Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

18.6.1998/444

Lag om statsgarantifonden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Förvaltning

I anslutning till handels- och industriministeriet finns en statsgarantifond som står utanför statsbudgeten.

Fonden har en direktion och en generalsekreterare. Om förvaltningen av fonden bestäms närmare genom förordning.

2 §
Syftet med fonden

Syftet med fonden är att trygga att de förbindelser som avses i 4 § och som ges av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) uppfylls.

Med medel ur fonden sköts också de ansvarsförbindelser som avses i 11 § och som har getts av Statsgaranticentralen och av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten som föregick centralen.

3 §
Fondens medel

Fonden får sina medel från ett anslag som skall anvisas i statsbudgeten för att överföras till fonden, från medel som specialfinansieringsbolaget överför till fonden och från de avgifter som skall betalas för fondlån samt från de garantiavgifter och fordringar som skall återkrävas vilka hänför sig till de ansvarsförbindelser som avses i 11 §.

4 § (9.12.2005/991)
Statens ansvar

Staten svarar för garantier och borgen som specialfinansieringsbolaget har gett och som avses i lagen om statliga exportgarantier (422/2001), lagen om statliga fartygsgarantier (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).

5 §
Behandling av det separata resultatet av exportgaranti- och specialborgensverksamheten (10.11.2006/988)

Om det vid upprättandet av specialfinansieringsbolagets bokslut framgår att det separata resultatet av bolagets verksamhet enligt 4 § uppvisar förlust, täcks förlusten i första hand genom den fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet i bolagets balansräkning som avses i 4 § 4 mom. i lagen om statens specialfinansieringsbolag och i andra hand, om nämnda fond inte räcker till för att täcka förlusten, med medel ur statsgarantifonden. Innan bolagets bokslut fastställs beslutar statsgarantifondens direktion om den betalning som skall göras för att täcka förlusten (fondavgift). Direktionen får redan under räkenskapsperioden fatta beslut om en fondavgift på grundval av ett mellanbokslut som bolaget upprättat. (10.11.2006/988)

Om det vid upprättandet av specialfinansieringsbolagets bokslut framgår att det separata resultatet av bolagets verksamhet enligt 4 § uppvisar vinst, kan vinsten eller en del av den innan bokslutet fastställs överföras till statsgarantifonden till den del bolaget har fått fondavgifter enligt 1 mom. och en del av dem ännu är utestående (fondåterbäring). Beslut om fondåterbäring fattas av bolagsstämman på framställning av statsgarantifondens direktion. (10.11.2006/988)

Handels- och industriministeriet beslutar närmare om hur totalbeloppet av de fondavgifter som har betalts till specialfinansieringsbolaget minskat med de fondåterbäringar som bolaget har gjort till fonden, skall tas upp i specialfinansieringsbolagets bokslut.

6 § (9.12.2005/991)
Fondlån till specialfinansieringsbolaget

Om specialfinansieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § förorsakar finansieringsbrist, kan bolaget på ansökan få lån från statsgarantifonden utan att säkerhet krävs. Fondens direktion fattar beslut om lånevillkoren.

7 §
Fondens samlingskonto

Beloppet av de medel som finns på fondens samlingskonto i statens centralbokföring skall hållas tillräckligt stort för att de fondavgifter och fondlån som avses i 5 och 6 § skall kunna betalas. Med medel ur fonden betalas också fondens administrativa utgifter.

Om beloppet av medlen på fondens samlingskonto inte räcker till för att täcka fondens utgifter, överförs det bristande beloppet till fonden från ett anslag som för detta syfte skall tas in i statsbudgeten.

Om beloppet av medlen på fondens samligskonto överstiger det belopp som avses i 1 mom., kan statsrådet bestämma att skillnaden helt eller delvis skall inkomstföras i statsverket.

8 §
Fondens budget och bokslut

Fonden utgör en del av statens centralbokföring. Handels- och industriministeriet sörjer för fondens bokföring och fastställer fondens budget för en tidsperiod som motsvarar specialfinansieringsbolagets räkenskapsperiod. Statsrådet fastställer fondens bokslut.

9 §
Avgifter

För de förbindelser som avses i 2 § och som skall täckas med medel ur fonden uppbärs avgifter. Storleken på en dylik avgift fastställs utgående från den förlustrisk som sammanhänger med prestationen de kostnader som specialfinansieringsbolaget förorsakas av att prestationen produceras. Handels- och industriministeriet fastställer storleken på en avgift som gäller de ansvarsförbindelser som avses i 2 § 2 mom. utgående från kostnaderna för att producera prestationen.

10 § (18.9.2015/1188)
Revision

Revision av fondens konton och förvaltning utförs av revisorer som utses av arbets- och näringsministeriet. En av revisorerna ska vara en CGR-revisor eller en OFGR-revisor.

11 §
De arrangemang som föranleds av att fondens förvaltning överförs

Med medel ur fonden ersätts de ansvar som föranleds av garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser som Statsgaranticentralen samt exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten, som föregick centralen, har gett.

Specialfinansieringsbolaget sköter de ansvarsförbindelser som avses i 1 mom. när staten svarar för dem i första hand med medel ur fonden. Bolaget har rätt att få ett förvaltningsarvode för denna uppgift ur fonden. Bolaget överför till fonden de garantiavgifter och fordringar som skall återkrävas vilka hänför sig till de ansvarsförbindelser som avses i 1 mom.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

Ikraftträdelsestadganden:

14.7.2000/680:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000, FiUB 10/2000, RSv 93/2000

23.5.2001/424:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

RP 215/2000, EkUB 5/2001, RSv 39/2001

9.12.2005/991:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 177/2005, EkUB 19/2005, RSv 152/2005

10.11.2006/988:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 151/2006, EkUB 14/2006, RSv 137/2006

18.9.2015/1188:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.