolens ovan avsedda beslut får besvär inte anföras.

Begäran om omprövning och besvär som gäller elevantagning ska anföras inom 14 dagar från det att beslutet delgavs eleven eller dennes vårdnadshavare eller lagliga företrädare.

11 § (29.12.2009/1708)
Statsandel

En kommun som ordnar «grundläggande» «konstundervisning» får statsandel enligt antalet invånare i kommunen så som föreskrivs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

En utbildningsanordnare som avses i 2 § 2 mom. beviljas statsandel enligt antalet kalkylerade undervisningstimmar. En kommun kan utöver vad som bestäms i 1 mom. beviljas rätt till statsandel enligt antalet undervisningstimmar. I fråga om beviljande av sådan rätt gäller i tillämpliga delar vad som i 3 § bestäms om beviljande av tillstånd att ordna utbildning. Angående statsandel för utbildning som avses i detta moment gäller det som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Utbildningsanordnaren kan, inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten, beviljas statsunderstöd så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. För investeringar kan statsunderstöd också beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001). Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller investeringsunderstöd är regionförvaltningsverket. (30.12.2014/1415)

Om statsandelen för driftskostnaderna för sådan «grundläggande» «konstundervisning» som finansieras enligt antalet undervisningstimmar se L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 20 § och om allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd se StatsunderstödsL 688/2001 7 §. L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 618/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

12 §
Avgifter som tas ut av eleverna

Skäliga avgifter för undervisningen kan tas ut av eleverna. Den kommun som är utbildningsanordnare kan fastställa avgifter till olika belopp för elever från den egna kommunen och för andra elever. Om en annan utbildningsanordnare än en statlig läroanstalt har ingått avtal med en eller flera kommuner eller någon annan utbildningsanordnare om fördelningen av kostnaderna för ordnandet av utbildningen, kan dessutom elevavgifterna fastställas till olika belopp för de elever som omfattas av avtalet och för övriga elever. (31.5.2000/518)

Om en avgift enligt 1 mom. inte är betald på förfallodagen, får årlig dröjsmålsränta uppbäras från förfallodagen så som bestäms i räntelagen (633/1982).

Avgiften får indrivas utan dom eller beslut så som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Se RänteL 633/1982 4 §. L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte ändringar:

1) lagen den 15 maj 1992 om grundundervisning i konst (424/1992), samt

2) lagen den 7 april 1995 om musikläroanstalter (516/1995).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

15 §
Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd att ordna utbildning och organ

Läroanstalter som när denna lag träder i kraft är verksamma med stöd av lagen om musikläroanstalter fortsätter såsom sådana utbildningsanordnare som avses i denna lag, lagen om yrkesutbildning (630/1998) och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998). Vederbörande ministerium beslutar vid behov om ändring av ett tillstånd att driva en läroanstalt som beviljats med stöd av nämnda lag till ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 3 § 2 mom. i denna lag, 9 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning och 5 § 2 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller till ett sådant beslut om statsandel som avses i 11 § 3 mom.

Organ som har tillsatts med stöd av de lagar som nämns i 14 § 2 mom. fortsätter till utgången av mandatperioden, om inte utbildningsanordnaren beslutar något annat. På sammansättningen av organen och valet av medlemmar till dem tillämpas till slutet av mandatperioden de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

16 §
Övergångsbestämmelse som gäller personalen och läroplanerna

När denna lag träder i kraft fortsätter tjänsteinnehavare, befattningshavare, arbetstagare och timlärare i musikläroanstalter som är verksamma med stöd av lagen om musikläroanstalter i sina tidigare uppgifter.

De grunder för läroplanen som har fastställts med stöd av de lagar som nämns i 14 § 2 mom. gäller tills beslut har fattats enligt denna lag.

Läroplaner som har godkänts med stöd av de lagar som nämns i 14 § 2 mom. kan iakttas i undervisningen tills utbildningsanordnaren godkänner en läroplan enligt denna lag.

RP 86/1997, KuUB 3/1998, RSv 70/1998

Ikraftträdelsestadganden:

31.5.2000/518:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2000, KuUB 2/2000, RSv 55/2000

24.1.2003/37:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2002, KuUB 11/2002, RSv 206/2002

27.11.2009/975:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2009, KuUB 9/2009, RSv 169/2009

22.12.2009/1447:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1708:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

30.12.2013/1301:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 117/2013, KuUUB 12/2013, RSv 193/2013

30.12.2014/1415:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 258/2014, KuUB 15/2014, GrUU 44/2014, RSv 213/2014

20.3.2015/273:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 333/2014, FvUB 41/2014, RSv 268/2014

7.8.2015/957:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

25.11.2022/945:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 160/2022, KuUB 10/2022, RSv 124/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.