Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

10.7.1998/534

Lag om skogsvårdsföreningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 67 § riksdagsordningen, föreskrivs:

1 §
Skogsvårdsföreningens syfte och uppgifter (20.12.2013/1090)

En skogsvårdsförening är en sammanslutning av skogsägare. Syftet med en skogsvårdsförening är att främja lönsamheten hos det skogsbruk som skogsvårdsföreningens medlemmar bedriver och uppnåendet av de övriga mål som medlemmarna uppställt för sitt skogsbruk, främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevaka medlemmarnas intressen. (20.12.2013/1090)

För att nå sina syften har skogsvårdsföreningen rätt att få sådana skogsvårdsavgifter som avses i denna lag.

En skogsvårdsförening har till uppgift att erbjuda sina medlemmar tjänster 3 anslutning till skogsägande och skogsbruk. På en skogsvårdsförenings rätt att bedriva ekonomisk verksamhet tillämpas 5 § i föreningslagen (503/1989). (20.12.2013/1090)

2 §
Definitioner

Med skogsägare avses i denna lag den som vid ingången av ett kalenderår äger en fastighet som inbegriper mark vilken kan användas till skogsbruk (skog). Vad som i denna lag bestäms om skogsägare tillämpas även på den som har ständig besittningsrätt till skogen. Bestämmelserna om skogsägare tillämpas inte på den vars besittningsrätt till skogen baserar sig på ett avtal som skogsägaren eller en tidigare ägare har ingått.

Som skogsägare betraktas fysiska personer eller sådana samfund, sammanslutningar eller samfällda förmåner som avses i inkomstskattelagen (1535/1992). I fråga om skog som makar äger eller besitter gemensamt betraktas makarna tillsammans som skogsägare.

Med mark som kan användas till skogsbruk avses sådan skogsmark som avses i 7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005). (10.11.2006/967)

3 § (20.12.2013/1090)
Bildande och registrering av en skogsvårdsförening

En förening kan registreras som en i denna lag avsedd skogsvårdsförening när dess medlemskår vid ansökan om registrering omfattar minst 300 skogsägare som på basis av äganderätt eller ständig besittningsrätt sammanlagt innehar minst 10 000 hektar mark som kan användas till skogsbruk.

Till ansökan om registrering av en skogsvårdsförening ska det fogas ett utlåtande från Finlands skogscentral om att de förutsättningar för registrering som avses i 1 mom. är uppfyllda.

Namnet på en registrerad skogsvårdsförening ska innehålla ordet "metsänhoitoyhdistys" eller ordet "metsäreviiri", eller motsvarande ord på svenska, antingen "skogsvårdsförening" eller "skogsrevir". Dessa ord får inte användas i namnet på någon annan förening.

På bildandet av en skogsvårdsförening och på registreringsförfarandet i övrigt tillämpas vad som i föreningslagen föreskrivs om bildande och registrering av en förening.

4 § (20.12.2013/1090)

4 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

5 § (20.12.2013/1090)

5 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

6 § (20.12.2013/1090)
Medlemskap i en skogsvårdsförening

Som medlemmar i en skogsvårdsförening kan godkännas en skogsägare som avses i 2 §. Om en skog ägs av flera gemensamt kan samtliga samägare godkännas som medlemmar i skogsvårdsföreningen. Om en samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (109/2003) är medlem i en skogsvårdsförening kan varje delägare i den samfällda skogen godkännas som medlem i föreningen. En fysisk eller juridisk person som inte äger skog kan godkännas som stödmedlem utan rösträtt i föreningen.

7 § (18.1.2019/90)

7 § har upphävts genom L 18.1.2019/90.

8 § (20.12.2013/1090)

8 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

9 § (20.12.2013/1090)

9 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

10 §
Befrielse från skogsvårdsavgift

En skogsägare befrias på begäran från skogsvårdsavgift för sin skog för högst tio år, om följande villkor uppfylls:

1) för skogen har uppgjorts en skogsbruksplan som är i kraft,

2) skogen i minst tre år har skötts och använts med iakttagande av kraven på god skötsel och användning av skogarna,

3) skogen inte belastas av klara skogsvårdsmässiga brister,

4) för skötsel och användning av skogen finns att tillgå andra än skogsfackmän anställda vid en skogscentral eller skogsvårdsförening, om skogsägaren eller maken inte själv är skogsfackman eller har en examen motsvarande skogsbruksföretagarexamen eller har avlagt ett fristående prov på samma nivå, samt

5) skogsägaren inte är medlem i den skogsvårdsförening inom vars verksamhetsområde skogen finns.

Befrielse från skogsvårdsavgift söks hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde skogen finns. Befrielse gäller även skog som kommer i en sådan skogsägares ägo som fått befrielse från skogsvårdsavgift under den tid befrielsen gäller, om befrielsen har beviljats för alla skogar som är i skogsägarens ägo inom skogscentralens verksamhetsområde vid tidpunkten då ansökan har lämnats in. Ett beslut genom vilket rätt till befrielse från skogsvårdsavgift har beviljats tillämpas första gången på skogsvårdsavgiften för det år som följer på det år då ansökan gjordes.

Om villkoren i 1 mom. inte längre uppfylls, skall skogscentralen efter att ha hört skogsägaren upphäva befrielsen från skogsvårdsavgift. Ett beslut genom vilket befrielse från skogsvårdsavgift har upphävts tillämpas första gången på skogsvårdsavgiften för det år som följer på det år då beslutet vann laga kraft.

11 § (20.12.2013/1090)

11 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

12 § (20.12.2013/1090)

12 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

13 § (20.12.2013/1090)

13 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

14 §
Reservfond och ekonomiska ansvarsförbindelser

Skogsvårdsföreningen skall ha en reservfond, vars medel skall uppgå minst till beloppet av de skogsvårdsavgifter som i medeltal per år influtit till föreningen under de tre närmast föregående åren. De medel som hör till reservfondens minimibelopp får föreningen använda endast med tillstånd av skogscentralen när särskilda skäl det kräver. Reservfonden skall kompletteras, om den på grund av att medel använts eller skogsvårdsavgiften stigit blivit mindre än vad som anges ovan.

Skogsvårdsföreningen kan göra placeringar och i andra än i 7 § 3 mom. avsedda sammanslutningar åta sig ansvarsförbindelser, om de är ringa i förhållande till föreningens ekonomi. Det sammanlagda beloppet av placeringarna och ansvarsförbindelserna får inte överstiga föreningens fria egna kapital. Placeringarna och ansvarsförbindelserna får inte äventyra föreningens verksamhet.

15 § (20.12.2013/1090)
Beslutsfattande i en skogsvårdsförening

Den beslutanderätt som tillkommer en skogsvårdsförenings medlemmar utövas av fullmäktige, vars ledamöter föreslagits av medlemmarna och utsetts genom val. Om skogen ägs av ett samfund, en sammanslutning eller en samfälld förmån som avses i 2 § 2 mom. eller av makar gemensamt, har skogsägarna en gemensam röst. Fullmäktige väljs på en gång utan indelning i valdistrikt. När en skogsvårdsförening sammanslås med en annan kan fullmäktige likväl första gången väljas med iakttagande av indelning i valdistrikt. Fullmäktiges mandattid är fyra år.

När beslut fattas om sammanslagning av skogsvårdsföreningar och om arrangemang i samband med sammanslagningen, gäller som beslut, trots 27 § i föreningslagen, den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som mötets ordförande meddelar att han eller hon omfattar eller, om omröstning sker vid ett särskilt omröstningstillfälle eller med anlitande av posten, den mening som vinner vid lottdragning. I en skogsvårdsförenings stadgar får det inte finnas bestämmelser som tillåter avvikelser från denna beslutsordning.

Närmare bestämmelser om valet av fullmäktige för en skogsvårdsförening utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 § (20.12.2013/1090)

16 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

17 § (20.12.2013/1090)

17 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

18 § (20.12.2013/1090)

18 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

19 § (20.12.2013/1090)

19 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

20 §
Förhållande till föreningslagen

Om inte något annat följer av denna lag eller av förordning som utfärdats med stöd av den tillämpas föreningslagen på skogsvårdsföreningar.

21 § (20.12.2013/1090)

21 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

22 § (20.12.2013/1090)

22 § har upphävts genom L 20.12.2013/1090.

23 §
Ledning av och tillsyn över verkställigheten

Ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på det i skogsbruksfrågor behöriga ministeriet, som kan meddela allmänna föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av lagen.

24 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/1950) jämte ändringar (den gamla lagen).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 §
Övergångsbestämmelser som gäller skogsvårdsavgiften

Skogsvårdsavgifterna för 1999 uppbärs och redovisas enligt den gamla lagen. Skogsvårdsavgifterna för 2000 uppbärs och redovisas enligt denna lag. Från ingången av 2001 redovisas dock skogsvårdsavgifterna enligt denna lag oberoende av uppbördsåret. De fjärdedelar av skogsvårdsavgiften vilka avses i 8 § 4 mom. i den gamla lagen uppbärs och redovisas dock enligt den gamla lagen.

Vid användningen av de skogsvårdsavgifter som redovisats enligt 13 § i den gamla lagen iakttas den gamla lagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser så länge dessa medel används.

En enligt 8 § 4 mom. i den gamla lagen beviljad rätt att betala en fjärdedel av skogsvårdsavgiften gäller den tid för vilken den beviljats, dock högst till den 31 december 2001, om inte skogscentralen beslutar något annat. I fråga om skogsmark som sköts och används för statens räkning är rätten att betala en fjärdedel av skogsvårdsavgiften i kraft till nämnda datum, om inte skogscentralen beslutar något annat. Fjärdedelen av skogsvårdsavgiften beräknas på det procenttal som skogsvårdsföreningen sista gången påfört enligt 8 § 2 mom. i den gamla lagen.

27 §
Andra övergångsbestämmelser

Behandlingen av sådana i den gamla lagen avsedda ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft slutförs enligt den gamla lagen.

Skogsvårdsförenings stadgar skall ändras så att de stämmer överens med denna lag senast den 31 december 2000.

Fullmäktige som avses i 15 § 1 mom. och styrelse som avses i 15 § 2 mom. skall utses för varje skogsvårdsförening senast den 31 december 2000. Fullmäktiges och styrelsens mandatperioder börjar den 1 januari 2001.

Delägarskap i en skogsvårdsförening eller medlemskap i en sammanslutning som huvudsakligen idkar virkeshandel skall, om delägarskapet eller medlemskapet uppkommit medan den gamla lagen gällde och strider mot 7 § 3 mom. i denna lag, ändras i överensstämmelse med denna lag senast den 31 december 2006. Ett gammalt avtal enligt vilket en skogsvårdsförening lämnar en virkesköpare tjänster, skall om avtalet ingåtts medan den gamla lagen gällde och strider mot 7 § 2 mom. i denna lag upphöra senast den 31 december 1999.

Gränserna för skogsvårdsföreningarnas verksamhetsområden, som fastställts med stöd av 2 § i den gamla lagen, förblir i kraft vid denna lags ikraftträdande.

RP 171/1997, JsUB 8/1998, RSv 77/1998

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2003/1142:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 82/2003, JsUB 4/2003, RSv 80/2003

10.11.2006/967:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 117/2006, FiUB 17/2006, RSv 133/2006

23.3.2007/318:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Ett ärende som inletts vid en skogscentral och som enligt denna lag omfattas av Landsbygdsverkets behörighet överförs vid lagens ikraftträdande till Landsbygdsverket för avgörande om det inte avgjorts av skogscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006, GrUU 45/2006, JsUB 19/2006, RSv 281/2006

11.6.2010/514:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

20.12.2013/1090:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

En skogsvårdsförening som har registrerats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska betraktas som en skogsvårdsförening som har registrerats enligt 3 § i denna lag. Om stadgarna för en skogsvårdsförening innehåller bestämmelser som står i strid med denna lag, ska bestämmelserna i denna lag tillämpas i deras ställe. Skogscentralens beslut om en skogsvårdsförenings verksamhetsområde upphör att gälla vid denna lags ikraftträdande.

Det första fullmäktige som väljs i en skogsvårdsförening efter lagens ikraftträdande ska väljas med anlitande av posten i enlighet med det 15 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

På användningen och på tillsynen över användningen av skogsvårdsavgifter redovisade till en skogsvårdsförening med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de genom denna lag upphävda bestämmelserna i 12 § 1, 2 och 4 mom. samt 16, 21 och 22 § fram till den 31 december 2015.

På skadestånd som grundar sig på en handling eller försummelse som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 18 § som upphävts genom denna lag. Den paragrafen tillämpas också på skada som under perioden från ikraftträdandet av denna lag till och med den 31 december 2015 orsakas genom överträdelse av de genom denna lag upphävda bestämmelserna i 12 § 1 och 2 mom.

De medel som redovisats till skogscentralerna i enlighet med det genom denna lag upphävda 11 § 2 mom. ska Finlands skogscentral använda för främjande av privatskogsbruk senast den 31 december 2016.

Av de skogsvårdsavgifter som från och med den 1 december 2014 tas ut inom en skogsvårdsförenings verksamhetsområde redovisas 98,6 procent till skogsvårdsföreningen, och 1,4 procent till Skatteförvaltningen som ersättning för uttag och redovisning av avgifterna. Skatteförvaltningen redovisar skogsvårdsavgifter till skogsvårdsföreningarna för sista gången i samband med den periodiska redovisningen i december 2015. Därefter redovisar Skatteförvaltningen skogsvårdsavgifterna till staten.

Behandlingen av ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs ovan.

RP 135/2013, JsUB 14/2013, RSv 176/2013

18.1.2019/90:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.