Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

24.6.1998/546

Lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Med detektorer avses i denna lag anordningar vilkas syfte är eller som används för att avslöja anordningar för övervakning av vägtrafiken eller att störa användningen av sådana.

2 §
Användning, innehav och överlåtelse av detektorer

Detektorer får på ett område som är avsett eller används för allmän trafik inte användas eller innehas i ett motordrivet fordon eller i dess släpvagn.

Det är förbjudet att i spridningssyfte importera och tillverka detektorer, saluföra, sälja, annars överlåta, underhålla, reparera eller installera dem i ett motordrivet fordon eller dess släpvagn.

3 §
Detektorförseelse

Den som i strid med denna lag

1) använder eller innehar en detektor,

2) i spridningssyfte importerar eller tillverkar detektorer eller

3) saluför, säljer, annars överlåter eller installerar en detektor i ett motordrivet fordon eller dess släpvagn,

skallför detektorförseelse dömas till böter.

4 §
Anmälan till den registeransvarige

Detektorförseelse som begåtts vid framförandet av ett motordrivet fordon skall anmälas till körkortsregistermyndigheten på det sätt som vederbörande ministerium bestämmer.

5 § (26.10.2001/893)

5 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

6 §
Tillsynsmyndigheter

Polisen, tullväsendet och gränsbevakningsväsendet skall övervaka att denna lag iakttas.

7 § (22.7.2011/866)
Genomsökning

Om det finns sannolika skäl till misstanke att en i 3 § 1 punkten avsedd detektorförseelse har begåtts, kan allmän husrannsakan eller platsgenomsökning som avses i tvångsmedelslagen (806/2011) företas i ett motordrivet fordon och dess släpvagn för att eftersöka en detektor, trots vad som föreskrivs i 8 kap. 2 § 1 mom. och 4 § i tvångsmedelslagen.

Allmän husrannsakan eller platsgenomsökning kan på motsvarande sätt företas också i byggnader, rum eller slutna förvaringsplatser, om det finns sannolika skäl att misstänka att de används som importlager eller tillverknings-, saluförings-, försäljnings-, överlåtelse-, underhålls-, reparations- eller installationsplats för detektorer.

8 § (22.7.2011/866)
Kroppsvisitation

Om det finns synnerligen sannolika skäl att misstänka att en i 3 § 1 punkten avsedd detektorförseelse har begåtts, kan ett motordrivet fordons förare och passagerare underkastas kroppsvisitation som avses i tvångsmedelslagen, trots vad som föreskrivs i 8 kap. 31 § 1 mom. i tvångsmedelslagen.

9 §
Tjänstemans behörighet

Polismän, tullmän och gränsbevakningsmän i tjänsteutövning har rätt att avlägsna en detektor från ett motordrivet fordon och dess släpvagn. Om anordningen inte kan avlägsnas, skall användningen av fordonet eller dess släpvagn förhindras på det sätt som bestäms i vägtrafiklagen (267/1981).

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 augusti 1985 om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (733/1985) jämte ändringar.

RP 242/1997, TrUB 3/1998, RSv 38/1998

Ikraftträdelsestadganden:

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

22.7.2011/866:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.