Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

27.3.1998/214

Lag om Finlands Bank

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Ställning

Finlands Bank är Finlands centralbank. Den är en självständig offentligrättslig inrättning.

Finlands Bank fungerar som en del av Europeiska centralbankssystemet, så som bestäms i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan fördraget, samt i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, nedan stadgan.

När Finlands Bank sköter Europeiska centralbankssystemets uppgifter skall den handla i överensstämmelse med Europeiska centralbankens riktlinjer och instruktioner.

2 §
Mål

Huvudmålet för Finlands Bank skall vara att i överensstämmelse med fördraget upprätthålla prisstabilitet.

Finlands Bank skall i överensstämmelse med fördraget stödja uppnåendet av också andra ekonomisk-politiska mål, utan att likväl äventyra det syfte som nämns i 1 mom.

3 §
Uppgifter

Finlands Bank skall genomföra den monetära politik som Europeiska centralbankens råd har utformat.

Finlands Bank skall också

1) för sin del svara för penningförsörjningen och sedelutgivningen,

2) för sin del inneha och förvalta valutareserven,

3) för sin del sörja för betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt delta i utvecklandet av systemet, samt

4) sörja för att det sammanställs och offentliggörs statistik som behövs för bankens verksamhet.

4 §
Oavhängighet och samarbete med övriga myndigheter

När Finlands Bank och medlemmarna av dess organ sköter uppgifter inom Europeiska centralbankssystemet får de varken begära eller ta emot instruktioner om sin verksamhet från annat håll än Europeiska centralbanken.

Finlands Bank skall vid behov samarbeta med statsrådet och övriga myndigheter.

5 §
Befogenheter

När Finlands Bank fullgör sina uppgifter kan den

1) bevilja och ta upp krediter,

2) ta emot och göra insättningar,

3) handla med värdepapper, ädelmetaller och valuta,

4) bedriva betalningsrörelse samt clearing av betalningar,

5) bedriva också annan verksamhet på värdepappers-, penning- och valutamarknaden,

6) meddela banker och andra penninginstitut samt motsvarande samfund föreskrifter och anvisningar om sedel- och mynthanteringen.

Finlands Bank kan äga aktier, andelar och fastigheter i den omfattning som är motiverad för skötseln av bankens uppgifter eller organisering av verksamheten.

6 §
Förbud mot offentlig finansiering

Finlands Bank får inte utsträcka sin kreditgivning till Europeiska unionens organ eller institutioner, till Europeiska unionens medlemsstater eller till dessas regionala, lokala eller övriga myndigheter och inte heller till övriga offentliga samfund.

Finlands Bank får inte heller teckna skuldförbindelser som har satts i omlopp av sådana samfund som avses i 1 mom.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller, med undantag för kreditinstitut, också företag där offentliga samfund som avses i 1 mom. har bestämmande inflytande. Finlands Bank skall behandla offentligt ägda kreditinstitut på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller centralbanksfinansiering.

7 §
Säkerheter

Finlands Bank skall ha tillräckliga säkerheter i sin kreditgivning.

2 mom. har upphävts genom L 26.11.1999/1084. (26.11.1999/1084)

8 §
Grundkapital

Finlands Bank skall ha en grundfond och en reservfond.

Reservfonden kan användas till att öka grundfonden eller till att enligt 21 § täcka förlust.

2 kap

Förvaltning

9 §
Förvaltningsorgan

Finlands Banks förvaltningsorgan är bankfullmäktige och direktionen.

10 §
Bankfullmäktige

Riksdagen tillsätter nio bankfullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

En bankfullmäktigeledamot är skyldig att avgå om han eller hon kallas till statsrådsmedlem eller utnämns till direktionsmedlem eller om han eller hon har tagit emot ett uppdrag som det enligt bankfullmäktiges enhälliga beslut inte är lämpligt att sköta vid sidan av fullmäktigeuppdraget.

11 §
Bankfullmäktiges uppgifter

Vid tillsynen över Finlands Banks förvaltning och verksamhet skall bankfullmäktige

1) på framställning av direktionen fastställa grunderna för bankens bokslut,

2) utifrån revisorernas utlåtande besluta om fastställande av bankens resultaträkning och balansräkning,

3) på framställning av direktionen besluta om åtgärder med anledning av bankens resultat för räkenskapsperioden,

4) årligen till riksdagen ge en berättelse om bankens verksamhet och förvaltning och om de viktigaste ärenden som bankfullmäktige har behandlat,

5) vid behov ge riksdagen berättelser om genomförandet av den monetära politiken och bankens övriga verksamhet.

Bankfullmäktige skall i fråga om Finlands Banks förvaltning

1) göra framställning till statsrådet om tillsättning av tjänsten som direktionsordförande, (19.12.2008/850)

2) bestämma grunderna för direktionsmedlemmarnas lön, tjänstledighet och semester samt bestämma hur tjänsterna skall skötas under tjänstledigheter som är längre än en vecka,

3) besluta att en direktionsmedlem skall tilldelas varning samt avgöra övriga ärenden som har samband med direktionsmedlemmarnas tjänsteförhållande,

4) på framställning av direktionen utnämna direktörerna,

5) förordna en vice ordförande för direktionen,

6) på framställning av direktionen meddela föreskrifter om skötseln av bankens pensionsansvar, (26.3.2021/247)

7) på framställning av direktionen meddela föreskrifter om de språkkunskaper som bankens tjänstemän förutsätts ha.

Dessutom skall bankfullmäktige

1) besluta om framställningar till riksdagen,

2) besluta om förslag till statsrådet i principiellt viktiga ärenden,

3) fastställa grunderna för arvoden och ersättningar till de av riksdagen valda revisorerna och deras sekreterare,

4) på framställning av direktionen fastställa den instruktion som avses i 15 § 3 mom.,

5) besluta om utbetalning av ersättning för sådana tidsbestämda utnämningar av tjänstemän vid banken som inte grundar sig på lag.

Bankfullmäktige har rätt att få de upplysningar som behövs för att fullmäktige skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna paragraf.

12 §
Bankfullmäktiges beslutsfattande

Bankfullmäktiges sammanträde är beslutfört när minst sex ledamöter är närvarande. Som bankfullmäktiges beslut anses den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Direktionens medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid bankfullmäktiges sammanträden.

13 §
Direktionen

Direktionen består av en ordförande och högst fem andra medlemmar. Republikens president utnämner direktionsordföranden för en sju års mandatperiod. De övriga medlemmarna utnämns av bankfullmäktige för en fem års mandatperiod. Behörighetsvillkor för direktionsmedlemstjänsterna är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med penningekonomi eller finanssektorn samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. (19.12.2008/850)

Direktionens ordförande är chefdirektör för Finlands Bank.

En medlem av direktionen kan utnämnas för högst tre perioder. En och samma person kan emellertid utnämnas till direktionens ordförande för två mandatperioder, även om han eller hon tidigare har varit medlem av direktionen.

14 §
Direktionens uppgifter

Direktionen skall sköta Finlands Banks uppgifter och förvaltning, om ett ärende inte genom lag har förbehållits bankfullmäktige eller om något annat inte följer av lagen om finansinspektionen (503/1993).

Bankens verksamhet skall organiseras effektivt och ekonomiskt.

Direktionen har rätt att meddela närmare föreskrifter om bankens enheters och anställdas uppgifter och befogenheter.

Chefdirektören och de övriga direktionsmedlemmarna är skyldiga att regelbundet rapportera till bankfullmäktige om genomförandet av den monetära politiken samt om bankens övriga verksamhet.

L om Finansinspektionen 503/1993 har upphävts genom L 587/2003, se L om Finansinspektionen 878/2008.

15 §
Direktionens beslutsfattande

Direktionen är beslutför när minst tre medlemmar är närvarande. Som beslut anses den mening som de flesta omfattar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

I fördraget och stadgan finns bestämmelser om den oavhängighet och de befogenheter som Finlands Banks chefdirektör har vid fullgörandet av sina uppgifter i Europeiska centralbankens råd.

I en instruktion kan meddelas närmare föreskrifter om direktionens beslutsförfarande och föredragningen i samband därmed.

16 §
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande

Republikens president får avsätta direktionsordföranden, och bankfullmäktige en annan medlem av direktionen endast om medlemmen inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon har gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse. (19.12.2008/850)

Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan. (10.6.2022/435)

17 §
En direktionsmedlems bisysslotillstånd

En direktionsmedlem får inte ta emot eller inneha en bisyssla, om inte bankfullmäktige på ansökan beviljar tillstånd till det. Bisysslotillstånd kan beviljas också för en viss tid och begränsat. Ett bisysslotillstånd kan återkallas om det finns skäl därtill.

Vid prövning av om bisysslotillstånd kan beviljas skall det beaktas att direktionsmedlemmen inte på grund av bisysslan får bli jävig i sitt uppdrag. Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för direktionsmedlemmen när han eller hon sköter sina uppgifter inom Europeiska centralbankssystemet eller andra uppgifter eller annars inverka menligt på skötseln av uppgifterna.

Med bisyssla avses i 1 och 2 mom. tjänst samt avlönat och oavlönat arbete och uppdrag som direktionsmedlemmen har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse.

18 § (18.9.2015/1177)
Val av revisorer

För granskningen av Finlands Banks bokslut, bokföring och förvaltning väljer riksdagen fem revisorer och för var och en av dem en suppleant.

Minst två av revisorerna och deras suppleanter ska vara CGR-revisorer eller OFGR-revisorer.

Revisorerna väljer inom sig en ordförande samt utser en sekreterare som ska vara en CGR-revisor.

3 kap

Bokslut, monetära inkomster, vinstanvändning och revision

19 §
Bokslut

Finlands Banks räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, omfattande balansräkning, resultaträkning och bilagor till dessa samt en verksamhetsberättelse, skall upprättas före utgången av februari och publiceras före utgången av april.

Bokslutet skall ge korrekta och tillräckliga uppgifter om Finlands Banks ekonomiska ställning och om resultatbildningen. Bokslutet upprättas och skrivs under av direktionen.

Bankens balansräkning skall under räkenskapsperioden publiceras månatligen.

20 §
Bokföring

Finlands Bank skall i sin bokföring iaktta god bokföringssed.

I bokslutet kan göras avsättningar, om detta är nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens fonder eller för att utjämna sådana variationer i resultatet som orsakas av förändringar i valutakurserna eller marknadspriserna på värdepapper.

I bokslutet kan göras de avsättningar som är nödvändiga för att täcka bankens pensionsansvar.

21 §
Monetära inkomster och vinstanvändning

Inkomsterna för de nationella centralbankerna då de fullgör monetära uppgifter för Europeiska centralbankssystemet skall beräknas och fördelas i enlighet med stadgan och de beslut som fattas av Europeiska centralbankens råd.

Av Finlands Banks vinst skall, efter fördelningen av de monetära inkomster som hänför sig till Europeiska centralbankssystemet har beaktats i bokslutet, hälften överföras till reservfonden. Återstoden av vinsten skall reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan besluta att vinsten skall användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Riksdagen beslutar om användningen av den del av vinsten som reserverats för statens behov.

Om bankens bokslut uppvisar förlust skall denna täckas med medel ur reservfonden. Till den del reservfonden inte räcker för ändamålet kan förlusten tills vidare lämnas utan täckning. De följande årens vinst skall i första hand användas till att täcka förluster som har lämnats utan täckning.

22 §
Revision

De av riksdagen valda revisorerna skall årligen utföra revision av Finlands Bank före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Vid revisionen skall god revisionssed iakttas.

Revisorerna skall tillhandahållas alla de handlingar och uppgifter som de anser sig behöva för att kunna verkställa revisionen.

I stadgan bestäms om de av Europeiska unionens råd godkända revisorernas rätt att granska Finlands Banks räkenskapshandlingar och konton och få alla uppgifter om bankens transaktioner.

23 §
Revisionsberättelse

De av riksdagen valda revisorerna skall till bankfullmäktige överlämna en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om iakttagandet av de av bankfullmäktige godkända bokslutsgrunderna vid uppgörandet av bokslutet, om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt om direktionens förslag till åtgärder som gäller bankens resultat. I revisionsberättelsen skall dessutom tas in eventuella anmärkningar som kan inverka på fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen.

4 kap

Särskilda bestämmelser

24 §
Förvaltningsförfarande och ämbetsspråk

När förvaltningsärenden behandlas vid Finlands Bank ska förvaltningslagen (434/2003) iakttas. (10.6.2022/435)

Angående Finlands Banks ämbetsspråk gäller vad som bestäms om tvåspråkiga ämbetsområdens ämbetsspråk.

25 §
Avgifter

Finlands Bank har rätt att ta ut avgifter för sina prestationer. När avgifterna för prestationer i samband med bankens myndighetsutövning bestäms, skall i fråga om andra avgifter än de som tas ut för Europeiska centralbankssystemets prestationer i tillämpliga delar iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

26 §
Rätt att få och skyldighet att lämna upplysningar (8.8.2014/619)

Finlands Bank har utan hinder av övriga bestämmelser om tystnadsplikt rätt att av myndigheter, kreditinstitut och finansiella institut samt av andra som är verksamma på finansmarknaden få alla de meddelanden, utredningar och övriga upplysningar som behövs för att banken skall kunna fullgöra sina lagbestämda uppgifter.

Finlands Bank är utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt skyldig att lämna uppgifter till den myndighet som utövar tillsyn över finansmarknaden samt uppgifter som erhållits för andra än statistiska ändamål till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar. Banken har rätt att överlämna för statistiska ändamål erhållna upplysningar till en annan myndighet för statistiska ändamål, om denna myndighet enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

Rätten att få och lämna upplysningar om Europeiska centralbankssystemets funktioner regleras dessutom i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Finlands Bank ska, trots vad som någon annanstans i lag föreskrivs om sekretess, omedelbart underrätta Finansinspektionen och de myndigheter som avses i 71 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008), om Finlands Bank får vetskap om att det i Finland uppkommit en sådan krissituation som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, eller en därmed jämförbar krissituation. (26.3.2021/247)

26 a § (19.12.2014/1203)
Samarbete med finansministeriet, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet

Finlands Bank ska samarbeta med finansministeriet, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet, som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) vid planeringen och tillsynen över resolutionsåtgärder som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) samt vid uppföljningen av de beslut som fattats.

27 §
Skyldighet att lämna upplysningar till utskott

Finlands Bank är skyldig att till ett riksdagsutskott lämna alla de upplysningar som utskottet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

28 § (7.8.2015/947)
Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken

Var och en är skyldig att enligt Finlands Banks anvisningar ge banken upplysningar om följande transaktioner:

1) betalningar till och från utlandet,

2) fordringar på utlandet, övriga tillgångar i utlandet samt skulder till utlandet,

3) andra transaktioner som förändrar eller kan förändra fordringar på eller skulder till utlandet.

Finlands Bank kan meddela ett föreläggande vid vite att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifterna. Vitet döms ut av Finlands Bank.

Beslut som avses i 2 mom. och förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller utdömande av vite får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett beslut får verkställas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. (17.1.2020/18)

29 §
Förande av talan och behörig domstol

Direktionen för Finlands Banks talan vid Europeiska gemenskapernas domstol samt vid övriga domstolar, myndigheter och samfund.

I tvistemål svarar Finlands Bank vid Helsingfors tingsrätt.

30 § (17.11.2000/962)

30 § har upphävts genom L 17.11.2000/962.

5 kap

Ikraftträdande

31 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft när Finland inför den gemensamma valutan enligt artikel 109 l i fördraget. Genom denna lag upphävs lagen den 24 juli 1997 om Finlands Bank (719/1997) jämte ändringar, nedan den tidigare lagen. Den tidigare lagens 3 kap., 36, 43 och 45–48 § är dock i kraft, tills något annat bestäms genom lag.

Denna lags 4 och 15–17 § träder dock, med avvikelse från 1 mom., i kraft redan den 1 maj 1998. Tills dessa paragrafer träder i kraft tillämpas i stället för dem 5 och 17–19 § i den tidigare lagen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 6/1998, EkUB 3/1998, RSv 20/1998

Ikraftträdelsestadganden:

26.11.1999/1084:

RP 99/1999, EkUB 10/1999, RSv 56/1999, Rådets direktiv 98/26/EG, EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

17.11.2000/962:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000, LaUB 7/2000, RSv 101/2000

19.12.2008/850:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 64/2008, EkUB 23/2008, RSv 178/2008

9.12.2011/1243:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011, EkUB 4/2011, RSv 30/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120-161

8.8.2014/619:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

19.12.2014/1203:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

7.8.2015/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1177:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

17.1.2020/18:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

26.3.2021/247:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021

10.6.2022/435:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.